12 de agosto de 2011

CORRESPONDENCIA ANNA ROSSELL-XEC MARQUÈS (11-08-2011)

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (11-08-2011) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (11-08-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*


 Amb Montse Ardévol, a la presentació de mi novel·la Mondomwouwé (març 2011) / Con Montse Ardévol, en la presentación de mi novela Mondomwouwé (marzo 2011)
*
Catalán
*
El Masnou, 11-08-2011

Estimat Xec,

la teva carta del dia 03 d’agost es va creuar amb la meva que jo t’enviava sense haver llegit encara la teva última i veig que algunes reflexions s’assemblen prou.

La teva desorientació, que comparteixo, em sembla justificada, per més que s’entengui que les persones han de viure i rebre un sou a canvi de la seva feina. Però el fet és que per viure no cal massa, i el que escandalitza són els sous descomunals de tants i tantes implicats i implicades en això que tu bé anomenes “business de l’humanitari”. I encara més les despeses dels polítics que decideixen tot plegat i que fins i tot cobren sous astronòmics (de per vida) per no decidir res de res, o per prendre decisions escandaloses. Sí, tot plegat és un escàndol, i ho és més quan hi ha la supervivència, la mort, el dolor i el patiment de tanta gent en joc.

I això que dius a la segona part de la teva carta:

Estic també bocabadat per la capacitat de moure en poc temps tants de milions, i de remoure cel i terra perquè gent afamada trobi alguna cosa per coure i per menjar. Però no entenc que no puguem preveure el previsible. Si els especialistes dels mercats de finances poden preveure l’evolució del preu d’alguna cosa i la pertinença d’una inversió, com no es pot preveure que en algun lloc on des de fa anys no hi plou i res no s’ha invertit en agricultura i la gent han continuant vivint amb els seus costums de sempre...., com no es pot preveure una fam d’aquestes dimensions ? I per què no es prenen les mesures quan cal?”

D’una banda, d’on surten tants diners en un moment? Jo tampoc m’ho explico. Si hi són, hi són. Doncs si hi són ara, quan ja és massa tard, perquè la mort de tanta gent ja no es podrà evitar, perquè no han sortit abans? Perquè no s’ha invertit abans en allò no només previsible, sinó anunciat a crits? No puc fer altre cosa que parafrasejar allò que ja dius tu, jo tampoc en tinc l’explicació, a no ser que –malpensada com sóc- aquest capteniment sigui un negoci que els cal seguir mantenint als / a les interessats / interessades. No m’ho puc explicar si no és en termes de negoci. Hi ha un interès en aquestes morts, i hi ha interès en què no sembli que els països rics no reaccionen davant d’aquesta fam extrema. Els països rics es renten la cara enviant ara aquesta ajuda econòmica, però no solucionen res, perquè deu interessar que les coses segueixen com estan. Em coneixes prou i ja saps que jo crec –contràriament a la bella teoria de Rousseau- que la maldat és inherent a la naturalesa humana des que neix, més que no pas la bondat. Jo penso que la bondat és més aviat allò que s’educa i que la maldat és la tendència natural; dit d’una manera caricaturesca i esquemàtica, és clar. De manera que jo diria que l’ésser humà és malvat per naturalesa i que l’educació el pot fer menys malvat i fins i tot potser contrarestar la seva tendència natural fins fer-lo inofensiu. Però això costa un gran esforç.

Et preguntes si “necessitem encara espectacles macabres per remoure les consciències, discursos ambigus per fer creure que la humanitat ens importa?” També en aquest sentit jo sóc força pessimista. Aquí sí que hem vist algunes imatges terribles a la televisió d’aquestes de Somàlia, al mateix temps que escoltàvem la notícia de la quantitat de nen@s que moren cada minut i l’augment de la xifra de mort@s aquests darrers mesos. Però ni aquestes imatges impacten tampoc; ens hem acostumat a veure allò més increïble de manera quotidiana, allò terrible que s’esdevé en el món ha esdevingut rutina. I això és precisament el més terrible. No és que jo pensi que la majoria dels éssers humans que habitem la terra siguem malvats, però sí que penso que ho és la majoria d’aquells que tenen en les seves mans el poder, el petit grup que té la capacitat de prendre les decisions que podrien evitar les tragèdies, les massacres, les violacions, la misèria, la fam en massa.

I dius, com buscant una explicació:

Tolvegada la vida religiosa s’ha cansat de ser útil i menys costosa a nivell social i menys valorada en les seves arrels profundes i els seus principis fonamentals. Tolvegada els humanitaris s’han cansat de saber-ne tant i de treballar més que qualsevol altre per sous de misèria? [...] Jo, en Xec, som humanitari i som religiós. Em trobo a la frontera. Podria viure més austerament i podria ser més eficaç socialment.”

No ho crec pas això, Xec. Qui treballa per convicció fent la feina que creu que ha de fer en la qüestió humanitària no crec que es cansi. Qui ho fa el mou la profunda certesa que ha d’actuar d’aquesta manera, i contra aquesta voluntat fèrria no hi ha cansament possible: te n’has cansat tu? I tanta gent com tu? No, ben segur que no. Vosaltres feu molta feina, i eviteu moltes morts, molta gana, molt dolor. El problema rau en què per evitar tot això en massa, per canviar el món com caldria canviar-lo, per arreglar l’injust desequilibri entre el nord i el sud, cal una decisió política, que han de prendre els rics, i tu saps que els rics, com més rics són, més ambiciosos, menys despresos, més temorosos són de perdre el que tenen i el que s’imaginen que encara poden arribar a tenir. I per no perdre-ho i fins i tot per tenir més són capaços de tot, de tot amb majúscules. Em consola pensar que són una minoria, però és una minoria que mou el món.

Em dius:

Jo, en Xec, som humanitari i som religiós. Em trobo a la frontera. Podria viure més austerament i podria ser més eficaç socialment. I tu et demanaràs quina relació hi ha entre els dos. I tolvegada tu tindràs una resposta.”

Dubto que poguessis viure més austerament. Conec ben poca gent -per no dir que només conec a tu i a en Cisco- que viu tant austerament com vosaltres, venint del país i del context social que veniu vosaltres. No, vosaltres viviu adaptats al vostre context de Nongo, un dels barris més pobres de Guinea-Conakry, que al seu torn és un dels països més empobrits del món. També dubto que poguessis ser més eficaç socialment: treballes totes les hores del dia i no ho fas a la nit perquè cal dormir, gairebé ni surts de casa, on estàs sempre pendent dels nen@s del teu barri. No, no pots ser més eficaç socialment des de la teva posició de religiós que no defuig la implicació política, si cal. Tu ets un religiós dels convençuts, d’aquells que tenen les idees clares i que toca de peus a terra, capaç d’implicar-te en el quefer polític quotidià, si saps que això cal per canviar les coses. Però el nostre gest, el de la gent senzilla –malgrat que és decisiu si se suma al de molts altres-, no aconsegueix tant com aconseguiria una decisió política del G 20. El gest i la pressió de la gent senzilla costa molt més d’aconseguir perquè són molt@s més els / les que s’han de posar d’acord i després pressionar a aquests polítics. Mentre que ell@s podrien decidir directament el que calgués en un moment.

Quina relació hi ha entre humanitari i religiós? Penso que el fet religiós, sigui confessional o no –entenc la religiositat en el seu sentit més ampli, fins i tot i incloc la religiositat de l’ateu, si ho és de religiós- sempre està interessat en allò humanitari. Religiós o religiosa ho és qui creu en valors espirituals, amb independència de si creu en Déu o no. En el teu cas, a més, la religiositat és confessional cristiana, una doctrina que fa de l’amor al proïsme el seu eix més essencial. No pot haver-hi un lligam més estret entre l’humanitari i el religiós.

Ja ho dèiem fa un parell de cartes: al nostre món li convé més religiositat i menys religió dogmàtica, més religiositat i menys materialisme.

Contesta aviat, amic, i rep una forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (11-08-2011)
(Traducción al español de Anna Rossell)

El Masnou, 11-08-2011

Querido Xec,

tu carta del dia 03 de agosto se cruzó con la que yo te mandaba sin haber leído aún la tuya y veo que algunas reflexiones se parecen bastante.
*
Tu desorientación, que comparto, me parece justificada, por más que se entienda que las personas deben poder vivir y recibir un sueldo a cambio de su trabajo. Pero el hecho es que para vivir no hace falta mucho, y lo que escandaliza son los sueldos descomunales de tant@s implicad@s en esto que tú llamas acertadamente "business de lo humanitario". Y más escandalizan aún los gastos de l@s polític@s que deciden sobre todo ello y que incluso cobran sueldos astronómicos (de por vida) por no decidir nada de nada, o por tomar decisiones escandalosas. Sí, todo ello es un escándalo, y lo es más cuando la supervivencia, la muerte, el dolor y el sufrimiento de tanta gente están en juego.

Y lo que dices en la segunda parte de tu carta:

"También me deja estupefacto la capacidad de mover en poco tiempo tantos millones, y de remover cielos y tierra para que gente hambrienta reciba algo para cocinar y para comer. Pero no entiendo que no se pueda prever lo previsible. Si los especialistas de los mercados financieros pueden prever la evolución del precio de algo y la conveniencia de una inversión, ¿cómo no se puede prever que en un lugar donde desde hace años no llueve y no se ha invertido en agricultura y la gente ha continuado viviendo según sus costumbres de siempre...., ¿cómo no se puede prever una hambruna de estas dimensiones? ¿Y por qué no se toman las medidas oportunas con el tiempo necesario?"
*
Por un lado, ¿de dónde sale tanto dinero en un momento? Yo tampoco me lo explico. Si se tiene, se tiene. Si se tiene ahora, cuando ya es demasiado tarde porque la muerte de tanta gente ya no se podrá evitar, ¿por qué no ha salido antes? ¿Por qué no se ha invertido antes en aquello no sólo previsible sino anunciado a gritos? No puedo sino parafrasear lo que ya dices tú, tampoco a mí se me ocurre ninguna explicación, a no ser que -tiendo a pensar mal- este modo de actuar sea un negocio que cumple seguir manteniendo a l@s interesad@s. No me lo puedo explicar si no es en términos de negocio. Hay un interés en estos muertos, y hay un interés en que no parezca que los países ricos no reaccionan ante esta hambruna extrema. Los países ricos se lavan la cara enviando ahora esta ayuda económica, pero no solucionan nada porque debe de interesar que las cosas sigan como están. Me conoces lo suficiente y ya sabes que yo creo -contrariamente a la bella teoría de Rousseau- que la maldad es inherente a la naturaleza humana desde que nace, mucho más que la bondad. Yo pienso que la bondad es más bien lo que se educa, y que la maldad es la tendencia natural; dicho de un modo caricaturesco y esquemático, claro. De modo que yo diría que el ser humano es malvado por naturaleza y que la educación puede hacerlo menos malvado e incluso quizás contrarrestar su tendencia natural hasta convertirlo en inofensivo. Pero esto cuesta un gran esfuerzo.

Te preguntas: "¿Necesitamos aún espectáculos macabros para remover las conciencias?, ¿discursos ambiguos para hacer creer que la humanidad nos importa?" También en este sentido yo soy bastante pesimista. Aquí sí que hemos visto algunas imágenes terribles en la televisión, de éstas de Somalia, al tiempo que escuchábamos la noticia de la cantidad de niñ@s que mueren cada minuto y el aumento de la cifra de muert@s estos últimos meses. Pero ni estas imágenes impactan ya; nos hemos acostumbrado a ver lo más increíble cotidianamente, lo terrible que sucede en el mundo se ha convertido en rutinario. Y esto es precisamente lo más terrible. No es que yo piense que la mayoría de seres humanos que habitamos el planeta seamos malvados, pero sí pienso que lo es la mayoría de aquellos que tienen en sus manos el poder, el pequeño grupo capaz de tomar las decisiones que podrían evitar las tragedias, las masacres, las violaciones, la miseria, la hambruna de las masas.
*
Y, como buscando una explicación, escribes:

"Quizás es que la vida religiosa se ha cansado de ser útil y menos costosa a nivel social y menos valorada en sus raíces profundas y sus principios fundamentales. Quizás es que l@s humanitari@s se han cansado de saber tanto y de trabajar más que nadie por sueldos de miseria. [...] Yo, Xec, soy humanitario y soy religioso. Me encuentro en la frontera. Podría vivir más austeramente y podría ser más eficaz socialmente."

No lo creo, Xec. Quien trabaja por convicción haciendo el trabajo que cree que ha de hacer en la cuestión humanitaria dudo que se canse de hacerlo. A quien lo hace lo mueve la profunda certeza que debe actuar de este modo, y contra esta férrea voluntad no hay cansancio posible: ¿Te has cansado tú? ¿Y quien actúa como tú? No, seguro que no. Vosotr@s hacéis mucho y evitáis muchas muertes, mucha hambre, mucho dolor. El problema radica en que para evitar todo esto de modo masivo, para cambiar el mundo como debiera cambiarse, para arreglar la injusticia del desequilibrio entre el norte y el sur, es necesaria una decisión política, que deben tomar los ricos, y tu sabes que los ricos, cuanto más ricos son, más ambiciosos, menos desprendidos, más temerosos de perder lo que tienen y lo que se imaginan que pueden llegar a tener aún. Y por no perderlo y hasta para tener más son capaces de todo, de todo con mayúsculas. Me consuela pensar que son una minoría, pero es una minoría que mueve el mundo.
*
Me dices:

"Yo, Xec, soy humanitario y soy religioso. Me encuentro en la frontera. Podría vivir más austeramente y podría ser más eficaz socialmente. Y tú te preguntarás qué relación existe entre ambos. Y quizás tú tengas una respuesta."
*
Dudo que pudieras vivir más austeramente. Conozco a muy poca gente -por no decir que sólo conozco a ti y a Cisco- que viva tan austeramente como vosotros, viniendo del país y del contexto social del que provenís. No, vosotros vivís adaptados a vuestro contexto de Nongo, uno de los barrios más pobres de Guinea-Conakry, que a su vez es uno de los países más empobrecidos del mundo. También dudo que pudieras ser más eficaz socialmente: trabajas todas las horas del día y no lo haces de noche porque se necesita dormir, casi ni sales de casa, donde siempre estás pendiente de l@s niñ@s de tu barrio. No, no puedes ser más eficaz socialmente desde tu posición de religioso que no rehuye la implicación política, si conviene. Tú eres un religioso de los convencidos, de aquellos que tienen las ideas claras y que vive con los pies en la tierra, capaz de implicarse en el quehacer político cotidiano si sabes que es necesario para cambiar las cosas. Pero nuestro gesto, el de la gente sencilla -si bien es decisivo cuando se suma al de much@s otr@s-, no consigue tanto como conseguiría una decisión política del G 20. El gesto y la presión de la gente sencilla cuestan mucho más de conseguir, porque son much@s más l@s que deben ponerse de acuerdo y después presionar a estos políticos. Mientras que ell@s podrían decidir directamente y en un momento lo que conviene.
*
¿Qué relación hay entre lo humanitario y lo religioso? Pienso que el hecho religioso, sea confesional o no -entiendo la religiosidad en su sentido más amplio, hasta incluyo la religiosidad del ateo, si es que es religioso- siempre está interesado en lo humanitario. Religios@ lo es quien cree en valores espirituales, con independencia de si cree en Dios o no. En tu caso, además, la religiosidad es confesional cristiana, una doctrina que hace del amor al prójimo su eje más esencial. No puede haber un lazo más estrecho entre lo humanitario y lo religioso.
*
Ya lo decíamos en algunas de nuestras cartas hace algún tiempo: nuestro mundo necesita más religiosidad y menos religión dogmática, más religiosidad y menos materialismo.

Contesta pronto, amigo, y recibe un fuerte abrazo,

Anna