27 de septiembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (27-09-2012) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (27-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Catalán
*
 
*
 Amb Alfonso Levi a la tertúlia d'El Laberinto d'Ariadna a l'Ateneu Barcelonès / Con Alfonso Levi en la tertulia de El Laberinto de Ariadna en el Ateneo Barcelonés

El Masnou, 27-09-2012
*
Estimat Xec,
*
com sempre la teva carta em fa pensar i em porta més enllà, i fas observacions que em semblen molt interessants i que, a més, crec que la nostra correspondència i les seves conseqüències per als dos corroboren:
*
en primer lloc el que dius en el primer paràgraf: que estàs reprenent la lectura de Poliética, un llibre del marxista Francisco Fernández Buey i que llegint-lo et vénen a l’esperit el que tu veus com coincidències amb el cristià catòlic i jesuïta, l’Ignacio “Ellacuría, sobre tot la manera de conèixer, d’analitzar la realitat i d’actuar”. Sempre han estat clares per a molta gent aquestes coincidències entre el marxisme i el cristianisme, tenen una base social comuna, un concepte de justícia social que crec que neix a partir del substrat del cristianisme, per bé que el marxisme sigui materialista i negui la transcendència, però a mi sempre m’ha semblat que el marxisme, com a tal, només podia néixer a Europa, un continent cristià per excel•lència. Encara que això no vol dir que hi hagi també moltes coses en comú amb altres formes d’espiritualitat conreades en altres continents –penso en Gandhi, per exemple-. Això d’una banda; de l’altra l’observació que –quina casualitat que sigui al mateix temps!- tu, un cristià catòlic i salesià, estàs llegint (segurament) el primer llibre de la teva vida d’un marxista, i jo, una agnòstica rematada, ara mateix també, llegeixo el primer llibre de teologia de la meva vida, el de Teresa Forcades / Àngela Volpini, Una nova imatge de Déu i de l’ésser humà: no és una demostració palpable d’aquesta coincidència entre cristianisme i marxisme? Tu i jo tenim molt en comú, malgrat diferències, que no crec que siguin tan essencials. I això mateix és alhora una resposta a aquella pregunta que et feies tu un parell de cartes enrere: et mostraves escèptic sobre si les anàlisis i estudis que demostraven el fracàs del model de convivència occidental –el seu oblit dels/de les pobres i marginats/des- i les nostres reflexions servien d’alguna cosa, si canviaven res, i et demanaves: “qui les llegeix?”, “de què serveixen?”, jo et deia que sí, que, començant per nosaltres dos mateixos, les nostres reflexions canviaven coses. Aquestes lectures encreuades del camp d’interès de l’altre ho demostren.
*
Escrius: “La dinàmica de creixement i de desenvolupament à l’Àfrica (i arreu al Sud) és alimentada pels mecanismes de l’economia liberal, l’explotació del subsòl, dels oceans i una regulació menys exigent del mercat del treball i del respecte de l’entorn.
No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud? La sortida de la crisis al nord no es pot donar en l’interior del sistema actual i el desenvolupament al sud tampoc.”
*
Suposo que he entès bé la teva frase: “No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud [?]”.
Jo l’he interpretat amb el signe d’interrogació, que en el teu escrit no hi era, he pensat que te l’havies oblidat. És important perquè amb signe d’interrogació o sense la frase té un sentit contrari. Jo he entès que hi faltava la interrogació i que, per tant, tu veies que hi havia una base comuna entre les retallades a occident i la pobresa al sud i que aquesta base comuna ens imposava –al nord i al sud, al món sencer- “la tasca d’inventar el nou sistema [...]. I és d’aquest deure que les anàlisis i propostes que no tenen com a punt de partida i d’arribada els pobres, la pobresa, la marginalització i l’exclusió, seran sempre falses.”
*
Penso que és molt encertat això que dius; cal repensar el sistema que ha portat a aquest desequilibri des de la seva arrel. I és per això, penso, que dius al començament de la teva carta que en el llibre de Fernández Buey i en les idees de l’Ellacuría hi trobes unes veus i unes anàlisis que ja preveien fa temps aquest desastre perquè “contenen, en la crítica de la civilització industrial, el desenvolupament tecnològic, el capitalisme naixent i el marxisme posat a la pràctica, alguna mena de profecia del que estem vivint i una certa clarividència de les seves causes.” Jo no he llegit la Poliética d’en Fernández Buey, però n’he llegit una ressenya i conec alguns articles de l’autor i m’imagino per on va, per això vaig pensar que a tu també t’agradaria (jo el tinc pendent). Malgrat no haver-lo llegit penso que tens raó: el llibre ben segur que conté una o més anàlisis del fracàs a què està abocat el sistema capitalista, al menys tal i com el coneixem. Són moltes les veus que ho diuen, també les de molts economistes assenyats, que veuen sobre tot en aquest neoliberalisme i en aquests cicles de retorn a la crisi un fet inherent al sistema; és a dir, les crisis les provoca, de manera cíclica i recurrent, el propi sistema per definició. Cal doncs repensar-ho tot de nou. I també el socialisme (marxisme polític) dit “real” ha fracassat. Suposo que cal incorporar aquella espiritualitat, entesa –al menys jo ho veig així- com a espiritualitat, no com a cap religió determinada (que cadascú visqui aquesta espiritualitat a la seva manera, l’important són els valors, i això pot fer-ho possible l’ecumenisme). És urgent que, com a primer pas, la política recuperi els valors positius, els positius sempre tenen a veure amb alguna mena d’espiritualitat.
Fa pocs dies recordo que t’enviava allò que algú em va enviar a mi de Gandhi:

"7 Perills per a la virtut humana:

1. Riquesa sense treball
2. Plaer sense conciència
3. Coneixement sense caràcter
4. Negocis sense ètica
5. Ciència sense humanitat
6. Religió sense sacrifici
7. Política sense principis

"Un canvi en allò general reclama un canvi en allò particular"

Mahatma Gandhi
*
Com veus, no té desperdici

*
Aquests perills que ell esmenta per a la virtut humana…, el setè diu “Política sense principis”…, són aquests principis que cal que recuperi la política; els ha perdut tots, fins els més bàsics i elementals. Al menys sí que els han perdut els polítics que arriben al govern, els dels dos partits que es van repartint el poder alternativament, sens dubte.
*
I fas un resum molt encertat del que cal canviar amb urgència:
*
“- La relació de la persona amb el treball
 - La relació de la persona amb la riquesa
 - La relació de la persona amb l’Estat
 - La relació de la persona amb la religió.”
*
Gràcies altre cop per les teves lletres reflexives i impagables, Xec.
*
Rep una forta abraçada,
*
Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (27-09-2012)
-Traducción al español de Anna Rossell-

Querido Xec,
*
como siempre tu carta me hace pensar y me lleva más allá, y haces observaciones que me parecen muy interesantes y que, además, creo que nuestra correspondencia y sus consecuencias para los dos corroboran:
*
en primer lugar lo que dices en el primer párrafo: que estás retomando la lectura de Poliética, un libro del marxista Francisco Fernández Buey y que leyéndolo te vienen al espíritu lo que ves como coincidencias con el cristiano católico y jesuita Ignacio "Ellacuría, sobre todo la manera de conocer, de analizar la realidad y de actuar". Siempre han estado claras para mucha gente estas coincidencias entre el marxismo y el cristianismo, tienen una base social común, un concepto de justicia social que creo que nace a partir del sustrato del cristianismo, aunque el marxismo sea materialista y niegue la trascendencia, pero a mí siempre me ha parecido que el marxismo, como tal, sólo podía nacer en Europa, un continente cristiano por excelencia. Si bien esto no significa que tenga también mucho en común con otras formas de espiritualidad cultivadas en otros continentes -pienso en Gandhi, por ejemplo-. Esto por un lado; por el otro la observación de que -¡qué casualidad que se dé al mismo tiempo!- tú, un cristiano católico y salesiano, estás leyendo el (seguramente) que es el primer libro de un marxista de tu vida, y yo, una agnóstica rematada, también ahora mismo, leo el primer libro de teología de mi vida, el de Teresa Forcades /Ángela Volpini, Una nueva imagen de Dios y del ser humano [no sé si está traducido al español, yo tengo la versión original catalana]: ¿no es una demostración palpable de esta coincidencia entre cristianismo y marxismo? Tú y yo tenemos mucho en común, a pesar de nuestras diferencias, que no creo que sean tan esenciales. Y esto mismo es también una respuesta a aquella pregunta que te hacías tú un par de cartas atrás: te mostrabas escéptico sobre si los análisis y estudios que demostraban el fracaso del modelo de convivencia occidental -su olvido de l@s pobres y marginad@s- y nuestras reflexiones servían de algo, si cambiaban algo, y te preguntabas: "¿quién las lee?", "¿de qué sirven?", yo te respondía que sí, que, empezando por nosotros dos, nuestras reflexiones cambiaban cosas. Estas lecturas cruzadas del campo de interés del otro lo demuestran.
*
Escribes: "La dinámica de crecimiento y de desarrollo en África (y en el Sur en general) viene alimentada por los mecanismos de la economía liberal, la explotación del subsuelo, de los océanos y una regulación menos exigente del mercado de trabajo y del respeto al medio ambiente.
¿No hay aquí un punto en común entre los recortes de occidente y la pobreza en el sur? La salida de la crisis del norte no se puede dar en el interior del sistema actual y el desarrollo del sur tampoco."
