15 de diciembre de 2009

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (15-12-2009)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (15-12-2009)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Sopar a la casa d'El Masnou amb amics (juliol, 2008) /
Cena en la casa de El Masnou con amigos (julio, 2008)
Català
El Masnou, 15-12-2009


Estimat Xec,

d’ençà que la situació a Guinea-Conakry és encara més greu la nostra correspondència ho acusa, i això és bo, perquè és senyal que els nostres ànims reaccionen a les coses davant les quals cal ser sensible, però també és cert que convé mantenir la serenor i per fer-ho cal no permetre que la situació ens malmeti els hàbits i la regularitat de la nostra vida quotidiana.

Em dius que les obres del projecte ja han començat i que segueixen, que heu trobat ciment i que en teniu per anar fent..., això és una molt bona notícia, i que les obres segueixen és el senyal que la vida tira endavant, que la situació de crisi del govern no pot amb la voluntat i l’empenta dels qui esmercen les seves energies en les coses importants. També és molt important per a la gent del barri que ho vegin, que vegin que ES CONSTRUEIX, perquè totes les coses a la vida tenen el seu significat concret i –més important encara- figurat. Malgrat que la gent no en sigui conscient, veure obres de construcció, dóna esperança, i això fa feina essencial en el subconscient.

Ja fa dies que no ens escrivim llarg, malgrat que sovinteja el contacte. Però fa molt que hem deixat les nostres reflexions en segon terme i cal que un de nosaltres torni a agafar el fil. Tinc una vaga idea de per on anàvem, però no en recordo massa els detalls, només l’eix aquell més essencial, el que reclamava per part meva la igualtat de tracte genèric dins de l’Església catòlica institucional. Crec sincerament que les institucions religioses, siguin de la religió que siguin, són vertaders enclavaments de resistència patriarcal de la més aferrissada. També recordo que jo et feia una comparació entre l’Església catòlica institucional i un maltractador de dones, sobre tot perquè em semblava que m’hi convidava a fer-la aquell comentari a què tu et referies: que hi havia dones que reaccionaven d’una altra manera diferent de la meva a aquella exclusió de la dona del ministeri sacerdotal. Jo relacionava llavors aquesta reacció de submissió per part d’aquestes dones, que ho accepten, amb la reacció vers el seu maltractador que, característicament, tenen les dones que sofreixen maltractaments físics i/o psicològics. Et deia que elles no se n’adonaven de la seva condició de víctimes, i que interioritzaven el que la seva parella masculina les hi volia fer creure, tendien a pensar que eren elles les que fallaven, les que s’havien guanyat el càstig, la discriminació, el maltractament... .

Bé, jo crec que aquesta exclusió que fa l’Església de la dona del ministeri sacerdotal és l’exemple culminant de la discriminació militant que l’Església catòlica fa del gènere femení, és aquell que les resumeix totes, però, de fet, la discriminació és constant i a cada pas. No és només una qüestió de discriminació i d’exclusió, el que em sembla més greu és la imatge que es vessa i reflecteix en els llibres sagrats sobre la dona. És una imatge sempre i només des de la perspectiva masculina i des d’una molt concreta i d’uns temps ancestrals i massa antics. Amb tot, el que em sembla pitjor i que fa més mal no és el fet que la imatge sigui una imatge “antiga” i “antiquada”, sinó el fet que només sigui la que l’ésser humà masculí té al cap o tenia al cap en aquells temps sobre ell mateix i sobre la dona. I dic que el que em sembla pitjor és aquesta única perspectiva masculina i no tant el fet que els textos siguin de temps ancestrals, perquè n’estic convençuda que les coses no anirien per camins massa diferents si avui i ara mateix s’escrivís una nova Bíblia només des de la perspectiva dels homes.

Em mantinc en allò que et deia que els textos es poden canviar en el sentit de la justícia, no en el del esperit. Cal mantenir-ne l’esperit, per tal que puguem dir que es tracta dels mateixos textos, però cal amb urgència una TRADUCCIÓ en el sentit de la correcció en justícia. I això inclou eliminar el que sigui ofensiu o tenyit d’ideologia (en aquest cas, masculina) i afegir-hi el que calgui per introduir-hi la perspectiva femenina.

Últimament m’he tornat a endinsar en la literatura de l’holocaust, un dels meus temes de recerca literària. He rellegit altre cop un clàssic d’aquesta literatura, Si això és un home, de Primo Levi, lectura que recomano amb fervor arreu i a tothom. A l’apèndix de la meva edició (Edicions 62, 1966), l’autor respon a les preguntes que li acostumen a fer els estudiants quan els parla de la seva terrible experiència com a presoner del camp d’extermini d’Auschwitz . A la pregunta: "Com s’explica l’odi fanàtic dels nazis contra els jueus?" en Levi contesta entre altres molts intents d’explicació (perquè no hi ha qui ho pugui explicar raonablement ni remetent-se a la raó), el següent:
Si bé en la seva essència profunda l’antisemitisme és un fenomen irracional d’intolerància, a tots els països cristians, i a partir que el cristianisme es va anar consolidant com a religió d’Estat, va agafar un caràcter preferentment religiós, o millor, teològic. Segons l’afirmació de Sant Agustí, els jueus estan condemnats a la dispersió per Déu mateix, i això per dos motius: perquè d’aquesta manera són castigats per no haver reconegut en Crist el Messies, i perquè la seva presència a tots els països és necessària per a l’Església catòlica, que també és arreu, per tal que els fidels puguin veure arreu la merescuda infelicitat dels jueus. Per això la dispersió i separació dels jueus no haurà d’acabar mai: ells, amb les seves penes, han de donar testimoni per sempre del seu error i, com a conseqüència, de la veritat de la fe cristiana. Així doncs, com que la seva presència és necessària, han de ser perseguits però no morts.
Tanmateix, l’Església no sempre es va mostrar tan moderada: des dels primers segles del cristianisme es va dirigir contra els jueus una acusació força més greu, la de ser, col•lectivament i eternament, responsables de la crucifixió de Crist, de ser, en fi el ‘poble deïcida’. Aquesta formulació, que apareix en la litúrgia pasqual en temps remots, i que no va ser suprimida fins al Concili Vaticà II (1962-65), està en l’origen de diverses creences populars, funestes i sempre renovades: que els jueus enverinen els pous, amb la qual cosa propaguen la pesta; que profanen habitualment l’hòstia consagrada; que per Pasqua rapten nens cristians, amb la sang dels quals pasten el pa àzim. Aquestes creences van ser el pretext per a nombroses i sagnants massacres, i, també, per a l’expulsió en massa dels jueus, primer de França i d’Anglaterra, i després (1942 i 1948) d’Espanya i Portugal.”
(La negreta és meva).

D’aquesta llarga citació m’interessa destacar-ne dos aspectes: el primer, que de les afirmacions que fa un text que serveix de punt de referència i puntal, com són els textos sagrats, se’n poden derivar gravíssimes conseqüències, com tot el rosari de creences populars i supersticioses –però que tenen la seva font i origen en els textos sagrats- i que poden portar a la persecució, a la tortura, a la discriminació i a la mort de gent. El segon -contingut en les dues línies que he marcat amb negreta-, que el text no només ES POT CANVIAR, com és el meu desig vehement, sinó que S’HA CANVIAT, en el decurs de la història.

Acabaré dient-te que dissabte passat la Coral Mareny -com ja saps la coral on jo canto- va fer el Concert de Nadal a l’església de La Roca del Vallès. El concert seguia després d’una missa i alguns cantaires, que ja érem allà, hi varem assistir (no és que m’hagi convertit, a fora feia un fred que pelava). El capellà celebrant va sortir acompanyat de sis escolans ajudants de missa entre set i onze anys: quatre eren nenes!!! És la primera vegada en la meva vida que veig una cosa així. Només em pregunto què passarà si una d’aquestes nenes se li acut seguir amb la trajectòria... . Ho té cru.

Reprèn el fil, Marquès, que em fa molta falta.

Una gran abraçada,

Anna
***
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (15-12-2009). Traducción al español de Anna Rossell


El Masnou, 15-12-2009


Querido Xec,

desde que la situación en Guinea-Conakry se ha agravado todavía más nuestra correspondencia lo acusa, y esto es bueno, porque es señal de que nuestros ánimos reaccionan a las cosas ante las que cumple ser sensible, pero también es cierto que conviene mantener la serenidad y para hacerlo es necesario no permitir que la situación dé al traste con nuestros hábitos y nos descomponga la regularidad de nuestra vida cotidiana.

Me dices que las obras del proyecto ya han comenzado y que siguen, que habéis encontrado cemento y que tenéis material para ir tirando..., esto es una muy buena noticia, y que las obras sigan es la señal de que la vida sigue adelante, que la situación de crisis del gobierno no puede con la voluntad y el empuje de los que dedican sus energías a las cosas importantes. También es muy importante para la gente del barrio que lo vea, que vea que SE CONSTRUYE, porque todas las cosas en la vida tienen su significado concreto y -más importante aún- figurado. Aunque la gente no sea consciente de ello, ver obras de construcción da esperanza, y esto va haciendo un trabajo esencial en el subconsciente.

Ya hace días que no nos escribimos largamente, si bien menudea el contacto. Pero hace mucho que hemos dejado nuestras reflexiones en un segundo término y es necesario que uno de nosotros vuelva a retomar el hilo. Tengo una vaga idea de por dónde íbamos, pero no recuerdo los detalles, sólo el eje más esencial, el que reclamaba por mi parte la igualdad de trato genérico dentro de la Iglesia católica institucional. Creo sinceramente que las instituciones religiosas, sean de la religión que sean, son verdaderos baluartes de la más férrea resistencia patriarcal. También recuerdo que yo te hacía una comparación entre la Iglesia católica institucional y un maltratador de mujeres, sobre todo porque me parecía que me invitaba a hacerla aquel comentario tuyo: que había mujeres que reaccionaban de manera distinta a la mía al hecho de la exclusión de las mujeres del ministerio sacerdotal. Yo, entonces, relacionaba esta reacción de sumisión por parte de estas mujeres que lo aceptan con la reacción que, característicamente, tienen hacia su maltratador las mujeres que sufren maltrato físico y/o psíquico. Te decía que ellas no se daban cuenta de su condición de víctimas y que interiorizaban lo que su pareja masculina les quería hacer creer, tendían a pensar que eran ellas las que fallaban, las que se habían ganado el castigo, la discriminación, el maltrato... .

Bien, yo creo que eta exclusión que hace la Iglesia de la mujer en cuanto al ministerio sacerdotal se refiere es el ejemplo culminante de la discriminación militante que la Iglesia católica hace del género femenino, es el que las resume todas, pero, en realidad, la discriminación es constante y a cada paso. No es sólo una cuestión de discriminación y de exclusión, lo que me parece más grave es la imagen que se vierte y refleja de la mujer en los libros sagrados. Es una imagen siempre y exclusivamente desde la perspectiva masculina y de una muy concreta y de tiempos ancestrales y demasiado antiguos. Con todo, lo que me parece peor y más dañino no es el hecho de que la imagen sea "antigua" y "anticuada", sino el hecho de que sólo sea la que el ser humano masculino tiene en la cabeza o tenía en la cabeza en aquellos tiempos, sobre sí mismo y sobre la mujer. Y digo que lo que me parece peor es esta única perspectiva masculina y no tanto el hecho de que los textos sean de tiempos ancestrales, porque estoy convencida de que las cosas no irían por caminos esencialmente distintos si hoy y ahora se escribiera una nueva Biblia sólo desde la perspectiva de los hombres.

Me mantengo en aquello que te decía de que los textos pueden cambiarse, en el sentido de la justicia, no en el del espíritu. Es necesario mantener el espíritu para que podamos decir que se trata de los mismos textos, pero es necesaria con urgencia una TRADUCCIÓN en el sentido de la corrección en justicia. Y esto inclyuye eliminar lo que sea ofensivo o teñido de ideología (en este caso masculina) y añadir lo que haga falta para introducir en los textos la perspectiva femenina.
Últimamente he vuelto a adentrarme en la literatura del holocausto, uno de mis temas de investigación literaria. He releído nuevamente un clásico de esta literatura, Si esto es un hombre, de Primo Levi, lectura que recomiendo con fervor a todo el mundo. En el apéndice de mi edición catalana (Edicions 62, 1966), el autor responde a las preguntas que suelen hacerle los estudiantes cuando les habla de su terrible experiencia como prisionero del campo de exterminio de Aschwitz. A la pregunta: "¿Cómo se explica el odio fanático de los nazis contra los judíos?" Levi responde, entre otros muchos intentos de explicación (porque no se explica razonablemente ni lo sucedido remite a la razón), lo siguiente:

"Si bien en su esencia profunda el antisemitismo es un fenómeno irracional de intolerancia, en todos los países cristianos, y a partir de que el cristianismo se consolidó como religión del Estado, fue tomando un carácter preferentemente religioso, o mejor aún, teológico. Según la afirmación de San Agustín, los judíos están condenados a la dispersión por el mismo Dios, y esto por dos motivos: porque de este modo se les castiga por no haber reconocido en Cristo al Mesías, y porque su presencia en todos los países es necesaria para la Iglesia católica, que también está extendida por todas partes, para que los fieles puedan ver en todas partes la merecida infelicidad de los judíos. Por esto la dispersión y separación de los judíos no debe acabar nunca: ellos, con sus penas, deben dar testimonio para siempre de su error y, como consecuencia, de la verdad de la fe cristiana. Así pues, como su presencia es necesaria, deben ser perseguidos, pero no se les debe matar.

Sin embargo, la Iglesia no siempre se mostró tan moderada: desde los primeros siglos del cristianismo se dirigió contra los judíos una acusación aún mucho más grave, la de ser, colectivamente y eternamente, responsables de la crucifixión de Cristo, de ser, en fin, el 'pueblo deicida'. Esta formulación, que aparece en la liturgia pascual en tiempos remotos, y que no fue suprimida hasta el Concilio Vaticano II (1962-65), está en el origen de diversas creencias populares, funestas y siempre renovadas: que los judíos envenenan los pozos, con lo cual propagan la peste; que profanan habitualmente la hostia consagrada; que por Pascua raptan a niños cristianos, con cuya sangre amasan el pan ácimo. Estas creencias fueron el pretexto para numerosas y sanguinarias masacres, y, también para la expulsión en masa de los judíos, primero de Francia y de Inglaterra, y después (1942 y 1948) de España y Portugal." (La negrita es mía)


De esta larga cita me interesa destacar dos aspectos: el primero, que de las afirmaciones que se hacen en un texto que sirve de punto de referencia y es puntal, como son los textos sagrados, se pueden derivar gravísimas consecuencias, como todo el rosario de creencias populares y supersticiosas -pero que beben de la fuente de los textos sagrados- y que pueden conducir a la persecución, a la tortura, a la discriminación y a la muerte de gente. El segundo -contenido en las dos líneas que he destacado con negrita-, que el texto no sólo SE PUEDE CAMBIAR, como es mi más vehemente deseo, sino que SE HA CAMBIADO en el curso de la historia.

Acabaré diciendo que el sábado pasado la Coral Mareny -como ya sabes la coral en la que canto- hizo el Concierto de Navidad en la iglesia de La Roca del Vallès. El concierto seguía después de una misa y algunos cantores, que ya estábamos allí, asistimos a la celebración (no es que me haya convertido, es que fuera hacía un frío que pelaba). El sacerdote celebrante salió acompañado de seis monaguillos ayudantes para la misa, de entre siete y once años: ¡¡¡cuatro de ellos eran niñas!!! Es la primera vez en mi vida que veo algo parecido. Sólo me pregunto que sucederá si a una de estas niñas se le ocurre un día continuar con la trayectoria... . Lo tiene crudo.

Retoma el hilo, Marquès, que me hace mucha falta.

Un gran abrazo,

Anna