19 de septiembre de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (19-09-2009)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (A continuación del texto catalán sigue su traducción al español)

D'esquerra a dreta / De izquierda a derecha: Xec Marquès, Miquel Bonet, Giovanni Albertocchi, Montse Duran, Anna Rossell, Pilar Millán, Mª Antònia Sagalés, Pepe Guillem. Ajupits / Agachados: Glòria Rodoreda i Manuel Àvila

Català

Conakry, 17 setembre 09

Benvolguda Anna,

l'última carta no està acabada i segurament, escrita a estonetes, manca de fil conductor. Ho sento. Vull ara tocar un altre tema, perquè en la teva carta del primer de setembre tornes a evocar la necessitat de canviar el text de la Paraula perquè avui tenim molt més clars els mecanismes psicològics de l’empatia i entenem que la determinació de gènere no és inofensiva:"I crec que caldria canviar el text, i tant que sí! La Bíblia no és cap obra d’art. És, des dels seus orígens, una interpretació de la Paraula o, molt millor dit, de les Paraules, i no només una interpretació, sinó una selecció, una tria (moltes de les Paraules han quedat fora, s’han exclòs, finalment, de l’última versió acceptada que ha acabat sent la Bíblia que coneixem). Qualsevol traducció és una interpretació, i qualsevol interpretació –precisament perquè cal fer-la metafòricament, com dius tu mateix- admet una versió corregida de la lletra."

La fe cristiana (i la fe jueva) ,que són les portadores de la Bíblia, no són només religions del llibre. Són també religions de la història. Des d’aquesta perspectiva, el Llibre Sagrat no és l'única font de la Revelació de Déu. El Llibre Sagrat no és només un text mitològic, al·legòric, és la Paraula que diu aquesta història. Déu continua passejant-se enmig dels homes (hauríem d’entrar aquí en la teologia de la Trinitat) i després de Jesús, en un procés històric, social, cultural, però també en un procés de “descoberta”, d' “inspiració”, el text sagrat s’enriqueix dels Evangelis i dels altres documents del que noltros anomenem el Nou Testament. La revelació, en la seva forma de paraula, queda fixada una vegada per sempre.
Malauradament durant segles aquesta Paraula serà relegada a un segon terme (o tercer o quart). La institució (l’Església cada cop més estructurada i jerarquitzada), la teologia (l’oficial) prendran el davant. Luther es revoltarà contra aquesta marginalització de la Paraula. L’Església romana és amb el Concili Vaticà II que redescobrirà i ferà de nou lloc a la Paraula.
Amb el Vaticà II també s’obriran portes i finestres per a l’escolta de la Revelació i situarà la comunitat cristiana compromesa en l’alliberació dels pobres i de tota forma d’injustícia com el lloc d’escolta, d’interpretació i de la Paraula. Amèrica Llatina ha produït noves lectures de la Paraula i noves traduccions. Estic d’acord que el treball de traducció no s’acaba mai, que el llenguatge canvia i l’antiga paraula no és diu de la mateixa manera avui que fa un segle.

Per lluitar contra la transmissió de models patriarcals, masclistes i discriminatoris, ens cal comprendre els mecanismes de transmissió d’aquests models i formar les persones. La solució no és de “corregir” la Bíblia (estic d’acord que es tradueixi millor), sinó d’educar les persones.
Justament una intel·ligència millor dels mecanismes de transmissió de valors que no ho són ens pot ajudar a educar millor. Trobo que el risc a evitar és de projectar els nostres propis sentiments i traumatismes i d’alguna manera instrumentalitzar textos que tenen vocació de “fonament”. Els exemples que poses, el nen (masculí), que s’identifica amb les imatges on és representat el seu gènere, o el canvi de nom en contraure matrimoni, no es refereixen a mecanismes psicològics “obligatoris”. Crec en la llibertat fins i tot en medis molt condicionats, i això és el que em sembla que s’ha d’educar. Una llibertat que és capaç de produir i donar sentit, capacitat d’establir una distància, entre l’ambigüitat de la paraula i la Paraula, per donar sentit, no des de la paraula, sinó des de la Paraula.

No faig una lectura “asexuada” del text, justament crec que la diversitat expressada per la diferència sexual és l’esquerda per on s’introdueix el “diable”. El que no accepto és una lectura de gènere respecte a la “culpa”. No hi ha culpa en primer lloc, sinó repte. El repte de la diversitat, de la diferència, d’això que som a la vegada: totalitat i fragment. Crec que és alliberador d’assumir el repte i la possibilitat d’error i de pecat en tota relació. El diàleg entre els gèneres, la dinàmica social de més de justícia i veritat en totes les relacions on hi ha “construccions socials-econòmiques” que discriminen i oprimeixen, passa també pel perdó i la reconciliació. Avui ens cal acollir cultures, realitats socials i econòmiques que no es poden canviar per un cop de màgia, que es resisteixen a tota forma d’imposició, que recelen de la cultura occidental-liberal, per dominació ideològica, quan denúncia formes de respecte, d’expressió de la identitat i de la diferència que no coincideixen amb els principis de gènere, de filiació, de paternitat i de maternitat propis de la seva cultura.
Hi ha camí a fer en tots els fronts i tots són portadors de veritat.

Xec

***

CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 17 septiembre 09

Querida Anna,

la última carta no está terminade y seguramente -como está escrita a ratos muertos- adolece de hilo conductor. Lo siento. Ahora quiero tocar otro tema, porque en tu carta del día uno de septiembre vuelves a evocar la necesidad de cambiar el texto de la Palabra porque hoy tenemos mucho más claros los mecanismos psicológicos de la empatía y entendemos que la determinación de género no es inofensiva: "Y creo que es necesario cambiar el texto, ¡y tanto que lo es! La Biblia no es ninguna obra de arte. Es, desde sus orígenes, una interpretaciónn de la Palabra o, mucho mejor dicho, de las Palabras, y no sólo una interpretación, sino una selección, una criba (muchas Palabras han quedado fuera, han sido excluídas, finalmente, de la última versión aceptada que ha terminado siendo la Biblia que conocemos). Cualquier traducción es una interpretación, y cualquier interpretación -precisamente porque es necesario hacerla metafóricamente, como tú mismo dices- admite una versión corregida de la letra."

La fe cristiana (y la fe judía), que son las portadoras de la Biblia, no son sólo religiones del libro.
Son también religiones de la historia. Desde esta perspectiva, el Libro Sagrado no es la única fuente de la Revelación de Dios. El Libro Sagrado no es únicamente un texto mitológico, alegórico, es la Palabra que dice esta historia. Dios continúa paseándose en medio de los hombres (deberíamos entrar aquí en la teología de la Trinidad) y después de Jesús, en un proceso histórico, social, cultural, pero también en un proceso de "descubrimiento", de "inspiración, el texto sagrado se enriquece con los Evangelios y con los otros documentos de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. La revelación, en su forma de palabra, queda fijada una vez y para siempre. Desgraciadamente durante siglos esta Palabra será relegada a un segundo término (o tercero o cuarto). La institución (la Iglesia cada vez más estructurada y jerarquizada), la teología (la oficial) tomarán la iniciativa. Lutero se rebelará contra esta marginación de la Palabra. La Iglesia romana, con el Concilio Vaticano II, redescubrirá y abrirá de nuevo espacio para la Palabra. Con el Vaticano II se abrirán también puertas y ventanas para escuchar la Revelación y situará a la comunidad cristiana comprometida en la liberación de los pobres y de toda forma de injusticia como el lugar de escucha, de interpretación y de la Palabra. América Latina ha producido nuevas lecturas de la Palabra y nuevas traducciones. Estoy de acuerdo en que el trabajo de traducción no se acaba nunca, que el lenguaje cambia y la palabra antigua no se dice de la misma manera hoy que hace un siglo.

Para luchar contra la transmisión de modelos patriarcales, machistas y discriminatorios, es necesario que comprendamos los mecanismos de transmisión de estos modelos y formar a las personas. La solución no radica en "corregir" la Biblia (estoy de acuerdo en que se traduzca mejor), sino en educar a las personas. Justamente una comprensión mejor de los mecanismos de transmisión de los valores que no lo son nos puede ayudar a educar mejor. Pienso que el riesgo que debemos evitar es el de proyectar nuestros propios sentimientos y traumatismos y de alguna manera instrumentalizar textos que tienen vocación de "fundamento". Los ejemplos que pones, en niño (masculino), que se identifica con las imágenes que representan a su género, o el cambio de nombre al contraer matrimonio, no se refieren a mecanismos sicológicos "obligatorios". Creo en la libertad, incluso en medios muy condicionados, y esto es en lo que creo que hay que educar. Una libertad que es capaz de producir y dar sentido, capacidad de establecer una distancia, entre la ambigüedad de la palabra y la Palabra, para dar sentido, no desde la palabra, sino desde la Palabra.

No hago una lectura "asexuada" del texto, justamente creo que la diversidad expresada por la diferencia sexual es el resquicio por donde se cuela el "diablo". Lo que no acepto es una lectura de género respecto a la "culpa". No hay culpa en primer lugar, sino reto. El reto de la diversidad, de la diferencia, de lo que somos a la vez: totalidad y fragmento. Creo que es liberador asumir el reto y la posibilidad de error y de pecado en toda relación. El diálogo entre los géneros, la dinámica social de más justicia y verdad en todas las relaciones donde hay "construcciones socio-económicas" que discriminan y oprimen, pasa también por el perdón y la reconciliación. Hoy es necesario acoger culturas, realidades sociales y económicas que no se pueden cambiar con un golpe de magia, que se resisten a toda forma de imposición, que recelan de la cultura occidental-liberal -por dominación ideológica-, cuando denuncia formas de respeto, de expresión de la identidad y de la diferencia que no coinciden con los principios de género, de filiación, de paternidad y de maternidad propios de su cultura. Queda camino por hacer en todos los frentes y todos son portadores de verdad.

Xec

No hay comentarios: