21 de noviembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (20-11-2012)
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (20-11-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Conakry, 20 de novembre 2012
*
*
Xec Marquès fent una cura a una nena del seu barri (2007)/ Xec Marquès haciendo una cura a una niña de su barrio (2007)
*
Bon migdia,
escric desprès d’haver passat pel cíber, fer algunes compres tornant a casa i estar amb els nois i noia (avui son 10 en total) del programa de reinserció. Després cuinaré una mica d’arròs i el menjarem amb una salsa de carn a la pastanaga oferta per una bona parroquiana fa alguns dies i conservada segons els standards UE.
Passant de paràgraf en paràgraf de la teva darrera carta més que mai he sentit un fil de reflexió que continuava. Acabant un paràgraf imaginava el següent i el que llegia corresponia molt al que estava pensant.

El divorci del que parles en la teva carta entre l’escola i la societat em fa pensar en una nova mena de noces que viu l’escola i la societat. Ho sento en el nombre d’escoles privades (sobretot Universitats) que hi ha a Conakry. El lema no és “eduquem el seu fill” sinó “assegurem al vostre fill una formació que li assegurarà una bona feina i un bon sou”. Veig el programa que La “Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest” en la seva unitat de Conakry ofereix: “management, politique internationale, commerce, informatique.....” i així són moltes i moltes de les Universitats privades; el món és dominat pel capitalisme, noltros formem els “managers” de l’única màquina capaç de fer diners. No hi ha valors, hi ha eficàcia i resultats estandarditzats per l’ultra-liberalisme-econòmic-mestre-del-món.
Al mateix temps veig una escola que continua reproduint l’ aprenentatge de lliçons i transmissió de continguts per obtenir el diploma que doni accés a la formació superior, porta oberta als somnis de feina ben pagada.

Potser l’Adams [la nena guineana que ja coneixes, que ha vingut a Barcelona per operar-se dels ulls] no ho sabrà formular, però un dels terrenys on la distància és abismal entre “occident” i l’Àfrica es manifesta en la distància entre l’escola [salesiana] de Mataró [(Barcelona)] i l’escola que l’Adams coneix aquí a Conakry. No només el mitjans, les condicions, els continguts, la manera, la relació....
Una de les batalles del Rouco [Varela] (una bona causa pot esdevenir dolenta si el general que comanda no en té idea) és  la possibilitat i la capacitat de l’Església d’oferir formació i educació en escoles que li són pròpies. I una de les batalles, també malmenada, de l’Estat (o dels semblants a l’Estat) és polaritzar el debat sobre la confessionalitat de l’escola. El Rouco, escola confessional amb catequesis; l’Estat, escola pública laica i anticlerical.

Em pregunto què s’ensenya en economia a l’escola. Sobretot als adolescents i als joves. Hi ha assignatures que tracten de la qüestió: s’ensenya l’economia liberal o es donen elements que fan comprendre als joves i adults de demà que hi ha molta trampa i opcions ideològiques? Tinc més por del sentit que es doni aquesta matèria que si s’ensenya confessió, religió, espiritualitat o transcendència.
Tolvegada per fer avançar la democràcia s’ha d’instal·lar una nova separació de poders. L’escola és un poder i com el poder judicial, necessita dels mitjans necessaris per mantenir la seva independència i definir clarament les seves opcions. I de la mateixa manera que el poder suprem judicial pot aturar un govern, una mena de poder suprem educatiu hauria de gaudir de la mateixa força.

M’assegures que les persones existeixen. La raça dels educadors no s’ha acabat, estic d’acord. Idò, educadors del món uniu-vos i el món canviarà. I no demanaré a tots els educadors el vot de pobresa però el primer serà que els educadors visquin, siguin feliços i es realitzin pels valors espirituals.

Cambio de tercio.
El luxe, la luxúria, són sempre el preu de la venta de la pròpia ànima. I ja fa prou temps que l’agència de “Côtation” (Mody’s) la catalogada triple X. Sense ànima no hi ha esperit. L’escola, idò, deu alimentar l’anima.

Tinc la impressió que la primera gran mentida a desvetllar és que hi ha trencament entre l’ànima i les ciències. Gent com tu, i tants d’altres, sou testimoni que l’ànima no és una qüestió de sagristia i de capelles. L’ànima és la llibertat de la persona fent silenci dels sorolls que la destorben.
No acabo d’estar d’acord amb això dels impostos com a eina per a redistribuir la riquesa. Els impostos els gestionen els polítics. El que s’han de baixar són els salaris. Al Txad, fa vàries setmanes que els funcionaris són en vaga. Demanen que s’apliqui una decisió d’augment dels seus salaris. A RFI [Radio France Internationale], que proposava un debat, un txadià intervenia per a dir que no hi estava d’acord: pujaran els salaris, pujaran els impostos, i els que no som funcionaris pagarem la pujada.

Sí és veritat que s’ha de fer créixer l’esperit. Perquè algú convençut de fer una feina per el bé de la humanitat necessita un salari cinc vegades més gran que qualsevol obrer; perquè un polític que treballa per a la nació necessita que la seva dedicació sigui compensada per un salari que no té res a veure amb el del ciutadà mitjà. Per què un gestor de fons d’estalvi ha de guanyar 100 vegades més que el que han pogut estalviar els dipositaris durant molts anys ?
Si algú s’ha fet extremament ric i no ha fet trampes identificables per el poder judicial, no hi ha altra eina que convertir-lo i, com el Zachée de l’evangeli, fer-li dir: “al qui he robat li donaré quatre vegades més i al qui he fet mal el prendré sobre les meves espatlles”, o redactar no sé quina llei (i els mecanismes de lluita contra les trampes) i inscriure’l a una escola en la que aprengui a viure sense gastar mil euros per setmana.

Tolvegada una mica desordenat, però t’espero per a continuar a posar fil a l’agulla.
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (20-11-2012)
-Traducción al español de Anna Rossell-

Conakry, 20-11-2012
*


Buen mediodía,
escribo después de pasar por el cíber, hacer algunas compras de regreso a casa y estar con los chicos y la chica (hoy son 10 en total) del programa de reinserción. Después herviré algo de arroz y lo comeremos con una salsa de carne y zanahoria ofrecxida por una buena parroquiana hace algunos días y conservada según los estándares UE.
Leyendo de párrafo en párrafo tu última carta más que nunca he sentido un hilo de reflexión que continuaba. Al acabar un párrafo imaginaba el siguiente y lo que leía correspondía mucho con lo que estaba pensando.
El divorcio del que hablas en tu carta entre la escuela y la sociedad me hace pensar en una nueva especie de casamiento que vive la escuela y la sociedad. Lo siento en el número de escuelas privadas (sobre todo Universidades) que hay en Conakry. El lema no es "educamos a su hijo", sinó "aseguramos a su hijo una formación que le asegurará un buen trabajo y un buen sueldo". Veo el programa que ofrece la "Universidad Católica de África del Oeste" ("Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest") en su delegación de Conakry: "management, politique internationale, commerce, informatique...", y así tantas y tantas Universidades privadas; el mundo está dominado por el capitalismo, nosotros formamos los "managers" de la única máquina capaz de hacer dinero. No hay valores, hay eficacia y resultados estandarizados por el ultra-liberalismo-económico-maestro-del-mundo. 
Al mismo tiempo veo una escuela que continúa reproduciendo el aprendizaje de lecciones y la transmisión de contenidos para obtener el diploma que dé acceso a la formación superior, puerta abierta a los sueños de trabajo bien pagado.
Quizás Adams [la niña guineana de quien ya sabes, que ha venido a Barcelona para someterse a operación de ojos] no lo sabrá formular, pero uno de los terrenos en que la distancia es más abismal entre "occidente y África se manifiesta en la distancia entre la escuela [salesiana] de Mataró [(Barcelona)] y la escuela que Adams conoce aquí en Conakry. No sólo los medios, las condiciones, los contenidos, la manera, la relación...

Una de las batallas de Rouco [Varela] (una buena causa puede convertirse en mala si el general que la dirige no tiene ni idea) es la posibilidad y la capacidad de la Iglesia de ofrecer formación y educación en escuelas que le son propias. Y una de las batallas, también mal dirigida, del Estado (o similares al Estado) es polarizar el debate sobre la confesionalidad de la escuela. Ruco, escuela confesional con catequesis; el Estado, escuela pública laica y anticlerical.
Me pregunto qué se ensenya en economia en la escuela. Sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes. Hay asignaturas que tratan de la cuestión: se enseña la economía liberal o se dan elementos que hacen comprender a los jóvenes y adultos de mañana que hay mucha trampa y opciones ideológicas? Temo más al sentido que se pueda dar a esta materia que a si se enseña o no confesión, religión, espiritualidad o trascendencia.

Quizás para hacer avanzar la democracia habría que instalar una nueva separación de poderes. La escuelaa es un poder como el poder judicial, necesita los medios necesarios para mantener su independencia y definir claramente sus opciones. Y del mismo modo que el poder supremo judicial puede frenar a un gobierno, un poder supremo educativo debería gozar de la misma fuerza.

Me aseguras que las personas existen. La raza de los educadores no se ha extinguido, estamos de acuerdo. Así pues, educadores del mundo uníos y el mundo cambiará. Y no pediré a todos los educadores el voto de pobreza, pero lo primero deberá ser que los educadores vivan, sean felices y se realicen por los valores espirituales.


Cambio de tercio.

El lujo, la lujuria, son siempre el precio de venta de la propia alma. Y ya hace mucho tiempo que [existe] la agencia de "Côtation" (Mody's) la catalogada triple X. Sin alma no hay espíritu. Así pues la escuela debe alimentar el alma.

Tengo la impresión de que la primera gran mentira que hay que combatir es la afirmación de que las ciencias y el alma se excluyen. Gente como tú, y tanta otra, sois testimonio de que el alma no es cuestión de sacristía ni de capillas. El alma es la libertad de la persona que acalla los ruidos que pretenden impedirla.
 
No estoy del todo de acuerdo en lo que dices de los impuestos como herramienta para redistribuir la riqueza. Los impuestos los gestionan los políticos. Lo que hay que bajar son los salarios. En Chad, hace varias semanas que los funcionarios hacen huelga. Piden que se aplique una decisión del aumento de los salarios. En RFI [Radio France Internationale], que proponía un debate, un chadiano intervenía para decir que él no estaba de acuerdo: subirán los salarios, subirán los impuestos y quienes no somos funcionarios pagamemos la subida.
Sí es verdad que debemos hacer crecer el espíritu. ¿Por qué alguien que está convencido de hacer un trabajo por el bien de la humanida necesita un salario cinco veces más alto que el de cualquier obrero?, ¿por qué un político que trabaja para la nación necesita que su dedicación sea compensada con un salario que no tiene nada que ver con el del ciudadano medio? ¿Por qué un gestor de fondos de ahorro ha de ganar 100 veces más de lo que han podido ahorrar los dipositarios durante muchos años?

Si alguien se ha hecho inmensamente rico y no ha hecho trampas identificables por el poder judicial, no hay otra solución que convertirlo, como Zachée del evangelio, hacerle decir: "a aquél a quien he robado le daré cuatro veces más y a aquél a quien he hecho daño lo cargaré sobre mis espaldas", o redactar no sé qué ley (y los mecanismos de lucha contra las trampas) e inscribirlo en una escuela en la que aprenda a vivir sin gastar mil euros por semana.

Quizá he escrito desordenadamente, pero te espero para continuar y proseguir.

Xec