7 de octubre de 2010

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS (07-10-2010))

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (07-10-2010)
*
Al texto catalán sigue su traducción al español
*

Setmana de Poesia de Barcelona, maig 2010 / Semana de Poesía de Barcelona, mayo 2010

Català

El Masnou, 07-10-2010

Estimat Xec,

Com m’ha agradat la teva última carta! Subscric fil per randa tot el que hi escrius, menys, com ja saps i tu mateix avances, aquella qüestió referent a la reescriptura dels textos sagrats. Però ja hi tornaré més endavant. Anem a pams.
*
Acabes la teva carta inacabada –valgui la paradoxa- dient que els líders religiosos del teu país -catòlics i musulmans- van fer una crida comuna als polítics de Guinea remetent-se a Déu, que, pel fet de tractar-se d’una crida comuna, esdevenia també Déu comú, superant les diferències religioses. I conclous: “Únic Déu, vol dir [...] únic poble”.
*
Aquesta conclusió ens remet altra vegada al treball del teòleg catòlic Hans Küng, que tu mateix esmentes a la teva carta, la seva recerca incansable per trobar una ètica universal. I l’encertes de ple quan dius que aquesta ètica universal “mai [és] prou captada”. Certament, no deu ser gens fàcil proposar-se la fita de trobar una ètica universal, i més com ho vol fer (i ho fa) Hans Küng, que, a més de teòleg, és un polític dels bons per excel·lència. Quan dic que és polític vull dir que el seu objectiu no és només trobar aquesta ètica universal en l’àmbit teòric –tasca per si mateixa prou difícil-, sinó també aconseguir que les religions amb més seguidors del món (catòlica, jueva, musulmana, hindú...) la reconeguin com a tal i serveixi, en la pràctica religiosa de cadascuna, com un far que orienti totes les seves diferències sobre aquesta base comuna. Ell busca una aplicació pràctica en la moral quotidiana d’aquestes religions, i ho fa a través de trobades amb líders religiosos de totes les religions, de congressos, la seva eina és el diàleg interreligiós, i ell diu que aconsegueix prou coses. En aquest sentit, en el millor sentit de la paraula, en Küng és un home polític. Ja fa temps en parlàvem tu i jo d’això: ell fa, a nivell moral, el que alguns jutges busquen en l’àmbit del dret positiu, i s’ha guanyat prou terreny en aquest àmbit: ja existeix des de fa anys la Declaració Universal dels Drets Humans, el Tribunal de La Haya, el Tribunal Penal Internacional... . Val a demanar-se: en què es basa la Declaració dels Drets Humans per a ser adjectivada d’ “Universal”? Darrera hi ha una base ètica comuna, una moral comuna, per més que es vulgui desproveir aquesta Declaració de caràcter transcendent, encara que se li vulgui donar a aquest caràcter universal una explicació diguem-ne “pràctica”, una raó de “convivència social”, sempre hi ha una ètica al darrera. Penso, doncs, que el que fa Hans Küng és una feina impagable de servei a la convivència i a la pau, i, per més que crec que és veritat això que dius, que aquest universalisme és “poc captat”, també és cert que n’estic convençuda que es tracta d’una qüestió de temps. N’estic certa que, si és poc captat, és perquè encara no s’ha treballat prou en el diàleg interreligiós per definir prou bé aquesta base comuna. Penso que és qüestió de temps, si hi ha voluntat, és clar. Del que ja no estic tan segura és de que aquesta voluntat hi sigui. Que teòricament és possible ho demostra el fet que existeixi aquella Declaració Universal dels Drets Humans, que existeixi el que en dret s’anomena “Crims contra la Humanitat” i aquestes etiquetes universals de la justícia, que tenen aplicació pràctica en els judicis. Teòricament deu ser ben fàcil trobar uns fonaments morals comuns a totes les religions, la tasca de l’apropament, però, es fa difícil en tant que qui exerceix el poder polític representatiu de les corresponents institucions religioses són normalment gent prou obcecada, en molts casos fonamentalista, que es deixa portar més per raons de poder que no pas per criteris teològics o altruistes. I històricament han estat les religions monoteistes les que han desencadenat cismes, creuades, tortures, cremes de bruixes..., guerres i mort arreu. I com tu bé dius, hi ha un fonament fortament patriarcal en aquestes institucions religioses. El sol fet que en el catolicisme, en el judaisme i en l’islamisme la idea de Déu la transporti una paraula masculina i les representacions gràfiques arreu siguin masculines, n’és un símptoma prou evident. I això ens porta a allò que dèiem dels textos sagrats:
*
Tu escrius: “Entenc aquí la teva militància per la “desmasclació” de tots els déus. Una desculturació necessària perquè la referència a Déu sigui també transcendent a la dialèctica dels gèneres. Ja saps que per a mi això no passa per una reescriptura dels textos sinó per la pràctica de tot l’arsenal d’interpretació de la paraula i del text perquè sigui sempre PARAULA i es garanteixi el seu caràcter SAGRAT – TRANSCENDENT.”
Tens tota la raó quan dius que la “desmasclació” del déus va lligada amb “la desculturació, necessària perquè la referència a Déu sigui transcendent a la dialèctica dels gèneres”. I no hi ha res més representatiu d’una cultura que la visió del món que transporta la seva llengua. És prou estesa la idea que les paraules són inofensives, i jo et dic que no, que les paraules poden matar, i maten. Amb això només vull palesar el poder de les paraules, la influència que tenen sobre l’individu, sobre la col·lectivitat. I això us ha de costar força de percebre als homes pel fet que pràcticament sempre –com també en gairebé tots els àmbits- les llengües juguen al vostre favor; és a dir, tenen tendència a transportar una visió masculina-patriarcal del món. D’això tampoc no n’és conscient la majoria de les dones, perquè la feina que aquest fet va fent en l’inconscient, és una feina subtil, que per la seva discreció sovint passa desapercebuda, però va calant en el subconscient, com un verí letal. I aquest és el pitjor mal que pot fer: que cali en l’inconscient i que a nivell conscient passi desapercebut.
Recordo perfectament quan jo era petita, tan i tan sovint, em sentia exclosa quan em parlaven amb el genèric masculí. Quan em deien: “els nens fan això o no ho fan”, per més que quedava clara la intenció de qui parlava de referir-se a nens i nenes, massa sovint la mentalitat patriarcal és tan forta que qui escolta interpreta el protagonisme del nen-mascle, pel simple fet de que el nen-mascle (com l’adult-mascle) és molt més protagonista en tots els àmbits que la nena i la dona adulta. Això passa també amb les imatges (les representacions gràfiques), que en molts àmbits són de predomini masculí (només en les religions politeistes –minoritàries- hi ha imatgeria de deveses, de deues). I precisament els àmbits en què predomina la dona –imatges que representen “anar a comprar”, “jardins d’infància”, “la neteja de la llar”, “mestres de primària”o “el tipus de publicitat, on predomina la dona-objecte: anuncis de cotxes, de serveis sexuals”, etc. no fan sinó corroborar aquesta visió patriarcal del món. Perquè aquests són rols (els primers) o anuncis (els últims) creats per “patriarques” i per a “patriarques”; és a dir, els han fet homes i van dirigits a homes, i a dones que han interioritzat aquesta visió del món, que lamentablement no són poques, sinó una gran majoria.

Reprenent el que tu deies, és precisament “perquè sigui sempre PARAULA” que jo defenso la traducció dels texts sagrats a una llengua “desmasclada”, perquè és aquella PARAULA la que fa tan de mal: perpetua entre els homes i les dones aquella mentalitat patriarcal, generadora de violència i exclusió, de submissió i etern pupilatge de la dona.
Que es faci una traducció moderna, actualitzada i no discriminatòria dels textos sagrats, no vol dir que se’n destrueixin les fonts –aquests cal conservar-los pel seu valor de font, pel valor històric i com a referència de partida-. Però la traducció actualitzada és absolutament necessària per la vida quotidiana, perquè la gent del carrer entengui què volen dir per a la seva vida diària, és necessari que parlin el seu llenguatge. Aquests textos creen una determinada mentalitat. Com ja et deia fa temps, les traduccions –totes- són interpretacions, com també ho és el text que hom considera EL PRIMER, algú –un home- el va escriure, i l’escriptura transporta, ja en els seus orígens, la visió del món d’un home (masculina-patriarcal).

Rep una forta abraçada, Xec, i mira de respondre’m aviat, ara que els vostres nen@s començaran l’escola i tu tindràs una mica més de temps.

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (07-10-2010)

Traducción al español de Anna Rossell

El Masnou, 07-10-2010

Querido Xec,

¡cuánto me ha gustado tu última carta! Suscribo a pies juntillas todo lo que escribes, excepto, como ya sabes y tú mismo avanzas, aquella cuestión referente a la reescritura de los textos sagrados. Pero volveré sobre ello más adelante. Vayamos por partes.
*
Acabas tu carta inacabada -valga la paradoja- diciendo que los líderes religiosos de tu país -católicos y musulmanes- hicieron un llamamiento común a los políticos de Guinea remitiéndose a Dios, que, por el hecho de tratarse de un llamamiento común, devenía también un Dios común, superando así las diferencias religiosas. Y concluyes: "Único Dios, significa [...] pueblo único"
*
Esta conclusión nos remite de nuevo al trabajo del teólogo católico Hans Küng, que tú mismo mencionas en tu carta, su afán incansable en busca de una ética universal. Y das en el blanco cuando dices que esta ética universal "nunca se capta del todo". Ciertamente, no debe de ser nada fácil proponerse el objetivo de encontrar una ética universal, más aún como pretende hacerlo (y lo hace) Hans Küng, que, además de teólogo, es un político de los buenos por excelencia. Cuando digo que es un político quiero decir que su finalidad no es sólo encontrar esta ética universal en el ámbito teórico -tarea en sí misma bastante difícil-, sino también conseguir que las religiones con más seguidores (católica, judía, musulmana, hindú...) la reconozcan como tal y sirva, en la práctica religiosa de cada una, como un faro que oriente todas sus diferencias sobre esta base común. Él busca una aplicación práctica en la moral cotidiana de estas religiones, y lo hace a través de encuentros con líderes religiosos de todas las religiones, de congresos, su herramienta es el diálogo interreligioso, y él dice que logra bastantes cosas. En este sentido, en el mejor sentido de la palabra, Küng es un hombre político. Tiempo atrás hablábamos tú y yo de esto: él hace, a nivel moral, lo que algunos jueces buscan en el ámbito del derecho positivo, y se va ganando bastante terreno en este ámbito: ya existe desde hace años la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Tribunal de La Haya, el Tribunal Penal Internacional... . Y es lícito preguntarse: ¿en qué se basa la Declaración de los Derechos Humanos para ser adjetivada de "Universal"? Detrás hay una base ética común, una moral común, por más que se quiera desproveer a esta Declaración de carácter transcendente, por más que se le quiera dar a este carácter universal una explicación digamos que "práctica", una razón de "convivencia social", siempre hay una éstica detrás. Así pues pienso que lo que hace Hans Küng es un trabajo impagable de servicio a la convivencia y a la paz, y, por más que creo que es cierto lo que tú dices, que este universalismo es "poco captado", también es verdad que estoy convencida de que se trata de una cuestión de tiempo. Estoy segura de que, si es poco captaddo es porque aún no se ha trabajado lo suficiente en el diálogo interreligioso para definir con nitidez esta base común. Pienso que es cuestión de tiempo, si es que hay voluntad, claro. De lo que ya no estoy tan segura es de que exista esta voluntad. Que teóricamente es posible lo demuestra el hecho de que exista aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también exista lo que en derecho se llama "Crímenes contra la Humanidad" y estas etiquetas universales de la justicia, que tienen aplicación práctica en los juicios. Teóricamente debe de ser bastante fácil encontrar unos fundamentos morales comunes a todas las religiones, sin embargo la tarea del acercamiento se hace difícil en tanto que quien ejerce el poder político representativo de las correspondientes instituciones religiosas son normalmente gente bastante obcecada, en muchos casos fundamentalista, que se deja llevar por razones de poder mucho más que por criterios teológicos o altruistas. Además históricamente han sido las religiones monoteístas las que han desencadenado cismas, cruzadas, torturas, quema de brujas..., guerras y muerte por todas partes. Y como bien dices tú, hay un fundamento fuertemente patriarcal en estas instituciones religiosas. El solo hecho de que en el catolicismo, en el judaísmo y en el islamismo la idea de Dios la transporte una palabra masculina y las representaciones gráficas sean siempre masculinas, es un síntoma bastante evidente. Y esto nos lleva a aquello que decíamos de los textos sagrados:
*
Tú escribes: “Entiendo aquí tu militancia por la "desmachización" de todos los dioses. Una desculturación necesaria para que la referencia a Dios sea también transcendiente a la dialéctica de los géneros. Ya sabes que para mí esto no pasa por la reescritura de los textos sino por la práctica de todo el arsenal de interpretación de la palabra y del texto, para que sea siempre PALABRA y se garantice su carácter SAGRADO - TRANSCENDENTE."
Tienes toda la razón cuando dices que la "desmachización" de los dioses va ligada a "la desculturación necesaria para que la referencia a Dios sea también transcendente a la dialéctica de los géneros".
Y no hay nada más representativo de una cultura que la visión del mundo que transporta su lengua. Está muy extendida la idea de que las palabras son inofensivas, y yo te digo que no, que las palabras pueden matar, y matan. Con esto sólo quiero poner en evidencia el poder de las palabras, la influencia que tienen sobre el individuo, sobre la colectividad. Y esto debe de costaros mucho de percibir a los hombres por el hecho de que casi siempre -como también en casi todos los ámbitos- las lenguas juegan a vuestro favor; es decir, tienen la tendencia a transportar una visión patriarcal del mundo. De esto tampoco es consciente la mayoría de las mujeres, porque el trabajo que este hecho va haciendo en el inconsciente es un trabajo sutil, que por su discreción a menudo pasa desapercibido, pero va calando en el subconsciente como un veneno letal. Y éste es el peor daño que puede hacer: que cale en el inconsciente y que a nivel consciente pase desapercibido. Recuerdo perfectamente cuando yo era niña, tan a menudo me sentía excluida cuando me hablaban con el genérico masculino. Cuando me decían: "los niños hacen tal o cual, o no lo hacen", por más que quedaba clara la intención de quien hablaba de referirse a niños y niñas, demasiado a menudo la mentalidad patriarcal es tan fuerte que quien escucha interpreta el protagonismo del niño-macho, por el simple hecho de que el niño-macho (como el adulto-macho) tiene una presencia protagonista muy superior en todos los ámbitos que la niña y la mujer adulta. Lo mismo sucede con las imágenes (las representaciones gráficas), que en muchos ámbitos son de predominio masculino (sólo en las religiones politeístas -minoritarias- existe una imaginería de diosas). Y precisamente en las esferas en las que predomina la mujer -imágenes que representan "ir a comprar", "jardines de infancia", "limpieza del hogar", "maestras de primaria" o "el tipo de publicidad donde predomina la mujer-objeto: anuncios de cohes, de servicios sexuales", etc. no hacen sino corroborar esta visión patriarcal del mundo. Porque estos son roles (los primeros) o anuncios (los últimos) creados por "patriarcas" y para patriarcas"; es decir, los han concebido hombres y van dirigidos a hombres, y a mujeres que han interiorizado esta visión del mundo, que lamentablemente no son pocas, sino una gran mayoría.
Retomando lo que tú decías, es precisamente "para que sea siempre PALABRA" por lo que yo defiendo la traducción de los textos sagrados a una lengua "desmachizada", porque es aquella PALABRA la que hace tanto mal: perpetúa entre hombres y mujeres aquella mentalidad patriarcal, generadora de violencia y exclusión, de sumisión y eterno pupilaje de la mujer. Que se haga una traducción moderna, actualizada y no discriminatoria de los textos sagrados no significa que se destruyan las fuentes -éstas es obligado conservarlas por su valor de fuentes, por el valor histórico y como referencia de partida-. Pero la traducción actualizada es absolutamente necesaria para la vida cotidiana, para que la gente de a pie entienda qué significan aquellas palabras para su vida diaria, es necesario que hablen su lenguaje. Estos textos crean una determinada mentalidad. Como ya te decía hace tiempo, las traducciones -todas- son interpretaciones, como también lo es el texto que se considera EL PRIMERO; alguien -un hombre- lo escribió, y la escritura transporta, ya en sus orígenes, la visión del mundo de un hombre (masculina-patriarcal).

Te mando un fuerte abrazo, Xec, e intenta contestarme pronto, ahora que vuestr@s niñ@s vuelven a la escuela y tú tendrás un poquito más de tiempo.

Anna

2 comentarios:

Arantza G. dijo...

Durante mis primeros años viví en un matriarcado. Siendo niña te conviertes en una esponja que absorbe toda la información que te rodea. Pero ya en el colegio, descubrí que las niñas no eran tratadas como en la casa donde vivía;los cambios eran evidentes y el hecho de pedir el mismo trato que a los chicos, era motivo para reprenderme.
He tenido la oportunidad de hablar con personas de diferentes religiones. La mayoría me explicaba que las religiones se pasaban por medio de las mujeres, que son las mayores practicantes, pero a la hora de representar una religión aparece el hombre como ser supremo.
Las mujeres cedemos el terreno ante todas las facetas de la vida y somos nuestras peores enemigas. De eso se vale el hombre... ¿cómo es posible que una minoría siga abusando en poder?
Un beso

Unknown dijo...

Ciertamente, Arantza, tienes toda la razón. Lo que dices parece ser una verdad universal, también en África subsahariana es así, según el testimonio que nos dejan en la literatura las escritoras autóctonas: son las propias mujeres las más acérrimas salvaguardas de los intereses patriarcales que las subyugan a ellas mismas. Por eso quien es consciente de ello se ve obligada a romper no sólo con su cultura, sino también con LA MADRE, con SU madre. Mi teoría es que es tal la exclusión social -a menudo significa la muerte- a que se arriesga la mujer que le declara la guerra a este sistema, que erigirse en baluarte y salvaguarda del mismo es el único modo de protegerse contra él. Todo ello, claro, sería incosciente, un modo de reaccionar automático, pero seguro. Y así vamos, y en ellos estamos algunas. Gracias por contriubuir a aportar luz al tema.