6 de mayo de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (05-05-2009)

A CONTINUACIÓN DEL TEXTO CATALÁN VIENE EL ESPAÑOL

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (català)Xec Marquès, treballant al pati on juguen els seus nen@s (2008) /
Xec Marquès, trabajando en el patio donde juegan sus niñ@s (2008)
Carta començada i interrompuda des de
Conakry, 30-04-2009
Tornem al nostre tema encetat amb la reacció dels bisbes de la CERAO sobre les declaracions del Papa sobre la promoció de l’ús del preservatiu.
Estem d’acord que, com tota realitat humana, la sexualitat és educable. Més encara, la dimensió afectiva, relacional, d’integració de la pulsió sexual i de la diferenciació d’aquesta és essencial a la construcció de la personalitat i a la base d’un existència benaurada.

Carta del 05-05-2009

Benvolguda :

Quina llauna hem encetat, tant m’agradaria que, encetant un formatge, es desplegués sense mai acabar-se.
Posicionar-se respecte l’ús del preservatiu, la seva promoció i distribució, la càrrega de “seguretat” davant el virus supermicrobi del VIH... no es pot fer sense dir-se l’un a l’altre quin sentit donem a la sexualitat. M’agrada que el tema s’hagi eixamplat i haguem pogut sortir d’una polèmica mediàtica. Ells ja han oblidat el debat. Noltros continuem pensant.
M’agradaria també que sortíssim de la necessitat de qualificar els comportaments humans [amb les etiquetes de] “moral o immoral”, “pecat o gràcia”, “lícit o il·lícit”.
He ensenyat durant cinc anys “Théologie morale sexuelle”. He llegit, intentat explicar i debatre amb els alumnes. Una de les qüestions que mai he sabut resoldre (sé que la doctrina de l’Església ho fa dient que NO i sé que al límit de l’argumentació només es podrà evocar una convicció teològica): és de saber si hi ha un lloc per a una relació sexual que no tingui el pes, la consistència i la fi del “matrimoni”. Existencialment no hi ha cap mena de dubte. Però si deixem de banda les relacions on hi ha dominació, manipulació, desigualtat d’intencions i de sentiments..., en aquestes relacions, sigui quina sigui la seva consistència, no hi ha sempre un desig del sempre... ? I aquest desig del sempre, nascut del clímax de la relació sexual, no pot reenviar les persones al cada dia de la relació i ser una crida a l’estimar-se?
Els exemples son sempre traïdors i aquest particularment, si no sortim de la dialèctica de bo i de dolent. Treballant i vivint a La Mina [el barri socialment més deprimit de Barcelona], treballant i compartint amb joves, nois i noies de Lubumbashi, Abidjan, Porto-Novo, Conakry, he tingut moltes vegades el sentiment que si jo visqués el que ells viuen no seria capaç de tanta salut mental, de tanta vida i optimisme. També és veritat que, malgrat una salut mental equilibrada i una “normalitat” aparent, s’amaga una manera cínica de cercle viciós que només fa que entretenir marginalitat i violència. Hom només pot sortir d’aquest cercle prenent consciència de la pròpia dignitat i que "la vida normal no és així”. Descobrint que hi ha altres maneres de ser pare, fill, amic, ciutadà i que aquestes maneres són molt més interessants i a l’abast de tots.
A mi no em toca de jutjar comportaments sinó de fer-ne descobrir d’altres més coherents amb el valor i el sentit de la persona humana. D’acompanyar la possibilitat de viure’ls. I per això em fa falta una referència, una proposició que no només sigui de “prevenció” i “d’urgència”. I per això em fa falta una “norma”.
On trobar aquesta norma, si no és en la configuració física, fisiològica i psicològica de la persona humana? I aquest és el primer que ens descobreixen és la diferència de génere, l’heterosexualitat i la funcionalitat reproductiva de la sexualitat. La persona humana amb la seva posició erecta, la seva complexitat psicològica i la indeterminació biològica de l’afectivitat i de l’emocionalitat (de la pulsió sexual) fa l’experiència d’una sexualitat que no és en funció de la reproducció i que no està determinada per la necessitat de la reproducció. L’erotisme és fruit d’aquesta “souplesse” del cos humà capaç d’elevar-se fent de la trobada sexual un espai de joia, d’intercanvi emocional i d’expressió de l’amor. Des de sempre per deslligar les funcions socials assignades a la sexualitat les cultures han trobat maneres de fer; unes en l’espai de la legalitat, d’altres condemnades.
Aquesta mateixa “souplesse” ha permès d’inscriure la sexualitat en altres relacions que les de parella : prostitució sagrada en algunes religions, pedofilia en la relació educativa de l’antiga Grècia... Avui encara la sexualitat és utilitzada com instrument d’expressió de la dominació (violacions sistemàtiques en els conflictes armats, com instrument de tortura, com expressió de dominació en els grups de nois i adolescents del carrer).
Tota aquesta diversitat: positiva quan permet a la persona de realitzar-se més plenament i d’obrir-se a l’altre; negativa quant l’aliena, instrumentalitzat o violentat per l’altre. No vol dir que no puguem trobar una norma, una orientació habitual de la sexualitat que sigui la perspectiva educativa que estem buscant.
Entenem l’educació no com una determinació de la persona sinó com l’acompanyament dels nois/es i adolescents al màxim de llibertat i de consciència, de responsabilitat i de capacitat de transformació de la realitat per fer néixer més pau, justícia i llibertat.
Així, educar a la sexualitat en la perspectiva d'inscriure en l’expressió de l’amor heterosexual, de la capacitat d’assumir la seva dimensió reproductiva (no només biològica, sinó social) em sembla l’orientació que pot generar més llibertat, consciència i responsabilitat).
Penso també que és aquesta l’orientació que ens ha de permetre de definir conceptes i institucions que estan lligades a l’expressió de la sexualitat com matrimoni, filiació, paternitat-maternitat
Que és el que ens posa problema si guardem aquest principi: l’existència d’una pulsió homosexual, del desig de paternitat-maternitat-filiació deslligat del clàssic matrimoni.

(La carta ha quedat, de nou, interrompuda en aquest punt)


CARTA DEL TEÓLOGO SALESINO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (español; traducción de Anna Rossell)

Carta empezada e interrumpida del 30-04-2009

Volvamos a nuestro tema, iniciado con la reacción de los obispos de la CERAO sobre las declaraciones del Papa respecto a la promoción y el uso del preservativo. Estamos de acuerdo en que, como toda realidad humana, la sexualidad es educable. Más aún, la dimensión afectiva, relacional, de integración de la pulsión sexual y de la diferenciación de ésta es esencial para la construcción de la personalidad y como base de una existencia feliz.


CARTA DEL TEÓLOGO I SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL
Conakry, 05-05-2009

Apreciada Anna:

¡Menudo tema eterno hemos abierto! ¡ya me gustaría a mí que, al abrir un queso, éste se desplegara sin acabarse nunca! Posicionarse respecto al uso del preservativo, su promoción y distribución, la carga de "seguridad" ante el virus supermicrobio del VIH... no puede hacerse sin decirse el uno al otro qué sentido damos a la sexualidad. Me gusta que el tema se haya ampliado i que hayamos podido salir de una polémica mediática. Ellso ya han olvidado el debate. Nosotros continuamos pensando. Me gustaría también que saliéramos de la necesidad de calificar los comportamientos humanso [con las etiquetas de] "moral o inmoral”, “pecado o gracia”, “lícito o ilícito”. He enseñado durante cinco años “Théologie morale sexuelle”. He leído, he intentado explicar y debatir con los alumnos. Una de las cuestiones que nunca he sabido resolver (sé que la doctrina de la Iglesia lo hace diciendo que NO y sé que en el límite de la argumentación sólo se podrá evocar una convicción teológica): es saber si hay algún lugar para una relación sexual que no tenga el peso, la consistencia y el fin del "matrimonio". Existencialmente no hay ninguna duda. Pero si dejamos de lado las relaciones donde hay dominación, manipulación, desigualdad de intenciones y de sentimientos..., en estas relaciones, sea cual sea su consistencia, no hay siempre un deseo del siempre...? Y este deseo del siempre, nacido del clímax de la relación sexual, ¿no puede reenviar a las personas al cada día de la relación y ser una llamada a quererse? Los ejemplos son siempre traidores y particularmente éste, si no salimos de la dialéctica de lo bueno y de lo malo. Trabajando y viviendo en La Mina [el barrio socialmente más deprimido de Barcelona], trabajando y compartiendo con jóvenes, chicos y chicas de Lubumbashi, Abidjan, Porto-Novo, Conakry, he tenido muchas veces el sentimiento de que, si yo viviera lo que ellos viven, no sería capaz de tanta salud mental, de tanta vida y optimismo. También es verdad que, tras una salud mental equilibrada y una "normalidad" aparente, se esconde una especie cínica de círculo vicioso que no hace más que entretener la marginalidad y la violencia. Sólo se puede salir de este círculo tomando conciencia de la propia dignidad y de que "la vida normal no es así", descubriendo que hay otras maneras de ser padre, hijo, amigo, ciudadano y que estas maneran son mucho más interesantes y que están al alcance de todo el mundo. A mí no me corresponde juzgar comportamientos, sino ayudar a que se descubran otros más coherentes con el valor y el sentido de la persona humana, acompañar la posibilidad de vivirlos. Y por esto me hace falta una referencia, una proposición que no sólo sea de "prevención" y de "urgencia". Y por esto me hace falta una "norma". ¿Dónde encontrar esta norma, si no es en la configuración física, fisiológica y sicológica de la persona humana? Y aquí lo primero que descubrimos es la diferencia de género, la heterosexualidad y la funcionalidad reproductiva de la sexualidad. La persona humana con su posición erecta, la complejidad sicológica y la indeterminación biológica de la afectividad y de la emocionalidad (de la pulsión sexual) experimenta una sexualidad que no está en función de la reproducción y que no está determinada por la necesidad de la reproducción. El erotismo es fruto de esta "souplesse” del cuerpo humano, capaz de elevarse, haciendo del encuentro sexual un espacio de goce, de intercambio emocional y de expresión de amor. Desde siempre, para desligar las funciones asignadas a la sexualidad, las culturas han encontrado modos de hacer; unas en el espacio de la legalidad, otras condenadas. esta misma “souplesse” ha permitido inscribir la sexualidad en otras relaciones diferentes de las de la pareja: prostitución sagrada en algunas religiones, pedofília en la relación educativa en la antigua Grecia... Aún hoy la sexualidad es utilizada como instrumento de expresión de la dominación (violaciones sistematicas en los conflictos armados, como instrumento de tortura, como expresión de dominación en los grupos de niños y adolescentes de la calle). Toda esta diversidad: positiva cuando permite a la persona realizaarse más plenamente y abrirse al otro; negativa cuando lo aliena, instrumentalizado o violentado por el otro.
No significa esto que no podamos encontrar una norma, una orientación habitual de la sexualidad que sea la perspectiva educativa que estamos buscando. Entendemos la educación no como una determinación de la persona, sino como el acompañamiento de chicos/chicas y adolescentes a adquirir un máximo de libertad y de conciencia, de responsabilidad y de capacidad de transformación de la realida para contribuir al nacimiento de más paz, justicia y libertad. Así, educar en la sexualidad en la perspectiva de inscribir en la expresión del amor heterosexual, de la capaacidad de asumir su dimensión reproductiva (no únicamente biológica, sino social) me parece la orientación que puede generar más libertat, conciencia y responsabilidad. Pienso también que es ésta la orientación que nos ha de permitir definir conceptos e instituciones que están ligadas a la expresión de la sexualidad como matrimonio, filiación, paternidad-maternidad. Que es lo que nos plantea problemas si seguimos este principio: la existencia de una pulsión homosexual, el deseo de paternidad-maternidad-filiación desligado del clásico matrimonio.

(La carta ha quedado, nuevamente, interrumpida en este punto)

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (25-04-2009)

A CONTINUACIÓN DEL TEXTO CATALÁN VIENE EL ESPAÑOL

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (català)


A casa de la senyora Juanita Coll, mare d'en Xec Marquès, amb Manolo Ávila (juliol 2007) /
En casa de la señora Juanita Coll, madre de Xec Marquès, con Manolo Ávila (julio 2007)


El Masnou, 25-04-09


Estimat Xec,

tornem a allò de les nostres reflexions, que finalment, i sortosament, han tornat a reprendre la seva marxa, símptoma de la bona salut de l’estat de la nostra sovintejada correspondència epistolar. Vull començar per dir-te, sense cap ànim d’ensabonar-te, que cada dia n’estic més contenta (la paraula no expressa prou ni de bon tros el que vull dir) d’haver-te conegut i que els nostres partits de tenis de lletres siguin tan intensos, fructífers i respectuosos. D’aquests partits jo n’aprenc molt. Per moltes raons. En primer lloc perquè em permeten de reflexionar sobre les meves pròpies opinions i sentiments, clarificar-los i perfilar-los, i perquè el teu tarannà dóna peu a sincerar-me absolutament amb tu, sense limitacions de cap mena, sense por de perdre la teva amistat, perquè sé que tinc al davant un amic de veritat i company de joc obert de ment, intel·lectualment viu i interessat, profundament coneixedor de la naturalesa humana pel respecte que ella li mereix i bon coneixedor també de moltes manifestacions d’aquesta naturalesa en àmbits culturals diversos i diferents, un factor que aporta molt de positiu a les nostres reflexions, perquè jo mateixa no tinc aquesta experiència tan àmplia en aquest sentit. Després, els teus comentaris i respostes m’aporten punts de vista nous i de vegades no tan nous, però que, per la serenor de la seva exposició i la sòlida argumentació, la serenor de qui té una fe i una mirada cap al món diferent de la meva, em permeten d’il·luminar, matisar i enriquir la meva pròpia mirada. Crec que aquest no és qualsevol resultat, sinó un de fonamental pel que aporta a l’aprofundiment del coneixement de la naturalesa humana, perquè jo crec que res no esperona tan la reflexió sobre un@ mateix@ i sobre la cultura pròpia com el coneixement d’altres maneres de pensar i de veure el món. Valgui això també pel fet que tu ets creient i sacerdot catòlic convençut i enormement coherent amb la teva fe, i jo una agnòstica amb tendència a l’ateisme, si bé em tinc per persona jo diria que bastant religiosa, cosa que no exclou en absolut l’agnosticisme ni l’ateisme. I valgui també pel fet que la teva rica experiència i coneixement de les realitats culturals de diversos països de l’Àfrica de l’oest et dóna una perspectiva que a mi em manca i que sens dubte és bàsica per l’esperit que acompanya les nostres disquisicions.

Agraeixo molt la teva resposta als meus comentaris sobre el manifest dels bisbes africans de l’oest a les reaccions dels medis de comunicació a les paraules del Papa. Com és habitual en tu, les teves argumentacions no tenen res de l’arrogància i la hipocresia que jo crec detectar prou sovint en les declaracions de les altes institucions de l’Església catòlica. El to de la teva carta, tot el que hi dius, és decidit, ben sospesat, valent i honrat, cap ombra de l’apassionament que barra el pas en sec al diàleg dels qui, empesos per un esperit fonamentalista (i sovint crec que també d’ànsia de poder), es deixen portar pels dogmes que els condueixen a l’hermetisme, a tancar-se en banda en les seves posicions. Com molt bé dius tu, fer una caricatura de l’altre tanca la possibilitat al diàleg. Voldria començar fent referència a això que tu comentes: “Vaig sentir algunes de les reaccions a RFI. S’han d’escoltar per entendre millor la reacció enfadada dels bisbes de la CEREAO [...]. El que es podia sentir per la radio era com una mena d’insult, d’ingerència de l’estranger a la casa de l’amfitrió [...]”. Evidentment, si els comentaris que es van fer des de Ràdio França Internacional eren sortides de to i feien realment una caricatura del Papa, s’entén millor la reacció enfurismada dels bisbes –sobre tot venint de Ràdio França Internacional, tenint en compte la història de dominació que França ha exercit i segueix exercint en aquesta regió del continent africà. El problema és que als lectors del seu manifest ens faltava aquesta informació de rerafons, que, malgrat que ells l’esmentaven, ho feien passant-hi de puntetes, sense donar-ne detalls en la seva argumentació i això podria haver desfigurat completament el seu escrit. Si és així, llavors estaríem davant d’un cas d’aquells que els propis bisbes en el seu manifest anomenen “descontextualització”: ens mancaria el context per entendre bé la reacció irada dels bisbes. Tot i així, jo penso que aquests aclariments ajudarien a comprendre l’apassionament dels bisbes, però segueixen sense justificar-lo i jo diria que segueixen sense donar-los la raó. Malgrat aquesta justificació que tu fas en la teva carta, sumada a altres informacions que dones i que ells només toquen de gairell –tot i que convindria que ho fessin a fons perquè constitueixen un bon pilar de les seves argumentacions-, com per exemple el que dius que: “Una altra dada que s’ha de tenir en compte és la manera concreta amb la que algunes organitzacions fan la promoció i distribució de preservatius: d’una manera indiscriminada i forts d’una gran quantitat de mitjans econòmics i medis logístics”. La seva manera de al·ludir a la distribució de preservatius, la manera com relacionen ells aquesta informació amb altres punts de la seva argumentació fa que s’entengui com una presa de partit d’aquelles postures més recalcitrants i gens donades al diàleg de l’Església catòlica institucional, que jo combatia amb els meus contraarguments. Vull dir amb tot això que les teves matisacions em valen per la teva pròpia carta, però no tant per la declaració dels bisbes, sobre tot si tenim en compte que una declaració de tota una Conferència Episcopal hauria de parlar sempre des de la calma i la temperància, mai des de l’apassionament, i caldria esperar d’una plataforma com aquesta una tàctica política -pel que té de repercussió i d’influència en tants éssers humans- més madura. Jo esperaria d’un manifest bisbal la cautela que tu reclamaves al Vaticà quan expliques la teva primera reacció -la més immediata-, quan vas llegir el manifest dels bisbes: “Trobava que els equips de comunicació del vaticà són prou avisats i informats per imaginar-se la reacció i que mancaven de prudència encetant un tema que podia desviar l’atenció de la visita del Papa a l’Àfrica”. Entroncant amb això et vull demanar disculpes, perquè també jo caic de vegades, amb les meves actituds i posicions, en aquells errors que jo mateixa critico dels bisbes. Em refereixo a aquell punt tercer de la meva carta on jo carregava contundentment contra els representants ordenats i que han fet vot de celibat de l’Església (evito “castedat” conscientment, per ser una d’aquelles paraules estigmatitzades que empra l’Església catòlica generalment), que, sense tenir teòricament cap experiència (o poca) en el camp de les relacions sexuals, es permeten de parlar amb la seguretat que ho fan sobre el tema, així ho deia jo. Vagi per davant que el meu astorament, com jo anomenava el sentiment que aquesta manera de fer em provocava, anava dirigit sobre tot contra els representats de les altes institucions eclesiàstiques, aquests que parlen “ex catedra” i que ho fan de manera impositiva, dogmàtica i intransigent. Però tot i això reconec que hauria d’haver matisat més, perquè treure’ls a ell@s el dret de parlar sobre aquest tema equivaldria a pensar que un ésser humà no pot teoritzar mai sobre temes que no hagi experimentat, cosa amb la qual jo mateixa no hi estic d’acord, i equivaldria també a afirmar que els representants ordenats de l’Església i que han fet vot de celibat no experimenten el desig sexual ni la sensualitat –per més que alguns de vosaltres els sublimeu-, la qual cosa, òbviament, no es correspon amb la realitat, pel fet objectiu que la naturalesa humana us afecta. D’altra banda, jo retreia als bisbes, en el meu tercer punt, que ells rebutjaven l’opinió de gent no africana sobre els assumptes i problemes africans, titllant-la d’ingerència, pel fet de ser una opinió que ve de no africans, cosa que s’assembla bastant al que jo mateixa he fet en la meva carta quan manifestava el meu gran astorament, perquè, de fet, posava en tela de judici que l’opinió en aquests temes d’aquests representants catòlics no experimentats pogués tenir cap mena de valor. No és aquesta la idea que volia transmetre, sinó la de que, en aquest cas, les seves opinions sí que, al menys, haurien de ser molt més cauteloses i transmetre la consciència de la manca d’aquesta part de l’experiència. Tot això que m’esforço de matisar i diferenciar ara em ve a la ment pel que es desprèn de la teva fina observació del capteniment dels altres, perquè també aquesta qualitat de la fina i sensible observació d’altres et permet de formar-te una idea, i molt ben fundada, de moltes de les facetes en què es manifesta aquesta vessant de la humanitat que és la sexualitat. Dius: “La meva experiència i aquest anys i les estones d’assistència a la bomba [on els veïns del meu barri de Conakry es proveeixen d’aigua] em mostren que la relació noi-noia és molt superficial. Que ells i elles tenen pocs recursos per estimar-se, respectar-se i fer de l’amistat un espai de desenvolupament del millor de cadascú.” Certament, també aquestes observacions són experiència. Però voldria deixar ara la declaració dels bisbes una mica de banda i centrar-me més en la teva carta, per entrar en el que em sembla més profitós de les nostres disquisicions, pel fet que és aquí on les nostres opinions sovint coincideixen, però també més divergeixen i, per tant, més es complementen, i enriqueixen així els matisos i ens aporten als dos, crec, més aprenentatge positiu:

Amb la sinceritat, l’honradesa i la voluntat de diàleg que et caracteritzen dius que estàs d’acord amb mi: “que els bisbes manifesten més sentiment de “còlera” i d' "indignació” que raonament i capacitat de diàleg”. I també dius, una mica més avall: “Que l’Església ha estat marcada, i ho és encara, per una visió negativa de la sexualitat, per una valoració del sofriment més que del plaer, és evident”. I és el que ve a continuació al que em vull referir ara. Dius: “Però el pensament cristià de la sexualitat no podrà mai renunciar a que Déu ens ha volgut homo i dona, marcats pel sexe i cridats a trobar-nos amb l’altre que és diferent. La pulsió sexual pot ser entesa com aquesta crida que desvetlla no només un desig de sexe, sinó un desig d’amor, de donar-se totalment i d’acollir l’altre. L’ànima de la sexualitat és la seva profunda i radical dignitat.”

Pel que fa a la primera part del teu pensament, aquesta en què subratlles que el desig sexual, obeeix a una pulsió que ens crida a trobar-nos amb “l’altre que és diferent”, perquè “Déu ens ha volgut homo i dona, marcats pel sexe”... . Jo ho veig d’altra manera. Si més no, no goso afirmar això que tu afirmes, em sento prou insegura en aquest camp, perquè aquí tenim entre línies el tema de l’homosexualitat, i no goso de dir que entre els homosexuals no se senti el desig sexual com un desig cap a l’altre, l’altre també absolutament diferent de l’un, segons la manera sincera i honrada de sentir dels implicats (que no és la nostra), malgrat que exteriorment el cos sembli manifestar el mateix gènere entre les parts relacionals. D’altra banda, de la teva reflexió a mi se m’escapa l’axioma de què parteixes, l’afirmació que fas que Déu ho ha volgut així. Potser és que no conec bé la Bíblia, però està recolzada per la Bíblia aquesta afirmació? Vols dir que, quan un noi o una noia que desperten a la sexualitat en la seva adolescència i se n’adonen que no se senten atrets per éssers humans del sexe contrari, sinó del propi sexe, podem afirmar -si pressuposem l’existència de Déu- que Déu no els ha fet així? Qui els ha fet així, doncs? Vols dir que se senten atrets pel mateix sexe “per vici”, com deien abans (i encara afirmen) aquells que s’escandalitzen que existeixin aquesta mena de relacions? Jo no em veig en cor de subscriure aquesta convicció de què em sembla que tu parteixes, Xec.

Pel que fa a la segona part del paràgraf teu, que he copiat més amunt, la idea de que “la pulsió sexual pot ser entesa com aquesta crida que desvetlla no només un desig de sexe, sinó un desig d’amor, de donar-se totalment i d’acollir l’altre. L’ànima de la sexualitat és la seva profunda i radical dignitat.” (La negreta és meva). Sí, jo també crec que la sexualitat pot ser entesa d’aquesta manera, no estic tan convençuda, en canvi, de que aquesta manera d’entendre-la constitueixi la seva “ànima”, que jo interpreto com la seva “essència”. Ja explicava amb arguments en la meva primera carta, en què feia els meus comentaris al manifest dels bisbes, que jo crec que les relacions sexuals i la dimensió amorosa que pot haver-hi implícita en elles tenen una gamma molt més àmplia de matisos. Jo deia que, en la meva opinió, n’hi ha de moltes menes, deia: “Pot haver-hi sexe sense amor (la qual cosa tampoc el fa directament immoral, si és volgut i desitjat per les parts i respectuós amb l’altre), pot haver-hi amor sense sexe i pot haver-hi amor amb sexe, i tot això abans, durant i després del matrimoni”. Com es desprèn de la comparació de les nostres dues maneres d’expressar-ho, hi ha una base comuna en el que diem tots dos: que aquesta “pulsió sexual pot ser entesa [...] no només com un desig de sexe, sinó un desig d’amor [...]”. És en aquest “desig de sexe” i en aquest “no només” que rau la nostra coincidència. Igual que tu, també jo penso que la relació sexual pot ser només i exclusivament un desig de sexe o derivar en una relació amorosa. I encara hi ha, crec jo, molta més substància comú: coincidim també en què tots dos creiem que la relació sexual que deriva en amor -i més encara la relació amorosa que deriva en sexual- tenen una qualitat molt superior a la que es queda en el mer sexe. En aquest sentit també les nostres maneres de pensar conflueixen en tot el que es pot derivar d’aquest pensar comú: que convé educar els joves en aquesta direcció, i jo diria que educar en aquesta direcció implica desplegar tot el que tenim al nostre abast per transmetre als nen@s i als adolescents que el respecte mutu és bàsic, amb tot el que això implica: relació de persones lliures -per tant enteses i desenvolupades com a iguals-, absència de dominació de l’un sobre l’altre, eliminació del desig de preeminència i de poder sobre l’altre, etc. Aquest és l’objectiu, aquí hem d’arribar. On crec, però, que les nostres opinions i els nostres sentirs divergeixen substancialment és en el fet que, per la teva manera d’expressar-ho, tinc la impressió que tu penses que la relació sexual, si no arriba a desembocar en relació amorosa –i encara goso d’afegir-hi l’adjectiu “estable”, i per tant, si no arriba a acabar en allò del matrimoni i de tenir descendència-, és reprovable. A mi em sembla que, segons ho veus tu, aquesta relació ha d’anar dirigida cap aquí. I, si és així, si no m’equivoco, el meu punt de vista és diferent: com ja he dit, també jo crec que una relació sexual és molt més plaent si és una relació amorosa, perquè implica una dimensió humana molt més complerta, aquesta és més profunda, evidentment. Però aquesta profunditat no perd ni un bri del seu valor pel fet que no hi hagi pel mig el matrimoni, ni pel fet que no tingui per objectiu tenir fills. Una parella d’amants pot desenvolupar una relació amorosa-sexual de primeríssima qualitat humana i moral sense cap d’aquests dos objectius. I, encara més enllà d’això, jo tampoc no tinc res contra una relació sexual d’aquestes que en diem efímeres. També aquestes poden estar fundades en una relació amb l’altre més enllà del pur desig sexual –per fer un bon coneixement de l’altre no sempre es necessiten mesos, de vegades ni dies-. I encara més enllà, tampoc tinc res contra d’una relació sexual efímera o única pel pur plaer sexual, sempre i que aquesta relació sigui convinguda i entre persones respectuoses l’una amb l’altra. La consecució del pur plaer com a objectiu no és immoral a la meva manera de veure, sinó que més aviat pot ser molt honrada i sana. Per què hauria de ser immoral? Comença a ser immoral quan hi ha voluntat de dominació, de violència, quan hi ha absència de respecte, però només llavors. És per això que tinc el convenciment que la base de tot plegat ha de partir d’aquesta educació en el respecte, en l’equitat... És per això que l’objectiu primeríssim, al meu entendre, és el de donar a tots els éssers humans les mateixes possibilitats d’autonomia, per tal que siguin realment lliures les decisions que prenguin en cada moment. Només en la llibertat es pot basar la decisió de donar-se a l’altre (en qualsevol dels sentits que acabo de manifestar), i només si s’educa en la llibertat s’educa en el respecte i viceversa, perquè respecte i llibertat mantenen una relació dialèctica. També és en aquest sentit que jo et deia en l’altra carta que penso que, de fet, no cal tant una educació específicament sexual, com, en general, una educació humana en la llibertat i en el respecte, en tota mena de relacions. És en aquest mateix marc que es poden inserir les teves paraules: “Trobo que el discurs de l’Església és conegut, i amb això la trobo més sincera que algunes grans estructures de lluita contra el VIH de les que no es coneix la seva visió de la sexualitat i que sota cobert d’acció d’urgència manquen de reflexió i sobren de mitjans econòmics”. També crec que no et manca raó, i això és important si volem ser responsables amb l’educació de les joves generacions. Certament, darrera d’aquestes grans estructures que tu esmentes hi podria haver-hi interessos, probablement econòmics, que persegueixen el guany com a únic objectiu i es desentenen de la part més important, aquesta educació de què parlem. I amb això tornem a les paraules del Papa (parcialment): que el sol fet de distribuir preservatius no fa el què. Exacte. Calen accions d’acompanyament, que no haurien de ser d’acompanyament, sinó les més importants. En tot cas l’acció acompanyant hauria de ser la de distribuir els preservatius. Però a partir d’aquí ja tornen a començar les meves diferències essencials amb l’Església catòlica: què entén ella per educació dels joves? Què entenc jo? Quan tu dius que en el teu entorn de Conakry has observat: “que la relació noi-noia és molt superficial. Que ells i elles tenen pocs recursos per estimar-se, respectar-se i fer de l’amistat un espai de desenvolupament del millor de cadascú”, jo entenc que l’educació ha d’eliminar aquestes mancances, proporcionar-los aquests recursos en el sentit que expressava més amunt, el de desvetllar la importància de la dimensió de les relacions (totes les relacions) entre les persones, les que impliquen l’ésser humà complert, amb el respecte a la diferència, a la voluntat de l’altre sense que això impliqui submissió pròpia, dit resumidament: una educació en la maduresa de les nostres actuacions que ens permeti d’assumir sempre la responsabilitat dels nostres actes. Miguel de Unamuno diu al començament del seu llibre “El sentimiento trágico de la vida” que els adjectius derivats d’ “home” li resulten sospitosos: “Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto: el hombre. [...].” És una sospita que comparteixo amb ell, perquè “humanitat” és un terme que implica el millor i el més terrible. L’ “home”, en el sentit d’ “ésser humà” és un projecte que pot esdevenir allò més sublim o allò més abominable. Se’n poden fer moltes coses, i molt terribles de l’home, en la seva naturalesa hi cap tot. Què en fem i què esdevingui depèn de l’educació i de què entenem per ella.

I aquí ho deixo, amic meu, esperant amb impaciència la teva resposta. Sé que tu disposes de molt menys temps que jo, que treus hores de son, cosa la qual em fa encara molt més preuades les teves paraules.

Una molt forta abraçada,

Anna


CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO I SALESIANO XEC MARQUÉS (español; traducción de Anna Rossell)

25-04-09

Querido Xec,

volvamos a aquellas reflexiones nuestras, que finalmente y por suerte han recuperado su marcha, síntoma de la buena salud del estado de nuestra frecuente correspondencia epistolar. Quisiera empezar diciéndote, sin ánimo alguno de halagarte falsamente, que cada día estoy más contenta (la palabra no expresa suficientemente ni de lejos lo que deseo expresar) de haberte conocido y de que nuestros partidos de tenis de letras sean tan intensos, fructíferos y respetuosos. De estos partidos yo aprendo mucho. Por muchas y diversas razones. En primer lugar porque me permiten reflexionar sobre mis propias opiniones y sentimientos, clarificarlos y perfilarlos, y porque tu modo de ser da pie a sincerarme absolutamente contigo, sin ningún género de limitaciones, sin temor de perder tu amistad, porque sé que tengo delante a un amigo de verdad y a un compañero de juego abierto de mente, intelectualmente vivo e interesado, profundamente conocedor de la naturaleza humana por el respeto que ella le merece y buen conocedor también de muchas manifestaciones de esta naturaleza en ámbitos culturales diversos y diferentes, un factor que aporta mucho de positivo a nuestras reflexiones, porque yo misma no tengo esta experiencia tan amplia en este sentido. Después, tus comentarios y respuestas me aportan puntos de vista nuevos y a veces no tan nuevos, pero que, por la serenidad de su exposición y la sólida argumentación, la serenidad de quientiene una fe y una mirada hacia el mundo diferente de la mía, me permiten iluminar, matizar y enriquecer mi propia mirada. Creo que éste no es cualquier resultado, sino uno fundamental, por lo que aporta a la profundización del conocimiento de la naturaleza humana, porque yo creo que no hay nada que espolee tanto la reflexión sobre un@ mism@ y sobre la propia cultura como el conocimiento de otros modos de pensar y de ver el mundo. Valga esto también por el hecho de que tú eres creyente y sacerdote católico convencido y enormemente coherente con tu fe, y yo una agnóstica con tendencia al ateismo, si bien me tengo por persona yo diría que bastante religiosa, lo cual no excluye en absoluto el agnosticismo ni el ateismo. Y valga también por el hecho de que tu rica experiencia y conocimiento de las realidades culturales de diversos países de África del oeste te da una perspectiva que a mí me falta y que sin duda es básica para el espíritu que acompaña nuestras disquisiciones.

Agradezco mucho tu respuesta a mis comentarios sobre el manifiesto de los obispos africanos del oeste a las reacciones de los medios de comunicación a las palabras del Papa.
Como es habitual en ti, tus argumentaciones no tienen nada de la arrogancia ni de la hipocresía que yo creo detectar con demasiada frecuencia en las declaraciones de las altas instituciones de la Iglesia católica. El tono de tu carta, todo lo que en ella dices, es decidido, bien sopesado, valiente y honrado, ni sombra del apasionamiento que corta el paso en seco al diálogo de quienes, llevados por un espíritu fundamentalista (y creo que a menudo también de ansia de poder), se dejan llevar por los dogmas que los conducen al hermetismo, a cerrarse en banda en sus posiciones. Como muy bien dices, hacer una caricatura del otro cierra la posibilidad al diálogo. Quisiera empezar haciendo referencia a esto que tú comentas: "Escuché algunas de las reacciones en la RFI [Radio Francia Internacional]. Tienen que haberse escuchado para entender mejor la reacción airada de los obispos de la CEREAO [...]. Lo que se podía oír por la radio era como una especie de insulto, de ingerencia del extranjero en la casa del anfitrión [...]". Evidentemente, si los comentarios que se hicieron desde Radio Francia Internacional fueron salidas de tono y hacían realmente una caricatura del Papa, se comprende mejor la furiosa reacción de los obispos -sobre todo viniendo de Radio Francia Internacional, teniendo en cuenta la historia de dominación que Francia ha ejercido y sigue ejerciendo en esta región del continente africano. El problema es que a los lectores de su manifiesto nos faltaba esta información de trasfondo, que, a pesar de que ellos la mencionaban, lo hacían pasando de puntillas, sin dar detalles en su argumentación, i esto podría haber desfigurado por completo su escrito. Si es así, entonces estaríamos ante un caso de aquellos que los porpios obispos denominan "descontextualización": nos faltaria el contexto para entender bien la reacción airada de los obispos. Aun así, pienso que estas aclaraciones ayudarían a comprender el apasionamiento de los obispos, pero siguen sin justificarlo y yo diría que siguen din darles la razón. A pesar de esta justificación que tú haces en tu carta, sumada a otras informaciones que das y que ellos sólo abordan tangencialmente -si bien convendría que lo hicieran a fondo porque constituyen un buen pilar de sus argumentaciones-, como por ejemplo cuando dices que: "Otro dato que conviene tener en cuenta es la manera concreta como algunas organizaciones hacen promoción y distribución de preservativos: de una manera indiscriminada y desplegando una cantidad ingente de medios económicos y logísticos." Su manera de aludir a la distribución de preservativos, la manera como ellos relacionan esta información con otros puntos de su argumentación hace que se entienda como una toma de partido por aquellas posturas más recalcitrantes y nada dadas al diálogo de la Iglesia católica institucional, que yo combatía con mis contraargumentos. Con todo esto quiero decir que tus matizaciones me valen para tu propia carta, pero no tanto para la declaración de los obispos, sobre todo si tenemos en cuenta que una declaración de toda una Conferencia Episcopal debería hablar siempre desde la calma y la templanza, nunca desde el apasionamiento, y cabría esperar de una plataforma como ésta una táctica política -por la repercusión y la influencia que tiene sobre tantos seres humanos- más madura. Yo esperaría de un manifiesto obispal la cautela que tú reclamabas al Vaticano cuando explicas tu primera reacción -la más inmediata-, cuando leíste el manifiesto de los obispos: "Me parecía que los equipos de comunicación del Vaticano son lo suficientemente avezados y están lo bastante informados como para imaginarse la reacción y que les faltaba prudencia cuando abordaban un tema que podía desviar la atención de la visita del Papa a África". Enlazando con esto quiero pedirte disculpas, porque también yo caigo a veces, con mis actitudes y posiciones, en aquellos errores que yo misma critico de los obispos. Me refiero a aquel tercer punto de mi carta, donde yo cargaba con contundencia contra los representantes ordenados y que han hecho voto de celibato de la Iglesia (evito "castidad" conscientemente, por ser una de aquellas palabras estigmatizadas que emplea la Iglesia católica generalmente), que, sin tener teóricamente ninguna experiencia (o poca) en le campo de las relaciones sexuales, se permiten hablar con la seguridad con que lo hacen sobre el tema, esto era lo que yo decía. Vaya por delante que mi estupefacción, como yo llamaba al sentimiento que me producía este modo de actuar, iba dirigida sobre todo a los representantes de las altas instituciones eclesiásticas, los que hablan "ex catedra" y que lo hacen de manera impositiva, dogmática e intransigente. Aún así reconozco que debería haber matizado más, porque negarles a ell@s el derecho de hablar sobre este tema equivaldría a pensar que un ser humano no puede teorizar nunca sobre temas que no ha experimentado, una opinión que yo misma no comparto, y equivaldría también a afirmar que los representantes ordenados de la Iglesia y que hicieron el voto de celibato no experimentan el deseo sexual ni la sensualidad -por más que algunos de vosotros los subliméis- algo que obviamente no se corresponde con la realidad, por el hecho objetivo de que la naturaleza humana os afecta como seres humanos que sois. Por otro lado, yo recriminaba a los obispos, en mi tercer punto, que ellos rechazaran la opinión de gente no africana sobre los asuntos y problemas africanos, tildándola de ingerencia, por el hecho de ser una opinión que no proviene de africanos, lo cualse parece bastante a lo que yo misma he hecho en mi carta cuando manifestaba mi gran estupefacción, porque, en realidad, ponía en tela de juicio que la opinión en estos temas de estos representantes católicos no experimentados pudiera tener algún valor. No es ésta la idea que quería transmitir, sino la de que, en este caso, sus opiniones sí que, al menos, debieran ser mucho más cautelosas y transmitir la conciencia de la falta de esta parte de la experiencia. Todo esto que me esfuerzo en matizar y diferenciar ahora me viene a la mente por lo que se desprende de tu fina observación del comportamiento de los demás, porque también esta cualidad de la observación fina y sensible de los demás te permite formarte una idea, y muy bien fundada, de muchas de las facetas en que se manifiesta esta vertiente de la humanidad que es la sexualidad. Dices: "Mi experiencia de estos años y los ratos de asistencia a la bomba [donde los vecinos de mi barrio se proveen de agua] me han mostrado que la relación chico-chica es muy superficial, que ellos y ellas tienen pocos recursos para quererse, respetarse y hacer de la amistad un espacio de desarrollo de lo mejor de cada uno." Ciertamente, también estas observaciones son experiencia. Pero quisiera dejar ahora la declaración de los obispos un poco de lado y centrarme más en tu carta, para entrar en lo que me parece más provechoso de nuestras disquisiciones por el hecho de que es aquí donde nuestras opiniones a menudo coinciden, pero también más divergen y, por tanto, más se complementan y así enriquecen los matices y nos aportan, a los dos -así lo creo- más aprendizaje positivo:

Con la sinceridad, la honradez y la voluntad de diálogo que te caracterizan dices que estás de acuerdo conmigo en: "que los obispos manifiestan más sentimiento de "cólera” y de "indignación" que razonamiento y capacidad de diálogo". Y también un poco más abajo: "Que la Iglesia ha estado marcada, y lo está aún, por una visión negativa de la sexualidad, por una valoración del sufrimiento más que del placer, es evidente". Y es lo que viene a continuación a lo que quiero referirme especialmente ahora. Dices: “Pero el pensamiento cristiano de la sexualidad no podrá renunciar nunca al hechode que Dios nos ha querido hombre y mujer, marcados por el sexo y llamados a encontrarnos con el otro, que es diferente. La pulsión sexual puede ser enendida como este llamamiento que desvela no sólo un deseo de sexo, sino un deseo de amor, de entregarse totalmente y de acoger al otro. El alma de la sexualidad es su profunda y radical dignidad."

Por cuanto refiere a la primera parte de tu pensamiento, ésta en la que subrayas que el deseo sexual obedece a una pulsión que nos llama a encontrarnos con "el otro que es diferente", porque "Dios nos ha querido hombre y mujer, marcados por el sexo"... . Yo lo veo de otro modo. Al menos no me atrevo a afirmar lo que tú afirmas; me siento lo bastante insegura en este campo, porque aquí tenemos entre líneas el tema de la homosexualidad, y no me atrevo a decir que entre los homosexuales no se sienta el deseo sexual como un deseo hacia el otro, el otro también absolutamente diferente de uno, según la manera sincera y honrada de sentir de los implicados (que no es la nuestra), aunque exteriormente el cuerpo parezca manifestar el mismo género entre las partes relacionales. Por otro lado, de tu reflexión a mí se me escapa el axioma del que tú partes, la afirmación que haces de que Dios lo ha querido así. Quizá es que no conozco bien la Biblia, pero ¿está secundadada por la Biblia esta afirmación? ¿Quieres decir que, cuando un chico o una chica que despiertan a la sexualidad en la adolescencia y se dan cuenta de que no se sienten atraídos por seres humanos del sexo contrario, sino por los del propio sexo, podemos afirmar -si presuponemos la existencia del Dios- que Dios no los ha hecho así? ¿Quién, pues, los ha hecho como son? ¿Quieres decir que se sienten atraídos por el mismo sexo "por vicio", como decían antes (y aún afirman) aquellos que se escandalizan de que existan este tipo de relaciones? Yo no me atrevo a suscribir esta convicción de la que me parece que tú partes, Xec.

En cuanto a la segunda parte de tu párrafo, que he copiado más arriba, la idea de que "la pulsión sexual puede ser entendida como esta llamada que desvela no sólo un deseo de sexo, sino un deseo de amor, de entregarse totalmente y de acoger al otro. El alma de la sexualidad es su profunda y radical dignidad." (La negrita es mía). Sí, yo también creo que la sexualidad puede ser entendida de esta manera, en cambio no estoy tan segura de que esta manera de entenderla constituya su "alma", que yo interpreto como su "esencia". Ya explicaba con argumentos en mi primera carta, en la que hacía mis comentarios al manifiesto de los obispos, que yo creo que las relaciones sexuales y la dimensión amorosa que puede haber implícita en ellas tienen una gama mucho más amplia de matices. Yo decía que, en mi opinión, las había de muchas clases, decía: "Puede haber sexo sin amor (lo cual tampoco lo hace directamente inmoral, si es querido y deseado por las partes y respectuoso con el otro), puede haber amor sin sexo y puede haber amor con sexo, y todo esto antes, durante y después del matrimonio." Como se desprende de la comparación de nuestras dos maneras de expresarlo, hay una base común en lo que ambos afirmamos: que esta “pulsión sexual puede ser entendida [...] no sólo como un deseo de sexo, sino como un deseo de amor [...]”. Es en este “deseo de sexo” y en este “no sólo” donde radica nuestra coincidencia. Igual que tú, también yo pienso que la relación sexual puede ser sólo y exclusivamente un deseo de sexo o derivar en una relación amorosa. Y aún hay, creo, mucha más sustancia común: coincidimos también en que ambos creemos que la relación sexual que deriva en amor -y más aún la relación amorosa que deriva en sexual- tienen una cualidad muy superior a la que se agota en el mero sexo. En este sentido también nuestras maneras de pensar confluyen en todo lo que se pueda derivar de esta común manera de pensar: que conviene educar a los jóvenes en esta dirección, y yo diría que educar en esta dirección implica desplegar todo lo que tenemos a nuestro alcance para transmitir a l@s niñ@s y a los adolescentes que el respeto mútuo es básico, con todo lo que esto implica: relación de personas libres -por tanto entendidas y desarrolladas como iguales-, ausencia de dominación de uno sobre otro, eliminación del deseo de preeminencia y de poder sobre el otro, etc. Éste es el objetivo, aquí es donde hemos de llegar. Pero donde creo que nuestras opiniones y nuestros modos de sentir divergen substancialmente es en el hecho de que, por tu manera de expresarlo, tengo la impresión de que tú crees que la relación sexual, si no llega a desembocar en relación amorosa -y aún me atrevería a añadirle el adjetivo "estable" y, por tanto, si no llega a terminar en matrimonio y en tener descendencia-, es reprobable. A mí me parece que, según tú lo ves, esta relación debe ir dirigida a estos objetivos. Y, si es así, si no me equivoco, mi punto de vista es diferente: como ya he dicho, también yo creo que una relación sexual es mucho más placentera si es una relación amorosa, porque implica una dimensión humana mucho más completa, ésta es más profunda, evidentemente. Pero esta profundidad no pierde ni un ápice de su valor por el hecho de que no exista de por medio el matrimonio, ni por el hecho de que no tenga por objetivo tener hijos. Una pareja de amantes puede desarrollar una relación amorosa-sexual de primerísima calidad humana y moral sin ninguno de estos dos objetivos. Y, más allá de esto, yo tampoco tengo nada en contra de una relación sexual de las que llamamos "efímeras". También éstas pueden estar fundadas en una relación con el otro más allá del puro deseo sexual -para conocer bien al otro no siempre se necesitan meses, a veces ni siquiera días-. Y aún más allá, tapoco tengo nada en contra de una relación sexual efímera o única por el mero placer sexual, siempre y cuando esta relación sea convenida y entre personas respetuosas una con otra. La consecución del puro placer como objetivo no es inmoral a mi modo de ver, bien al contrario pude ser muy honrada y sana. ¿Por qué habría de ser inmoral? Empieza a ser inmoral cuando hay voluntad de dominio, de violencia, cuando hay ausencia de respeto, pero sólo entonces. Es por esto por lo que creo que la base de todo ha de partir de esta educación en el respeto, en la equidad... Es por esto por lo que el objetivo primerísimo, a mi entender, es el de dar a todos los seres humanos las mismas posibilidades de autonomía, para que sean realmente libres en sus decisiones, en las que tomen en cada momento. Sólo en la libertad se puede basar la decisión de entregarse al otro (en cualquiera de los sentidos que acabo de manifestar), y sólo si se educa en la libertad se educa en el respeto y viceversa, porque respeto y libertad mantienen una relación dialéctica. También en este sentido te decía en la otra carta que pienso que, en realidad, lo necesario no es tanto una educación específicamente sexual, como, en general, una educación humana en la libertad y en el respeto, en todo tipo de relaciones. En este mismo marco se pueden encajar tus palabras: “Pienso que el discurso de la Iglesia es conocido, y por ello encuentro a la Iglesia más sincera que algunas grandes estructuras de lucha contre el VIH cuya visión de la sexualidad no conocemos y que, encubriéndolo de acción de urgencia, actuan sin reflexión y con gran despliegue de medios económicos”. También creo que no te falta razón, y esto es importante si queremos er responsables con la educación de las generaciones jóvenes. Ciertamente, detrás de estas grandes estructuras que mencionas podría haber intereses, problablemente económicos, que persiguen la ganancia material como único objetivo y se desentienden de la parte más importante, esta educación de la que hablamos. Y con esto volvemos a las palabras de Papa (parcialmente): que el hecho solo de distribuir preservativos no es lo más importante. Exacto. Hacen falta acciones de acompañamiento, que no debieran ser "de acompañamiento", sino las más importantes. En todo caso la acción acompañante debiera ser la de distribuir los preservativos. Pero a partir de aquí ya vuelven a empezar mis diferencias esenciales con la Iglesia católica: ¿qué entiende ella por educación de l@s jóvenes? ¿Qué entiendo yo? Cuando tú dices que en tu entorno de Conakry has observado: “que la relación chico-chica es muy superficial, que ellos y ellas tienen pocos recursos para quererse, respetarse y hacer de la amistad un espacio de desarrollo de lo mejor de cada uno", yo entiendo que la educación debe eliminar estas faltas, proporcionarles estos recursos en el sentido que expresaba más arriba, el de desvelar la importancia de la dimensión de las relaciones (todas las relaciones) entre las personas, las que implican al ser humano completo, con el respeto a la diferencia, a la voluntad del otro sin que ello implique sumisión propia, dicho resumidamente: una educación en la madurez de nuestras actuaciones que nos permita asumir siempre la responsabilidad de nuestros actos. Miguel de Unamuno dice al principio de su libro “El sentimiento trágico de la vida” que los adjetivos derivados de "hombre" le resultan sospechosos: “Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo correcto: el hombre. [...].” Es una sospecha que comparto, porque "humanidad" es un término que implica lo mejor y lo más terrible. El "hombre", en el sentido de "ser humano", es un proyecto que puede convertirse en lo más sublime o lo más abominable. Se pueden hacer muchas cosas y muy terribles del hombre, en su naturaleza cabe todo. Qué hagamos de él y en qué lo convirtamos depende de la educación y de qué entendamos por ella.

Y aquí lo dejo, amigo mío, esperando con impaciencia tu respuesta. Sé que tú dispones de mucho menos tiempo que yo, que te quitas horas de sueño, lo cual hace para mí todavía mucho más preciadas tus palabras.

Un abrazo muy fuerte,

Anna

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (24-04-2009)

A CONTINUACIÓN DEL TEXTO CATALÁN VIENE EL ESPAÑOL

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (català)
Xec Marquès, poc després d'arribar a Conakry, el juliol del 2007 /
Xec Marquès, poco después de su llegada a Conakry, en julio de 2007


Conakry, 24 d'abril 2009

Benvolguda Anna :

Reprenc les reflexions entorn de la declaració dels bisbes de la CEREAO. La meva primera reacció, quan vaig tenir notícia de les declaracions del Papa en l’avió que el conduia al Camerun, va ser de preguntar-me com coneixent la sensibilitat del tema evocat i la dificultat dels medis de comunicació d’entendre la posició de l’Església en qüestions de sexualitat, el Papa es permetia de parlar d’aquest manera. Trobava que els equips de comunicació del Vaticà son prou avisats i informats per imaginar-se la reacció i que mancaven de prudència encetant un tema que podia desviar l’atenció de la visita del Papa a l’Àfrica. Vaig sentir algunes de les reaccions a RFI. S’han d’escoltar per entendre millor la reacció enfadada dels bisbes de la CEREAO. Un polític francès venia a dir que aquest Papa comença a posar problemes vivint tancat en una torre de marfil que el fa insensible a la realitat. Es varen dir coses molt gruixudes. Pel que he llegit i entès, als bisbes africans els va fer molt mal aquesta reacció. Evoquen l’hospitalitat africana i la relació de “paternitat” amb el convidat d’honor. El que es podia sentir per la ràdio era com una mena d’insult, d’ingerència de l’estranger a la casa de l’amfitrió per malmetre la seva voluntat d’acollida. Una altra dada que s’ha de tenir en compte és la manera concreta amb què algunes organitzacions fan la promoció i distribució de preservatius: d’una manera indiscriminada i amb fort recolzament de mitjans econòmics i medis logístics. Penso que també s’ha de considerar l’acció concreta de l’Església (associacions, comunitats cristianes, religiosos i religioses), una acció de sensibilització, d’educació, d’acompanyament de malalts i d’acolliment de les situacions creades per la malaltia de la SIDA. Estic d’acord amb tu que els bisbes manifesten més sentiment de “còlera” i d’ "indignació” que raonament i capacitat de diàleg. I anem al fons de la qüestió:

L’Església té una visió de la sexualitat humana marcada per l'objectiu de la relació sexual en la trobada de dues persones de sexe diferent en un context de donació total i lliure de cadascú a l’altre i d’obertura a l’acolliment de la vida. L’acte sexual té una “ànima” que és l’amor, el do de l’acolliment, l' “acomplissement de soi”, un si mateix marcat per la diferència i la parcialitat (hom no pot ser el tot, perquè s’és o homo o dona) en la trobada amorosa de la parella. Que l’Església ha estat marcada, i ho és encara, per una visió negativa de la sexualitat, per una valoració del sofriment més que del plaer, és evident. Però el pensament cristià de la sexualitat no podrà mai renunciar al fet que Déu ens ha volgut homo i dona, marcats per el sexe i cridats a trobar-nos amb l’altre, que és diferent. La pulsió sexual pot ser entesa com aquesta crida que desvetlla no només un desig de sexe sinó un desig d’amor, de donar-se totalment i d’acollir l’altre. L’ànima de la sexualitat és la seva profunda i radical dignitat. Desvetllar la dignitat de l’acte sexual implica desvetllar en la persona la consciència de la pròpia dignitat i de la dignitat de l’altre. Jo he dit alguna vegada als joves: “l’Église veut que vous ayez des relations sexuelles”, “l’Église reconnaît toute la valeur de la relation sexuelle en la considérant sacrement de la présence de Dieu car sacrement de l’Amour”. Hi ha plaer en la relació sexual, un plaer que no demana gaire més que deixar anar la seva pulsió i gaudir del que el “cos” pot donar. Però hi ha un plaer molt més gran en la relació sexual que és trobada, compromís de l’un per l’altre, acollida i recepció de colcú que m’estima i que m’estimo. No només en l’horitzó de l’acte sinó en la perspectiva de tota l’existència i de l’obertura al futur, a la història. La parella heterosexual compromesa en una relació oberta al futur amb vocació de fer de l’homo un espòs i un pare, de la dona una esposa i una mare, això és el repte del matrimoni com institució social, jurídica, cultural. Segurament pot prendre formes diferents. El que és important és que reflecteixi i sigui portador de valors, de la dignitat de cadascú i del vincle, de la seva capacitat de ser el “cau” de la societat : el lloc on es construeix i es fa créixer. Som en una societat plural i l’Ésglésia no pot pretendre tenir la definició total i acabada de qualsevol tema. Però tampoc ens hem d’escandalitzar que la paraula que diu (sobretot des d' el “centre”) sigui la que és, no pot ser una altra. És la veritat que l’Ésglésia pot aportar en la tasca comuna de construir societat, cultura i sobretot un món just i solidari. Trobo que el discurs de l’Ésglésia és conegut, i amb això la trobo més sincera que algunes grans estructures de lluita contra el VIH de les quals no es coneix la seva visió de la sexualitat i que, sota cobert d’acció d’urgència, manquen de reflexió i sobren de mitjans econòmics. Amb el tema de l’educació sexual penso que també val més ensenyar a pescar que distribuir peixos. La meva experiència d'aquest anys i les estones d’assistència a la bomba [de repartiment d'aigua de casa nostra] em mostren que la relació noi-noia és molt superficial, que ells i elles tenen pocs recursos per estimar-se, respectar-se i fer de l’amistat un espai de desenvolupament del millor de cadascú. Ensenyar (directement o indirecta) que el risc de la relació sexual només és el VIH o l’embaràs és oblidar que la sexualitat humana és molt més complexe, que la pulsió sexual, el plaer, té també components de violència i de dominació. Això també és un risc. Fer caricatura de l’altre no contribueix al diàleg. Les polítiques de prevenció de la SIDA comporten en molts països missatges que només son de “capote et pas de problème” però també “je suis trop jeune pour le sexe, j’attends”. Més modèstia, capacitat de diàleg i de comunicació per part de l’Església ajudaria molt a fer-ne també una institució respectada i activa en la tasca de lluitar contra la SIDA i de promoure la dignitat de la persona i de la relació sexual. No hi ha en aquest combat els bons i els dolents, les armes blanques i les de destrucció massiva. Més modèstia per part de les grans institucions de lluita contra la SIDA, més respecte de la cultura i promoció de la responsabilitat de pares i educadors i no només acció d’urgència els aniria molt bé.

Bé, se m’acaba el temps i la bateria... Continuarà; hi ha moltes coses en el tinter.

Xec


CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (español; traducción de Anna Rossell)

24 d'abril 2009

Apreciada Anna :

Retomo las reflexiones acerca de la declaración de los obispos de la CEREAO: Mi primera reacción, cuando tuve noticia de las declaraciones del Papa en el avión que lo conducía a Camerún, fue la de preguntarme cómo era posible que, conociendo la sensibilidad del tema evocado y la dificultad de los medios de comunicación de entender la posición de la Iglesia en cuestiones de sexualidad, el Papa se permitía hablar de esta manera. A mi entender los equipos de comunicación del Vaticano son lo bastante avezados y están lo suficientemente informados como para imaginar la reacción y pensé que les faltaba prudencia abordando un tema que podía desviar la atención de la visita del Papa a África. Oí algunas de las declaraciones en RFI [Radio Francia Internacional]. Es necesario haberlas oído para entender mejor la reacción airada de los obispos de la CEREAO. Un político francés declaró algo así como que este Papa empieza a crear problemas viviendo como vive encerrado en una torre de marfil, que lo hace insensible a la realidad. Se dijeron palabras muy gruesas. Por lo que he leído y entendido, a los obisps africanos les dolió mucho esta reacción. Ellos evocan la hospitalidad africana y la relación de "paternidad" con el invitado de honor. Lo que se podía oír por la radio era una especie de insulto, una ingerencia del extranjero en la casa del anfitrión para estropear su voluntad de acogida. Otro dato que hay que tener en cuenta es la manera concreta en que algunas organizaciones hacen promoción y distribución de los preservativos: de un modo indiscriminado y con un fuerte apoyo de medios económicos y logísticos. Pienso que también debemos considerar la acción concreta de la Iglesia (asociaciones, comunidades cristianas, religiosos y religiosas), una acción de sensibilización, de educación, de acompañamiento de los enfermos y de acogida de las situaciones creadas por la enfermedad del SIDA. Estoy de acuerdo contigo en que los obispos manifiestan más sentimiento de "cólera" y de "indignación" que razonamiento y capacidad de diálogo. Pero vayamos al fondo de la cuestión: La Iglesia tiene una visión de la sexualidad humana marcada por el objetivo de la relación sexual en el encuentro de dos personas de sexo diferente en un contexto de entrega total y libre de cada uno al otro y de abertura a la acogida de la vida. El acto sexual tiene un "alma", que es el amor, el don de la acogida, el “acomplissement de soi”, un si mismo marcado por la diferencia y la parcialidad (no se puede ser el todo, porque se es hombre o se es mujer) en el encuentro amoroso de la pareja. Que la Iglesia ha estado marcada, y lo está aún, por una visión negativa dela sexualidad, por una valoración del sufrimiento más que del placer, es evidente. Pero el pensamiento cristiano de la sexualidad no podrá nunca renunciar al hecho de que Dios nos ha querido hombre y mujer, marcados por el sexo y llamados a encontrarnos el uno con el otro, que es diferente. La pulsión sexual puede ser entendida como esta llamada que desvela no sólo un deseo de sexo sino un deseo de amor, de darse totalmente y de acoger al otro. El alma de la sexualidad es su profunda y radical dignidad. Desvelar la dignidaad del acto sexual implica desvelar en la persona la conciencia de la propia dignidad y de la dignidad del otro. Yo he dicho alguna vez a los jóvenes: “L'Église veut que vous ayez des relations sexuelles”, “l’Église reconnaît toute la valeur de la relation sexuelle en la considérant sacrement de la présence de Dieu car sacrement de l’Amour”. Hay placer en la relación sexual, un placer que no pide mucho más que liberar su pulsión y disfrutar de lo que el "cuerpo" puede dar. Pero hay un placer mucho mayor en la relación secxual que es entendida como un compromiso del uno para con el otro, acogida y recepción de alguien que me ama y a quien yo amo. No sólo en el horizote del acto, sino en la perspectiva de toda la existencia y de abertura al futuro, a la historia. La pareja heterosexual comprometida en una relación abierta al futuro con vocación de hacer del hombre un esposo y un padre, de la mujer una esposa y una madre, éste es el reto del matrimonio como institución social, jurídica, cultural. Seguramente puede adoptar formas diferentes. Lo que importante es que refleje y sea portador de valores, de la dignidad de cada uno y del vínculo, de su capacidad de ser el "crisol" de la sociedad, el lugar donde ésta se construye, donde se ayuda a crecer. Estamos en una sociedad plural y la Iglesia no puede pretender tener la definición total y acabada de ningún tema. Pero tampoco debemos escandalizarnos de que la palabra que diga (sobre todo si se dice desde el "centro") sea la que es; no puede ser otra. Es la verdad que la Iglesia puede aportar en la tarea común de construir sociedad, cultura y sobre todo un mundo justo y solidario. Pienso que el discurso de la Iglesia es conocido, y por eso [la Iglesia] me parece más sincera que algunas grandes estructuras de lucha contra el VIH, cuya visión de la sexualidad no conocemos y que, encubriéndolo de acción de urgencia, actúan sin ninguna reflexión y con abundancia de medios económicos. También en el tema de la educación sexual creo que más vale enseñar a pescar que repartir pescado. Mi experiencia de estos años y los momentos de asistencia a la bomba [de reparto de agua en nuestra casa] me han mostrado que la relación chico-chica es muy superficial, que ellos y ellas tienen pocos recursos para quererse, respetarse y hacer de la amistad un espacio de desarrollo de lo mejor de cada uno. Enseñar (directa o indirectamente) que el riesgo de la relación sexual sólo es el VIH o el embarazo es olvidar que la sexualidad humana es mucho más compleja, que la pulsión sexual, el placer, tiene también componentes de violencia i de dominación. Esto también es un riesgo. Hacer caricatura del otro no contribuye al diálogo. Las políticas de prevención del SIDA comportan en muchos países mensajes que sólo son de "capote et pas de problème", pero también "je suis trop jeune pour le sexe, j’attends". Más modestia, capacidad de diálogo y de comunicación por parte de la Iglesia ayudaría mucho a hacer de ella una institución respetada y activa en la tarea de luchar contra el SIDA y de promover la dignidad de la persona y de la relación sexual. No hay en este combate ni buenos ni malos, armas blancas y de destrucción masiva. Más modestia por parte de las grandes instituciones de lucha contre el SIDA, más respeto de la cultura y promoción de la responsabilidad de padres y educadores, y no sólo acción de urgència, les iría muy bien.

Bien, se me acaba el tiempo y la batería... . Continuará; hay muchas cosas en el tintero.

Xec

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (20-04-2009)

A CONTINUACIÓN DEL TEXTO CATALÁN VIENE EL ESPAÑOL

CARTA D'ANNA ROSSELL Al SEU AMIC I COMPANY DE REFLEXIONS XEC MARQUÈS, TEÒLEG I SALESIÀ (català):El Masnou, 20-04-09

Estimat amic,

he llegit el text dels bisbes catòlics africans -el manifest que em vas enviar- dues vegades, algunes parts fins i tot tres i quatre vegades; no voldria interpretar malament les seves paraules a causa del francès. Són tants els aspectes que permeten reflexions i comentaris que s’imposa una tria per tal d’ésser eficients i pràctics. És per això que proposo de començar per tres punts, que em semblen més sucosos a primera vista:
1) L’èmfasi que fan en la seva observació que les paraules del Papa han estat descontextualitzades pels mitjans de comunicació.
2) La idea de sexualitat i d’educació sexual (subjacent al meu entendre en les paraules del Papa) i subscrita també pels bisbes en aquesta declaració.
3) La rebel·lia que manifesten els bisbes davant del fet que els no africans pensin i parlin per i en nom dels africans, fet que entenen com una nova manera de colonialisme.

1) L’èmfasi sobre la descontextualització:
Diuen els bisbes: “Etonnement face à une manipulation outrageante planifiée Nous avons été tous surpris et étonnés de la façon dont une phrase du Saint-Père a été totalement sortie de son contexte proche et lointain pour devenir le motif récurrent de toutes les émissions de RFI et d’autres médias français sur le premier voyage apostolique du Saint-Père, le Pape Benoît XVI, en Afrique. Le comble est cette occultation systématique des autres idées de l’interview et la minimisation de tout ce que le Saint-Père s’est efforcé de communiquer comme espérance à l’Afrique [...] ».

Penso que qui afirma que les paraules no es poden treure de context té sempre tota la raó. Qui actua així és un manipulador de primera. No cal ésser filòleg ni lingüista, sinó tan sols sensible i bon observador per afirmar que quan es cita, cal citar en un context prou ampli com per que allò que es pretén transmetre quedi prou recolzat amb el que l’acompanya abans i després i que, si no obrem així, podem fins i tot transmetre el contrari del que la persona citada pretenia. En aquest sentit els bisbes critiquen els mitjans de comunicació i els acusen de “cette occultation systématique des autres idées de l’interview et la minimisation de tout ce que le Saint-Père s’est efforcé de communiquer comme espérance à l’Afrique [...] «.

Bé, ‘ocultar’ i ‘minimitzar’ no són el mateix que ‘descontextualitzar’, sinó que volen dir altres coses: ‘ocultar’ (= no dir, amagar, suprimir d’un text…), i ‘minimitzar’ (= no donar o restar-li a una cosa la importància que té o que va voler donar-li qui parlava…). Ells mateixos (els bisbes), quan parlen d’aquesta manipulació fan referència a l' «ocultació sistemàtica d’altres idees», és a dir, idees que no tenien a veure amb la qüestió de la SIDA ni del preservatiu. D’això, doncs, no se’n pot dir ‘descontextualitzar’ en el sentit habitual, perquè parlem d’altres idees. Cada idea s’expressa en el seu context argumentatiu i, si bé totes les idees estan inserides en un gran context-marc, no és aquest gran context a què fan referència els bisbes, perquè ells mateixos, més endavant, per corregir la suposada descontextualització dels mitjans, el recuperen tot citant el Papa: “Nous accueillons son message qui est aussi notre propre position. Et nous déclarons tous avec lui : « … On ne peut pas surmonter ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le problème. Telles sont les paroles de Benoît XVI qu’un matraquage médiatique s’est évertué à travestir. En vain.”
Evidentment, amb això no vull justificar que ocultar i minimitzar no siguin una forma de manipulació. Ho són, i de les més grans i reprovables, només vull distingir entre les formes, perquè no són el mateix i els bisbes ho posen tot dins del mateix sac. Que el Papa va dir altres coses i ben dites, és ben segur, i si els mitjans de comunicació les van 'minimitzar' (això de la ‘ocultació’ és més problemàtic; dóna a entendre mala intenció de bon principi i crec que els ànims –també els dels bisbes- estan massa encesos per ser objectius) ben probablement va ser perquè una de les idees que va llançar el Papa –la que va encendre la gran polèmica- lluïa amb prou llum pròpia com perquè els mitjans s’esveressin i els reclamés tota la seva atenció (sense cap mena de mala intenció per part seva –els bisbes parlen fins i tot de “planificació” en el títol del primer paràgraf...-). Bé, respecte a aquesta qüestió de les raons de la minimització i de l’ocultació de coses que (també) va dir el Papa podríem estar molta estona fent conjectures, jo m’inclino a pensar que la idea que va acabar esdevenint central –la de la polèmica- va eclipsar totes les demés i més que n’hagués dites. No en traurem l’aigua més clara... Doncs passo al segon punt:

2) La idea de sexualitat i d’educació sexual:
Torno a recordar la cita que el propi manifest dels bisbes reprodueix de les paraules del Papa: “… On ne peut pas surmonter ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le problème. Telles sont les paroles de Benoît XVI qu’un matraquage médiatique s’est évertué à travestir. En vain”.
Certament, aquí està recuperat el context immediat de les paraules de Benet XVI, i d’aquí, crec jo, es pot concloure clarament que el Papa diu que els eslògans publicitaris ajuden, malgrat que, com a única actuació, no resolen el problema de la SIDA: “On ne peut par surmonter ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires [els slogans que recomanen l’ús de preservatiu]”(la negreta és meva). I també diu que: “Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau [el SIDA] par la distribution de préservatifs». Aquí Benet XVI torna a dir que cal quelcom més que l’ús dels preservatius per combatre aquesta plaga (el terme, fr. fléau = cat. plaga, tampoc és gens innocent, crec jo) i que, a més d’això, cal ajudar els africans “posant-hi l’ànima” (no sé si aquesta seria la traducció adequada per “mettre l’âme”). Fàcil no és interpretar què pot voler dir el Papa amb aquesta expressió tan vague: això de “si on n’y met pas l’âme” podria donar rius de tinta i no en trauríem l’aigua clara. Crec que també està molt sospesada aquesta manera de parlar tan ambigua (i vull aclarir que, a la meva manera de veure, no sempre és malintencionat parlar amb ambigüitat, de vegades pot ser degut a una raó bona i sana). Però vegem què diu a continuació: “Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le problème» (La negreta, per contrastar la resta de la lletra cursiva és meva). Per evident, em sembla que qualsevol comentari hi sobra. Està clar què diu: que la distribució de preservatius, com a única acció, pot contribuir a augmentar el problema. Bé, qualsevol responsable de la sanitat ben informat, de qualsevol país del món, diria que aquí està la clau de tot l’escàndol, perquè el sol fet de distribuir preservatius (i s’entén que de fer-los servir, evidentment) mai no augmentarà el problema de la SIDA, en tot cas el reduirà, això com a mínim. També jo, com Benet XVI, estic absolutament convençuda de que amb la sola distribució dels preservatius (i la incitació a usar-los -això que dèiem dels eslògans-) no n’hi ha prou. Penso que amb això ataquem només una petita part del problema, que, malgrat ser una part petita, és un factor immensament gran i, per tant, gran també la quantitat de morts i malalts que pot salvar la prevenció amb aquesta profilaxi. Si la part més greu del problema no rau en la qüestió dels preservatius, sinó en aquesta altra “ajuda”, aquest “posar-hi l’ànima” a què Benet XVI fa referència, estarem d’acord en què és importantíssim parlar clar i català pel que fa a la qüestió de què volen dir aquestes ambigües paraules. Vol dir, doncs, que és d’extrema importància que NO siguin ambigües. I n’estic ben segura que, si en bona part del seu missatge el Papa i jo ens entenem, a partir d’aquí els nostres camins, les nostres maneres d’entendre la sexualitat, es separen i fins i tot és més que probable que vagin en direccions diametralment oposades. Voldria a partir d’ara mirar de reflexionar una mica sobre aquesta gran qüestió, la de la sexualitat i les relacions sexuals, que és (ho intueixo) el moll de l’os del que Benet XVI vol dir quan afirma que cal “posar-hi l’ànima” per "ajudar els africans" amb això de la SIDA, a més de distribuir preservatius: Tal com jo sempre he pogut comprovar (ja de ben petita) els representants institucionals de l’Església catòlica, quan actuen com a tals, recomanen l’abstenció com a forma més moral de viure la sexualitat. Segons el que ens arriba als ciutadans del carrer, la moral catòlica predica que les relacions sexuals només serien lícites dins del matrimoni i, dins d’aquest, només amb la finalitat de la reproducció, mai la del plaer (sóc conscient de què aquest últim extrem ha variat en els últims anys i hi ha alguns representants de l’Església que són més o menys liberals pel que fa a aquest punt, però m’interessa plantejar-ho en aquests extrems per fer més clar i nítid l’esquema). Per més que l’Església es vulgui modernitzar (o fer passar per més moderna) són clares les seves instruccions respecte al sexe (que no sempre vénen donades com a instruccions, de vegades van per camins extremadament rebuscats i velats): el gaudi “de la carn”, per fer servir l’expressió a l’ús dels eclesiàstics, equival a potenciar l’animalitat de l’ésser humà en detriment de la seva espiritualitat. Així també van ser interpretats Kant i els filòsofs de l’idealisme alemany, que venien a dir el mateix. I jo em pregunto: Per què sempre aquesta dicotomia excloent entre allò material i allò espiritual? Per què la relació sexual no es cultiva per arribar més i millor a allò espiritual, per exemple? Per què s’han de declarar la guerra a mort aquests dos pols? No es parla sempre de la defensa d’actituds extremes com de fonamentalistes?, doncs perquè no en aquest cas? No convé trobar l’equilibri? Segueixen dient els bisbes:
Démolir la morale est crime contre l’humanité On n’arrivera pas à bout du Sida, en cassant les ressorts spirituels et moraux des hommes, surtout des adolescents et des jeunes, en les fragilisant et en faisant d’eux des paquets de désirs sexuels sans les régulateurs prévus par le Créateur. C’est un crime contre l’humanité que de priver l’enfant, l’adolescent et le jeune de l’entrainement à la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions qu’on appelle éducation sexuelle. En ce sens, les slogans publicitaires et la distribution de préservatifs pourraient n’être qu’irresponsabilité et crime contre l’humanité”. No tenim aquí altra vegada la predicació d’això mateix que jo acabo d’apuntar? Jo crec que aquí es manifesta clarament allò que els bisbes pensen de la sexualitat de les persones, que cal educar els joves “à la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions […]». En aquestes paraules hi ressona fortament la idea que les relacions sexuals són quelcom bestial, violent i violentador, gairebé sona a violació. Practicar el sexe, segons aquesta manera de parlar, equival a minvar les qualitats de l’esperit, a desespiritualitzar-se. Aquesta manera de veure-ho es manifesta en les expressions lingüístiques de què sovint es serveix l’Església catòlica: ‘sucumbir al sexe’ (‘a la temptació’), ‘caure en la temptació’, etc. Quan parlem d’una relació sexual parlem de tot un món; de relacions sexuals n’hi ha de moltes menes, des de les més criminals, com són les violacions, fins les més sublims, com pot ser un acte d’amor i de compenetració extrema. Així doncs, estem parlant d’un món immens on hi cap absolutament tot, com en qualsevol altre acció humana, un món on hi cap la immoralitat més gran fins a la moralitat més profunda. Si hom vol educar els joves a "controlar l’esperit sobre el cos i les seves pulsions" (“la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions”) se’ls podria educar en l’erotisme, per exemple (i ho dic sense cap espurna d’ironia; l’erotisme és la millor escola per educar en aquest camp). Per educar els joves en el control de l’esperit sobre el cos a la meva manera de veure –n’estic plenament convençuda- se’ls ha d’educar a tenir relacions sexuals de qualitat (i com més millor) i no pas el contrari. Educar en una sexualitat responsable, segons jo ho visc i ho crec, no és educar en l’autorepressió, sinó educar en una sexualitat lliure i en el respecte de l’altre, sempre; en el tenir en compte l’altre, sempre; i en no deixar-se portar ni embolicar per malentesos ni tabús. Una bona educació sexual suposa, en la meva opinió, començar per diferenciar la relació sexual, per una banda, del matrimoni, de l’altra (no són la mateixa cosa), per diferenciar el sexe, d'una banda, de la família, de l'altra (no són la mateixa cosa), per diferenciar el sexe pel pur desig de l’autocomplaença (la satisfacció del “aquí te pillo, aquí te mato”), d'una banda, de la relació sexual plena en el sentit de RELACIÓ amb l’altre i de la satisfacció de la parella (tampoc són la mateixa cosa). Això no té res a veure amb l’abstinència ni amb els tan i tan gastats subterfugis del “respecte vers el cos femení” i el recurs a la “feble i delicada psicologia femenina” de què tan gasten les institucions catòliques. En primer lloc, aquesta manera de parlar ignora la dona com a una igual, ignora la seva sexualitat i el seu desig en la relació sexual, parla des d’una perspectiva masclista tintada de la catolicitat més pura i dura. En segon lloc, només des d’una equitat en les possibilitats de relació, les persones són vertaderament lliures i, per tant, només llavors poden donar-se plenament i voluntàriament a l’altre. N’estic plenament convençuda de que la violència d’un gènere sobre l’altre només pot desaparèixer quan aquesta educació, la sexual, es faci de manera absolutament desreprimida i completament respectuosa de l’altre. A la meva manera de veure, el que l’Església catòlica ha fet fins ara ha estat, en aquest camp, extremadament perniciós, perquè ha mantingut obscur i barrejat allò que, pel més sagrat del món, hauria d’estar ben diferenciat i separat: el sexe i l’amor. Pot haver-hi sexe sense amor (la qual cosa tampoc el fa directament immoral, si és volgut i desitjat per les parts i respectuós amb l’altre), pot haver-hi amor sense sexe i pot haver-hi amor amb sexe, i tot això abans, durant i després del matrimoni. Per què fer-ho tot tan secret i complicat? Reprimint, prohibint, només s’aconsegueix transmetre que el sexe és quelcom dolent i brut, esdevé llavors tot una font de tabús que es converteix, al seu torn, en una font de problemes (i de violència –i no hauria d’estar en parèntesi el que és més important). Per tornar a les paraules dels bisbes: “On n’arrivera pas à bout du Sida, en cassant les ressorts spirituels et moraux des hommes, surtout des adolescents et des jeunes, en les fragilisant et en faisant d’eux des paquets de désirs sexuels sans les régulateurs prévus par le Créateur ». (La negreta és meva). Quins són, em pregunto jo, aquests “régulateurs prévus par le Créateur”? Honradament parlant, jo crec que el Creador no ha previst reguladors de cap mena, en tot cas, més aviat el contrari, si observem l’exuberant i prolífica naturalesa. Els reguladors, penso jo, cal cercar-los en àmbits ben diferents, àmbits que per a mi tenen molt a veure amb un comportament ètic aplicable a qualsevol relació humana, només que, en aquest terreny, es tracta d’una qüestió més delicada i, per tant, cal filar més prim, en el sentit que he exposat més amunt. D’altra banda, la relació que estableixen els bisbes entre el "final de la SIDA" (“bout du Sida”) i aquests "reguladors previstos pel Creador" (“régulateurs prévus par le Créateur”) fa pensar que ells interpreten aquelles paraules ambigües del Papa, (allò de que cal "posar-hi l’ànima" i no només distribuir preservatius) en el sentit que, malgrat l’ambigüitat, tothom havia d’interpretar-les: en el sentit de la repressió i l’abstenció. De manera que, si llegim bé entre línies, el que el Papa recomana i proclama com l’única i vertadera manera de combatre la SIDA - i la declaració d’aquests bisbes així ho entén- és l’abstenció, com sempre. Tenint en compte la transcendència i la repercussió que tenen les paraules del Papa, pel fet de venir del Papa, unes manifestacions com aquestes em semblen, com a mínim, irresponsables, només com a mínim. I segueixen dient els bisbes: «C’est un crime contre l’humanité que de priver l’enfant, l’adolescent et le jeune de l’entrainement à la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions qu’on appelle éducation sexuelle» (La negreta és meva). Sembla doncs que l’educació sexual dels joves, segons els bisbes interpretant el Papa, ha de fonamentar-se en aquests “reguladors previstos pel Creador”, per tant, en l’abstinència (bé, segurament ells, si parlessin clarament, dirien “en les relacions sexuals només dins del matrimoni entre una sola dona i un sol home i amb el sol objectiu de procrear”). La seva interpretació ha de ser forçosament aquesta perquè després segueixen dient que: «En ce sens, les slogans publicitaires et la distribution de préservatifs pourraient n’être qu’irresponsabilité et crime contre l’humanité ». Realment aquestes paraules són la culminació d’aquesta manera seva d’entendre la relació sexual, tan diametralment oposada a la meva. Val a dir que, tan estesa com està la SIDA avui en dia, i més al continent africà, tenir relacions sexuals exclusivament dins del matrimoni (sense preservatiu) tampoc alleuja el problema, perquè la malaltia ja està massa estesa i fins i tot hi ha qui no sap que la té. No se m’escapa que el Papa probablement va dir el que va dir dirigint-se al continent africà perquè era precisament el continent africà, un continent on segons tinc entès les relacions matrimonials són majoritàriament poligàmiques, i perquè aquesta podria ser una de les causes que ha fet estendre més fàcilment la SIDA. Però llavors –insisteixo- cal parlar clar i dir les coses pel seu nom, no barrejar salut amb moral (sexual). Per canviar les relacions poligàmiques també és eficient la meva manera d’orientar l’educació sexual entre els joves. D’altra banda, dubto molt que aquesta hagi sigut una de les causes d’extensió de la SIDA: en les nostres societats europees les relacions són tan poligàmiques i poliàndriques (malgrat que no reconegudes) com ho poden ser al continent africà, i la SIDA no hi és tan present, no en un grau tan elevat. I més endavant, (abans de la cita del Papa) afirmen els bisbes: “Il nous encourage tous à vivre et à promouvoir l’humanisation de la sexualité et le don de sa propre humanité pour être avec et secourir en vérité les frères et sœurs malades du Sida, comme l’authentique attitude responsable des catholiques face aux malades du Sida [...]”. De manera que, i com a conclusió, els bisbes encoratgen els catòlics a assumir una actitud “vertaderament responsable vers als malalts de SIDA”, que equival a “humanitzar la sexualitat” (“l’humanisation de la sexualité”). I què vol dir això? Crec que la resposta és ben clara. Tornem al mateix: una sexualitat sense els “régulateurs prévus par le Créateur” és, segons els bisbes, una sexualitat deshumanitzada, si anem una mica més enllà, diríem que és animalitzada, allò que ens separa de l’esperit i ens apropa a l’animal. Res més lluny de la realitat (o millor dit, del que pot ser la realitat –ja he dit que hi havia tota mena de relacions sexuals-), i, com sempre, em deixa completament astorada que siguin capellans catòlics, que han fet vot de celibat, els qui tinguin la gosadia d’assegurar tranquil·lament aquestes coses, gent que se suposa coneix poc (o gens) aquestes relacions, gent que hauria d’abstenir-se de parlar-ne o fer-ho amb infinita cura i reserva, sempre posant per davant la seva manca d’experiència (o poca).

3) Pensar i parlar en nom dels africans:
Així a primera vista em sembla molt encertat això que diuen els bisbes, que no és lícit parlar en nom d’altri, que els africans ja saben pensar i parlar per ells mateixos. Tenen raó, molta raó. En deuen estar ben tips els africans de que el continent europeu i els nord-americans s’entestin a solucionar-los els problemes, que ells [els europeus i els nord-americans] –i no els propis africans- s’han plantejat com a problemes, que sempre siguin els blancs no africans els que pretenguin saber on rauen els mals del continent africà i no es parin mai ni tan sols a escoltar la gent africana. Tenen tota la raó del món. Però cal anar una mica en compte amb això, perquè, portat a un extrem, això es traduiria en què mai ningú no pot opinar sobre res que pertoqui una altra persona pel sol fet que la qüestió no l’afecta directament a ell@, a la seva persona. Aquesta actitud extrema és també extremadament perillosa. Si portéssim les nostres actuacions a aquest punt, ningú que tingués una determinada fe religiosa podria parlar-ne amb algú altre que en tingués una de diferent de la seva, o també que algú que ha fet una descoberta científica que significa un progrés en la curació d’una malaltia (transfusions sanguínies, trasplantaments d’òrgans, recerca amb cèl·lules mare...) no la podria donar a conèixer a aquells grups culturals i/o religiosos que xoquen amb aquestes qüestions per raons de fe (posem per cas els Testimonis de Jehovà). Si seguíssim al peu de la lletra el que semblen reivindicar els bisbes catòlics de la CERAO, si ells fossin conseqüents amb les seves pròpies paraules, haurien de criticar fins i tot que el Papa donés les seves opinions respecte als mals que afecten el continent africà, cosa que ha fet en aquest viatge últim (no només ha parlat de SIDA i de preservatius). És per això que crec que també aquest extrem del manifest dels bisbes cal mirar-lo amb molta cautela. No és el mateix suplantar algú en les seves opinions i decisions que dialogar amb aquest algú per donar-li un punt de vista. D’altra banda, em sembla prou contradictori -per dir-ho molt suaument- que en la seva declaració titllin de neocolonial (encara que no utilitzin directament aquesta paraula) l’actitud d’aquell que, no essent africà, gosa parlar per boca de i en nom de tot el continent africà: “[...]Nous déplorons et dénonçons le crime, venant du fond des âges, où l’on traitait nos frères et nos sœurs en marchandises et en «biens meubles » (Le Code Noir, Art. 44), et qui aujourd’hui consiste à s’acharner à penser pour nous, à parler pour nous, à faire à notre place sans doute parce qu’on ne nous croit pas en mesure de le faire par nous-mêmes”, mentre que en el seu manifest ells fan precisament això que ells critiquen: parlar, essent una minoria, en nom de tot el continent africà, per més que, per fer-ho, es remetin a allò que, segons el seu parer, tenen en comú tots els éssers humans. Per més convençuts que ells (els bisbes) estiguin de que la seva és la vertadera fe, de que la seva concepció del món i de les relacions humanes és la vertadera, no deixa de ser UNA concepció, la seva, i ben segur que no ignoren que també al continent africà hi ha d’altres maneres de veure i de pensar, raó que els hauria d’impedir –seguint les seves pròpies reclamacions- de parlar d’aquesta manera tan general i en nom de tot el continent. Per més que signen com a Bisbes de l’Església Catòlica, la seva manera de parlar i d’argumentar i el to en què ho fan, atorga a aquest document la pretensió de parlar en nom de TOT el continent africà: “Nous, évêques de l’Eglise catholique de l’espace CERAO, nous exigeons qu’on cesse de penser pour nous, de pousser l’Afrique de la rue à parler au nom de l’Afrique et amuser la galerie aux dépens de nos peuples. Nous exigeons que pour parler de l’Afrique l’on respecte les valeurs essentielles, sans lesquelles l’homme n’est plus l’homme, et qui sont synthétisées dans la dignité de tout homme, créé à l’image de Dieu. Oui, à la suite du Concile Vatican II, nous réaffirmons que « sans le Créateur, la créature s’évanouit tout simplement » (la negreta és meva). Em sembla, com dic, contradictori i arrogant. Tot plegat, amic, és una pena, una llàstima que es maltractin les relacions sexuals d’aquesta manera, quan poden ser una font de tantes coses, totes positives, quan el capteniment de les persones és responsable i respectuós, enteses aquestes dues qualitats tal i com les definia jo més amunt i no com podrien voler fer entendre aquests termes els pares més paternalistes i patriarcals de l’Església catòlica, amb la seva coneguda i habitual interpretació de les paraules “responsabilitat” i “respecte”. Per a mi volen dir coses ben diferents del que ells pensen. No sé per quin motiu el sexe i les relacions sexuals són un tema que la nostra societat –no només l’Església catòlica- tracta amb tanta i tanta hipocresia. Espero de tot cor que no sigui una utopia esperar que un dia es miri aquesta faceta de la personalitat humana com allò que és, i no com la volen veure unes ments reprimides i retorçades que, al meu entendre, convindria allunyar de l’educació dels joves. Espero, amic, la teva resposta. Em calen el teu punt de vista i contrapunt, que sempre em porten més enllà. Espero les teves lletres: la teva companyia reflexiva, sincera, honrada i intel·ligent.

Una forta abraçada,

Anna


ESPAÑOL (traducción de Anna Rossell):

CARTA ABIERTA DE ANNA ROSSELL A SU AMIGO Y COMPAÑERO DE REFLEXIONES, EL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS

El Masnou, 20-04-2009

Querido amigo:

He leído el texto de los obispos católicos africanos -el manifiesto que me enviaste- dos veces, algunas partes incluso tres y cuatro veces; no quisiera interpretar mal sus palabras a causa del francés. Son tantos los aspectos que permiten reflexiones y comentarios que se impone una selección con el fin de ser eficientes y prácticos. Ésta es la razón por la que propongo empezar por tres de los puntos que me parecen más sustanciosos a primera vista:
1) El énfasis que hacen en su observación de que las palabras del Papa han sido descontextualizadas por los medios de comunicación.
2) La idea de sexualidad y de educación sexual (subyacente, a mi entender, en las palabras del Papa) y suscrita también por los obispos en esta declaración.
3) La rebeldía que manifiestan los obispos ante el hecho de que los no africanos piensen y hablen por boca y en nombre de los africanos, hecho que entienden como una nueva forma de colonialismo.

1) El énfasis sobre la descontextualización:
Dicen los obispos: “Etonnement face à une manipulation outrageante planifiée Nous avons été tous surpris et étonnés de la façon dont une phrase du Saint-Père a été totalement sortie de son contexte proche et lointain pour devenir le motif récurrent de toutes les émissions de RFI et d’autres médias français sur le premier voyage apostolique du Saint-Père, le Pape Benoît XVI, en Afrique. Le comble est cette occultation systématique des autres idées de l’interview et la minimisation de tout ce que le Saint-Père s’est efforcé de communiquer comme espérance à l’Afrique [...]»
Pienso que quien afirma que las palabras no se deben sacar de contexto tiene siempre toda la razón. Quien actúa así es un manipulador de primer orden. No es necesario ser filólogo ni lingüista, sino tan sólo sensible y buen observador para afirmar que, cuando se cita, es necesario enmarcar la cita en un contexto lo suficientemente amplio como para que aquello que se pretende transmitir quede lo suficientemente apoyado con lo que le acompaña antes y después y que, si no obramos de ese modo, incluso puede suceder que transmitamos lo contrario de lo que la persona citada pretendía. En este sentido los obispos critican a los medios de comunicación y los acusan de “cette occultation systématique des autres idées de l’interview et la minimisation de tout ce que le Saint-Père s’est efforcé de communiquer comme espérance à l’Afrique [...] «. Bien, ‘ocultar’ y ‘minimizar’ no son lo mismo que ‘descontextualizar’, sino que significan otras cosas: ‘ocultar’= no decir, esconder, suprimir de un texto… y ‘minimizar’ = no dar o restarle a una cosa la importancia que tiene o que quiso darle quien hablaba... Ellos mismos (los obispos), cuando hablan de esta manipulación hacen referencia a la «ocultación sistemática de otras ideas», es decir, ideas que no tenían que ver con la cuestión del SIDA ni del preservativo. Así pues a esto no se le puede llamar ‘descontextualizar’ en el sentido habitual, porque nos referimos a otras ideas. Cada idea se expresa en su contexto argumentativo y, si bien todas las ideas están insertas en un gran contexto-marco, no es este gran contexto al que hacen referencia los obispos ya que ellos mismos, más adelante, para corregir la supuesta descontextualización de los medios de comunicación, recuperan el contexto al que se refieren citando al Papa: “Nous accueillons son message qui est aussi notre propre position. Et nous déclarons tous avec lui : « … On ne peut pas surmonter ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le problème. Telles sont les paroles de Benoît XVI qu’un matraquage médiatique s’est évertué à travestir. En vain.” Evidentemente, con esto no quiero justificar que ocultar y minimizar no sean una forma de manipulación. Lo son, y de las mayores y reprobables, sólo quiero distinguir entre las formas de manipulación, porque no son lo mismo unas que otras y los obispos lo meten todo en el mismo saco. Que el Papa dijo otras cosas y que las dijo bien dichas es seguro y si los medios de comunicación las ‘minimizaron’ (lo de la ‘ocultación’ es más problemático; da a entender mala intención y creo que los ánimos –también los de los obispos- están demasiado encendidos para ser objetivos) muy probablemente se debió a que una de las ideas que lanzó el Papa –la que encendió la gran polémica- lucía con la suficiente luz propia como para que los medios de comunicación se alarmasen y les reclamara toda su atención (sin mala intención alguna por su parte –los obispos hablan incluso de ‘planificación’ en el título del primer párrafo...-). Bien, respeto a esta cuestión de las razones de la minimización y de la ocultación de cosas que (también) dijo el Papa podríamos invertir muchas horas haciendo conjeturas, yo me inclino a pensar que la idea que acabó convirtiéndose en central –la de la polémica- eclipsó a todas las demás y a todas las que hubiera podido decir si hubiera dicho más. No sacaremos nada en claro al respecto..., de modo que paso al segundo punto:

2) La idea de sexualidad y de educación sexual:
Vuelvo a recordar la cita que el propio manifiesto de los obispos reproduce de las palabras del Papa: “… On ne peut pas surmonter ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le problème. Telles sont les paroles de Benoît XVI qu’un matraquage médiatique s’est évertué à travestir. En vain”. Ciertamente, aquí está recuperado el contexto inmediato de las palabras de Benedicto XVI, y de aquí, creo yo, se puede concluir claramente que el Papa dice que los eslóganes publicitarios ayudan, si bien, como única actuación, no resuelven el problema del SIDA: “On ne peut par surmonter ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires [los que recomiendan el uso del preservativo]”(la negrita es mía). Y también dice que: “Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau [el SIDA] par la distribution de préservatifs». Aquí Benedicto XVI vuelve a insistir en que se necesita algo más que el uso de los preservativos para combatir esta plaga (el término, fr. fléau = esp. plaga, tampoco es inocente en absoluto, creo yo) y que, además de esto, es necesario ayudar a los africanos “poniendo el alma” (no sé si ésta sería la traducción adecuada para “mettre l’âme”). Desde luego no es fácil interpretar qué puede querer decir el Papa con esta expresión tan vaga: eso de “si on n’y met pas l’âme” podría hacer correr ríos de tinta y no sacaríamos nada en claro. Creo que también está muy sopesada esta manera de hablar tan ambigua (y quiero aclarar que, a mi modo de ver, no siempre es malintencionado hablar con ambigüedad, a veces puede hacerse por una razón buena y sana). Pero veamos qué dice a continuación: “Si on n’y met pas l’âme, si on n’aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d’augmenter le problème » (La negrita, para contrastar el resto de la letra cursiva es mía). Por evidente, creo que sobra cualquier comentario. Está claro que dice: que la distribución de preservativos, como única acción, puede contribuir a aumentar el problema. Bien, cualquier responsable de la sanidad bien informado, de cualquier país del mundo, diría que aquí está la clave de todo el escándalo, porque el mero hecho de distribuir preservativos (y se entiende también que de usarlos, evidentemente) jamás aumentará el problema del SIDA, en todo caso lo reducirá, esto como mínimo. También yo, como Benedicto XVI, estoy absolutamente convencida de que con la sola distribución de los preservativos (y la incitación a usarlos –lo que decíamos de los eslóganes-) no es suficiente, pienso que con esto atajamos tan sólo una pequeña parte del problema, que, aun siendo una parte pequeña, es un factor inmensamente grande y, por tanto, grande es también la cantidad de muertos y de enfermos que puede salvar la prevención con esta profilaxis. Si la parte más grande del problema no radica en la cuestión de los preserativos, sino en esta otra “ayuda”, este “poner el alma” a que Benedicto XVI hace referencia, estaremos de acuerdo en que es importantísimo hablar claro y no ambiguamente en lo que respecta a lo que estas palabras significan. Esto significa que es de extrema importancia que NO sean ambiguas. Y estoy segura de que, si en buena parte de su mensaje el Papa y yo nos entendemos, a partir de aquí nuestros caminos, nuestras maneras de entender la sexualidad, se separan e incluso es más que probable que vayan en direcciones diametralmente opuestas.
Quisiera, a partir de aquí, intentar reflexionar un poco sobre esta gran cuestión, la de la sexualidad y las relaciones sexuales, que constituye (lo intuyo) la clave de lo que Benedicto XVI quiere decir cuando afirma que hay que “poner el alma” para ayudar a los africanos en esto del SIDA, además de distribuir preservativos: Por lo que yo siempre he podido comprobar (ya desde mi primera infancia) los representantes institucionales de la Iglesia católica, cuando actúan como tales, recomiendan la abstención como forma más moral de vivir la sexualidad. Tal y como nos llega a los ciudadanos de a pie, la moral católica predica que las relaciones sexuales sólo serían lícitas dentro del matrimonio y, dentro de éste, sólo con la finalidad de la reproducción, nunca la del placer (soy consciente de que este último extremo ha variado en los últimos años y que hay algunos representantes de la Iglesia que son más o menos liberales, pero me interesa plantearlo en estos términos extremos para hacer más claro y nítido el esquema). Por más que la Iglesia se quiera modernizar (o hacer pasar por más moderna) son claras sus instrucciones respecto al sexo (que no siempre vienen dadas como instrucciones, a veces van por caminos extremadamente rebuscados y velados): el placer “de la carne”, por utilizar la expresión al uso de los eclesiásticos, equivale a potenciar la animalidad del ser humano en detrimento de su espiritualidad. Así también lo interpretaron Kant y los filósofos del idealismo alemán, que venían a decir lo mismo. Y yo me pregunto: ¿Por qué siempre esta dicotomía excluyente entre lo material y lo espiritual? ¿Por qué la relación sexual no se cultiva para llegar más y mejor a lo espiritual, por ejemplo? ¿Por qué se han de declarar la guerra a muerte estos dos polos? ¿No se habla siempre de la defensa de actitudes extremas como de fundamentalistas? Entonces, ¿por qué no en este caso? ¿No es deseable el equilibrio? Siguen diciendo los obispos: “Démolir la morale est crime contre l’humanité On n’arrivera pas à bout du Sida, en cassant les ressorts spirituels et moraux des hommes, surtout des adolescents et des jeunes, en les fragilisant et en faisant d’eux des paquets de désirs sexuels sans les régulateurs prévus par le Créateur. C’est un crime contre l’humanité que de priver l’enfant, l’adolescent et le jeune de l’entrainement à la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions qu’on appelle éducation sexuelle. En ce sens, les slogans publicitaires et la distribution de préservatifs pourraient n’être qu’irresponsabilité et crime contre l’humanité”. ¿No tenemos aquí, una vez más, la predicación de eso mismo que yo acabo de apuntar? Yo creo que aquí se manifiesta claramente aquello que los obispos del comunicado piensan de la sexualidad de las personas, que es conveniente educar a los jóvenes “à la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions […]». En estas palabras resuena fuertemente la idea de que las relaciones sexuales son algo bestial, violento y violentador, casi suena a una violación. Practicar sexo, según este modo de hablar, equivale a restar cualidades al espíritu, a desespiritualizarse. Esta manera de verlo se manifiesta en las expresiones lingüísticas de que a menudo se sirve la Iglesia católica: ‘sucumbir al sexo’ (‘a la tentación’), ‘caer en la tentación’, etc. Cuando hablamos de una relación sexual hablamos de todo un mundo; hay muchos modos de relaciones sexuales, desde las más criminales, como son las violaciones, hasta las más sublimes, como puede ser un acto de amor y de compenetración extrema. Así pues estamos hablando de un mundo inmenso donde cabe absolutamente todo, como en cualquier otra acción humana, un mundo donde cabe desde la inmoralidad más grande hasta la moralidad más profunda. Si se desea a educar a los jóvenes a "controlar el espíritu sobre el cuerpo y sus pulsiones" (“la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions”) se les podría educar en el erotismo, por ejemplo (y lo digo sin ningún ápice de ironía; el erotismo es la mejor escuela para educar en este campo). Para educar a los jóvenes en el control del espíritu sobre el cuerpo, a mi modo de ver –estoy plenamente convencida de ello- debemos educarles a tener relaciones sexuales de cualidad (y cuantas más mejor) y no en lo contrario. Educar en una sexualidad responsable, según yo lo vivo y lo creo, no es educar en la autorepresión, sino educar en una sexualidad libre y en el respeto al otro y del otro, siempre; en el tener en cuenta al otro, siempre, y en no dejarse llevar ni enredar en malentendidos ni tabús. Una buena educación sexual supone, en mi opinión, empezar por diferenciar el sexo, de la familia (no son la misma cosa), diferenciar la relación sexual, por un lado, del matrimonio, del otro (no son la misma cosa), diferenciar el sexo por el puro deseo de la autocomplacencia (la satisfacción del “aquí te pillo, aquí te mato”), de la relación sexual plena en el sentido de RELACIÓN con el otro y de la satisfacción de la pareja (tampoco son la misma cosa). Esto no tiene nada que ver con la abstinencia ni con los tan manidos subterfugios del “respeto al cuerpo femenino” y el recurso a la “frágil y delicada sicología femenina”, que tanto gastan las instituciones católicas. En primer lugar, esta manera de hablar ignora a la mujer como a una igual, ignora su sexualidad y su deseo en la relación sexual, habla desde una perspectiva machista teñida de la catolicidad más pura y dura. En segundo lugar, sólo desde la equidad en las posibilidades de relación, las personas son verdaderamente libres y, por tanto, sólo entonces pueden darse voluntariamente al otro. Estoy plenamente convencida de que la violencia de un género sobre el otro sólo podrá desaparecer cuando esta educación, la sexual, se haga de un modo absolutamente desreprimido y completamente respetuoso del otro. A mi modo de ver, lo que la Iglesia católica ha hecho hasta ahora en este campo ha sido extremadamente pernicioso, porque ha mantenido oscuro y confundido aquello que, por lo más sagrado del mundo, debiera estar bien diferenciado y separado: el sexo y el amor. Puede haber sexo sin amor (lo cual tampoco lo hace directamente inmoral, si es querido y deseado por las partes implicadas y respetuoso con el otro), puede haber amor sin sexo y puede haber amor con sexo, y todo esto antes, durante y después del matrimonio. ¿Por qué hacerlo tan secreto y complicado? Reprimiendo y prohibiendo sólo se consigue transmitir que el sexo es algo malo y sucio, se convierte entonces en una fuente de tabús, que a su vez deviene una fuente de problemas (y de violencia –y no debería estar entre paréntesis lo que es más importante). Y volviendo a las palabras de los obispos: “On n’arrivera pas à bout du Sida, en cassant les ressorts spirituels et moraux des hommes, surtout des adolescents et des jeunes, en les fragilisant et en faisant d’eux des paquets de désirs sexuels sans les régulateurs prévus par le Créateur ». (La negrita es mía). Me pregunto: ¿Cuáles son estos “régulateurs prévus par le Créateur”? Hablando honradamente , yo creo que el Creador no ha previsto reguladores de ninguna especie, en todo caso más bien parece todo lo contrario, si observamos a la exuberante y prolífica naturaleza. Los reguladores, creo yo, deben buscarse en ámbitos bien diferentes, ámbitos que para mí tienen mucho que ver con un comportamiento ético aplicable a cualquier relación humana, sólo que en este terreno estamos ante una cuestión más delicada y, por tanto, conviene tratarla con mayor delicadeza, en el sentido que he expuesto más arriba. Por otro lado, la relación que establecen los obispos entre "el final del SIDA" (“bout du Sida”) y estos "reguladores previstos por el Creador” (“régulateurs prévus par le Créateur”) hace pensar que ellos interpretan aquellas palabras ambiguas del Papa (aquello de que conviene “poner el alma” y no sólo distribuir preservativos) en el sentido que, a pesar de la ambigüedad, todo el mundo hubiera debido interpretar: en el sentido de la represión y la abstención. De modo que, si leemos entre líneas, lo que el Papa recomienda y proclama como la única manera de combatir el SIDA -y la declaración de estos obispos así lo entiende- es la abstención, como siempre. Teniendo en cuenta la trascendencia y la repercusión que tienen las palabras del Papa por el hecho de venir del Papa, tales manifestaciones me parecen, como mínimo, irresponsables, sólo como mínimo. Y siguen diciendo los obispos: «C’est un crime contre l’humanité que de priver l’enfant, l’adolescent et le jeune de l’entrainement à la maîtrise de l’esprit sur le corps et ses pulsions qu’on appelle éducation sexuelle» (La negrita es mía). Parece pues que la educación sexual de los jóvenes, según entienden los obispos las palabras del Papa, ha de basarse en estos “reguladores previstos por el Creador”, por tanto, en la abstinencia (bien, seguramente ellos, si hablaran claramente, dirían “en las relaciones sexuales sólo dentro del matrimonio entre una sola mujer y un solo hombre, y sólo con el fin de procrear”). Ésta debe de ser su interpretación puesto que a continuación afirman: «En ce sens, les slogans publicitaires et la distribution de préservatifs pourraient n’être qu’irresponsabilité et crime contre l’humanité». Realmente estas palabras constituyen la culminación de su manera de entender la relación sexual, tan diametralmente opuesta a la mía. Conviene recordar que, por lo extendido que está el SIDA hoy en día, y más aún en el continente africano, tener relaciones sexuales exclusivamente dentro del matrimonio (sin preservativo) tampoco alivia el problema, porque la enfermedad está ya demasiado extendida y hasta hay quien no sabe que la tiene. No se me escapa que el Papa probablemente dijo lo que dijo precisamente porque se encontraba en el continente africano, un continente en el que, según tengo entendido, las relaciones matrimoniales son mayoritariamente poligámicas, y porque ésta pudiera ser una de las causas que ha influido en que el SIDA se extendiera más fácilmente. Pero entonces –insisto- conviene hablar claro y llamar a las cosas por su nombre, no mezclar salud con moral (sexual). Para cambiar las relaciones poligámicas también sirve mi modo de orientar la educación sexual entre los jóvenes. Por otro lado, dudo mucho que ésta haya sido una de las causas de la extensión del SIDA: en nuestras sociedades europeas las relaciones son tan poligámicas (y poliándricas), a pesar de no estar reconocido oficialmente, como lo pueden ser en el continente africano, y sin embargo el SIDA no está tan extendido. Y más adelante (antes de la cita del Papa) los obispos afirman: “Il nous encourage tous à vivre et à promouvoir l’humanisation de la sexualité et le don de sa propre humanité pour être avec et secourir en vérité les frères et sœurs malades du Sida, comme l’authentique attitude responsable des catholiques face aux malades du Sida [...]”. De manera que, y como conclusión, los obispos animan a los católicos a asumir una actitud “verdaderamente responsable hacia los enfermos de SIDA”, que equivale a “humanizar la sexualidad” (“l’humanisation de la sexualité”). ¿Y qué significa esto? Creo que la respuesta está bien clara. Volvemos a lo mismo: una sexualidad sin los “régulateurs prévus par le Créateur” es, según los obispos, una sexualidad deshumanizada, si apuramos algo más diríamos que es animalizada, aquello que nos separa del espíritu y nos acerca a lo animal. Nada más lejos de la realidad (o mejor dicho, de lo que puede ser la realidad –ya he dicho que existen toda clase de relaciones sexuales-), y, como siempre, me deja completamente anonadada que sean curas católicos quienes tengan la osadía de asegurar tranquilamente estas cosas, gente de la que se supone que conoce poco (o nada) esta clase de relaciones, que ha hecho voto de celibato, gente que debería abstenerse de hablar de ello o que debería hacerlo con extrema reserva y precaución, siempre poniendo por delante su falta de experiencia (o poca).
3) Pensar y hablar en nombre de los africanos:
Así a primera vista me parece muy acertado lo que afirman los obispos: que no es lícito hablar en nombre de otros, que los africanos ya saben pensar y hablar por sí mismos. Tienen razón, mucha razón. Deben de estar hartos los africanos de que el continente europeo y los norteamericanos se empeñen en solucionar los problemas que ellos [los europeos y norteamericanos] –y no los propios africanos- se han planteado como problemas, que siempre sean los blancos no africanos los que pretendan saber dónde radican los males del continente africano y no se paren nunca siquiera a escuchar a la gente africana. Tienen toda la razón del mundo. Pero conviene ir con pies de plomo en esto, porque, llevado a un extremo, se traduciría en que nunca nadie puede opinar sobre nada que afecte a otra persona por el sólo hecho de que la cuestión no le atañe directamente a él. Esta actitud extrema es también extremamente peligrosa. Si llevásemos nuestras actuaciones a este punto, nadie que tuviera una fe religiosa determinada podría hablar de ella con ningún otra persona que profesara otra fe distinta, o también que alguien que hubiera hecho un descubrimiento científico que significara un progreso en la curación de una enfermedad (transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, investigación con células madre) no podría dar a conocer este conocimiento a aquellos grupos culturales y/o religioso que chocan con estas cuestiones por razones de fe (pongamos por caso los Testigos de Jehová). Si siguiéramos al pie de la letra lo que parecen reivindicar los obispos católicos de la CERAO, si ellos fueran consecuentes con sus propias palabras, deberían criticar al Papa por dar sus opiniones respecto de los males que afectan al continente africano, cosa que ha hecho en este reciente viaje (no sólo ha hablado de SIDA y de preservativos). Por ello creo que también este extremo del manifiesto conviene mirarlo con mucha cautela. No es lo mismo suplantar a alguien en sus opiniones y decisiones que dialogar con este alguien para darle un punto de vista. Por otro lado, me parece bastante contradictorio –por decirlo muy suavemente- que en su declaración tilden de neocolonial (aunque no usen directamente esta palabra) la actitud de aquél que, no siendo africano, se atreve a hablar por boca de todo el continente y en su nombre: “[...]Nous déplorons et dénonçons le crime, venant du fond des âges, où l’on traitait nos frères et nos sœurs en marchandises et en « biens meubles » (Le Code Noir, Art. 44), et qui aujourd’hui consiste à s’acharner à penser pour nous, à parler pour nous, à faire à notre place sans doute parce qu’on ne nous croit pas en mesure de le faire par nous-mêmes”, mientras que en su manifiesto ellos hacen precisamente lo que critican: hablar, siendo como son una minoría, en nombre de todo el continente africano, por más que, para hacerlo, se remitan a aquello que, según su parecer, tienen de común todos los seres humanos. Por más convencidos que ellos (los obispos) estén de que la suya es la verdadera fe, de que su concepción del mundo y de las relaciones humanas son las verdaderas, no dejan de ser UNA concepción, la suya, y es seguro que no ignoran que también en el continente africano hay otras maneras de ver y de pensar, lo cual debería impedirles –siguiendo sus propias reclamaciones- hablar de este modo tan general y en nombre de todo el continente. Por más que firman como Obispos de la Iglesia Católica, su manera de hablar y el tono en que lo hacen otorga a este documento la pretensión de hablar en nombre de TODO el continente africano: “Nous, évêques de l’Eglise catholique de l’espace CERAO, nous exigeons qu’on cesse de penser pour nous, de pousser l’Afrique de la rue à parler au nom de l’Afrique et amuser la galerie aux dépens de nos peuples. Nous exigeons que pour parler de l’Afrique l’on respecte les valeurs essentielles, sans lesquelles l’homme n’est plus l’homme, et qui sont synthétisées dans la dignité de tout homme, créé à l’image de Dieu. Oui, à la suite du Concile Vatican II, nous réaffirmons que « sans le Créateur, la créature s’évanouit tout simplement» (la negrita es mía). Como digo, me parece contradictorio y arrogante. En definitiva, amigo mío, es una pena, una lástima, que se maltraten las relaciones sexuales de este modo, cuando pudieran ser una fuente de tantas cosas, todas ellas positivas, si el comportamiento de las personas es responsable y respetuoso, entendidas estas dos cualidades tal y como yo las definía más arriba, y no como podrían pretender traducir estos términos los padres más paternalistas y patriarcales de la Iglesia católica, con su conocida y habitual interpretación de las palabras ‘responsabilidad’ y ‘respeto’. Para mí significan cosas bien distintas de la interpretación que ellos les dan. No sé por qué motivo el sexo y las relaciones sexuales son un tema que nuestra sociedad-no sólo la Iglesia católica- trata con tanta hipocresía. Espero de todo corazón que no sea una utopía esperar que un día se vea esta faceta de la personalidad humana como lo que es, y no como pretenden verla unas mentes reprimidas y retorcidas que, a mi entender, convendría alejar de la educación de los jóvenes. Quedo a la espera de tu respuesta; necesito de tu punto de vista y tu contrapunto, que siempre me llevan más allá: tu compañía reflexiva, sincera, honrada e inteligente.

Un fuerte abrazo,

Anna