6 de mayo de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (05-05-2009)

A CONTINUACIÓN DEL TEXTO CATALÁN VIENE EL ESPAÑOL

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (català)Xec Marquès, treballant al pati on juguen els seus nen@s (2008) /
Xec Marquès, trabajando en el patio donde juegan sus niñ@s (2008)
Carta començada i interrompuda des de
Conakry, 30-04-2009
Tornem al nostre tema encetat amb la reacció dels bisbes de la CERAO sobre les declaracions del Papa sobre la promoció de l’ús del preservatiu.
Estem d’acord que, com tota realitat humana, la sexualitat és educable. Més encara, la dimensió afectiva, relacional, d’integració de la pulsió sexual i de la diferenciació d’aquesta és essencial a la construcció de la personalitat i a la base d’un existència benaurada.

Carta del 05-05-2009

Benvolguda :

Quina llauna hem encetat, tant m’agradaria que, encetant un formatge, es desplegués sense mai acabar-se.
Posicionar-se respecte l’ús del preservatiu, la seva promoció i distribució, la càrrega de “seguretat” davant el virus supermicrobi del VIH... no es pot fer sense dir-se l’un a l’altre quin sentit donem a la sexualitat. M’agrada que el tema s’hagi eixamplat i haguem pogut sortir d’una polèmica mediàtica. Ells ja han oblidat el debat. Noltros continuem pensant.
M’agradaria també que sortíssim de la necessitat de qualificar els comportaments humans [amb les etiquetes de] “moral o immoral”, “pecat o gràcia”, “lícit o il·lícit”.
He ensenyat durant cinc anys “Théologie morale sexuelle”. He llegit, intentat explicar i debatre amb els alumnes. Una de les qüestions que mai he sabut resoldre (sé que la doctrina de l’Església ho fa dient que NO i sé que al límit de l’argumentació només es podrà evocar una convicció teològica): és de saber si hi ha un lloc per a una relació sexual que no tingui el pes, la consistència i la fi del “matrimoni”. Existencialment no hi ha cap mena de dubte. Però si deixem de banda les relacions on hi ha dominació, manipulació, desigualtat d’intencions i de sentiments..., en aquestes relacions, sigui quina sigui la seva consistència, no hi ha sempre un desig del sempre... ? I aquest desig del sempre, nascut del clímax de la relació sexual, no pot reenviar les persones al cada dia de la relació i ser una crida a l’estimar-se?
Els exemples son sempre traïdors i aquest particularment, si no sortim de la dialèctica de bo i de dolent. Treballant i vivint a La Mina [el barri socialment més deprimit de Barcelona], treballant i compartint amb joves, nois i noies de Lubumbashi, Abidjan, Porto-Novo, Conakry, he tingut moltes vegades el sentiment que si jo visqués el que ells viuen no seria capaç de tanta salut mental, de tanta vida i optimisme. També és veritat que, malgrat una salut mental equilibrada i una “normalitat” aparent, s’amaga una manera cínica de cercle viciós que només fa que entretenir marginalitat i violència. Hom només pot sortir d’aquest cercle prenent consciència de la pròpia dignitat i que "la vida normal no és així”. Descobrint que hi ha altres maneres de ser pare, fill, amic, ciutadà i que aquestes maneres són molt més interessants i a l’abast de tots.
A mi no em toca de jutjar comportaments sinó de fer-ne descobrir d’altres més coherents amb el valor i el sentit de la persona humana. D’acompanyar la possibilitat de viure’ls. I per això em fa falta una referència, una proposició que no només sigui de “prevenció” i “d’urgència”. I per això em fa falta una “norma”.
On trobar aquesta norma, si no és en la configuració física, fisiològica i psicològica de la persona humana? I aquest és el primer que ens descobreixen és la diferència de génere, l’heterosexualitat i la funcionalitat reproductiva de la sexualitat. La persona humana amb la seva posició erecta, la seva complexitat psicològica i la indeterminació biològica de l’afectivitat i de l’emocionalitat (de la pulsió sexual) fa l’experiència d’una sexualitat que no és en funció de la reproducció i que no està determinada per la necessitat de la reproducció. L’erotisme és fruit d’aquesta “souplesse” del cos humà capaç d’elevar-se fent de la trobada sexual un espai de joia, d’intercanvi emocional i d’expressió de l’amor. Des de sempre per deslligar les funcions socials assignades a la sexualitat les cultures han trobat maneres de fer; unes en l’espai de la legalitat, d’altres condemnades.
Aquesta mateixa “souplesse” ha permès d’inscriure la sexualitat en altres relacions que les de parella : prostitució sagrada en algunes religions, pedofilia en la relació educativa de l’antiga Grècia... Avui encara la sexualitat és utilitzada com instrument d’expressió de la dominació (violacions sistemàtiques en els conflictes armats, com instrument de tortura, com expressió de dominació en els grups de nois i adolescents del carrer).
Tota aquesta diversitat: positiva quan permet a la persona de realitzar-se més plenament i d’obrir-se a l’altre; negativa quant l’aliena, instrumentalitzat o violentat per l’altre. No vol dir que no puguem trobar una norma, una orientació habitual de la sexualitat que sigui la perspectiva educativa que estem buscant.
Entenem l’educació no com una determinació de la persona sinó com l’acompanyament dels nois/es i adolescents al màxim de llibertat i de consciència, de responsabilitat i de capacitat de transformació de la realitat per fer néixer més pau, justícia i llibertat.
Així, educar a la sexualitat en la perspectiva d'inscriure en l’expressió de l’amor heterosexual, de la capacitat d’assumir la seva dimensió reproductiva (no només biològica, sinó social) em sembla l’orientació que pot generar més llibertat, consciència i responsabilitat).
Penso també que és aquesta l’orientació que ens ha de permetre de definir conceptes i institucions que estan lligades a l’expressió de la sexualitat com matrimoni, filiació, paternitat-maternitat
Que és el que ens posa problema si guardem aquest principi: l’existència d’una pulsió homosexual, del desig de paternitat-maternitat-filiació deslligat del clàssic matrimoni.

(La carta ha quedat, de nou, interrompuda en aquest punt)


CARTA DEL TEÓLOGO SALESINO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (español; traducción de Anna Rossell)

Carta empezada e interrumpida del 30-04-2009

Volvamos a nuestro tema, iniciado con la reacción de los obispos de la CERAO sobre las declaraciones del Papa respecto a la promoción y el uso del preservativo. Estamos de acuerdo en que, como toda realidad humana, la sexualidad es educable. Más aún, la dimensión afectiva, relacional, de integración de la pulsión sexual y de la diferenciación de ésta es esencial para la construcción de la personalidad y como base de una existencia feliz.


CARTA DEL TEÓLOGO I SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL
Conakry, 05-05-2009

Apreciada Anna:

¡Menudo tema eterno hemos abierto! ¡ya me gustaría a mí que, al abrir un queso, éste se desplegara sin acabarse nunca! Posicionarse respecto al uso del preservativo, su promoción y distribución, la carga de "seguridad" ante el virus supermicrobio del VIH... no puede hacerse sin decirse el uno al otro qué sentido damos a la sexualidad. Me gusta que el tema se haya ampliado i que hayamos podido salir de una polémica mediática. Ellso ya han olvidado el debate. Nosotros continuamos pensando. Me gustaría también que saliéramos de la necesidad de calificar los comportamientos humanso [con las etiquetas de] "moral o inmoral”, “pecado o gracia”, “lícito o ilícito”. He enseñado durante cinco años “Théologie morale sexuelle”. He leído, he intentado explicar y debatir con los alumnos. Una de las cuestiones que nunca he sabido resolver (sé que la doctrina de la Iglesia lo hace diciendo que NO y sé que en el límite de la argumentación sólo se podrá evocar una convicción teológica): es saber si hay algún lugar para una relación sexual que no tenga el peso, la consistencia y el fin del "matrimonio". Existencialmente no hay ninguna duda. Pero si dejamos de lado las relaciones donde hay dominación, manipulación, desigualdad de intenciones y de sentimientos..., en estas relaciones, sea cual sea su consistencia, no hay siempre un deseo del siempre...? Y este deseo del siempre, nacido del clímax de la relación sexual, ¿no puede reenviar a las personas al cada día de la relación y ser una llamada a quererse? Los ejemplos son siempre traidores y particularmente éste, si no salimos de la dialéctica de lo bueno y de lo malo. Trabajando y viviendo en La Mina [el barrio socialmente más deprimido de Barcelona], trabajando y compartiendo con jóvenes, chicos y chicas de Lubumbashi, Abidjan, Porto-Novo, Conakry, he tenido muchas veces el sentimiento de que, si yo viviera lo que ellos viven, no sería capaz de tanta salud mental, de tanta vida y optimismo. También es verdad que, tras una salud mental equilibrada y una "normalidad" aparente, se esconde una especie cínica de círculo vicioso que no hace más que entretener la marginalidad y la violencia. Sólo se puede salir de este círculo tomando conciencia de la propia dignidad y de que "la vida normal no es así", descubriendo que hay otras maneras de ser padre, hijo, amigo, ciudadano y que estas maneran son mucho más interesantes y que están al alcance de todo el mundo. A mí no me corresponde juzgar comportamientos, sino ayudar a que se descubran otros más coherentes con el valor y el sentido de la persona humana, acompañar la posibilidad de vivirlos. Y por esto me hace falta una referencia, una proposición que no sólo sea de "prevención" y de "urgencia". Y por esto me hace falta una "norma". ¿Dónde encontrar esta norma, si no es en la configuración física, fisiológica y sicológica de la persona humana? Y aquí lo primero que descubrimos es la diferencia de género, la heterosexualidad y la funcionalidad reproductiva de la sexualidad. La persona humana con su posición erecta, la complejidad sicológica y la indeterminación biológica de la afectividad y de la emocionalidad (de la pulsión sexual) experimenta una sexualidad que no está en función de la reproducción y que no está determinada por la necesidad de la reproducción. El erotismo es fruto de esta "souplesse” del cuerpo humano, capaz de elevarse, haciendo del encuentro sexual un espacio de goce, de intercambio emocional y de expresión de amor. Desde siempre, para desligar las funciones asignadas a la sexualidad, las culturas han encontrado modos de hacer; unas en el espacio de la legalidad, otras condenadas. esta misma “souplesse” ha permitido inscribir la sexualidad en otras relaciones diferentes de las de la pareja: prostitución sagrada en algunas religiones, pedofília en la relación educativa en la antigua Grecia... Aún hoy la sexualidad es utilizada como instrumento de expresión de la dominación (violaciones sistematicas en los conflictos armados, como instrumento de tortura, como expresión de dominación en los grupos de niños y adolescentes de la calle). Toda esta diversidad: positiva cuando permite a la persona realizaarse más plenamente y abrirse al otro; negativa cuando lo aliena, instrumentalizado o violentado por el otro.
No significa esto que no podamos encontrar una norma, una orientación habitual de la sexualidad que sea la perspectiva educativa que estamos buscando. Entendemos la educación no como una determinación de la persona, sino como el acompañamiento de chicos/chicas y adolescentes a adquirir un máximo de libertad y de conciencia, de responsabilidad y de capacidad de transformación de la realida para contribuir al nacimiento de más paz, justicia y libertad. Así, educar en la sexualidad en la perspectiva de inscribir en la expresión del amor heterosexual, de la capaacidad de asumir su dimensión reproductiva (no únicamente biológica, sino social) me parece la orientación que puede generar más libertat, conciencia y responsabilidad. Pienso también que es ésta la orientación que nos ha de permitir definir conceptos e instituciones que están ligadas a la expresión de la sexualidad como matrimonio, filiación, paternidad-maternidad. Que es lo que nos plantea problemas si seguimos este principio: la existencia de una pulsión homosexual, el deseo de paternidad-maternidad-filiación desligado del clásico matrimonio.

(La carta ha quedado, nuevamente, interrumpida en este punto)

2 comentarios:

Alicia Cancela dijo...

Establecido en su planteamiento, que el ser humano puede alcanzar el goce sexual, ajeno al mandato de la naturaleza de la necesidad de reproducción para el mantenimiento de la especie. Establecida también la utilización del acto sexual por las distintas culturas y en contextos de ritos religiosos, usos como la pedofilia,la homosexualidad y otros como la entrega de niñas impúberes a ancianos. Podemos situar la sexualidad, su práctica y fines inmediatos y mediatos como una cuestión cultural,( mediatizada por el paradigma).Que eduquemos en una sexualidad responsable,incluyendo el uso de los distintos medios anticonceptivos al alcance, concienciando que el ejercicio de ésta puede conllevar a la concepción de un niño,y que el marco más adecuado para su educación es en el seno de una familia, desde luego que es importante. Pero el modelo de familia actual tanto en el primer mundo, como en el tercero y el cuarto, aunque por muy distintas razones es monoparental y matriarcal, con el agravante que suele no ser la madre la que educa sino la abuela, ya que la madre debe trabajar. En el primer mundo por los divorcios y la falta de pagos de las pensiones y las necesidades de consumir y en los otros por pura miseria y falta de responsabilidad del hombre. Además vemos la asunción de la paterni-maternidad por parejas homosexuales, y de momento no se reconocen perjuicios para los niños. Por lo que creo necesario separar completamente la sexualidad de la procreación. Y comenzar a reconocer la sexualidad y sus manifestaciones mucho antes de la llegada de la madurez del aparato reproductor, como así la sexualidad en los ancianos/as incapaces de ya de procrear. También separar la sexualidad de los genitales,no sólo gozamos con todo nuestro cuerpo frente al contacto del otro o de la masturbación, sino con nuestra mente. Reconocemos con más facilidad las concecuencias de traumas psicológicos en los trastornos sexuales que en su disfrute. Y con esto vuelvo a resaltar cuán alejado está el sexo de la función de la reproducción.Bueno, por hoy lo dejo, espero seguir vuestra jugosa correspondencia.

Unknown dijo...

Alicia,

completamente de acuerdo contigo en esta separación fundamental, que tú aconsejas: la separación de sexualidad y reproducción es para mí básica, en tanto que responde a una realidad natural y espontánea. Negarla es negar la naturaleza humana, que hace una distinción total y absoluta entre ambas. Para educar bien es necesario admitir lo que hay para controlar y moldear a partir de esta realidad nuestro espíritu. Este tema de la sexualidad es desde luego enormemente amplio y ha estado y sigue estando tan tabuizado, que se hace muy difícil separar el grano de la paja... Hay mucha hipocresía social al respecto y ello indica que es el EJE en torno al cual gira absolutamente toda nuestra vida. Por ello creo que estas cartas entre Xec y yo pueden dar impulso a una reflexión que, por evitada a toda costa, es esencial y conveniente. Seguimos...