15 de mayo de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (16-05-2009)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL
(A continuación del texto catalán viene su traducción al español)Xec amb l'amic Miquel Bonet, sopant a casa seva, a El Masnou (juliol 2009) /
Xec con el amigo Miquel Bonet, cenando en su casa, en El Masnou (julio 2009)

Català:Conakry, rebut el 16 de maig 2009 (escrit el 08 de maig 2009)

Benvolguda Anna,

No he pogut encara entrar en el “blog” i veig per la teva darrera carta que hi ha gent que s’hi apunta. Llàstima que jo no pugui estar tant al dia i marxar al ritme de la “net”.

Començo per la qüestió d’alliberar el debat de categories conceptuals que ens poden despistar. Si parlem de pecat, et reenvio a la teva experiència i educació de “monges” i, si gosés dir "tal comportament és pecat", et caldrien moltes neurones per a resituar-te. Vull dir que hi ha categories per definir el que és bo i el que és dolent, que no ens ajuden gaire a anar endavant. Si a un jove d’avui se li diu que això és “legal” en té prou per comprendre que és permès i s’estalvia la qüestió de si és bo o no per a ell. Quant proposo de no anar massa ràpid a utilitzar aquests conceptes és per estalviar-nos de desviar el debat o de fer dreceres fàcils.

I abans que se m’oblidi, he llegit en la revista dels S[alesians] D[on] B[osco] de França una noticia d’una novel·la d’una jove alemanya especialista en dret international. El títol en francès és “La fille sans qualités” i l’autora es diu Juli Zeh. Suposo que primer va sortir en alemany i que per la net podràs trobar referències. Pel que llegit, els protagonistes són una parella d’adolescents, intel·ligents estudiants en un “lycée” privat que es permeten de posar-ho tot en dubte. Tolvegada el retrat que l’autora fa de la joventut i de l'adolescència d’avui ens pugui ajudar a reflexionar, no només a partir de les nostres experiències sinó del fet d’una adolescència sense “nord” ni “norma”. Ja em diràs si has trobat alguna cosa al respecte.

Sí que hi ha dues novetats que l’Església assumeix malament: és el fet de la “personalitat” pròpia que la pulsió homosexual ha adquirit i que hi ha una reflexió de la sexualitat des de la feminitat (penso que la dimensió plaer, bonheur, clímax de la sexualitat està més assumida).
La pulsió homosexual deu d’existir des de sempre, però no sempre ha estat considerada igualment. Em sembla que es pot dir que avui és occident que està elaborant una nova percepció des de la noció dels drets humans (noció acceptada per tots), imposant una manera de veure i de tractar la realitat que els és pròpia.
Fa un dies, R[àdio] F[rança]I[nternacional] comentava la reforma del codi penal que s’ha fet a Burundi. Desprès d’escandalitzar-se que l’homosexualitat no s’havia despenalitzat, el periodista reconeixia que el nou codi penal introduïa delictes que posaven barreres a comportaments de discriminació ètnica, d’utilització de la tortura i d’altres novetats de justícia social.
Encara RFI -no tinc gaires alternatives per escoltar emissores internacionals- parlava de la introducció al Senegal del debat sobre la despenalització de l’avortament, particularment en el cas d’embaràs no desitjat desprès de violació o d’incest. El periodista feia el comentari que, si no és tot el que es desitja, almenys representa una “avancée significative” de la reconeixença dels drets de la dona.
Hi ha una sensibilitat particular pel que fa els drets humans en relació a l’homosexualitat i a l’avortament. No nego en absolut aquesta sensibilitat, però sí que vull fer veure que d’alguna manera la sexualitat i la seva “individualització” com a dret d’expressió “lliure” esdevé principi “universal” i criteri d’avaluació de la maduresa d’una societat.
Hi trobo a faltar la component social i cultural de la sexualitat. En ell mateix és relacional i lloc de construcció de cultura i de societat. En la dinàmica actual se la privatitza al límit i després se li dóna poder de configuració legal i cultural.
No crec que l’angoixa provocada per la descoberta d’una pulsió homosexual en un adolescent, el drama d’un embaràs no desitjat (sobretot quant és fruit d’una relació violenta o manipuladora) es resolgui ni amb la repressió penal ni amb la manca d’ella. Cal en aquests cassos reconèixer el dret és a la no discrimació i a l’acompanyament. A aquests drets se’ls ha de donar expressió legal i certament la penalització no pot produir altra cosa que discriminació i clandestinitat. Però també se’ls ha de donar una expressió cultural, social; se’ls ha d’inscriure en el teixit de valors i de relacions que la societat pot produir.
L’energia social produïda per homes i dones que creuen en l’Evangeli no manca de creativitat per acollir, acompanyar i suscitar referències ètiques per que la persona en qüestió pugui integrar el que ha viscut o està vivint. No hi ha discriminació quan s’actua i es viu a partir dels principis evangèlics de respecte. No hi ha cap voluntat de discriminació ni de menyspreu de persones i de conductes quan es creu que la pulsió homosexual no pot trobar una expressió de la relació sexual que correspongui a la configuració de la sexualitat per a la diversitat de gèneres.
Hi ha molta frustració reprimida, sociologia de la violència i del “bouc émissaire” en les actituts i les ideologies homofòbiques, vinguin del sector social que vinguin. Algunes s’han empeltat en les religions. En la que més conec, el cristianisme, no hi ha cap fonament evangèlic que justifiqui cap mena de discriminació i d’odi o de mania. Cert, es poden trobar referències en algunes cartes de sant Pau, en les quals les relacions homosexuals apareixen com una aberració; en elles és l’home del seu temps qui parla.
Penso que la fe cristiana introdueix en la vida de la persona una nova perspectiva relacional que dóna llum a totes les dimensions humanes, entre elles la sexualitat. Els teòlegs cristians, tots fills del seu temps, però també intel·lectuals que aprofundeixen en el sentit de la vida i el fonament ètic, han considerat sempre que hi ha una referència última que pot ser coneguda i raonada, però que és donada i acollida.
En la terminologia clàssica de la teologia això se li diu la "llei natural". En un moment on les societats prenen cada vegada més consciència que la natura no es pot manipular com es vol sense conseqüències greus per a l’equilibri ecològic, reconeixent que hi ha en la naturalesa un equilibri que defineix límits d’explotació, de manipulació o de transformació, la persona humana, pel que ella té de “naturalesa”, defineix també uns principis que la llibertat humana no es pot permetre de no tenir en compte a l’hora d’expressar-se. Les conseqüències no tenen per què ser “ecològiques”, poden ser també de l’ordre de l’esperit.
Des d’aquesta convicció, raó o principi, les relacions sexuals entre persones del mateix gènere encaixen malament o apareixen com una expressió limitada de la sexualitat. Des d’aquesta posició l’Església reconeix l’existència de la pulsió homosexual sense cap connotació negativa. És un fet que persones reconegudes santes vivien amb aquesta pulsió. Al mateix temps, es demana a la persona de no donar expressió sexual a aquesta pulsió.
Tolvegada ens calgui un altre camí per poder comprendre millor i donar un sentit à l’expressió de l’amor, de la tendresa i del compromís afectiu de la pulsió homosexual.
Primer de tot em sembla que s’hauria d’afirmar, tant per a l’homosexualitat com per a l’heterosexualitat, la dimensió social. No es pot configurar i viure la pròpia sexualitat fent fi de la “responsabilitat” social d’aquesta. Darrerament s’ha fet sentir a la societat que ha de donar resposta (ser responsable) al fet de l’existència de “parelles de fet” i d’altres formes de vida de dos, adaptant la legislació perquè aquestes formes de parella gaudeixin dels mateixos drets que el clàssic matrimoni.
Ara em sembla que s’hauria també d’afirmar la necessitat, per a tota forma reconeguda de parella, de donar resposta a la funció social de la parella i també la responsabilitat de ser el “lloc” on es fa néixer i créixer la vida.


CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Español; traducción de Anna Rossell)

Conakry, recibido el 16-05-2009 (escrito el 08-05-2009)

Apreciada Anna,

aún no he podido entrar en el "blog" y veo por tu última carta que hay quien se apunta y lo visita. Lástima que no pueda estar tan al día y marchar al ritmo de la red.

Empiezo por la cuestión de liberar el debate de categorías conceptuales que nos pueden despistar. Si hablamos de pecado, te remito a tu experiencia y educación de "monjas" y, si me atreviera a decir "tal comportamiento es pecado", necesitarías muchas neuronas para resituarte. Quiero decir que hay categorías para definir lo que es bueno y lo que es malo, que no nos ayudan mucho a avanzar en la reflexión. Si a un joven de hoy se le dice que esto es "legal", con esto le basta para entender que está permitido y se ahorra la cuestión de si es bueno o no para él. Cuando propongo que no vayamos tan rápido utilizando estos conceptos, lo hago para evitar que desviemos el debate o que atajemos por caminos demasiado fáciles.

Y, antes de que se me olvide: he leído en la revista de los S[alesianos] D[on] B[osco] de Francia una noticia de una novela de una joven alemana especialista en derecho internacional. El título en francés es “La fille sans qualités” y la autora se llama Juli Zeh. Supongo que primero saldría en alemán y que en internet encontrarás referencias. Por lo que he leído los protagonistas son una pareja de adolescentes, estudiantes inteligentes de un instituto privado que se permiten ponerlo todo en duda. Quizá el retrato que la autora hace de la juventud y de la adolescencia de hoy nos pueda ayudar a reflexionar, no sólo a partir de nuestras experiencias, sino del hecho de una adolescencia sin "norte" ni "norma". Ya me dirás si has encontrado alguna cosa al respecto.

Sí que hay dos novedades que la Iglesia asume mal: son el hecho de la "personalidad" propia que la pulsión homosexual ha adquirido y que hay una reflexión sobre la sexualidad desde la feminidad (pienso que la dimensión placer, bonheur, clímax de la sexualidad está más asumida). La pulsión homosexual debe de existir desde siempre, pero no siempre ha sido considerada igual. Me parece que podría decirse que hoy es occidente el que está elaborando una nueva percepción desde la noción de los derechos humanos (noción aceptada por todos), imponiendo un modo de ver y de tratar la realidad que le es propia. Haace unos dies Radio] F[rancia]I[nternacional] comentaba la reforma del código penal que se ha hecho en Burundi. Después de escandalizarse de que la homosexualidad no se había despenalizado, el periodista reconocía que el nuevo código penal introducía delitos que ponían barreras a comportamientos de discriminación étnica, de utilización de la tortura y otras novedades de justicia social. Y aún otra cosa que escuché en RFI -no tengo muchas alternativas para escuchar emisoras internacionales- hablaba de la introducción en Senegal del debate sobre la despenalización del aborto, particularmente en el caso de embarazo no deseado después de una violación o de incesto. El periodista hacía el comentario de que, si no es todo lo que se desea, al menos representa un “avancée significative” del reconocimiento de los derechos de la mujer. Hay una sensibilidad particular por lo que respecta a los derechos humanos en relación con la homosexualidad y el aborto. No niego en absoluto esta sensibilidad, pero sí que quiero hacer ver que, de alguna manera, la sexualidad y su "individualización" como derecho de expresión "libre" deviene principio "universal" y criterio de evaluación de la madurez de una sociedad. En todo esto echo de menos el componente social y cultural de la sexualidad. En sí mismo es relacional y lugar de construcción de cultura y de sociedad. En la dinámica actual se la privatiza al límite y después se le otorga poder de configuración legal y cultural. No creo que la angustia provocada por el descubrimiento de una pulsión homosexual en un adolescente, el drama de un embarazo no desseado (sobre todo cuando es fruto de una relación violenta o manipuladora) se resuelva ni con la represión penal ni sin ella. En estos casos es necesario reconocer el derecho a la no discriminación y al acompañamiento. A estos derechos hay que darles expresión legal y ciertamente la penalización no puede producir otra cosa que discriminación y clandestinidad. Pero también hay que darles una expresión cultural, social; debemos inscribirlos en el tejido de valores y de relaciones que la sociedad puede producir. A la energía social producida por hombres y mujeres que creen en el Evangelio no le falta creatividad para acoger, acompañar y suscitar referencias éticas para que la persona en cuestión pueda integrar lo que ha vivido o está viviendo. No hay discriminación cuando se actua y se vive a partir de los principios evangélicos de respeto. No hay ninguna voluntad de discriminación ni de desprecio de personas y de conductas cuando se cree que la pulsión homosexual no puede encontrar una expresión de la relación sexual que corresponda a la configuración de la sexualidad para la diversidad de géneros. Hay mucha frustración reprimida, sociologóa de la violencia y del “bouc émissaire” en las actitudes y las ideologías homofóbicas, vengan del sector que vengan. Algunas se han injertado con las religiones. En la que más conozco, el cristianismo, no hay ningún fundamento evangélico que justifique ningún tipo de discriminación y de odio o de manía. Ciertamente, se pueden encontrar referencias en algunas cartas de San Pablo en las cuales las relaciones homosexuales aparecen como una aberración; en ellas es el hombre de su tiempo quien habla. Pienso que la fe cristiana introduce en la vida de la persona una nueva perspectiva relacional que da luz a todas las dimensiones humanas, entre ellas la sexualidad. Los teólogos cristianos, todos hijos de su tiempo, pero también intelectuales que profundizan en el sentido de la vida y el fundamento ético, han considerado siempre que hay una referencia última que puede ser conocida y razonada, pero que es dada y acogida. En la terminología clásica de la teología a esto se le llama la "ley natural". En un momento en que las sociedades toman cada vez más conciencia de que la naturaleza no se puede manipular como se quiera sin consecuencias graves para el equilibrio ecológico, reconociendo que hay en la naturaleza un equilibrio que define límites de explotación, de manipulación o de transformación, la persona humana, por lo que ella tiene de “naturaleza”, define también unos principios que la libertad humana no se puede permitir no tener en cuenta a la hora de expresarse. Las consecuencias no tienen por que ser "ecológicas", pueden ser también del orden del espíritu. Desde esta convicción, razón o principìo, las relaciones sexuales entre personas del mismo género encajan mal o aparecen como una expresión limitada de la sexualidad. Desde esta posición la Iglesia reconoce la existencia de la pulsión homosexual sin ninguna connotación negativa. Es un hecho que personas sreconocidas como santas vivían con esta pulsión. Al mismo tiempo, se pide a la persona que no dé expresión sexual a esta pulsión. Quizá necesitemos otro camino para poder comprender mejor y dar un sentido a la expresión del amor, de la ternura y del compromiso afectivo de la pulsión homosexual. Ante todo me parece que habría de afirmarse, tanto para la homosexualidad como para la heterosexualidad, la dimensión social. No se puede configurar y vivir la propia sexualidad sin contemplar la "responsabilidad" social de ésta Últimamente se ha hecho sentir a la sociedad que ha de dar respuesta (ser responsable) al hecho de la existencia de las "parejas de hecho" y de otras formas de vida entre dos, adaptando la legislación para que estas formas de pareja gocen de los mismos derechos que el clásico matrimonio. Ahora me parece que tabién habría que afirmar la necesidad, para toda forma reconocida de pareja, de dar respuesta a la función social de la pareja y también la responsabilidad de ser el "lugar" donde se hace nacer y crecer la vida.

Coloquio sobre la mutilación genital femenina y la lucha de las mujeres africanas contra esta tradición

Botiga d’Artesania Ètnica i Galeria d’Art AIMARA /
Tienda de Artesania Étnica y Galería de Arte AIMARA C./ Jacint Verdaguer, 135 /
E-08330 Premià de Mar (Barcelona) E-mail: galeriaaimara@ya.com http://www.premiademar.org/entitats/aimara

DIVENDRES /VIERNES 19 JUNY /JUNIO 2009 19:30 h

“LES DONES AFRICANES CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA” /

"LAS MUJERES AFRICANAS CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA"

Col·loqui amb / Coloquio a cargo de MAMA SAMTEH SAIDY, presidenta de l’Associació / presidenta de la Asociación

AMAM ( Asociación de Mujeres AntiMutilación)

ENTRADA LLIURE / ENTRADA LIBRE

Coloquio sobre la mutilación genital femenina y la lucha de las mujeres africanas contra esta tradición

Botiga d’Artesania Ètnica i Galeria d’Art AIMARA /
Tienda de Artesania Étnica y Galería de Arte AIMARA
C./ Jacint Verdaguer, 135 / E-08330 Premià de Mar (Barcelona)
E-mail: galeriaaimara@ya.com
http://www.premiademar.org/entitats/aimara

DIVENDRES /VIERNES
19 JUNY /JUNIO 2009
19:30 h

“LES DONES AFRICANES CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA” /

"LAS MUJERES AFRICANAS CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA"

Col·loqui amb / Coloquio a cargo de
MAMA SAMTEH SAIDY, presidenta de l’Associació / presidenta de la Asociación

AMAM ( Asociación de Mujeres AntiMutilación)


ENTRADA LLIURE / ENTRADA LIBRE