13 de septiembre de 2010

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (25-08-2007)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Català:

Com que el meu amic Xec Marquès aquest estiu està molt enfeinat, gairebé no té temps ni per seure, menys doncs per escriure i molt menys encara la tranquil·litat d'ànim que requereix escriure una carta reflexiva. Mentre esperem que torni a gaudir del repòs necessari, he pensat de publicar un seguit de tres o quatre cartes que ens vàrem escriure l'any 2007, prou relacionades amb aquest tema que ens ocupava darrerament. Vàrem arrencar a partir del terme "telonero". En Xec es trobava acabat d'arribar a Conakry. Venia de Porto Novo (Benín), deixava enrere un projecte d'acollida de nens del carrer i reflexionava entorn del fet que ell es considerava sempre com algú que en els llocs hi estava de passada, que no era protagonista de res, que es considerava un "telonero".
*

Español:
*
Puesto que mi amigo Xec Marquès este verano está muy atareado, casi ni tiene tiempo ni para sentarse, menos aún, pues, para escribir, y todavía mucho menos la tranquilidad de ánimo que requiere escribir una carta reflexiva. Mientras esperamos que vuelva a disfrutar del reposo necesario, he pensado en publicar una serie de tres o cuatro cartas que intercambiamos el año 2007, bastante relacionadas con el tema que últimamente nos ocupaba. Empezamos a partir del término "telonero". Xec acababa de llegar a Conakry. Venía de Porto Novo (Benín), donde había dejado atrás un proyecto de acogida de niños de la calle y él reflexionaba en torno al hecho de que él se consideraba siempre alguien que en los lugares estaba de paso, que no era protagonista de nada, que se consideraba un "telonero".Abril 2010

El Masnou, 25-08-07

Estimat Xec,
*
[...]
*
Aquestes reflexions que fas sobre el terme aquest meu de “telonero” [...]. Amb això del “telonero” fas un petit tractat de filosofia personal. Però permet, amic Marquès, que te’n faci alguns comentaris: Dius: “sóc sempre un “telonero”. Vaig passant per la història de la gent que trobo, dels pobles i realitats socials i educatives per després desaparèixer”. No hi estic d’acord. Tu NO ets un telonero, ni ho seràs mai. Tu ets un gran protagonista d’aquestes realitats socials i educatives a què fas referència. No és el mateix ser protagonista que adquirir protagonisme, i penso que ho confons una miqueta molt. No en el fons de la qüestió, això no; et conec prou, t’he vist fer i desfer i t’he llegit bastant com per saber algunes de les teves inquietuds -crec que les més importants- i SÉ que tu ets un protagonista amb majúscules. El fet que en el teu escenari els focus no t’enfoquin a tu, no té res a veure amb què tu no siguis (també) protagonista, fins i tot un dels més essencials. Que no t’agradi la il·luminació dirigida cap a tu ho entenc –la il·luminació tampoc hi va dirigida cap a tu-, però sé que també tu saps el paper que jugues als llocs que trepitges, això tu també ho saps, Xec, –si més no a mi m’ho sembla- i és bo saber-ho i reconèixer-ho, la qual cosa no té res a veure amb l’arrogància, sinó que senzillament és un exercici profilàctic d’orientació i de conscienciació sobre què ets capaç de fer i què no. I això convé i és molt pràctic i útil, perquè llavors un mateix (i els demés que et necessiten) aprofiten molt més les teves qualitats i tot rutlla molt millor. En aquest sentit no crec que sigui bo el que jo entenc que traspua del teu text sobre això que aquest paper de “telonero”, tal com tu me’l transmets a la teva carta, és per a tu com “un destí (una vocació)”.
No acabo d’entendre del tot la manera com tu m’ho transmets, em dóna la impressió que hi barreges coses que provenen de fonts ben diferents, però que acaben confluint, malgrat que els materials de què estan fetes són de naturalesa ben diversa. No sé... Per exemple això que dius que “gent que treballa en el sector dels 'enfants en situation difficile' al Bénin, es feien esperances del paper que jo podria jugar en el treball de coordinació i de revitalització de la xarxa en el sector de Porto Novo... I no vaig més enrera.” No dic que a Porto Novo això no pogués ser; les condicions d’allà t’obligaven a prendre un altre camí i deixar allò enrera. Però aquestes eren raons que no tenen res a veure amb el teu plantejament general: tu ho dius com si, amb independència de les raons, [...] tu tens tirada a actuar sempre així per principi, a deixar enrera tal o qual cosa, persona o situació, sense parar esment que potser NO convindria, perquè ets precisament tu la persona que, en aquell cas concret, hi fa més falta i és la més adient. Per què no jugar aquest paper en el treball de coordinació i de revitalització, si la gent del teu voltant et veu a tu com aquell més adequat per fer-hi una bona feina? I perquè ETS de fet, quan ho ets, el més adequat per fer-la? Per què no? [...] em dóna la sensació que tu diries que no a tot allò que et col·loqués en llocs clau, i per què? Haig de reconèixer que em posa nerviosa llegir que a aquesta tendència tu n’hi dius “destí” i “vocació”, sobre tot tenint en compte que, en el teu cas concret, aquesta última paraula jo l’associo amb la teva condició de religiós catòlic i sacerdot i llavors em sembla que hauríem de diferenciar “vocació” en dos sentits diferents: la “vocació” d’aquesta última mena i la “vocació” entesa com allò que hom considera que li tira o no li tira tant a un, que li va més o menys en funció del seu tarannà concret, de la seva manera específica de ser. Llavors entendria que escrivissis això que escrius de la teva "vocació de telonero", però només en aquest últim sentit. Perquè si es tracta de l’altre significat, Marquès, el de la “vocació” com a religiós, més aviat em sembla que la teva actuació hauria de ser ben diferent, i fins i tot, a voltes, contrària; és a dir, que un no pot obeir a un esquema rígid d’actuació desaprofitant les seves qualitats DE MANERA SISTEMÀTICA (per allò del “destí” i la “vocació”), perquè això pot voler dir senzillament -contràriament al que tu et penses- deixar penjat al personal i en l’estacada. Tu dius que “no és una desgràcia ni una castració”, i desgràcia no sé si ho serà, però em sona una mica a castració (teva i dels altres). Em sembla com si fos una norma de vida que vols fer acomplir i aplicar peti qui peti, sense considerar situacions ni qualitats personals.

També em provoca un cert neguit la teva insistència i l’èmfasi –que relaciones amb el mateix tema- que poses en això d’ “aquesta abstinència de jugar fort un paper que ens lligaria a persones i relacions ben concretes per compartir una història fins al final”... No és la primera vegada que parlem d’això. Hi he pensat tot sovint i és un tema força complicat i delicat. De vegades m’havia semblat que el fet que vosaltres els capellans -però potser sobre tot els missioners- us féssiu el ferm propòsit de no lligar-vos a persones concretes ni a situacions per massa temps, podia ser una mesura defensiva, una mena de cuirassa psicològica que us protegeix dels alts i baixos emocionals que això provocaria, donada la vostra necessitat de gran mobilitat, de poc arrelament en un lloc. Sovint havia pensat que aquesta podia ser la cuirassa protectora de les possibles desfetes emocionals que cada “volada” us podia ocasionar. Però què tindrà això a veure amb allò que el “destí” d’un sigui el d’un “telonero”? D’altra banda, això de les relacions emocionals té a veure (no només però també), com tu dius, amb el vot de castedat i llavors les coses encara es compliquen molt més. I tampoc entenc el lligam que això té amb la “vocació” de “telonero”. Penso que aquí hi ha una barreja important i que cal separar el gra de la palla, Xec. Resumint: posat les piles i accepta que de vegades has d’assumir que, per bé de tot@s, has de fer coses que altres no fan tan bé com tu, i que sovint això vol dir seguir ficat en una història el temps que calgui i fins que calgui i no imposar-se una data sistemàtica de caducitat. Les exageracions no són bones. [...] Bé, ja n’hi ha prou d’això.
[...] he pensat que la meva propera novel·la portarà el títol: “La meva correspondència amb el salesià, cafeter i "salerossso" Xec Marquès”, per a aquesta ja tinc una bona pila de material. I en podria anar traient volums, no?

Ja veus que tens literatura per a molta estona.

