13 de abril de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL (11-04-2011)

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (11-04-2011) / CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (11-04-2011)

Al texto catalán sigue su traducción al español
*
Xec Marquès (gener 2011), a la casa d'El Masnou / Xec Marquès (enero 2011), en la casa de El Masnou

Català

Conakry, 11 abril 2011

Benvolguda Anna :

T’envio alguns testimonis de germans que viuen a Abidjan [Costa d’Ivori]. Dos estils ben diferents. Un és el Cesar, des de fa uns anys a Abidjan en tant que secretari inspectorial. Un senyor ben andalús, feiner i creatiu. Prim i sec, anunciant la seva austeritat i el seu rigor. Ja deu tenir vora els setanta anys. L’altre, el Denis Soro, un ivorià del nord. En les meves estades de jove salesià durant l’estiu vaig tenir la sort de conèixer el seu poble i la seva família, alguns kilòmetres de Korogho. Va coincidir alguns anys d’estudis amb el Guillaume Soro, l’ex primer ministre del Gabgbo [el president que oficialment va perdre les últimes eleccions] i actual primer ministre del Ouatara [que oficialment ha ganat les eleccions a president] (ex, també, cap de la rebel·lió). És un tipus que em cau molt bé.

El text del Denis, d’alguna manera, porta també a la relació amb l’altre. Parteix de la tragèdia de la mort d’una dona a mans d’un grup d’exaltats que vol salvar la vida del seu amic. Reconeix un lloc comú, la vida. I es fa preguntes radicals: quin sentit es pot donar a la vida seva si no se’n dóna cap a la vida de l’altre.

La teva explicació del text de Dürrenmatt em fa pensar en la tradició del pecat original. El llibre del Gènesis és un text creient i fa entrar en joc Déu. El primer pecat és un pecat contra un manament de Déu: no menjar de l’arbre del mig del jardí. El segon és un pecat contra l’altre (Caín-Abel), Déu també entra en el joc : revela primer la mesquinesa de Caín, poc generós amb el seu do i, desprès, l’horror del crim de vessar la sang del germà.

Si hi treus Déu i només deixes el protagonistes humans, trobo que hi ha alguna cosa de l’experiència del minotaure al laberint. Però, per què el creient fa entrar Déu en joc? Primer perquè creu que Déu existeix i el descobreix a partir de les seves experiències humanes. Desprès perquè Déu apareix com el garant que el mal fet no és només un mal per a la pròpia persona (el minotaure perd una companya), sinó que és un mal en si mateix: és pecat. Qui defineix el bé i el mal no és el meu convenient sinó un Altre, Déu, del que s’espera sigui garant del meu bé i del bé de l’altre. Per a Ell, no hi pot haver bé per a mi que sigui mal per a l’altre. Per a Ell, el mal a l’altre no ho és (només) perquè em fa mal a mi, sinó perquè fa mal a l’altre. Si a la immobilitat de la donzella [en el text del Minotaure] seguís la veu de Déu anunciant que la donzella “és morta” i denunciant el crim, el minotaure no buscaria només ser més tendre sinó més bo.

No em vull pronunciar sobre la necessitat de Déu per fonamentar la consciència, sé que sóc creient. Però em sembla lògic que sense Déu no hi hagi responsabilitat, tal com conclou el teu autor suís. Hi queda una mecànica més o menys reglada per estratègies d’interessos que poden semblar “cura i tendresa” i, al passar dels segles, la mecànica esdevé cada vegada més autònoma i l’individu menys responsable.

Trobo que en el tema de Déu la història ha avançat molt. Estem d’acord que no se’n pot dir creient d’aquell que posseeix Déu i n’esdevé l’exclusiu, cosa gens evident (al menys en el gremi de la meva creença) fa uns anys. Al mateix temps, en contra del que pensa Dürrenmatt, la societat ha elaborat prou referències ètiques per no permetre a cap Déu de justificar el mal.

La guerra a Costa d’Ivori m’està posant en qüestió moltes coses, però també m’està afirmant que disposem d'estructures i organismes de defensa dels drets de la persona i de judici dels responsables, que no existien fa uns anys.

Ho deixo ací, com diuen a València.

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (11-04-2011)
*
Traducción al español de Anna Rossell
*
Conakry, 11 de abril 2011

Xec Anna 11 avril 2011

Apreciada Anna:


Te envío algunos testimonios de hermanos que viven en Abidjan [Costa de Marfil]. Dos estilos bien distintos. Uno es el de Cesar, desde hace algunos años en Abidjan como secretario de la inspectoría. Un hombre bien andalúz, trabajador y creativo, delgado y enjuto, como anuncio de su austeridad y rigor. Debe de tener cerca de setenta años. El otro, Denis Soro, un marfileño del norte. En mis estancias de joven salesiano durante los veranos tuve la suerte de conocer su pueblo y a su familia, a pocos kilómetros de Korogho. Coincidió algunos de sus años de estudios con Guillaume Soro, el ex primer ministro de Gabgbo [el presidente oficialmente derrotado en las últimas elecciones] y actual primer ministro de Ouatara (ex, también, jefe de la rebelión). Es un tipo que me cae muy bien.

El texto de Denis, de algún modo, trata también el tema de la relación con el otro. Parte de la tragedia de la muerte de una mujer a manos de un grupo de exaltados que quiere salvar la vida de su amigo. Reconoce un
lugar común, la vida. Y se plantea cuestiones radicales: ¿qué sentido puede dar a su vida si no da ninguno a la vida del otro?
Tu explicación del texto de Dürrenmatt me hace pensar en la tradición del pecado original. El libro del Génesis es un texto creyente y hace entrar en juego a Dios. El primer pecado es un pecado contra un mandamiento de Dios: no comer del árbol del medio del jardín. El segundo es un pecado contra el otro (Caín-Abel), Dios también entra en el juego: revela primero la mezquindad de Caín, poco generosos con su don, y, después, el horror del crimen de derramar la sangre del hermano.

Si sacamos a Dios y dejamos únicamente a los protagonistas humanos, pienso que tiene algo en común con la experiencia del minotauro en el laberinto. Pero ¿por qué el creyente hace entrar a Dios en el juego? Primero porque cree en la existencia de Dios y lo descubre a partir de sus experiencias humanas. Después porque Dios aparece como garante de que el mal hecho no es sólo un mal para la propia persona (el minotauro pierde a una compañera), sino que es un mal en sí mismo: es pecado. Quien define el bien y el mal no es mi conveniencia sino Otro, Dios, del que se espera que garantice mi bien y el bien del otro. Para Él no puede haber bien para mí que sea mal para el otro. Para Él el mal al oto no lo es (sólo) porque me daña a mí, sino porque daña al otro. Si a la inmovilidad de la doncella [en el texto del Minotauro] siguiera la voz de Dios anunciando que la doncella "está muerta" y denunciando el crimen, el minotauro no intentaría sólo ser más tierno sino más bueno.

No quiero pronunciarme sobre la necesidad de Dios para fundamentar la conciencia, sé que soy creyente. Pero me parece lógico que sin Dios no haya responsabilidad, tal como concluye tu autor suizo. Queda una mecánica más o menos regulada por estrategias de intereses que pueden parecer "cuidado y ternura" y, al pasar los siglos, la mecánica se hace cada vez más autónoma y el individuo menos responsable.

Pienso que en el tema de Dios la historia ha avanzado mucho. Estamos de acuerdo en que no podemos llamar creyenta a aquél que se adueña de Dios y lo hace exclusivo, cosa nada evidente (al menos en el gremio de mi fe) hace unos años. Al mismo tiempo, en contra de lo que piensa Dürrenmatt, la sociedad ha elaborado suficientes referencias éticas para no permitir que ningún Dios justifique el mal.

La guerra en Costa de Marfil me está cuestionando muchas cosas, pero también me está demostrando que disponemos de estructuras y de organismos en defensa de los derechos de la persona y de juicio para los responsables, que no existían hace unos años.

Ho deixo ací, como dicen en Valencia.

Xec