19 de septiembre de 2009

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (19-09-2009)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (A continuación del texto catalán sigue su traducción al español)

Cisco Ubach i Xec Marquès (amb la càmara) amb Anna Rossell a l'aeroport de Conakry (desembre del 2008) / Cisco Ubach y Xec Marquès (con la cámara) con Anna Rossell en el aeropuerto de Conakry (diciembre de 2008)


Català

El Masnou, 19-09-09


Estimat Xec,

voldria encara respondre a les teves dues últimes cartes, que m’has enviat seguides, abans d’emprendre viatge cap a Conakry. Com saps serà ben curt i ben segur que gaudim de més tranquil·litat cadascun assegut al nostre escriptori, que no pas quan serem junts i ens veurem. Llavors no tindrem temps per parlar i estendre’ns en les nostres reflexions, haurem de parlar d’altres coses, com ara sobre el teu projecte, de com aconseguir els diners i complir els terminis per a la construcció de la casa de tres plantes que l’ha d’acollir.

Rellegint el nostre últim intercanvi de cartes me n’adono que arriba un moment en què les nostres posicions ja no s’acosten, sinó que, amb matisacions més o menys variades, perseveren en el nucli dur que cadascuna té de més fonamental, s’enroquen(per utilitzar una imatge molt plàstica dels escacs) i defensen la seva tesi, l’essència de la qual es revela com a inamovible: d’una manera breu i esquemàtica podríem dir que tu defenses a capa i espasa que el text bíblic és intocable, que admets la seva interpretació metafòrica i una traducció cada vegada més millorada, però no cedeixes ni un pèl a la proposta d’un canvi del text que inclogués, en el propi text, la interpretació metafòrica i la traducció millorada que tu mateix proposes. Jo, per part meva, no faig concessions a la meva tesi de què els mecanismes psicològics de l’empatia marquen a sang i a foc de tal manera les persones, que les determinen per a tota la vida i em rebel·lo contra un text mitològic tan essencial com la Bíblia que, concebut, escrit, tractat i manipulat sempre per homes (‘homes’ en el sentit sexuat del terme, no entès com a genèric), amb mentalitat eminentment patriarcal, han reflectit i transmès una imatge de la dona i de l'home que ha perpetuat una idea absolutament androcèntrica del món i de la vida i el gènere femení com el causant del pecat original i de la culpa. Res no em pot moure d’aquesta convicció, que experimento en la meva vida quotidiana i a cada moment.

No sé si és que en les meves cartes anteriors no m’he explicat bé, perquè tu dius: “Però el que no es pot pretendre és que la construcció social del fet de la diferència es resolgui negant la paraula a la realitat de la diferència dels sexes (n’hi ha varis i els més estesos són el masculí i el femení).” Hom diria, llegint aquestes paraules teves, que jo m’entesto a negar la diferència entre els sexes. No, mai no l’he volgut negar: qui podria negar el que és una evidència? El que no puc acceptar és que la definició de la diferència –parlem de diferència psicològica, la física és evident- la faci sempre el mateix sexe (el masculí). Com tu molt bé dius “justament per poder relativitzar el que és socialment construït, i apareix com injust, necessitem una referència comuna. El primer principi, em sembla, és de la igual dignitat del sexes. Quan diem 'igual dignitat' estem ja afirmant que hi ha una diferència, hi ha sexes. I la igualtat la referim a la dignitat. I aquí tenim un d’aquests conceptes que fan de mal definir i que estem contínuament aprofundint. És objectiu i subjectiu al mateix temps. És objectiu perquè jo el rebo de l’altre i és subjectiu perquè és l’altre que me’l defineix. És subjectiu perquè és relatiu al meu sentiment de “dignitat” i és objectiu perquè no sóc jo que en defineix el fonament i l’abast. Necessitem el que és objectiu (el fonament i l’abast) i hem de treballar el subjectiu: el “sentiment”, la “reconeixença”, l’expressió de la igual dignitat en termes de drets i de deures.” Ho dius perfectament. No entenc com, després d’escriure això, podem estar en desacord amb segons què: precisament perquè “és objectiu i subjectiu al mateix temps. És objectiu perquè jo el rebo de l’altre i és subjectiu perquè és l’altre que me’l defineix [...] i és objectiu perquè no sóc jo que en defineix el fonament i l’abast. Necessitem el que és objectiu [...]”. Justament, Xec, justament..., això que tu dius aquí és EL QUE HAURIA DE SER, però NO ÉS EL QUE PASSA. A la Bíblia hi manca absolutament aquest joc entre l’objectiu i el subjectiu, perquè tota la història està descrita i escrita des de la perspectiva de l’UN, mai de l’ALTRE.

Dius: "No faig una lectura ‘asexuada’ del text, justament crec que la diversitat expressada per la diferència sexual és l’esquerda per on s’introdueix el “diable”. El que no accepto és una lectura de gènere respecte a la “culpa”. No hi ha culpa en primer lloc, sinó repte”. És clar que no, no fas una lectura asexuada del text, perquè no es pot fer, perquè el text NO és asexuat, no és innocent, la lectura –com la descripció- ÉS sexuada.
També dius: “Els exemples que poses, el nen (masculí), que s’identifica amb les imatges on és representat el seu gènere, o el canvi de nom en contraure matrimoni, no es refereixen a mecanismes psicològics “obligatoris”. Crec en la llibertat fins i tot en medis molt condicionats, i això és el que em sembla que s’ha d’educar.” (la negreta és meva). Aquestes expressions que fas servir “el que no accepto és...”, “crec en...” remeten sempre a una concepció masculina del món. Com a home que ets, tu pots descriure la teva manera de veure-ho, però jo diria que mai no pots dir “no accepto que”, perquè precisament això és el que cal -us cal a tots els homes- “acceptar que” el món té una altra perspectiva -la femenina-, que manca en tots els textos heretats de l’antiguitat. I aquí els homes no hi teniu res a dir, podeu donar la vostra humil opinió, però res més, perquè l’opinió de l’altre l’ha de donar aquest altre, i sobre aquesta opinió no hi ha res a discutir; s’hi pot reflexionar, pot ajudar a canviar els punts de vista a través de la discussió sobre el tema, però l’opinió de l’altre és aquesta i prou. En el cas de què ara parlem, la meva opinió, femenina, del Gènesi, és que sí que hi ha una lectura de gènere respecte a la culpa. De la mateixa manera que insisteixo en què no hi ha identificació de la part femenina quan s’utilitza el masculí com a genèric o quan veiem una imatge representada associada al sexe masculí: l’empatia funciona com un mecanisme inapel·lable, automàtic. És per això que tampoc estic d’acord amb això que dius que els exemples que jo poso “no es refereixen a mecanismes psicològics ‘obligatoris’ “. Sí, sí que s’hi refereixen, insisteixo. Lamentablement –i això és precisament el que ho fa tan greu- els mecanismes són automàtics, no ens en podem escapar, només podem aconseguir una distància quan en som conscients, però mai no escapem a l’associació immediata, inconscient. En aquest sentit són “obligatoris”.

Coneixes les meves profundes diferències amb l’Església catòlica, una de les quals –no pas l’única, però una de les més importants- rau en el fet que sento i considero que l’Església catòlica no m’hi vol a mi (i quan dic ‘a mi’ vull dir ‘cap dona’). El dia que jo podés ser monja i el fet de ser-ho em permetés de dir missa i consagrar, llavors –si cregués en Déu- em plantejaria formar part com a membre actiu de l’Església catòlica. Però fins que no arribi aquest dia jo no sóc tractada de manera igualitària amb tu, per exemple. Me’n faig creus com hi ha monges catòliques, a mi sempre m’han semblat una mica (molt) massoquistes.

Encara hi ha dues cites teves a què em vull referir. Dius:
Penso en els colors: l’espectre de colors és infinit, però els definim tots amb termes de referència: vermell, blau, groc, verd ... blanc i negre. Necessitem aquesta referència perquè hi hagi possibilitat de diàleg i, amb el diàleg, possibilitat de descobrir nous matisos i de fer més rica la nostra percepció de la realitat i més justa l’organització de la societat.” Em sembla un exemple molt ben trobat. Una de les descobertes que sempre m’han fet pensar molt és el fet que cultures allunyades de la nostra (o la nostra de la seva) tenen un lèxic molt diferent per referir-se a la gamma de colors, un lèxic que reflecteix que la seva percepció dels colors (la seva percepció del món) és ben diferent de la nostra. Sé que hi ha cultures que no distingeixen lèxicament entre el verd i el blau, per exemple. Tenen una sola paraula per a referir-se als dos. La pregunta és, doncs: només en veuen un allà on jo en veig dos? L’important no és tant la resposta, sinó el fet de poder-se plantejar la pregunta. I, com tu molt bé dius, ens cal la percepció de l’altre per poder dialogar i avançar en el nostre creixement humà i moral.

Dius també: “Però també puc descobrir que hi ha “drets” que són propis de l’altre perquè és justament diferent, que hi ha drets i obligacions que sí que estan lligats a característiques físiques, a determinacions biològiques. D’altres estan lligats a la cultura, a la realitat social (funcions, responsabilitats, història) concreta, i no per això son discriminatoris”. Hi estic absolutament d’acord. La justícia no consisteix, paradoxalment, a tractar tothom per igual, sinó a tractar-lo diferent, tenint en compte les seves diferències. Llavors és quan tractem tothom “igual”.

I aquí ho torno a deixar, Xec. Ben aviat ens veurem, i en tinc ganes. Però sé que les reflexions sobre aquestes coses nostres les haurem de deixar per la tornada. Posa’t tu ara ja a la resposta, abans no arribi a casa teva.

Una forta abraçada,

Anna

***

CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (Traducción al español de Anna Rossell)

El Masnou, 19-09-09

Querido Xec,

quisiera reponder aún a tus dos últimas cartas, que me has enviado seguidas, antes de emprender mi viaje a Conakry. Como sabes, serà corto y seguro que gozaramos de mayor tranquilidad cada uno sentado a su escritorio, que cuando estemos juntos y nos veamos. Entonces no tendremos tiempo para charlar y extendernos en nuestras reflexiones, tendremos que hablar de otras cosas, como por ejemplo de tu proyecto, de cómo conseguir el dinero y cumplir con los plazos para la construcción de la casa de tres plantas que lo ha de albergar.

Releyendo nuestro último intercambio de cartas me doy cuenta de que llega un momento en que nuestras posiciones ya no se acercan, sino que, con matizaciones más o menos variadas, perseveran en el núcleo duro que cada una tiene de más fundamental, se enrocan (por utilizar una imagen muy plástica del ajedrez) y defienden su tesis, cuya esencia se revela como inamovible: de un modo breve y esquemático podríamos decir que tú defiendes a capa y espada que el texto bíblico es intocable, que admites su interpretación metafórica y una traducción cada vez más mejorada, pero no cedes ni un pelo a la propuesta de un cambio del texto que incluyera en el propio texto la interpretación metafórica y la traducción mejorada que tú mismo propones. Yo, por mi parte, no hago concesiones a mi tesis de que los mecanismos sicológicos de la empatía marcan a sangre y fuego de tal manera a las personas, que las determinan para toda la vida y me rebelo contra un texto mitológico tan esencial como la Biblia que, concebido, escrito, tratado y manipulado siempre por hombres ('hombres' en el sentido sexuado del término, no entendido como genérico), con mentalidad eminentemente patriarcal, ha reflejado y transmitido una imagen de la mujer y del hombre que ha perpetuado una idea absolutamente androcéntrica del mundo y de la vida, y del género femenino como el causante del pecado original y de la culpa. Nada puede apartarme de esta convicción, que experimento en mi vida cotidiana y a cada momento.

No sé si es que en mis cartas anteriores no me he explicado con la suficiente claridad, porque tú dices: "Pero lo que no puede pretenderse es que la construccíón social del hecho de la diferencia se resuelva neganado la palabra a la realidad de la diferencia de los sexos (hay varios, y los más extendidos son el masculino y el femenino)". Se diría, leyendo estas palabras tuyas, que yo insisto en negar la diferencia entre los sexos. No, nunca la he querido negar: ¿quién podría negar lo que es una evidencia? Lo que no puedo aceptar es que la definición de la diferencia -hablamos de la diferencia sicológica, la física es evidente- la haga siempre el mismo sexo (el masculino). Como tú dices muy bien "justamente para poder relativizar lo que se ha construido socialmente, y aparece como injusto, necesitamos una referencia común. El primer principio, así lo creo, es de la igual dignidad de los sexos. Cuando decimos 'igual dignidad' estamos ya afirmando que hay una diferencia, hay sexos. Y la igualdad la referimos a la dignidad. Y aquí tenemos uno de estos conceptos de difícil definición y en los que estamos profundizando constantemente. Es objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Es objetivo porque yo lo recibo del otro, y es subjetivo porque es el otro quien me lo define. Es subjetivo porque es relativo a mi sentimiento de "dignidad" y es objetivo porque no soy yo quien define su fundamento y su alcance. Necesitamos lo que es objetivo (el fundamento y el ámbito de influencia) y debemos trabajar lo subjetivo: el "sentimiento", el "reconocimiento", la expresión de la igual dignidad en términos de derechos y de deberes". Lo dices muy bien. No entiendo cómo, después de escribir esto, podemos estar en desacuerdo en según qué cosas: precisamente porque "es objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Es objetivo porque yo lo recibo del otro y es subjetivo porque es el otro quien me lo define [...] y es objetivo porque no soy yo quien define su fundamento ni su alcance. Necesitamos lo que es objetivo [...]". Justamente, Xec, justamente..., esto que tú dices aquí es LO QUE DEBERÍA SER, pero NO ES LO QUE SUCEDE. A la Biblia le falta absolutamente este juego entre lo objetivo y lo subjetivo, porque toda la historia está descrita y escrita desde la perspectiva de UNO, nunca del OTRO.

Dices: "No hago una lectura 'asexuada' del texto, justamente creo que la diversidad expresada por la diferencia sexual es el resquicio por donde se cuela el "diablo". Lo que no acepto es una lectura del género respecto a la "culpa". No es culpa lo que hay en primer término, sino reto". Claro que no haces una lectura asexuada del texto, porque no puede hacerse, porque el texto NO es axexuado, no es inocente, la lectura -como la descripción- ES sexuada.
También dices: "Los ejemplos que aduces, el niño (masculino), que se identifica con las imágenes en las que se representa su género, o el cambio de nombre al contraer matrimonio, no se refieren a mecanismos sicológicos "obligatorios". Creo en la libertad, incluso en medios muy condicionados, y esto es lo que creo que se debe educar" (la negrita es mía). Estas expresiones que utilizas "lo que no acepto es...", "creo en..." remiten siempre a una concepción masculina del mundo. Como hombre que eres, tú puedes describir tu modo de verlo, pero yo diría que nunca puedes decir "no acepto que", porque precisamente esto es lo que hace falta -les hace falta a todos los hombres- "aceptar que" el mundo tiene otra perspectiva -la femenina-, de la que adolecen todos los textos heredados de la antigüedad. Y aquí los hombres no tenéis nada que decir, podéis dar vuestra humilde opinión, pero nada más, porque la opinión del otro la debe dar ese otro, y sobre esta opinión no cabe discutir nada; puede reflexionarse sobre ella, puede ayudar a cambiar los puntos de vista a través de la discusión sobre el tema, pero la opinión del otro es ésta y punto. En el caso del que ahora hablamos, mi opinión, femenina, del Génesis, es que sí que hay una lectura de género respecto de la culpa. Del mismo modo que insisto en que no hay identificación de la parte femenina cuando se utiliza el masculino como genérico o cuando vemos una imagen representada asociada al sexo masculino: la empatía funciona como mecanismo inapelable, automático. Por esto tampoco estoy de acuerdo con lo que dices sobre los ejemplos que aduzco, que "no se refieren a mecanismos sicológicos 'obligatorios' ". Sí, sí que se refieren a mecanismos sicológicos obligatorios -y esto es precisamente lo que hace que la cosa revista tanta gravedad-, los mecanismos son automáticos, no podemos escapar a ellos, sólo podemos conseguir una distancia de ellos cuando nos hacemos conscientes de su funcionamiento, pero jamás escapamos a la asociación inmediata, incosciente. En este sentido son "obligatorios".

Sabes de mis profundas diferencias con la Iglesia católica, una de las cuales -desde luego no la única, pero sí una de las más importantes- radica en el hecho de que siento y considero que la Iglesia católica no me quiere a mí (y cuando digo 'a mí' quiero decir 'a ninguna mujer'). El día en que yo pueda ser monja y el hecho de serlo me permita decir misa y consagrar, entonces -si creyera en Dios- me plantearía formar parte de la Iglesia católica como miembro activo. Pero hasta que este día no llegue, a mí no se me trata de modo igualitario, de modo igual a ti, por ejemplo. No consigo comprender cómo hay monjas católicas, a mí siempre se me han antojado un poco (muy) masoquistas.

Hay aún dos citas tuyas a las que quiero referirme. Dices:"Pienso en los colores: el espectro de colores es infinito, pero los definimos todos en términos de referencia: rojo, azul, amarillo, verde... blanco y negro. Necesitamos esta referencia para que haya posibilidad de diálogo y, con el diálogo, posibilidad de descubrir nuevos matices y de hacer más rica nuestra percepción de la realidad y más justa la organización de la sociedad." Me parece un ejemplo muy acertado. Uno de los descubrimientos que siempre me han hecho pensar mucho es el hecho de que culturas alejadas de la nuestra (o la nuestra de la suya) tienen un léxico muy diferente para referirse a la gama de colores, un léxico que refleja que su percepción de los colores (su percepción del mundo) es bien diferente de la nuestra. Sé que hay culturas que no distinguen léxicamente entre el verde y el azul, por ejemplo. Tienen una sola palabra para referirse a los dos. La pregunta es, pues: ¿sólo ven uno donde yo veo dos? Lo importanet no es tanto la respuesta, como el hecho de poder plantearnos la pregunta. Y, como tú dices muy bien, necesitamos la percepción del otro para poder dialogar y avanzar en nuestro crecimiento humano y moral.

Dices aún: "Pero también puedo descubrir que hay 'derechos' que son propios del otro porque es justamente diferente, que hay derechos y obligaciones que sí que están ligados a características físicas, a determinaciones biológicas. Otros están ligados a la cultura, a la realidad social (funciones, responsabilidades, historia) concreta, y no por esto son discriminatorios". Estoy absolutamente de acuerdo. La justicia no consiste, paradójicamente, en tratar a todo el mundo por igual, sino en tratarlo diferente, en función de sus diferencias. Entonces es cuando tratamos a todo el mundo "por igual".

Y aquí vuelvo a dejarlo, Xec. Pronto nos veremos, y tengo ganas. Pero sé que las reflexiones sobre estas cosas nuestras deberemos aplazarlas hasta la vuelta. Ponte tú ahora a responder, antes de que llegue yo a tu casa.

Un fuerte abrazo,

Anna

No hay comentarios: