1 de junio de 2012

CORRESPONDÈNCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (21-05-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
*
Xec Marquès amb els seus nen@s al pati de casa seva, a Conakry (maig 2012) / Xec Marquès con sus niñ@s en el patio de su casa, en Conakry (mayo 2012)
*
Conakry, 21-05-2012

Idò sí que tornem a reflexions ja fetes, i no són altra cosa que el que vivim i ens preocupa. Creiem en la trobada i la seva fecunditat, som conscients dels nostres límits i també de les enormes tensions que les trobades provoquen.
*
Crec qui hi ha un element nou (relativament, perquè segurament ja n’he parlat). Es tracta de la motivació de la trobada. Com i per què la gent de diferents cultures, tradicions i condicions es troben avui? Com les intencions colonials i explotadores d’antany en la trobada entre l’occident i l’Àfrica són encara presents en les relacions entre els estats del nord i del sud?
*
Trobo que també és important d’entendre els marcs de la trobada.
*
Creen problema les trobades amb intenció unilateral:
- Vinc a casa teva per què necessito les teves riqueses o eixamplar el meu negoci.
- Vinc a casa teva perquè penso trobar-hi feina i diners
*
Es parla avui de “partenariat gagnant/gagnant”:
- Vine a casa meva; tinc riqueses, jo no les ser explotar però jo també hi vull guanyar
- Vine a casa meva perquè em cal mà d’obra i no toquis els meus valors, fes feina només i seràs pagat com cal.
*
Aquestes em semblen ser avui les regles de les trobades de sempre entre rics i pobres. Es tracta de crear un espai d’acollida però al mateix temps d’afirmació de la pròpia identitat i de protecció de la pròpia raça.
Ja no és una trobada de persones sinó d’interessos, llavors el conflicte és inevitable, perquè el model “gagnant-gagnant” no pot evitar que sempre n’hi ha un qui dona i l’altra que rep. Només que la relació explotador-explotat és despersonalitzada pel fet de l’existència d’un contracte.
Segurament és un pas endavant. Hi ha la reconeixença de l’altre com un “partenaire” amb qui s’ha de negociar i trobar termes d’acord. Però em sembla que és un camí sense sortida, condueix obligatòriament al conflicte, com hi va conduir la colonització. Potser el pròxim conflicte és aquest entre les parts del “gagnant-gagnant” i una nova realitat podrà néixer tolvegada.
Poso l’exemple més recent. A la trobada dels G8 el president Obama ha llançat un nou programa per lluitar contra la fam, es tracta d'aconseguir un munt de miliardes de dollars durant uns quants anys (les dades concretes se m’han escapat) d’empreses americanes de l'àmbit agro-alimentari per invertir en els països que coneixen de manera regular la fam. Els USA redueixen les ajudes de govern a govern o de govern a ONG per deixar l’espai a les empreses privades:
Tens fam, jo tinc empreses que necessiten invertir i guanyar; posem-nos d’acord. Tot es presenta molt bonic però el conflicte és llençat.
*
Sé que sóc al costat del tema, però només una mica.

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SASESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (21-05-2012). Traducción al español de Anna Rossell
*
Conakry, 21-05-2012

Ciertamente, sí que volvemos sobre reflexiones que ya hicimos, y no son más que lo que vivimos y nos preocupa. Creemos en el encuentro y su fecundidad, somos conscientes de nuestros límites y también de las enormes tensiones que los encuentros provocan.

Creo que hay un elemento nuevo (relativamente, porque seguramente ya he hablado de ello). Se trata de la motivación del encuentro. ¿Cómo y por qué la gente de distintas culturas, tradiciones y condiciones se encuentran hoy en día? ¿Hasta qué punto las intenciones coloniales y explotadoras están aún presentes en las relaciones entre occidente y África?
  
Pienso que también es importante entender los marcos en que se da el encuentro.

Crean problema los encuentros con intención unilateral:

-Voy a tu casa porque necesito tus riquezas o quiero ampliar mi negocio.
-Voy a tu casa porque pienso encontrar trabajo y dinero allí.

Hoy en día se habla de "partenariat gagnant/gagnant":

-Ven a mi casa; tengo riquezas, yo no las sé explotar, pero también quiero ganar.
-Ven a mi casa porque necesito mano de obra, pero no cambies mis valores, dedícate sólo a trabajar y se te pagará como Dios manda.

Éstas me parecen ser hoy en día las reglas de los encuentros habituales entre ricos y pobres. Se trata de crear un espacio de acogida, pero al mismo tiempo de afirmación de la propia identidad y de protección de la propia raza. Ya no se trata de un encuentro entre personas, sino de intereses, entonces el conflicto es inevitable, porque el modelo "gagnant-gagnant" no puede evitar que siempre haya uno que da y el otro que recibe. Sólo que la relación explotador-explotado es una relación despersonalizada por el hecho de que existe un contrato. Seguramente es un paso adelante. Se da el reconocimiento del otro como un partener con quien se debe negociar y encontrar términos de acuerdo. Pero me parece que es un camino sin salida, conduce obligatoriamente al conflicto, como también condujo al conflicto la colonización. Quizás el próximo conflicto sea este entre las partes del "gagnant-gagnant" y una nueva realidad quizás pueda nacer.
Quiero aducir el ejemplo más reciente: En el encuentro de los G8 el presidente Obama lanzó un nuevo programa para luchar contra el hambre: se trata de conseguir un montón de miliardas de dólares durante unos cuantos años (los datos concretos se me escaparon) de empresas norteamericanas del ámbito agro-alimentario para invertir en los países que conocen de manera regular el hambre. Los EEUU reducen las ayudas de gobierno en gobierno, o de gobierno a ONG, para dejar el espacio a las empresas privadas.
Tienes hambre, yo tengo empresas que necesitan invertir y ganar; pongámonos de acuerdo. Todo se presenta muy bonito, pero el conflicto está lanzado.

Sé que me muevo al margen del tema, pero sólo un poco.

Xec