Anna

**
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (25-08-2007)
*
(Traducción al español de Anna Rossell)
*
Querido Xec,
*
[...]
*
Estas reflexiones que haces sobre este término mío de "telonero" [...]. Con esto del “telonero” haces un pequeño tratado de filosofía personal. Pero permítime, amigo Marquès, que te haga algunos comentarios al respecto: Dices: "soy siempre un 'telonero'. Voy pasando por la historia de la gente que encuentro, de los pueblos y realidades sociales y educativas para después desaparecer". No estoy de acuerdo. Tú NO eres un telonero, ni lo serás nunca. Tú eres un gran protagonista de estas realidades sociales y educativas a las que haces referencia. No es lo mismo ser protagonista que adquirir protagonismo, y pienso que lo confundes un poco, o bastante. No en el fondo de la cuestión, esto no; te conozco lo bastante, te he visto actuar y te he leído lo suficiente como para conocer tus inquietudes -creo que las más importantes- y SÉ que tú eres un protagonista con mayúsculas. El hecho de que en tu escenario los focos no te enfoquen a ti, no tiene nada que ver con que tú no seas (también) protagonista, incluso de los más esenciales. Que no te guste la iluminación dirigida hacia ti lo entiendo -la iluminación no va dirigida hacia ti-, pero sé que también tú sabes el papel que juegas en los lugares que pisas, esto tú también lo sabes, Xec, -al menos a mí me lo parece- y es bueno saberlo y reconocerlo, lo cual no tiene nada que ver con la arrogancia, sino que sencillamente es un ejercicio profiláctico de orientación y de concienciación sobre qué eres capaz de hacer y qué no. Y esto conviene y es muy práctico y útil, porque entonces uno mismo (y los demás que te necesitan) aprovechan mucho más tus cualidades y todo funciona mucho mejor. En este sentido no creo que sea bueno lo que yo entiendo que refleja tu texto sobre esto de que este papel de "telonero", tal como tú me lo transmiten en tu carta, es para ti como "un destino (una vocación)".
No acabo de entender del todo la manera cómo tú me lo transmites, me da la impresión de que mezclas cosas que provienen de fuentes bien distintas, pero que terminan confluyendo, a pesas de que los materiales de que están hechas son de naturaleza bien diversa. No sé... Por ejemplo esto que dices que "gente que trabaja en el sector de los 'enfants en situation difficile' en Benín tenían la esperanza respecto al papel que yo podría jugar en el trabajo de coordinación y de revitalización de la red en el sector de Porto Novo... Y no voy más atrás". No digo que en Porto Novo esto no pudiera ser; las condiciones de allí te obligaban a dejar atrás aquello. Pero éstas eran razones que no tienen nada que ver con tu planteamiento general: tú lo dices como si, con independencia de las razones, [...] tú tuvieras tendencia a aactuar siempre así por principio, a dejar atrás tal o cual cosa, persona o situación, sin pararte a pensar que quizá NO convendría, porque eres precisamente tú la persona que, en este caso concreto, es más necesaria y es la más apropiada. ¿Por qué no jugar este papel en el trabajo de coordinación y de revitalización, si la gente de tu entorno te considera la persona más adecuada para hacer un buen trabajo y porque ERES de hecho, cuando lo eres, el más idóneo para hacerlo? ¿Por qué no? [...] me da la impresión de que tú dirías que no a todo aquello que te colocara en un lugar clave, y ¿por qué? He de reconocer que me pone nerviosa leer que esta tendencia que tú llamas "destino" y "vocación", sobre todo teniendo en cuenta que, en tu caso concreto, esta última palabra yo la asocio con tu condición de religioso católico y sacerdote, y entonces me parece que tendríamos que diferenciar "vocación" en dos sentidos diferentes: la "vocación" de este último tipo y la "vocación" entendida como aquello que se considera que le tira o no le tira tanto a un@, que le va más o menos en función de su carácter concreto, de su forma específica de ser. Entonces entendería que escribieras lo que escribes de tu "vocación de telonero", pero sólo en este último sentido. Porque, si se trata del otro significado, Marquès, el de la "vocación" como religioso, más bien me parece que tu actuación debería ser muy diferente, incluso, a veces, contraria; es decir, que un@ no puede obedecer a un esquema rígido de actuación, desaprovechando sus cualidades DE MODO SISTEMÁTICO (por aquello del "destino" y la "vocación"), porque esto puede significar sencillamente -contrariamente a lo que tú piensas- dejar al personal colgado y en la estacada. Tu dices que "no es una desgracia ni una castración", y desgracia no sé si lo será, pero me suena un poco a castración (tuya y de los demás). Me parece como si fuera una norma de vida que quieres hacer cumplir y aplicar a toda costa, sin considerar situaciones ni cualidades personales. También me provoca un cierto malestar tu insistencia y el énfasis -que relacionas con el mismo tema- que pones en esto de "esta abstinencia de jugar fuerte un papel que nos ligaría a personas y relaciones bien concretas para compartir una historia hasta el final"... No es la primera vez que hablamos de este tema. A menudo he pensado sobre ello y es un tema muy complicado y delicado. A veces me ha parecido que el hecho de que vosotros los sacerdotes -pero quizá sobre todo los misioneros- os hiciérais el firme propósito de no ligaros a personas concretas ni a situaciones por mucho tiempo, podía ser una medida defensiva, una especie de coraza sicológica que os protege de los altos y bajos emocionales que ello provocaría, dada vuestra necesidad de gran mobilidad, de poco arraigo en un lugar. A menudo había pensado que ésta podía ser la coraza protectora del posible desastre emocional que cada "levantamiento de vuelo" os pudiera ocasionar. Pero ¿qué tendría esto que ver con lo de que el "destino" de uno sea el de un "telonero"? Por otro lado, esto de las relaciones emocionales tiene que ver (no sólo pero también), como tú dices, con el voto de castidad, y entonces las cosas se complican aún mucho más. Y tampoco entiendo el nexo que esto tiene con la "vocación" de "telonero". Pienso que aquí hay una mezcla importante y que cumple separar el grano de la paja, Xec. Resumiendo: ponte las pilas y acepta que a veces deberás asumir que, para bien de tod@s, habrás de hacer cosas que otr@s no hacen tan bien como tú, y que a menudo esto significa seguir metid@ en una historia el tiempo que haga falta y hasta que haga falta y no imponerse una fecha sistemática de caducidad. Las exageraciones no son buenas. [...]. Bien, ya es suficiente.
[...] he pensado que mi próxima novela llevará el título: "Mi correspondencia con el salesiano, cafetero y "salerossso" Xec Marquès", para ésta tengo ya una buena montaña de material. Y podría ir publicando volúmenes, ¿no? Ya ves que tienes literatura para largo.
*
Anna
No hay comentarios: