16 de octubre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (29-09-2011) / CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (29-09-2011)
*
Al texto catalán sigue su traducción al español
*
Xec Marquès a la casa d'El Masnou (gener, 2011) / Xec Marquès en su casa de El Masnou (enero, 2011)

Conakry, 29 setembre 2011
Catalán
Benvolguda Anna:

Quina bona idea vaig tenir d’enviar-te la declaració de la comissió. L’has divulgada i m’hi deixes veure coses que jo no hi havia vist. T’apropes al text amb molt respecte i modèstia però també amb seguretat. Es el teu estil. Merci.

El diàleg entre les religions no hauria de ser més difícil que el diàleg entre cultures que consideren molt diversament la religió. Penso en el respecte amb el que Occident ha tractat des de sempre el Dalai Lama; molt més sincer que el degut al Rei del Marroc, “chef des croyants”.
Estic d’acord en la necessària separació entre la religió i la gestió de l’Estat (de les Res Publica) sense oblidar que la religió és també una “res publica”. Les raons que dones són prou convincents. Espanya té una experiència prou particular i cal temps i molta purificació, sobretot a l’interior de l’Església i en les mentalitats anticlericals, per a trobar nous equilibris.

La qüestió és si el model de democràcia occidental (que d’alguna manera la declaració posa en causa), que crea tants problemes als estat africans, no porta en ella aquesta separació i es fa “amalgama” entre aquest model i el respecte del lloc que la religió ocupa en la “mens africana”. El risc de manipulació és permanent i jo l’evoco en la meva reflexió però tu no en fas esment. Al Senegal es preparen les pròximes eleccions presidencials i cada camp busca a guanyar les simpaties dels ulemes de les grans confreries musulmanes. El mateix passa amb la realitat ètnica. Ningú nega que les darreres eleccions presidencials a Guinea es van resoldre amb rerefons de conflicte ètnic i que la base ètnica de cada partit hi juga molt. Al president actual se l’acusa d’etnocentrisme en la política de nominacions i promocions a l’administració pública. Estic d’acord en què el problema no és ètnic, el problema és la gestió del poder polític i de les seves avantatges. I no és perquè es sigui religiós que s’està immunitzat contra el gust del poder. Occident ha conegut les lluites entre la corona i triada, entre l’espasa i la creu. I l’occident modern neix de la separació dels poders i de l’autonomia de la gestió política de l’Estat i de la religió.
El problema és la manipulació. Si el religiós té capacitat de mediació és gràcies a la seva neutralitat i la seva capacitat de distància de la gestió del poder.

En el meu comentari parlava d’aquesta possible manipulació en termes explícits i sens desenvolupar, però és una de les meves preocupacions :

El president Alpha Condé sabrà les motivacions de la seva proposta. Tolvegada una composició més política de la comissió podria ser negativa per ell i el seu projecte polític. Tolvegada la situació actual demana per “la pau a casa” una dinàmica més espiritual que social o política... No ho sé.
És un risc, molt és en les mans de l’imam Salifou Camara i del bisbe Vincent Coulibaly. És una comissió provisòria. Hem d’esperar aviat proposicions : qui més serà en aquesta comissió. El primer comunicat fa pensar que es cridaran els “sages” dels diferents components ètnics del país; la societat civil ja està molt compromesa en les institucions de la transició; els partits polítics, massa confrontats entre ells.

M’has obert perspectives; jo era una mica pessimista a la meva primera lectura, el reflex enviat em dóna nous motius de confiança i noves perspectives de recerca.
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (29-09-2011) -Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 29 septiembre 2011
Apreciada Anna:
¡Qué buena idea tuve al enviarte la declaración de la comisión!. La has divulgado y además me haces ver cosas que yo no había visto. Te acercas al texto con mucho respeto y modestia pero también con seguridad. Es tu estilo. Merci.

El diálogo entre las religiones no debería ser más difícil que el diálogo entre culturas que consideran la religión de modo muy diverso. Pienso en el respeto con que Occidente ha tratado desde siempre al Dalai Lama; mucho más sincero que el debido al Rey de Marruecos, "chef des croyants".

Estoy de acuerdo en la necesaria separación entre la religión y la gestión del Estado (de la Res Publica) sin olvidar que la religión es también una "res publica". Las razones que aduces son bien convincentes. España tiene una experiencia muy particular y se necesita tiempo y mucha purificación, sobre todo en el interior de la Iglesia y en las mentalidades anticlericales, para encontrar equilibrios nuevos.
La cuestión es si el modelo de democracia occidental (que de algún modo las declaración cuestiona), que crea tantos problemas a los estados africanos, no lleva consigo implícitamente esta separación y se hace "amalgama" entre este modelo y el respeto del lugar que que la religión ocupa en la "mens africana". El riesgo de manipulación es permanente y yo lo evoco en mi reflexión, pero tú no haces ninguna referencia a ello. En Senegal se preparan las próximas elecciones presidenciales y cada bando intentga ganar las simpatías de los ulemas de las grandes cofradías musulmanas. Lo mismo sucede con la realidad étnica. Nadie niega que las últimas elecciones presidenciales en Guinea se resolvieron sobre un telón de fondo de conflicto étnico y que la base étnica de cada partido juega un papel muy importante. Al presidente actual se le acusa de etnocentrismo en la ppolítica de nombramientos y promociones en la administración pública. Estoy de acuerdo en que el problema no es étnico, el problema es la gestión del poder político y de sus ventajas. Y la condición religiosa no conlleva que se esté inmunizado contra el gusto del poder. Occidente ha conocido las luchas entre corona y tríada, entre la espada y la cruz. Y el occidente moderno nace de la separación de los poderes y de la autonomía de la gestión política del Estado y de la religión.
El problema es la manipulación. Si el religioso tiene capacidad de mediación es gracias a su neutralidad y a su capacidad de distancia de la gestión del poder.
En mi comentario hablaba de esta posible manipulación en términos explícitos y sin desarrollar, pero es una de mis preocupaciones: 

El presidente Alpha Condé sabrá las motivaciones de su propuesta. Quizá una composición más política de la comisión podría ser negativa para él y para su proyecto político. Quizá la situación actual pide por "la paz en casa" una dinámica más espiritual que social o política. No lo se´.

Es un riesgo, mucho está en manos del imán Salifou Camara y del obispo Vincent Coulibaly. Es una comisión provisional. Debemos esperar pronto propuestas nuevas: quién más formará parte de esta comisión. El primer comunicado permite pensar que se llamará a formarla a los "sages" de los diferentes componentes étnicos del país; la sociedad civil ya está muy comprometida en las instituciones de transición; los partidos políticos, demasiado confronados entre si.

Me has abierto perspectivas; yo era un poco pesimista en mi primera lectura, el reflejo que me has mandado me da nuevos motivos para confiar y nuevas perspectivas de enfoque.
Xec

No hay comentarios: