25 de febrero de 2010

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIADO SOLIDARIO- DE MATARÓ (25-02-2010)

Director Xec Marquès Coll

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (25-02-2010)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/


Construcció del primer bloc del projecte del Casal de Joves de Conakry, al barri de Nongo (febrer, 2010) / Construcción del primer bloque del proyecto de la Casa de Jóvenes de Conakry, en el barrio de Nongo (febrero de 2010)

25-02-2010

Xec Marquès m'ha fet arribar aquesta fotografia des de Conakry. Ens dóna les gràcies pel concert que la Delegació de VOLS de Mataró va organitzar amb la Coral Mareny de Vilassar de Dalt per recollir fons per al seu projecte del Casal de Joves de Conakry. Si compareu aquesta fotografia amb l'última que ens va enviar, veureu com progressen les obres. Diu que ha projectat afegir un pis més a aquest bloc del que estava previst inicialment, senyal de que el projecte marxa bé i està molt viu. Cada vegada hi ha més nen@s i joves que s'acosten al seu pati, es van formant grups corals, de ball i de música. Fa poc en Xec Marquès ha estat deu dies a Lomé (Togo) per raons de feina. Quan va tornar els crits d'alegria es sentien de lluny... Per què serà?

***

En Xec Marquès necessita diners per a:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll:
xecsdb@yahoo.fr):

BANC: BANCO POPULARADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL

INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ

Director Xec Marquès Coll

Para más información sobre la ONG VOLS:
http://www.ongvols.org/ca/

25-02-2010

Xec Marquès me ha enviado esta fotografía desde Conakry. Nos da las gracias por el concierto que la Delegación de VOLS de Mataró organizó con la Coral Mareny de Vilassar de Dalt para recoger fondos para su proyecto de la Casa de jóvenes de Conakry. Si comparáis esta fotografía con la última que nos mandó, veréis cómo van progresando las obras. Dice que ha proyectado añadir un piso más al bloque, uno más de lo que inicialmente estaba previsto, señal de que el proyecto marcha viento en popa y está vivo. Cada vez hay más niñ@s y jóvenes que se acercan a su patio, se van formando grupos corales, de baile, de música. Hace poco Xec Marquès ha tenido que ausentarse diez días por motivos de trabajo a Lomé (Togo). A su regreso los gritos de alegría se oían desde lejos..., ¿por qué será?

***

Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus
hij@s,

5. ....

Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll:
xecsdb@yahoo.fr)

BANCO: BANCO POPULARDIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) / COSTA DE MARFIL

INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (25-02-2010)

Director: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELEGACIÓ DE L'ONG VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (25-02-2010)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Per a més informació sobre l'ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/Construcció del primer bloc del projecte del Casal de Joves de Conakry, al barri de Nongo (febrer, 2010) / Construcción del primer bloque del proyecto de la Casa de Jóvenes de Conakry, en el barrio de Nongo (febrero de 2010)
25-02-2010
Xec Marquès m'ha fet arribar aquesta fotografia des de Conakry. Ens dóna les gràcies pel concert que la Delegació de VOLS de Mataró va organitzar amb la Coral Mareny de Vilassar de Dalt per recollir fons per al seu projecte del Casal de Joves de Conakry. Si compareu aquesta fotografia amb l'última que ens va enviar, veureu com progressen les obres. Diu que ha projectat afegir un pis més a aquest bloc del que estava previst inicialment, senyal que el projecte marxa bé i està molt viu. Cada vegada hi ha més nen@s i joves que s'acosten al seu pati, es van formant grups corals, de ball i de música. Fa poc en Xec Marquès ha estat deu dies a Lomé (Togo) per raons de feina. Quan va tornar els crits d'alegria es sentien de lluny... Per què serà?
***
En Xec Marquès necessita diners per a:
1. portar a terme la construcció dels espais necessaris per fer realitat aquest projecte,
2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents,
3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell,
4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills,
5. ....
Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr):
BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)
***
Director: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
25-02-2010
Xec Marquès me ha enviado esta fotografía desde Conakry. Nos da las gracias por el concierto que la Delegación de VOLS de Mataró organizó con la Coral Mareny de Vilassar de Dalt para recoger fondos para su proyecto de la Casa de jóvenes de Conakry. Si comparáis esta fotografía con la última que nos mandó, veréis cómo van progresando las obras. Dice que ha proyectado añadir un piso más al bloque, uno más de lo que inicialmente estaba previsto, señal de que el proyecto marcha viento en popa y está vivo. Cada vez hay más niñ@s y jóvenes que se acercan a su patio, se van formando grupos corales, de baile, de música. Hace poco Xec Marquès ha tenido que ausentarse diez días por motivos de trabajo a Lomé (Togo). A su regreso los gritos de alegría se oían desde lejos..., ¿por qué será?
***
Xec Marquès necesita dinero para:
1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto,
2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes,
3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él,
4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s,
5. ....
Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr)
BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) en COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

22 de febrero de 2010

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL (18-02-2010)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (18-02-2010)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español


Xec Marquès (al fons), amb Begoña Simal, Cisco Ubach, Hernán Cordero (en primer terme) i Pau Arasa (Setembre 2009) / Xec Marquès (al fondo), con Begoña simal, Cisco Ubach, Hernán Cordero (en primer término) y Pau Arasa (Septiembre 2009)

Català

Conakry, 18 febrer 2010

Benvolguda Anna :

Em sembla que ens cal primer una clarificació de conceptes per poder continuar debatint sense creure que parlem del mateix i, de fet, parlar de coses diferents. Intentaré ser clar en les definicions.

Celibat eclesiàstic

247/1 : (parlant dels seminaristes) Ils seront préparés par l´éducation appropriée à garder l´état de célibat et ils apprendront à l´estimer comme un don particulier de Dieu. [Hom els prepararà per a l'educació adequada per mantenir el celibat i aprendran a estimar-lo com un do particular de Déu]. (1)

2/Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l´Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant pas cachée. [Els seminaristes seran degudament informats dels deures i les obligacions pròpies dels ministres consegrats a l'Església, sense que se'ls amagui cap de les dificultats inherents a la vida sacerdotal]

277/1 : Les clercs sont tenus par l´obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s´adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. [Els sacerdots tenen l'obligació de guardar continència perfecta i perpètua per causa del Regne dels Cels i s'han d'atenir al celibat, do particular de Déu a través del qual els ministres consagrats es poden unir més fàcilment a Crist sense compartir el seu cor i donar-se amb més llibertat al servei de Déu i dels homes]

/3 : Il revient à l´Évêque diocésaine d´édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l´observation de cette obligation. [Correspon al Bisbe diocesà de dictar les regles més precises en la matèria i, en casos particulars, jutjar sobre l'observació d'aquesta obligació].

Segons el cànon 290 la dispensa d’aquesta obligació no pot ser pronunciada només que per el Papa.

Així doncs, el celibat pels capellans és d’entrada una condició. Els homes que aspiren al sacerdoci han de ser educats a la consciència del que vol dir «l´état de célibat» ["l'estat de celibat"] que comporta «continence parfaite et perpeptuelle» ["continència perfecta i perpètua"]. El codi de dret canònic no ens explica què vol dir «continence parfaite» ["continència perfecta"]. És de suposar que es refereix a l’expressió de la sexualitat genital.

Aquesta primera part que es mou en el domini de la norma, de la voluntat, ens ve a dir que la llibertat humana es situa en el nivell de decidir si vull o no ser capellà. El candidat sap i se li fa comprendre què vol dir i què comporta (també en termes de dificultat) la continència perfecta. El moment de dir sí o no al ministeri sacerdotal és el moment de la llibertat, la resta és del domini de la coherència.

El problema que es posa aquí és de dir de quin dret l’Església catòlica romana dicta aquesta disciplina lligada al ministeri sacerdotal. El segon és del domini de les intencions i, a partir d’aquestes, si aquest lligam que es vol perfecte i per a tota la vida comporta una visió negativa de la sexualitat.
Pel que fa al celibat lligat al vot de castedat que fem els religiosos, la perspectiva és diferent. No es tracta d'una disciplina en relació al ministeri sacerdotal, sinó d’una expressió del que en diem la consagració, de l'opció de viure d’una manera radical el seguiment de Crist.

Valguin aquestes mises au point [puntualitzacions] per rellançar el debat.

Xec

(1) La traducció de totes les cites franceses és meva

***
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (18-02-2010) Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 18 febrero 2010

Apreciada Anna :

Me parece que es necesario clarificar algunos conceptos para poder seguir debatiendo sin creer que hablamos de lo mismo y, en realidad, estar hablando de cosas diferentes. Intentaré ser claro en las definiciones.

Celibato eclesiástico:

247/1 : (hablando de los seminaristas): Ils seront préparés par l´éducation appropriée à garder l´état de célibat et ils apprendront à l´estimer comme un don particulier de Dieu. [Se les preparará para la educación apropiada al estado de celibato y aprenderán a amarlo como un don particular de Dios]. (1)

2/Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l´Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant pas cachée. [Los seminaristas serán debidamente informados de los deberes y las obligaciones propias de los ministros consagrados a la Iglesia, sin que se les oculte ninguna dificultad de la vida sacerdotal]

277/1 : Les clercs sont tenus par l´obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s´adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. [Los clérigos deben atenerse a la obligación de guardar continencia perfecta y perpétua por causa del Reino de los Cielos, y deben guardar celibato, don particular de Dios a través del cual los ministros consagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo sin compartir su corazón y entregarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres].

/3 : Il revient à l´Évêque diocésaine d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l´observation de cette obligation. [Corresponde al Obispo diocesano dictar las normas más precisas en la materia y, en casos particulares, juzgar sobre la observación de esta obligación].

Según el canon 290 la dispensa de esta obligación sólo puede ser pronunciada por el Papa.

Así pues, el celibato para los sacerdotes es, de entrada, una condición. Los hombres que aspiran al sacerdocio han de ser educados en la conciencia de lo que significa «l´état de célibat» que comporta «continence parfaite et perpeptuelle». El código de derecho canónico no nos explica qué significa "continence parfaite». Es de suponer que se refiere a la expresión de la sexualidad genital.

Esta primera parte que se mueve en el dominio de la norma, de la voluntad, viene a decirnos que la libertad humana se sitúa en el nivel de decidir si quiero o no ser sacerdote. El candidato sabe, y se le hace comprender, qué significa y qué comporta (también en términos de dificultad) la continencia perfecta. El momento de decir sí o no al ministerio sacerdotal es el momento de la libertad, el resto es del dominio de la coherencia.

El problema que surge aquí es la cuestión: de qué derecho extrae la Iglesia católica romana esta disciplina ligada al ministerio sacerdotal. El segundo pertenece al dominio de las intenciones y, a partir de éstas, si este nexo que se quiere perfecto y para toda la vida comporta una visión negativa de la sexualidad. En cuanto refiere al celibato ligado al voto de castidad que hacemos los religiosos, la perspectiva es distinta. No se trata de una disciplina en relación al ministerio sacerdotal, sino de una expresión de lo que llamamos la consagración, de la opción de vivir de una manera radical el seguimiento de Cristo. Valgan estas mises au point [puntualizaciones] para relanzar el debate.

Xec

(1) La traducción de todas las citas francesas es mía.

11 de febrero de 2010

A RAQUEL CRUSOÉ

Hola, Raquel,

desde aquí un abrazo de bienvenida a "La tertulia literaria". Gracias por participar y hacerte seguidora. Me encanta tener una seguidora brasileña, profesional y amante de la música. Yo canto en una coral. Seguro que también en este campo podremos intercambiar.

Un beso,

Anna

10 de febrero de 2010

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (10-02-2010)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (10-02-2010)
-A continuación del texto catalán sigue su traducción al español-

Amb els /les companys@ de la Comissió de Projectes de l'ONG VOLS (gener 2010) / Con l@s compañer@s de la Comisión de Proyectos de la ONG VOLS (enero 2010)

Català

El Masnou, 10-02-2010


Estimat Xec,

Espero que quan rebis la meva carta ja seràs a casa, de tornada de la teva escapada de feina a Togo. Em dius que aviat tindràs més temps per prosseguir amb les nostres reflexions i així ho desitjo.

En la teva última, en què reflexionàvem entorn del celibat obligat per l’Església catòlica als seus / seves religios@s consagrats, em dius: “Dels límits i de les incoherències cap opció en té l’exclusiva. Un celibat mal viscut, mal integrat, una missió mal acceptada; una relació de parella esgotada o una relació parental mal integrada no poden ser les referències per entendre una opció o l’altra”. M’ho dius com a resposta a la meva observació que, en la comunitat religiosa, es donaven molts cassos de relacions sexuals (que els vots no permeten) i d’abusos sexuals a menors (que no permet ningú) i, de la meva afirmació, se’n desprenia que, sense aquella abstinència sexual, segurament aquests abusos no es donarien, o no es donarien tant. Però, si ho penso bé, crec que estic amb tu, crec que tens raó en això que dius que “de les incoherències cap opció en té l’exclusiva”. Perquè també és ben cert que, entre la gent casada, hi ha tants (o més) cassos de relacions sexuals (que el matrimoni eclesiàstic o laic, i en general les societats més diverses –siguin monogàmiques o poligàmiques- no permeten, un cop consolidat el matrimoni –amb una o amb vàries parelles-), i també entre els casats i ha força cassos d’abusos a menors, relacions tabú, etc., etc. Tens raó. Només que entre els / les religios@s, que heu fet vot exprés de castedat, l’escàndol sempre és més gran, es perdona menys o gens. Així doncs, en aquest punt estem prou d’acord.

Però, passant a l’altre aspecte que toques en la teva argumentació i que n’és l’eix: que “és evident que el celibat deixa i allibera temps” i que és gràcies a aquest temps alliberat que pots dedicar-te en cos i ànima al projecte de vida a què has decidit donar-te, jo penso que hi ha moltes coses a objectar. Tu dius: “És veritat que hi ha en el celibat un «plus» de disponibilitat i també és veritat que aquest ‘plus’ només és fecund si el celibat s’inscriu en un projecte de vida i és viscut en coherència amb ell. Hi ha disponibilitat de temps si el celibat no és aquella opció egoista de tenir només temps per a mi. Hi ha disponibilitat afectiva si el celibat és l’opció per servir una causa, un projecte, un somni, alguna cosa que ens supera i ens avança sempre i no permet mai d’asseure’ns i dir ‘ja sóc a casa’ “. Certament, ningú no pot negar que una bona part del que dius és ben certa. Tot@s els / les religios@s cèlibes que viviu a l’Àfrica i en molts altres llocs feu una feina “de vint-i-quatre hores” sense parar i la viviu amb una intensitat que difícilment deixa temps per a res més. Aquest és el vostre projecte de vida, aquest a què tu et refereixes. Bé, però quant@s religiosos no hi ha, el projecte de vida dels quals és el de regentar una parròquia en un poblet tranquil o en una ciutat sense gaire enrenou? N’hi ha a milers d’aquests! És per això que no em convenç el teu argument. Per què l’Església catòlica institucional obliga al celibat, quan aquest hauria de ser una opció íntima i personal de cadascú, en funció del que un@ mateix@ sentís i decidís que li reclama el seu projecte de vida?
D’altra banda, fins i tot en el cas del “missioner full time” no entenc del tot el teu argument. També en aquest cas crec que la decisió hauria de ser una opció personal, perquè quants missioner@s –ells i elles- no hi ha, que compartirien projecte? Si hi ha missioners i missioneres, no penses que no es reforçarien els esforços si s’aparellessin? Quantes parelles no s’estimen amb enorme intensitat precisament perquè senten i entenen la vida de la mateixa manera i elegeixen el mateix projecte de vida de “missioner@s full time”? Jo no hi veig cap impediment a aparellar-se quan hom té un projecte de vida com el que tu esmentes. Ben al contrari! Tenir fill@s o no tenir-ne, això és una altra qüestió, que també hauria de ser una elecció personal. Està clar que aquí sí que el temps i la dedicació són, al menys durant uns anys –que no són pocs-, un factor important a tenir en compte. Però aparellar-se no vol dir directament tenir fill@s, i a mi em sembla que l’ésser humà viu molt més equilibrat, físicament i psicològica, si viu en parella, m’atreviria a dir “com Déu mana” (així ho diu la Bíblia en el Gènesi) –perquè el celibat no el mana Déu; on ho diu la Bíblia?-. De fet, així viuen els pastors / les pastores protestants, i no penso que facin menys feina que els capellans catòlics.
I no entro a parlar de la licitud de les relacions esporàdiques –una altra opció-, perquè crec que l’argument de la parella estable amb un mateix projecte de vida és, ben segur, el més sòlid. Però ja hem reflexionat en altre moment sobre la diversitat de les relacions de parella i ja coneixes la meva manera de veure-les. Tampoc crec que cal excloure la possibilitat de les relacions esporàdiques quan es tenen amb respecte i responsabilitat.

Bé, Xec, i aquí ho deixo. Espero que aquests dies de canvi de feina t’hagin permès de trencar una rutina que en el teu cas mai no ho és del tot. Hauràs fet coses de caire ben diferent, hauràs vist amics i renovat relacions, això és bo i dóna aire fresc.

Una molt forta abraçada,

Anna

***

CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (10-02-2010)

-Traducción al español de Anna Rossell-

El Masnou, 10-02-2010

Querido Xec,

espero que cuando recibas mi carta ya estés en casa, de vuelta de tu escapada de trabajo a Togo. Me dices que pronto tendrás más tiempo para proseguir con nuestras reflexiones y así lo deseo. En tu última, en la que reflexionábamos en torno al celibato impuesto por la Iglesia católica a sus religios@s consagrad@s, me dices: "De los límites y de las incoherencias ninguna opción tiene la exclusiva. Un celibato mal vivido, mal integrado, una misión mal aceptada; una relación de pareja agotada o una relación parental mal integrada no pueden ser las referencias para entender una u otra opción". Me lo dices como respuesta a mi observación de que, en la comunidad religiosa, se daban muchos casos de relaciones sexuales (que los votos no permiten) y de abusos sexuales a menores (que no permite nadie) y, de mi afirmación, se desprendía que, sin aquella abstinencia sexual, seguramente estos abusos no se darían, o no se darían tanto. Pero, si lo pienso bien, creo que entiendo lo que dices, creo que tienes razón en esto de que "de las incoherencias ninguna opción tiene la exclusiva". Porque también es cierto que, entre la gente casada, hay tantos (o más) casos de relaciones sexuales (que el matrimonio eclesiástico o laico, y en general las sociedades más diversas -sean mogámicas o poligámicas- no permiten, una vez consolidado el matrimonio -con una o con varias parejas-), y también entre l@s casad@s hay muchos casos de abusos a menores, relaciones tabú, etc., etc. Tienes razón. Sólo que entre l@s religios@s, que habéis hecho voto expreso de castidad, el escándalo siempre es mayor, se perdona menos o nada. Así pues, en este punto estamos de acuerdo. Pero, pasando al otro aspecto que tocas en tú argumentación y que constituye su eje: que "es evidente que el celibato deja y libera tiempo" y que gracias a este tiempo liberado puedes dedicarte en cuerpo y alma al proyecto de vida al que has decidido entregarte, yo creo que hay muchas cosas que objetar. Dices: "Es verdad que en el celibato hay un 'plus' de disponibilidad y también es verdad que este 'plus' sólo es fecundo si el celibato se inscribe en un proyecto de vida y es vivido en coherencia con él. Hay disponibilidad de tiempo si el celibato no es aquella opción egoista de tener sólo tiempo para mí. Hay disponibilidad afectiva si el celibato és la opción para servir a una causa, a un proyecto, a un sueño, a alguna cosa que nos supera y se nos anticipa siempre y no nos permite nunca que sentarnos y decir 'ya estoy en casa' ". Ciertamente, nadie puede negar que una buena parte de lo que dices es cierto. Tod@s l@s religiosos célibes que vivís en África y en muchos otros lugares hacéis un trabajo "de veinticuatro horas" sin parar y la vivís con una intensidad que difícilmente deja tiempo para nada más. Éste es vuestro proyecto de vida, éste al que tú haces referencia. Bien, pero ¿cuánt@s religios@s hay cuyo proyecto de vida es regentar una parroquia en un pueblecito tranquilo o en una ciudad sin demasiado trajín? ¡Los hay a miles! Por esto no me convence tu argumento. Porque la Iglesia católica institucional obliga al celibato, cuando éste debería ser una opción íntima y personal de cada un@, en función de lo que un@ mism@ sintiera y decidiera que le reclama su proyecto de vida. Por otro lado, incluso en el caso del "misionero full time", no entiendo del todo tu argumento. También en este caso creo que la decisión debería ser una opción personal, porque ¿no hay much@s misioner@s -ellos y ellas- hay que compartirían proyecto? Si hay misioneros y misioneras, ¿no piensas que no se reforzarían los esfuerzos si se aparejaran? ¿No hay parejas que se aman con enorme intensidad precisamente porque sienten y entienden la vida de la misma manera y eligen elmismo proyecto de vida de mailto:misioner@s%20full%20time? Yo no veo ningún impedimento en aparejarse cuando se tiene un proyecto de vida como ése al que tú te refieres. ¡Todo lo contrario! Tener hij@s o no tenerlos, esto ya es otra cuestión, que también debería ser una elección personal. Está claro que aquí sí que el tiempo y la dedicación son, al menos durante unos años -que no son pocos-, un factor importante a tener en cuenta. Pero aparejarse no significa directamente tener hij@s y a mí me parece el el ser humano vive mucho más equilibrado, física y sicológicament, si vive en pareja, y me atrevería a decir "como Dios manda" (así lo dice la Biblia en el Génesis) -porque el celibato no lo manda Dios, ¿dónde lo dice la Bíblia?-. En realidad, así es como viven l@s pastor@s protestantes, y no creo que trabajen menos que los sacerdotes católicos. Y no entro en el tema de la licitud de las relaciones esporádicas -otra opción-, porque creo que el argumento de la pareja estable compartiendo un mismo proyecto de vida es, con toda seguridad, el más sólido. Pero ya hemos reflexionado en otro momento sobre la diversidad de las relaciones de pareja, y ya conoces mi manera de verlas. Tampoco creo que sea necesario excluir la posibilidad de las relaciones esporádicas cuando se tienen con respecto y responsabilidad.

Bien, Xec, y aquí lo dejo. Espero que estos días de cambio de trabajo te hayan permitido romper una rutina que en tu caso nunca lo es del todo. Habrás hecho cosas de tipo bien distinto, habrás visto a amigos y renovado relaciones, esto es bueno y da aire fresco.

Un fuerte abrazo,

Anna

5 de febrero de 2010

LA CARA LÓBREGA DE LA UTOPÍA

LA CARA LÓBREGA DE LA UTOPÍA

Herta Müller, En tierras bajas
Trad. de Juan José del Solar. Siruela. Madrid, 2009. 182 págs.

Herta Müller, El hombre es un gran faisán en el mundo
Trad. de Juán José del Solar. Siruela. Madrid, 2009. 120 págs.

Doblemente merecido el Nobel otorgado este año por la Academia Sueca a la escritora en lengua alemana Herta Müller (1953, Nitzkydorf –Rumanía-). Y la decisión afirma la voluntad de la Academia de no sucumbir a reconocimientos anunciados y atenerse a los verdaderos valores. El premio rinde homenaje a una literatura de escenarios olvidados, el entorno natal de la escritora –Banat-, un recóndito lugar germanohablante en la región de Timisoara, Rumanía. La autora, que debutó con la antología de cuentos En tierras bajas (Niederungen), que vio la luz en la Rumanía de Ceaucescu de 1982, en versión censurada, se revela ya en sus primeros textos como maestra de la fina observación y la sobriedad, pero su mérito es tanto mayor cuanto que su obra -de fuerte influencia autobiográfica- construye un depurado lenguaje, que trampea la censura para describir al detalle los asfixiantes ambientes del régimen rumano de los ochenta. Lo hace en su país, a pesar del acoso y derribo a que fue sometida –desde 1984 tenía prohibido publicar-. La policía secreta de Ceaucescu, consideraba “enemigo del Estado” al círculo de escritores al que Müller pertenecía, la Aktionsgruppe Banat, y le abrió a ella un proceso que siguió activo incluso después de que abandonara Rumanía, en 1987, para instalarse en la República Federal de Alemania.
En tierras bajas -Niederungen- (Siruela 1990, 2007, 2009) es un compendio de quince cuentos, uno de los cuales, mucho más extenso, da título al libro y anuncia su contenido. El hombre es un gran faisán en el mundo (Siruela, 1992, 2007,2009) es un rosario de otros cuarenta y nueve. Más que historias Müller transmite en ambos libros ambientes opresivos y asfixiantes de un pueblo, un villorrio perdido -uno de tantos- de su región natal y de su gente, la minoría suabo-alemana de Banat. Los títulos del primero parecen suscribir instantáneas de la vida rural, condensan la esencia de cuadros: La oración fúnebre; El baño suabo; Mi familia; Papá, mamá y el pequeño;… contrariamente, los del segundo remiten a elementos aparentemente superfluos, pero forman el eje excéntrico en torno al cual se construye todo lo demás. En el primero los penetrantes ojos de una niña describen con estremecedora impavidez las escenas de la insoportable vida familiar cotidiana y del pueblo. En el segundo la voz narra desde la objetividad omnisciente. También aquí los cuentos, que pueden leerse aisladamente o como un todo, son cuadros de la lóbrega y malsana vida diaria a partir de un protagonista, Windisch, de su familia y sus relaciones. Su hilo conductor es la emigración, por la que apuesta Windisch y tantos otros vecinos, los sobornos y humillaciones a los que les y se someten para obtener su pasaporte y que protagonizan el policía y el cura, el embrutecimiento general. Müller refleja en ambos libros un mismo ambiente y es irreverente donde el realismo exige irreverencia: nada más lejos de los idilios campestres y la armonía que debiera reinar en una pequeña comunidad supuestamente redimida por el socialismo de la ignorante superstición, de estrecheces económicas, del amiguismo para obtener poder económico-social y de la brutalidad humana: -“En el lugar donde se desangró el macho cabrío no ha vuelto a crecer la hierba […]” (El hombre es un gran faisán en el mundo), –“La Granja estatal está integrada por un presidente [...], que es cuñado del alcalde y hermano del presidente de la CPA”- (En tierras bajas). Con otro estilo pero con la misma contundencia crítica que Elfriede Jelinek, Müller nos describe un anti-idilio del que no hay escapatoria, y coloca de un plumazo a un mismo nivel capitalismo y socialismo: la rudeza y la violencia en las relaciones humanas y sexuales –“Tu padre [...] violó a una mujer en un campo de nabos, […] junto con cuatro soldados más. [...]. Cuando nos fuimos la mujer sangraba”; la hipocresía social –“Mi bisabuelo viajaba cada sábado, [...], a una pequeña ciudad [...]. La gente dice que en esa ciudad se juntaba con otra mujer. [...], según la gente, ésta sólo podía ser una prostituta del balneario [...]”-; el modelo burgués como meta –“Muchos saludos desde la soleada costa del mar Negro”-; la tosquedad y fealdad de la apariencia física, reflejo del embrutecimiento interior –“[..] se asoma la cara angulosa de mi madre con un pañuelo de seda negra en la cabeza, con unos ojos saltones y punzantes, con una boca sin dientes”-; la total ausencia de ternura, la brutalidad en el trato con los animales –“Y cuando llega el otoño son sacrificados. [...] les arrancan las plumas. La vena principal queda a la vista y se torna cada vez más gruesa [...]. La abuela se para con sus pantuflas sobre las alas. Luego le estiran la cabeza hacia atrás, el cuchillo […]-; la precariedad y el alcoholismo –“El médico vive lejos. Tiene una bicicleta sin luces, [...] llega demasiado tarde. Mi padre ha vomitado el hígado, que apesta a tierra podrida en el cubo [...]-; la discriminación que sufre el suicida -“El cura pasa rápidamente ante la iglesia [...], pues a los muertos que no aguardan resignados a que Dios les quite la vida y les regale la muerte, [...] no se les puede llevar a la iglesia”-; el maltrato como método educativo –“A veces mamá me pegaba cuando me oía llorar y me decía: pues nada, ahora al menos tienes un motivo”-; un erial donde no cabe la ilusión: “Una muñeca de cara rechoncha y expresión dura. Cuando se caiga al suelo, o cuando se seque, se le caerán más granos del cuerpo y tendrá un agujero en la barriga, o tres ojos, o una gran cicatriz [...], o los labios partidos”- (En tierras bajas); el soborno, el cobro de favores –“Amalie siente la boca del policía en su cuello […]. El policía se desabrocha la chaqueta. ‘Desvístete’. […]. El cura se quita la sotana negra, […]. El policía besa el hombro de Amalie. […]. El cura acaricia el muslo de Amalie”- (El hombre es un gran faisán en el mundo). Todo remite a la mentira de la propaganda de un régimen. Y para que no quepa duda de que no se trata de un solo lugar perdido de su país, Müller hace una breve –pero suficiente- escapada al ambiente urbano -“cuando me fui a la ciudad, vi a la muerte en la calle [...]. Allí los hombres caían sobre el asfalto, gimoteaban, se estremecían y no eran de nadie. Y luego venía gente que les quitaba los anillos y los relojes [...] cuando sus manos aún no estaban del todo tiesas, [...].”- (En tierras bajas)

La prosa de Müller es calculada, lacónicamente escueta, sobria, hirsuta, precisa. En el léxico y en la sintaxis. Utiliza la clamorosa ausencia de conjunciones como una afilada herramienta. Müller nombra sin nombrar, dice sin decir. Mejor aún, nombra precisamente porque no lo nombra, dice justamente porque no lo dice. Nunca la ausencia de palabras se ha revelado tan significativa, nunca la descripción indirecta tan exacta: “Mi blusa es suave, sus botones son pequeños, sus ojales, grandes. Mi falda es matinal y se alza como la niebla. Las manos de Toni arden sobre mi vientre. Mis rodillas se alejan nadando una de otra [...]. El puente es hueco y gime, y el eco me cae en la boca. Toni jadea, y la hierba suspira.” (En tierras bajas). La repetición y el efecto enumerativo que consigue con la brevedad de la oración acentúan la extrema lobreguez de los paisajes geográficos y humanos: “Un acceso de tos sacude la cabeza de mamá y le arranca saliva de la boca. El cuello […] debió haber sido bello, antes de que yo existiera. Desde que yo existo, los senos de mamá son fláccidos, desde que yo existo, mamá está enferma de las piernas, desde que yo existo, mamá tiene el vientre caído, desde que yo existo, mamá tiene hemorroides y las pasa negras y gime en el retrete.” (En tierras bajas). Y sabe de la fuerza de la poesía, del vivo realismo del surrealismo: “El manzano tiembla. Sus hojas son orejas que están a la escucha. El manzano abreva sus manzanas verdes.” (El hombre es un gran faisán en el mundo).

Anna Rossell

(Publicado en: Quimera. Revista de Literatura, nº 315 (febrero 2010), pp. 66-67. También, en rumano y en inglés, en Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana, Anul III - Nr. 1 (15) / Ianuarie - Martie 2010, pp. 6-8.

LA CARA LÓBREGA DE LA UTOPÍA

LA CARA LÓBREGA DE LA UTOPÍA

Herta Müller, En tierras bajas
Trad. de Juan José del Solar. Siruela. Madrid, 2009. 182 págs.

Herta Müller, El hombre es un gran faisán en el mundo
Trad. de Juán José del Solar. Siruela. Madrid, 2009. 120 págs.

Doblemente merecido el Nobel otorgado este año por la Academia Sueca a la escritora en lengua alemana Herta Müller (1953, Nitzkydorf –Rumanía-). Y la decisión afirma la voluntad de la Academia de no sucumbir a reconocimientos anunciados y atenerse a los verdaderos valores. El premio rinde homenaje a una literatura de escenarios olvidados, el entorno natal de la escritora –Banat-, un recóndito lugar germanohablante en la región de Timisoara, Rumanía. La autora, que debutó con la antología de cuentos En tierras bajas (Niederungen), que vio la luz en la Rumanía de Ceaucescu de 1982, en versión censurada, se revela ya en sus primeros textos como maestra de la fina observación y la sobriedad, pero su mérito es tanto mayor cuanto que su obra -de fuerte influencia autobiográfica- construye un depurado lenguaje, que trampea la censura para describir al detalle los asfixiantes ambientes del régimen rumano de los ochenta. Lo hace en su país, a pesar del acoso y derribo a que fue sometida –desde 1984 tenía prohibido publicar-. La policía secreta de Ceaucescu, consideraba “enemigo del Estado” al círculo de escritores al que Müller pertenecía, la Aktionsgruppe Banat, y le abrió a ella un proceso que siguió activo incluso después de que abandonara Rumanía, en 1987, para instalarse en la República Federal de Alemania.
En tierras bajas -Niederungen- (Siruela 1990, 2007, 2009) es un compendio de quince cuentos, uno de los cuales, mucho más extenso, da título al libro y anuncia su contenido. El hombre es un gran faisán en el mundo (Siruela, 1992, 2007,2009) es un rosario de otros cuarenta y nueve. Más que historias Müller transmite en ambos libros ambientes opresivos y asfixiantes de un pueblo, un villorrio perdido -uno de tantos- de su región natal y de su gente, la minoría suabo-alemana de Banat. Los títulos del primero parecen suscribir instantáneas de la vida rural, condensan la esencia de cuadros: La oración fúnebre; El baño suabo; Mi familia; Papá, mamá y el pequeño;… contrariamente, los del segundo remiten a elementos aparentemente superfluos, pero forman el eje excéntrico en torno al cual se construye todo lo demás. En el primero los penetrantes ojos de una niña describen con estremecedora impavidez las escenas de la insoportable vida familiar cotidiana y del pueblo. En el segundo la voz narra desde la objetividad omnisciente. También aquí los cuentos, que pueden leerse aisladamente o como un todo, son cuadros de la lóbrega y malsana vida diaria a partir de un protagonista, Windisch, de su familia y sus relaciones. Su hilo conductor es la emigración, por la que apuesta Windisch y tantos otros vecinos, los sobornos y humillaciones a los que les y se someten para obtener su pasaporte y que protagonizan el policía y el cura, el embrutecimiento general. Müller refleja en ambos libros un mismo ambiente y es irreverente donde el realismo exige irreverencia: nada más lejos de los idilios campestres y la armonía que debiera reinar en una pequeña comunidad supuestamente redimida por el socialismo de la ignorante superstición, de estrecheces económicas, del amiguismo para obtener poder económico-social y de la brutalidad humana: -“En el lugar donde se desangró el macho cabrío no ha vuelto a crecer la hierba […]” (El hombre es un gran faisán en el mundo), –“La Granja estatal está integrada por un presidente [...], que es cuñado del alcalde y hermano del presidente de la CPA”- (En tierras bajas). Con otro estilo pero con la misma contundencia crítica que Elfriede Jelinek, Müller nos describe un anti-idilio del que no hay escapatoria, y coloca de un plumazo a un mismo nivel capitalismo y socialismo: la rudeza y la violencia en las relaciones humanas y sexuales –“Tu padre [...] violó a una mujer en un campo de nabos, […] junto con cuatro soldados más. [...]. Cuando nos fuimos la mujer sangraba”; la hipocresía social –“Mi bisabuelo viajaba cada sábado, [...], a una pequeña ciudad [...]. La gente dice que en esa ciudad se juntaba con otra mujer. [...], según la gente, ésta sólo podía ser una prostituta del balneario [...]”-; el modelo burgués como meta –“Muchos saludos desde la soleada costa del mar Negro”-; la tosquedad y fealdad de la apariencia física, reflejo del embrutecimiento interior –“[..] se asoma la cara angulosa de mi madre con un pañuelo de seda negra en la cabeza, con unos ojos saltones y punzantes, con una boca sin dientes”-; la total ausencia de ternura, la brutalidad en el trato con los animales –“Y cuando llega el otoño son sacrificados. [...] les arrancan las plumas. La vena principal queda a la vista y se torna cada vez más gruesa [...]. La abuela se para con sus pantuflas sobre las alas. Luego le estiran la cabeza hacia atrás, el cuchillo […]-; la precariedad y el alcoholismo –“El médico vive lejos. Tiene una bicicleta sin luces, [...] llega demasiado tarde. Mi padre ha vomitado el hígado, que apesta a tierra podrida en el cubo [...]-; la discriminación que sufre el suicida -“El cura pasa rápidamente ante la iglesia [...], pues a los muertos que no aguardan resignados a que Dios les quite la vida y les regale la muerte, [...] no se les puede llevar a la iglesia”-; el maltrato como método educativo –“A veces mamá me pegaba cuando me oía llorar y me decía: pues nada, ahora al menos tienes un motivo”-; un erial donde no cabe la ilusión: “Una muñeca de cara rechoncha y expresión dura. Cuando se caiga al suelo, o cuando se seque, se le caerán más granos del cuerpo y tendrá un agujero en la barriga, o tres ojos, o una gran cicatriz [...], o los labios partidos”- (En tierras bajas); el soborno, el cobro de favores –“Amalie siente la boca del policía en su cuello […]. El policía se desabrocha la chaqueta. ‘Desvístete’. […]. El cura se quita la sotana negra, […]. El policía besa el hombro de Amalie. […]. El cura acaricia el muslo de Amalie”- (El hombre es un gran faisán en el mundo). Todo remite a la mentira de la propaganda de un régimen. Y para que no quepa duda de que no se trata de un solo lugar perdido de su país, Müller hace una breve –pero suficiente- escapada al ambiente urbano -“cuando me fui a la ciudad, vi a la muerte en la calle [...]. Allí los hombres caían sobre el asfalto, gimoteaban, se estremecían y no eran de nadie. Y luego venía gente que les quitaba los anillos y los relojes [...] cuando sus manos aún no estaban del todo tiesas, [...].”- (En tierras bajas)

La prosa de Müller es calculada, lacónicamente escueta, sobria, hirsuta, precisa. En el léxico y en la sintaxis. Utiliza la clamorosa ausencia de conjunciones como una afilada herramienta. Müller nombra sin nombrar, dice sin decir. Mejor aún, nombra precisamente porque no lo nombra, dice justamente porque no lo dice. Nunca la ausencia de palabras se ha revelado tan significativa, nunca la descripción indirecta tan exacta: “Mi blusa es suave, sus botones son pequeños, sus ojales, grandes. Mi falda es matinal y se alza como la niebla. Las manos de Toni arden sobre mi vientre. Mis rodillas se alejan nadando una de otra [...]. El puente es hueco y gime, y el eco me cae en la boca. Toni jadea, y la hierba suspira.” (En tierras bajas). La repetición y el efecto enumerativo que consigue con la brevedad de la oración acentúan la extrema lobreguez de los paisajes geográficos y humanos: “Un acceso de tos sacude la cabeza de mamá y le arranca saliva de la boca. El cuello […] debió haber sido bello, antes de que yo existiera. Desde que yo existo, los senos de mamá son fláccidos, desde que yo existo, mamá está enferma de las piernas, desde que yo existo, mamá tiene el vientre caído, desde que yo existo, mamá tiene hemorroides y las pasa negras y gime en el retrete.” (En tierras bajas). Y sabe de la fuerza de la poesía, del vivo realismo del surrealismo: “El manzano tiembla. Sus hojas son orejas que están a la escucha. El manzano abreva sus manzanas verdes.” (El hombre es un gran faisán en el mundo).

Anna Rossell

(Publicado en: Quimera. Revista de Literatura, nº 315 (febrero 2010), pp. 66-67. También, en rumano y en inglés, en Contemporary Literary Horizon Magazine / Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana, Anul III - Nr. 1 (15) / January-February 2010, pp. 6-8).

3 de febrero de 2010

ENCUENTROS Y TERTULIAS CON ESCRITORES

Si te interesa conocer a escritores, asistir a charlas, entra en la web: http://www.ariadna-web.org/ . El laberinto de Ariadna es una asociación cultural que organiza lecturas literarias y tertulias con escritores. Se encuentran regularmente en el Ateneo Barcelonés, C. Canuda, nº6, Aula 511 (5ª planta).

La dirección de esta asociación cultural:

El laberinto de Ariadna
Apartado de Correos, 708860
Castelldefels
Tel. 630 55 19 56
Fax 93 665 14 38

1 de febrero de 2010

ADIÓS A UNA EMINENCIA, ADIÓS AL ENTRAÑABLE SERGIO BESER

Sergio Beser nos ha dejado esta semana; su débil corazón, cansado desde hacía tiempo, se paró. Murió como vivió, leyendo. Con él ha desaparecido uno de los más prestigiosos y respetados especialistas en la literatura española del siglo XIX, sobre todo la de Leopoldo Alas -Clarín-, a quien dedicó su tesis doctoral, que daría como fruto la indispensable monografía Leopoldo Alas, crítico literario (Gredos, 1968), Leopoldo Alas: teoría y crítica de la novela española (Laia, 1972) y sus estudios dedicados a La Regenta, Clarin y La Regenta (Ariel, 1982), entre otras publicaciones. Pero también de Galdós fue un conocedor eminente. Leía con fruición y leía bien. A su entusiasmo por la literatura le debemos todo lo que sabía transmitir, que eran muchas cosas, y todas buenas, entre ellas la recuperación de novelas como Vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz, y de autores que habían caído en el olvido, como Antonio Ros de Olano y José Fernández Bremón. El hispanismo ha perdido con él un pozo de conocimientos.
Pero sus numerosísimos alumnos, amigos y compañeros de profesión, quienes tuvimos de un modo u otro trato con él, además, hemos perdido a una persona enormemente cálida y entrañable. Su bagaje era enorme, el cultural y el humano; su magisterio, profundo y verdadero: había enseñado en la Universidad de Barcelona, en universidades anglosajonas: las de Durham, Sheffield y Brown, a partir de 1970 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tenía merecidísima fama de buen profesor; lograba lo que logran pocos: transmitir su entusiasmo por la buena lectura. Era magnífico conversador, un tertuliano por excelencia; sus observaciones eran siempre motivadoras y positivas. Una vecina suya, una niña que bajaba a su casa a recoger los juguetes que se le caían en su patio, lloró cuando su padre le comunicó su muerte. En el mundo hace más frío desde que no está.