13 de diciembre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (13-12-2011) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (13-12-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Maig 2011, trobada de poetes en xarxa a Sigüenza / Mayo 2011, encuentro de poetas en red en Sigüenza
*
El Masnou, 13-12-2011
Estimat Xec,

ja sé que la teva última carta, del 7 de desembre, la veus com una mena d’esborrany, unes idees encara poc consolidades que esperes posar més endavant en ordre. Però, tot i això, voldria comentar algunes de les reflexions que hi fas, per bé que seré breu, a l’espera de respondre’t la propera carta, més definitiva:

Com bé dius, l’ajuda internacional al desenvolupament passa cada dia més per l’acció directa, és a dir, pel tracte del “benfactor” amb el “benfactor” mateix: França tracta directament amb l’empresa francesa, la Xina ho fa directament amb la xinesa, i fins i tot sovint els treballadors són també del país que aporta el capital. Precisament per aquest mateix motiu jo crec que els protagonistes dialèctics de la possible revolució (que cal) sí que són nord – sud, perquè el nord és sinònim de capital i el sud, de pobresa.
Dius que “les revolucions mai les comencen els més pobres, cal un llevat”, i jo et dono la raó, però no del tot. És clar que mai les comencen els /les més pobres, però el llevat que cal ha de venir del grup dels / de les més pobres; mai la fa un@ representant del capital, la revolució, sinó un@ representant dels més pobres. I en continent africà té prou intel·lectuals sensibles i sensibilitzats per liderar-la, però cal organització, és clar.

Dius: “L’occident no és el llevat, sinó una societat civil que s’expressa en llocs com el ‘fòrum social’, on nord i sud, est i oest es troben i fan avançar idees i proposicions”. Sí, però el diàleg està absolutament condicionat per la mirada del nord, les idees que avancen són exclusivament les seves, i l’avanç és fictici, perquè la contrapart està lligada de mans i peus i acota el cap davant del capital, que necessita per a la construcció del seu país. Com molt bé afirmes tu, qui paga mana.

També escrius: “Tolvegada no és la relació colonitzat - colonitzador el problema, sinó persona - capital. Trobo que aquí hi ha el lloc de la trobada de les ànimes”.  A mi em sembla ben utòpica aquesta afirmació: quan el capital ha tingut ànima? Mai de la vida, ben al contrari, no hi has res més mancat d’ànima que el capital.

Encara un comentari: dius: “Al complex colonitzador - colonitzat s’hi va afegint el complex capital disponible i generós - dolenta gestió per excés de generositat social”. Certament, però aquest és un altre tema. Per aquest motiu et deia jo que la revolució que cal a Àfrica ha de ser tant contra el capital (= occident) com contra els seus còmplices (= els governs corruptes que els fan el joc).
D'altra banda: ¿ha estat el capital alguna vegada generós? El capital sempre és interessat. Ho va ser, ho és i ho serà, és inherent a la seva "filosofia" (amb perdó pel terme).

Una molt forta abraçada, Xec. Escriu aviat.

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (13-12-2011)
Traducción al español de Anna Rossell
El Masnou, 13-12-2011
Querido Xec,

ya sé que tu última carta, del 7 de diciembre, la ves como una especie de borrador, unas ideas aún poco consolidades que esperas poner en orden más adelante. Pero aun así quisiera comentar algunas de las reflexiones que apuntas, aunque seré breve, a la espera de responderte tu próxima, más definitiva:

Como bien dices la ayuda internacional al desarrollo pasa cada día más por la acción directa, es decir, por el trato del "benefactor" con el propio "benefactor": Francia trata directamente con la empresa francesa, China lo hace directamente con la china, incluso a menudo hasta los trabajadores son también del país que aporta el capital. Precisamente por este motivo yo cro que los protagonistas dialécticos de la posible revolución (necesaria) sí son norte - sur, porque el norte es sinónimo de capital y el sur, de pobreza.

Dices que "las revoluciones nunca las empiezan los más pobres, se necesita una levadura", y yo estoy de acuerdo, aunque no del todo. Es evidente que nunca las inician l@s más pobres, pero la levadura necesaria ha de provenir del grupo de los más pobres; nunca la hace un@ representante del capital la revolución, sino un@ representante de l@s más pobres. Y el continente africano tiene suficientes intelectuales sensibles y sensibilizados para liderarla, pero se necesita organización, claro.

Dices: "Occidente no es la levadura, sino una sociedaad civil que se expresa en lugares como el 'forum social', donde norte y sur, este y oeste se encuentran y hacen avanzar ideas y propuestas". Sí, pero el diálogo está absolutamente condicionado por la mirada del norte, las ideas que avanzan son exclusivamente las suyas, y el avance es ficticio, porque la contraparte está atada de pies y manos y baja la cabeza ante el capital, que necesita para la construcción de su país. Como bien afirmas tú, quien paga manda.
También escribes: "Quizás no sea la relación colonizado - colonizador el problema, sino persona - capital. Pienso que aquí está el lugar donde las almas pueden encontrarse". A mí me parece muy utópica esta afirmación: ¿cuándo ha tenido alma el capital? Jamás, al contrario, no hay nada tan falto de alma como el capital.
Aun otro comentario: cuando dices "Al complejo colonizador - colonizado se va sumando el complejo capital disponible y generoso - mala gestión por exceso de generosidad social". Ciertamente, pero éste es ya otro tema. Por este motivo yo te decía que la revolución que necesita África debe ser tanto contra el capital (= occidente) como contra sus cómplices (= los gobiernos corruptos que les hacen el juego). Y por otro lado: ¿ha sido alguna vez generoso el capital? El capital es siempre interesado. Lo fue, lo es y lo será, es inherente a su "filosofía" (con perdón del término).
Un abrazo muy fuerte, Xec. Escribe pronto.

Anna

No hay comentarios: