11 de agosto de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (11-08-09)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL
(Acontinuación del texto catalán sigue su traducción al español)

Xec amb els seus nen@s al Pati Salesià / Xec con sus niñ@s en el Patio Salesiano


Català

Conakry, 8 d'agost 09

Benvolguda Anna :

Des del moment que una tradició, un text, per sagrat que se’l tingui, serveix per justificar posicions que la reflexió comuna de persones d’esperit obert troben contràries a la dignitat humana, el text deixa de ser el que és, un moviment del pensament, per esdevenir una eina ideològica al servei del fanatisme.
Quan un text no pot ser objecte de crítica literària, històrica i social esdevé un fòssil que només viu de les obsessions malaltisses de puritans i d’esperits fanàtics.
El text sagrat que més conec, la Bíblia, és una col·lecció de llibres que es configuren com relectures contínues d’esdeveniments i de conceptes. Cert, que a cada època hi ha elements o grups que reivindiquen una relectura “integrista” del text i es revolten davant qualsevol intent de relectura. Trobo que, pel que fa a la Bíblia, disposem avui de prou eines crítiques perquè imatges o projeccions contraries als drets humans que busquin justificar-se en un text bíblic no puguin anar gaire lluny, tret dels cercles fonamentalistes i integristes.
Entenc també que els gèneres literaris per tractar de qualsevol problemàtica siguin diversos i de valors específics. En la seva especificitat, ens permeten comprendre millor un problema i enriqueixen la reflexió des de mirades diferents. Així el text que es tingui per sagrat a qualsevol religió no hauria mai de ser acollit com un text legislatiu (que fa llei) o científic (que produeix coneixements científics). Això no vol dir que no tengui valor normatiu o que no produeixi coneixença i comprensió del món i de la humanitat.
Pel creient, el text sagrat és com una mena de consciència que, tot oferint una certesa última, no estalvia el treball de l’intel·ligència, del diàleg, de la trobada amb l’altre, per passar al registre de la norma i del valor concret. És com l’aire que respirem i que fa possible el funcionament del nostre organisme. Cal respirar, inspirar, sospirar... per poder moure’s, pensar, actuar però l’oxigen inspirat en ell mateix no és capaç d’altra cosa que de fer viure.

L’altre [tema], el que em denuncia el caràcter patriarcal dels texts bíblics i de les seves conseqüències en la història de la reflexió i de les posicions més reaccionàries de la teologia i de la “doctrina” catòlica, em recorda posicions superades o a superar perquè en els debats concrets de la nostra societat contemporània la fe del creient (sigui quin sigui el seu credo) no es consideri d’entrada un obstacle per l’exercici de la raó i de la voluntat com a realitats “autònomes”.

Al mateix temps, el creient que denuncia el caràcter reductor de tota forma de “isme” i es remou contra

(La carta queda interrompuda en aquest punt)

***

CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 08 de agosto 2009


Apreciada Anna :

Desde el momento en que una tradición, un texto, por sagrado que se lo considere, sirve para justificar posiciones que la reflexión común de personas de espíritu abierto sienten como contrarias a la dignidad humana, el texto deja de ser lo que es, un movimiento del pensamiento, para convertirse en una herramienta ideológica al servicio del fanatismo.
Cuando un texto no puede ser objeto de crítica literaria, histórica y social deviene un fósil que sólo vive de las obsesiones enfermizas de los puritanos y de espíritus fanáticos.

El texto sagrado que más conozco, la Bíblia, es una colección de libros que se configuran como relecturas contínuas de acontecimientos y de conceptos. Cierto que en cada época hay elementos o grupos que reivindican una relectura "integrista" del texto y se rebelan ante cualquier intento de relectura. Creo que, por lo que a la Biblia se refiere, disponemos hoy en día de suficientes herramientas críticas como para que imágenes o proyecciones contrarias a los derechos humanos que busquen su justificación en un texto bíblico no puedan ir muy lejos, con excepción de los círculos fundamentalistas e integristas.

Entiendo también que los géneros literarios para tratar de cualquier problemática sean diversos y de valores específicos. En su especifidad nos permiten comprender mejor un problema y enriquecen la reflexión desde miradas diferentes. Así el texto que se tenga por sagrado, cualquiera que sea la religión, nunca debiera acogerse como un texto legislativo (que crea ley) o científico (que produce conocimientos científicos). Esto no significa que no tenga valor normativo o que no produzca conocimiento y comprensión del mundo y de la humanidad.

Para el creyente, el texto sagrado es como una especie de conciencia que, ofreciendo una certeza última, no nos ahorra el trabajo de la inteligencia, del diálogo, del encuentro con el otro, para pasar al registro de la norma y del valor concreto. Es como el aire que respiramos y que hace posible el funcionamiento de nuestro organismo. Es necesario respirar, inspirar, suspirar... para poder movernos, pensar, actuar, pero el oxígeno inspirado, por sí mismo, no es capaz más que de mantenernos con vida.

El otro [tema], el que me denuncia el carácter patriarcal de los textos bíblicos y de sus consecuencias en la historia de la reflexión y de las posiciones más reaccionarias de la teología y de la "doctrina" católica, me recuerda posiciones superadas o a superar para que en los debates concretos de nuestra sociedad contemporánea la fe del creyente (sea cual fuere su credo) no se considere, de antemano, un obstáculo para el ejercicio de la razón y de la voluntad como realidades "autónomas".

Al mismo tiempo, el creyente que denuncia el carácter reductor de toda forma de "ismo" y se rebela contra

(La carta queda interrumpida en este punto)

No hay comentarios: