20 de mayo de 2009

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (20-05-2009)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS
(Después del texto catalán sigue su traducción al español)

Català


El Masnou, 20-05-09

Estimat Xec,

escrius curt però intens, eh? M’agrada això que dius que se’t complica la reflexió i que aquest fet és senyal que anem per bon camí. Si la carta és menys llarga es fa més fàcil centrar-se en els punts importants.
Pel que fa a l’homosexualitat escrius:

No crec que la dificultat d' “homologar” la relació homosexual sigui motivada pel fet de presentar-se com una relació sexual deslligada de la dimensió reproductiva.
Parlant de plaer, entenc que el plaer no pot ser “homòleg” [perquè en] el clímax sexual en la relació home-dona és també un plaer fer [plaer] de dos plaers que no són els mateixos. O bé no hi ha una diferència en l’orgasme masculí i el femení?. I l’ideal no és aquest orgasme compartit? Aquesta experiència es pot donar en la relació homosexual?
”.

Bé, jo crec que, si rellegeixes les teves cartes anteriors, te n’adonaràs que el teu èmfasi en la reclamació de la “dimensió social” de la relació sexual, de què en la teva opinió està mancada la relació homosexual, ho dóna a entendre ben clarament... Però m’interessa aquest altre aspecte que ara destaques per fonamentar la teva argumentació en defensa de la no-homologació de la relació homosexual i heterosexual. Parles del plaer i de la suma de dos plaers diferents com a obtenció d’un resultat plaent més exquisit. És aquest un factor que molt sovint s’oblida en les relacions sexuals, segurament perquè es tenen de poca qualitat i de manera egoista. Cadascú pensa en el seu plaer, sense adonar-se’n que mirar pel plaer de l’altre és, en si mateix, un plaer encara més gran... Però tornem al tema: tu bases el teu argument de no-homologació en el fet que aquests orgasmes diferents, el de l’home i el de la dona, fan un producte diferent quan se sumen mirant pel plaer de l’altre i et preguntes si aquesta diferència l’experimenta la parella homosexual. Doncs, jo no t’ho puc respondre, això. Però em sembla clar que el plaer més exquisit, aquest a què tu et refereixes, no ve donat tant pel fet de la “diferència” de l’orgasme, sinó pel fet de mirar pel plaer de l’altre, pel fet que l’orgasme sigui “compartit”. I, si és així, llavors jo diria que l’argument no ho és, perquè “compartit” també ho pot ser (ho és ben segur, quan es vol que així sigui) el de la parella homosexual. D’altra banda, com ja t’he dit moltes altres vegades, jo no m’atreviria a assegurar que l’orgasme en una parella homosexual no pogués ser diferent en les parts relacionals. Si hi ha aquesta atracció homosexual és perquè es viu com a diferent aquest@ altr@. Tu mateix ho dius al principi de la teva última carta: “Accepto que no és tan fàcil de negar alteritat en la relació homosexual”. Llavors, també l’orgasme es pot experimentar de manera diferent...

Passo ara al segon tema, que tu encetes de manera valenta i decidida, la proposta que jo et feia en les meves últimes d’abordar la sexualitat des de l’òptica femenina. I ho fas de manera absolutament provocadora (no sé si n’ets conscient). T’haig de dir que m’he quedat de pedra quan he llegit l’exemple que poses per il·lustrar el que, segons tu, és una “constant en l’experiència humana”, el fet que, segons dius, les dones tenen (tenim) un tarannà provocador vers l’home i ho subscrius amb l’autoritat del Llibre dels llibres, la Bíblia. Hagués somrigut si no fos pel fet que aquesta afirmació, aquesta creença, ha fet i segueix fent molt de mal i és greu, molt greu. Comences amb l’exemple que has viscut tu mateix dies enrere explicant la provocació de la noia que et va voler seduir per obtenir avantatges en el seu torn de l’aigua i segueixes amb l’anècdota d’aquestes dues o tres noietes que “fàcilment provoquen els nois quant juguen a futbol per ser desprès perseguides, tirades per terra”; segueixes després amb les paraules del Gènesis, que dius, no expressa tan “el ‘plan’ de Déu (encara que sigui Déu qui parla)” com unes “constants en l’experiència humana", paraules que diuen de la dona: “Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera”. Tal com ho dius, i en el context en què ho dius, el de “la violència en la relació entre els gèneres en la que el femení porta les de perdre o encaixa el pitjor de les conseqüències” interpreto: “si s’exerceix violència en contra d’elles és perquè s’ho busquen”. Les paraules del Gènesis vindrien a subscriure una mena de llei universal... . Déu meu! És un greu problema aquesta visió... Com tantes vegades -com sempre- es tracta, altre cop, d’una visió absolutament masculina de les coses: per al gènere masculí no existeix sinó la seva visió (perquè no n’hi ha d’altra: les dones NO existim). Naturalment, els homes sentiu el que vosaltres viviu. Això és natural, però el que ja no ho és gens (o no hauria de ser-ho) és el fet que us creieu que la vostra vivència és l’única, que no n’existeix d’altra. Les dones ens sentim seduïdes pels homes, els homes també teniu el vostre ritual de seducció (pensem en el costum de fer ostentació dels suposats atributs de la masculinitat –físics i psíquics-, el que en el món animal se n’hi diu “fer la roda”...). Està molt estesa l’opinió que som les dones les seductores; suposo que pel fet que he esmentat més amunt, que els homes ho veieu així (perquè a vosaltres us arriba així, en tant que homes) i pel fet que el que s’acaba imposant gairebé sempre és la concepció del món masculina (la història l’han escrit i la segueixen escrivint, en general, els homes i la Bíblia no n’és cap excepció; i em dóna encara més la raó el fet que les Bíblies escrites per dones no varen prosperar...), també pel fet que les noies despertem abans a la sexualitat, perquè madurem biològicament i psicològica abans que els nois. Entre grups de la mateixa edat es dóna llavors la situació que les noies s’insinuen als nois quan aquests encara estan pensant a xutar la pilota i a jugar. Però això no vol dir que els nois no seduïu.

I aquí ho deixo, amic, amb les ganes i l’esperança d’haver-te sacsejat una miqueta i que em retornis el teu eco, tan preuat.

Una molt forta abraçada,

Anna


CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (Traducción al español de Anna Rossell)

El Masnou, 20-05-09

Querido Xec,

escribes breve pero intensamente, ¿eh? Me gusta esto que dices de que se te complica la reflexión y que este hecho es señal de que vamos por buen camino. Si la carta es menos larga se hace más fácil centrarse en los puntos importantes. Por lo que se refiere a la homosexualidad escribes: "No creo que la dificultad en "homologar" la relación homosexual venga motivada por el hecho de presentarse como una relación sexual desligada de la dimensión reproductiva. Hablando de placer, entiendo que el placer no puede ser “homólogo” [porque en] el clímax sexual en la relación hombre-mujer es también un placer hacer [placer] de dos placeres que no son los mismos. ¿O es que no hay diferencia entre el orgasmo masculino y el femenino? ¿Y el ideal no es este orgasmo compartido? ¿Puede darse esta experiencia en la relación homosexual?"

Bien, yo creo que, si relees tus cartas anteriores, te darás cuenta del énfasis que pones en la reclamación de la "dimensión social" de la relación sexual, dimensión que, en tu opinión, le falta a la relación homosexual; esto lo das a entender claramente... Pero me interesa este otro aspecto que ahora destacas para fundar tu argumentación en defensa de la no-homologación de la relación homosexual y heterosexual. Hablas del placer y de la suma de dos placeres diferentes como obtención de un resultado placentero más exquisito. Es éste un factor que muy a menudo se olvida en las relaciones sexuales, seguramente porque se tienen de poca calidad y de manera egoista. Cada uno piensa en su placer, sin percatarse de que mirar por el placer del otro es, en sí mismo, un placer mayor aún... Pero volvamos al tema: tu basas tu argumento de no-homologación en el hecho de que estos orgasmos diferentes, el del hombre y el de la mujer, arrojan un producto diferente cuando se suman mirando por el placer del otro y te preguntas si esta diferencia la experimenta la pareja homosexual. Pues yo no te lo puedo responder. Pero me parece claro que el placer más exquisito, éste al que tú te refieres, no viene dado tanto por el hecho de la “diferencia” del orgasmo, como por el hecho de mirar por el placer del otro, por el hecho de que el orgasmo sea "compartido". Y, si es así, entonces yo diría que el argumento no es tal, porque "compartido" también lo puede ser (seguro que lo es cuando se quiere que así sea) el de la pareja homosexual. Por otro lado, como ya te he dicho muchas otras veces, yo no me atreviría a asegurar que el orgasmo en una pareja homosexual no pueda ser diferente en las partes relacionales. Si se da esta atracción homosexual es porque se vive como diferente est@ otr@. Tu mismo lo dices al principio de tu última carta: “Acepto que no es tan fácil negar la alteridad en la relación homosexual”. Entonces, también el orgasmo puede experimentarse de manera diferente...

Paso ahora al segundo tema, que tú inicias de manera valiente y decidida, la propuesta que yo te hacía en mis últimas cartas de abordar la sexualidad desde la óptica femenina. Y lo haces de manera absolutamente provocadora (no sé si eres consciente). Debo decirte que me he quedado estupefacta al leer el ejemplo que pones para ilustrar lo que, en tu opinión, es una "constante en la experiencia humana", el hecho de que la mujer tenga un comportamiento provocador hacia el hombre y lo suscribes con la autoridad del Libro de los libros, la Biblia. Hubiera sonreído si no fuera porque esta afirmación, esta creencia, ha hecho y sigue haciendo mucho daño y es grave, muy grave. Empiezas con el ejemplo que has vivido tú mismo hace pocos días, contando la provocación de la chica que te quiso seducir para obtener ventaja en su turno de reparto de agua y sigues con la anécdota de aquellas dos o tres jovencitas que “fácilmente provocan a los chicos cuando juegan a futbol para ser después perseguidas, tiradas por el suelo"; prosigues con las palabras del Génesis, que dices no expresan tanto “el ‘plan’ de Dios (aunque sea Dios quien habla)" como “constantes en la experiencia humana", palabras que, refiriéndose a la mujer, dicen: “Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera”.

Tal como lo dices y en el contexto en que lo dices, el de “la violencia en la relación entre los géneros en la que el femenino lleva las de perder o encaja lo peor de las consecuencias" interpreto: “si se ejerce violencia contra ellas es porque se lo buscan". Las palabras del Génesis vendrían a suscribir algo así como una ley universal... . ¡Dios mío! Es un grave problema esta visión... Como tantas veces -como siempre- se trata, una vez más, de una visión absolutamente masculina de las cosas: para el género masculino no existe más que su visión (porque no hay otra: las mujeres NO existimos). Naturalmente, los hombres sentís lo que vosotros vivís. Esto es natural, pero lo que ya no lo es en absoluto (o no debiera serlo) es el hecho de que os creéis que vuestra viviencia es la única, que no existe otra. Las mujeres nos sentimos seducidas por los hombres, los hombres también tenéis vuestro ritual de seducción (pensemos en la costumbre de hacer ostentación de los supuestos atributos de la masculinidad -físicos y síquicos-, lo que en el mundo animal se ha dado en llamar "hacer la rueda"...). Está muy extendida la opinión de que somos las mujeres las seductoras; supongo que por el hecho que he mencionado más arriba, el hecho de que los hombres lo veáis así (porque a vosotros os llega así, en tanto que hombres) y por el hecho de que lo que se acaba imponiendo casi siempre es la concepción masculina del mundo (la historia la han escrito y la siguen escribiendo, en general, los hombres, y la Biblia no es ninguna excepción; y me da aún más la razón el hecho de que las Biblias escritas por mujeres no prosperaron..., también por el hecho de que las chicas despertamos antes a la sexualidad, porque maduramos biológicamente y sicológicamente antes que los chicos. Entre grupos de la misma edad se da entonces la situación de que las chicas se insinúan a los chicos cuando éstos aún estan pensando en chutar la pelota y en jugar. Pero esto no significa que los chicos no seduzcáis.

Y aquí lo dejo, amigo mío, con las ganas y la esperanza de haberte zarandeado un poquito y de que me devuelvas tu eco, tan preciado.

Un abrazo muy fuerte,

Anna

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (19-05-2009)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL
(A continuación del texto catalán sigue su traducción en español)Xec Marquès i Ciscu Ubach, la comunitat salesiana de Conakry /
Xec Marquès y Ciscu Ubach, la comunidad salesiana de Conakry

Català

Conakry, 19 maig 09


Benvolguda :

Més que una carta és un telegrama, però és que no vull baixar el to de la reflexió, malgrat les dificultats tècniques: poquíssimes hores de llum i quaranta mil petites coses de cada dia:

Se'm complica la reflexió, vol dir que anem per bon camí, l’afirmació, que comparteixo, que la psicologia també és cos.
Accepto que no és tan fàcil de negar alteritat en la relació homosexual.
No crec que la dificultat d' “homologar” la relació homosexual sigui motivada pel fet de presentar-se com una relació sexual deslligada de la dimensió reproductiva.
Parlant de plaer, entenc que el plaer no pot ser “homòleg” perquè en el clímax sexual, en la relació home-dona, és també un plaer fer de dos plaers que no són els mateixos. O bé no hi ha una diferència en l’orgasme masculí i el femení? I l’ideal no és aquest orgasme compartit?. Aquesta experiència es pot donar en la relació homosexual?
Super d’acord amb el prevenir. I la millor prevenció és d’acompanyar una opció personal, que ha de ser descoberta de sí mateix, integració de la pulsió sexual i també acollida de valors, d’ideals que orientaran el concret de l’experiència de “forces i febleses” que els / les adolescent@s viuran en el dia de la descoberta de sí com hom@ i com don@.
No ens cal culpabilitzar quant s’ajuda a prendre consciència de l’error, d’una opció equivocada, d’una mala previsió de les conseqüències.... però tampoc ens cal relativitzar com si tot fos coherent amb l’ideal que hom ens ha donat.

Em sembla que d’alguna manera he expressat ja el meu dolor sent testimoni de com això que anomenes "la violència en la relació entre els gèneres en la que el femení porta les de perdre o encaixa pitjor les conseqüències". L’altra dia -després li vaig demanar perdó perquè el que vaig dir ho van sentir vàries persones- [en la cua que fan les dones per agafar aigua del nostre pou] li vaig dir a una xicota, que volia “coût que coût” saltar-se el rang i trobar aigua de seguida, que no li calia fer-me la “seducció” per aconseguir aigua, només li calia una mica de paciència i així guanyaria l’aigua i la seva dignitat. Hi ha dues o tres noietes que fàcilment provoquen els nois quant juguen a futbol per ser després perseguides, tirades per terra.... Són nois i noietes “à l’éveil de l’adolescence”.
Un vell llibre, que més que definir el “pla” de Déu (encara que sigui Déu qui parla) expressa constants en l’experiència humana, diu de la dona “Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera”. És en el llibre del Gènesis de la Bíblia, després que home i dona hagin violat la prohibició de l’arbre de la vida.

En l’educació ens caldrà ajudar els joves a “prendre distance” del desig, diguem que som cos, som psicologia i segurament també som esprit i som humans perquè som capaços d’integració i capaços d’integració perquè som subjectes de llibertat i d’opció. I això demana un horitzó de valors “transcendents”, una veu que crida i interroga.

Una abraçadíssima,

Xec


CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 19 mayo 09

Apreciada Anna:


Más que una carta es un telegrama, pero no quiero rebajar el tono de la reflexión, a pesar de las dificultades técnicas: poquísimas horas de luz y cuarenta mil pequeñas cosas de cada día:

Se me complica la reflexión, significa que vamos por buen camino, la afirmación, que comparto, de que la sicología también es cuerpo. Acepto que no es tan fácil negar alteridad en la relación homosexual. No creo que la dificultad de "homologar" la relación homoxexual esté motivada por el hecho de presentarse como una relación sexual desligada de la dimensión reproductiva. Hablando de placer, entiendo que el placer no puede ser "homólogo" porque en el clímax sexual, en la relación hombre-mujer, es también un placer hacer de dos placeres que no són los mismos. ¿O es que no hay diferencia entre el orgasmo masculino y el femenino? ¿Y el ideal no es este orgasmo compartido? ¿Puede darse esta experiencia en la relación homosexual? Estoy super de acuerdo en lo de prevenir. Y la mejor prevención es acompañar una opción personal que ha de ser descubierta por sí misma, integración de la pulsión sexual y también acogida de valores, de ideales que orientarán lo concreto de la experiencia de "fuerzas y flaquezas" que l@s adolescent@s vivirán el día del descubrimiento de sí mism@s como hombre y como mujer. No es necesario culpar cuando se ayuda a tomar conciencia del error de una opción equivocada, de una mala previsión de las consecuencias, pero tampoco es necesario relativizar, como si todo fuera coherente con el ideal que se nos ha dado.

Me parece que de alguna manera he expresado ya mi dolor siendo testimonio de cómo esto que denominas "la violencia en la relación entre los géneros en la que el femenino lleva las de perder o encaja peor las consecuencias". El otro día -después le pedí disculpas porque lo que dijo lo oyeron varias personas- [en la cola que hacen las mujeres para sacar agua de nuestro pozo] le dije a una chica que quería “coût que coût” saltarse el turno, que no le hacía falta "seducirme" para conseguir agua, sólo un poco de paciencia y así ganaría el agua y su dignidad. Hay dos o tres jovencitas que provocan fácilmente a los chicos cuando juegan a futbol y después son perseguidas, tiradas al suelo... Son chicos y chicas “à l’éveil de l’adolescence”. Un viejo libro, que más que definir el "plan" de Dios (aunque sea Dios quien habla) expresa constantes en la experiencia humana, dice de la mujer: “Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera”. Es en el libro del Génesis de la Bíblia, después de que el hombre y la mujer hayan violado la prohibición del árbol de la vida. En la educación necesitaremos ayudar a los jóvenes a "tomar distancia" del deseo, digamos que somos cuerpo, somos sicología, y seguramente también somos espíritu y somos humanos porque somos capaces de integración y capaces de integración porque somos sujetos de libertad y de opción. Y esto reclama un horizonte de valores "trascendentes", una voz que llama e interroga.

Un abracísimo,

Xec