*
Supongo que he entendido bien tu frase: "[¿]No hay aquí un punto en común entre los recortes de occidente y la pobreza en el sur[?]"
Yo la he interpretado con el signo de interrogación, que en tu texto no está, he pensado que habías olvidado escribirlo. Es importante porque con el signo de interrogación o sin él la frase tiene un sentido contrario. Yo he entendido que faltaba la interrogación y que, por lo tanto, tu veías que había una base común entre los recortes de occidente y la pobreza en el sur y que esta base común nos imponía -al norte y al sur, al mundo entero- "la tarea de inventar un sistema nuevo [...]. Y es por este deber que tenemos por lo que los análisis y propuestas que no tengan como punto de partida y de llegada a los pobres, la pobreza, la marginalización y la exclusión, siempre serán falsas."
*
Pienso que es muy acertado lo que dices; es necesario repensar el sistema que ha llevado a este desequilibrio desde su raíz. Y es por esto, pienso, por lo que al principio de tu carta dices que en el libro de Fernández Buey y en las ideas de Ellacuría encuentras unas voces y unos análisis que ya preveían hace tiempo este desastre porque "contienen, en la crítica de la civilización industrial, el desarrollo tecnológico, el capitalismo naciente y el marxismo llevado a la práctica, una especie de profecía de lo que estamos viviendo actualmente y una cierta clarividencia de sus causas." Yo no he leído la Poliética de Fernández Buey, pero he leído una reseña del libro y conozco algunos artículos del autor y me imagino por dónde va, por esto pensé que a ti también te gustaría (yo tengo pendiente su lectura). Aun sin haberlo leído creo que tienes razón: el libro seguro que contiene uno o más análisis del fracaso al que está abocado el sistema capitalista, al menos tal y como lo conocemos. Son muchas las voces que lo han dicho, también las de muchos economistas con sentido común, que ven sobre todo en este neoliberalismo y en estos ciclos de retorno a la crisis un hecho inherente al sistema; és decir, las crisis, las provoca, de modo cíclico y recurrente, el propio sistema por definición. Es necesario, pues, repensarlo todo de nuevo. Y también el socialismo (marxismo político) denominado "real" ha fracasado. Supongo que es necesario incorporar aquella espiritualidad, entendida -al menos así lo veo yo- como espiritualidad, no como una religión determinada (que cada cual viva esta espiritualidad a su modo, lo importante son los valores, y esto puede hacerlo posible el ecumenismo). Es urgente que, como primer paso, la política recupere los valores, los positivos, y los positivos siempre tienen que ver con algún tipo de espiritualidad.
*
Hace pocos días recuerdo haberte enviado algo que alguien me hizo llegar a mí de Gandhi:
*
"7 Peligros para la virtud humana:

1. Riqueza sin trabajo
2. Placer sin conciencia
3. Conocimiento sin carácter
4. Negocios sin ética
5. Ciencia sin humanidad
6. Religión sin sacrificio
7. Política sin principios

"Un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular"

Mahatma Gandhi
*
Como puedes ver, no tiene desperdicio.

Estos peligros que él menciona para la virtud humana..., el séptimo reza "Política sin principios"..., son estos principios los que es necesario que la política recupere; los ha perdido todos, incluso los más básicos y elementales. Al menos sí que los han perdido l@s polític@s que llegan al gobierno, l@s de los dos partidos que se van repartiendo el poder alternativamente, sin duda.
*
Y haces un resumen muy acertado de lo que es necesario cambiar con urgencia:
*
“- La relación de la persona con el trabajo
 - La relación de la persona con la riqueza
 - La relación de la persona con el Estado
 - La relació de la persona con la religión.”
*
Gracias de nuevo por tus letras reflexivas e impagables, Xec.
*
Recibe un fuerte abrazo,
*
Anna

No hay comentarios: