2 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (02-03-2014)
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (02-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
El Masnou, 02-03-2014
*
 *
De dreta a esquerra Huematzin Rossell, Bris Caray, Enid Negrete, Anna Rossell i Manolo Ávila a Tepozotlan (México), novembre 2013 
*
De derecha a izquierda Huematzin Rossell, Bris Caray, Enid Negrete, Anna Rossell y Manolo Ávila en Tepozotlan (México), noviembre 2013
*
Estimat Xec,

Vull respondre, encara que sigui breument, aquesta teva última carta, on fas una molt sàvia reflexió dels canvis semàntics que en un tres i no res poden fins donar la volta de 360 graus al significat d’una paraula. Allò que abans –en prou feines fa vint anys- s’esdevenia lentament i amb el pas de les generacions, avui es fa realitat en cosa de pocs mesos degut al vertiginós canvi de les tecnologies, que no permeten una digestió humana. Poses exemples molt encertats, com aquest de les paraules social, sociable i sociabilitat, que han experimentat aquests canvis radicals degut a les xarxes socials. Sí, vertaderament que, amb aquesta evolució i paradoxalment, una persona oberta i eminentment sociable com tu –entès això en el sentit tradicional- esdevé no sociable –entès en el sentit modern de les xarxes, en no estar connectat a cap-. Sí, se li ha donat la volta al guant en un moment, caldrà doncs anar adaptant el llenguatge, anar trobant nous mots per distingir entre aquestes dues formes de sociabilitat per tal de fer justícia a una realitat que ha quedat usurpada per una altra realitat i ha deixat orfe de paraula a l’antiga. Segons aquesta nova realitat, ara tu series una persona insociable? O potser un asocial? Cap d’aquests mots donen raó del fet real. Curiosament me n’adono que, contràriament al que passava fins ara, en què el nou fenomen havia de fer néixer un nou terme per a nomenar-lo, avui passa a l’inrevés, és el terme antic el que ha quedat sense sentit perquè el nou li ha usurpat la identitat, tanta és la potència amb què neix actualment un nou terme quan l’empeny al naixement la tecnologia més puntera i veloç.

Això que estem dient referit al llenguatge podem traslladar-ho a altres aspectes de la vida humana: fa por -fins vertigen- el fet que aquestes tecnologies se’ns escapen de les mans i acaben per “funcionar soles”, es fan autònomes d’alguna manera i en perdem el control, al menys el perdem la majoria de les persones. S’acaba de celebrar a Barcelona el congrés mundial de tecnologia mòbil: entre les novetats més sensacionalistes hi ha càmeres, per exemple, que instal·lades al carrer detecten el color dels teus ulls i poden revelar la teva identitat més profunda perquè llegeixen l’iris, només per les dades que detecten al teu pas, no de la teva fesomia, sinó per la profunda lectura que fan dels ulls, o bé un rellotge, que és un mòbil d’última generació, que pot saber si et trobes bé o malament, si ets diabètic/a... . El meu mòbil, que és dels normalets, té tantes possibilitats que no en controlo ni un cinc per cent; no sé per quina raó –probablement jo o algú altre va fer alguna cosa que li va donar l’ordre inconscientment- té a la seva memòria tot un feix de fotografies que jo tinc guardades al meu ordinador portàtil i que ocupen tant espai que impedeixen el funcionament d’altres aplicacions. El que vull ressaltar de tot això és que la tecnologia, que ha desenvolupat l’ésser humà, en un inici controlada per l’ésser humà, ara s’ha fet autònoma i és ella la que controla el/la seu/va creador/a. Se’ns ha escapat i fa la seva vida, fins el punt que s’infiltra dins la nostra modificant-la i fins i tot constitueix un perill per a la nostra seguretat. La criatura s’ha convertit en monstre i amenaça. De fet, aquesta reflexió ja ve de lluny: fa molts anys que manipulem l’electricitat i no tots/es aquells/es que la manipulem entenem d’electricitat ni com funciona. El mateix passa amb l’energia nuclear, amb els motors, etc., hi ha molts exemples que ja són antics. Però ara la velocitat amb què els “avenços” s’esdevenen és tan vertiginosa que no tenim ni tan sols l’oportunitat de fer preguntes. Quan les fem, les respostes ja han quedat enrere per antigues, com qui diu. Fa pànic.

I aquí ho deixo, Marquès, que ja ens hem escrit una altra carta de tema diferent que espera el seu desenvolupament i té molta tela.

Rep una molt forta abraçada,


Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (02-03-2014) -Traducción al español de Anna Rossell-
*
Querido Xec,

quiero responder, aunque sea brevemente, esta última carta tuya, en la que haces una muy sabia reflexión de los cambios semánticos que en un santiamén pueden hasta dar la vuelta de 360 ​​grados al significado de una palabra. Lo que antes -apenas hace veinte años- sucedía lentamente y con el paso de las generaciones, hoy se hace realidad en cosa de pocos meses debido al vertiginoso cambio de las tecnologías, que no permiten una digestión humana. Pones ejemplos muy acertados, como éste de las palabras social, sociable y sociabilidad, que han experimentado estos cambios radicales debido a las redes sociales. Sí, verdaderamente, con esta evolución y paradójicamente, una persona abierta y eminentemente sociable como tú -entendido esto en el sentido tradicional- se convierte en no sociable -entendido en el sentido moderno de las redes, al no estar conectado a ninguna-. Sí, se le ha dado la vuelta al guante en un momento, habrá pues que ir adaptando el lenguaje, encontrando nuevas palabras para distinguir entre estas dos formas de sociabilidad para hacer justicia a una realidad que ha quedado usurpada por otra realidad y ha dejado huérfana de palabra a la antigua. Según esta nueva realidad, ¿tú serías ahora una persona insociable? ¿O quizás un asocial? Ninguna de estos palabras dan razón del hecho real. Curiosamente me doy cuenta de que, contrariamente a lo que ocurría hasta ahora, antes el nuevo fenómeno tenía que producir un nuevo término para nombrarlo, hoy pasa al revés, es el término antiguo lo que ha quedado sin sentido porque el nuevo le ha usurpado la identidad, tanta es la potencia con la que nace actualmente un nuevo término cuando lo empuja al nacimiento la tecnología más puntera y veloz.

Esto que estamos diciendo referido al lenguaje podemos trasladarlo a otros aspectos de la vida humana: da miedo -hasta vértigo- el hecho de que estas tecnologías se nos escapan de las manos y terminan por "funcionar solas", se hacen autónomas de alguna manera y perdemos el control, al menos lo perdemos la mayoría de las personas. Se acaba de celebrar en Barcelona el congreso mundial de tecnología móvil: entre las novedades más sensacionalistas hay cámaras, por ejemplo, que instaladas en la calle detectan el color de tus ojos y pueden revelar tu identidad más profunda porque leen el iris, sólo por los datos que detectan a tu paso, no de tu fisonomía, sino por la profunda lectura que hacen de los ojos, o bien un reloj, que es un móvil de última generación, que puede saber si te encuentras bien o mal, si eres diabético/a.... Mi móvil, que es de los normalitos, tiene tantas posibilidades que no controlo ni un cinco por ciento, no sé por qué razón -probablemente yo o alguien hizo algo que le dio la orden inconscientemente- tiene en su memoria un montón de fotografías que yo tengo guardadas en mi ordenador portátil y que ocupan tanto espacio que impiden el funcionamiento de otras aplicaciones. Lo que quiero resaltar de todo esto es que la tecnología, que ha desarrollado el ser humano, en un inicio controlada por el ser humano, ahora se ha hecho autónoma y es ella la que controla a el/la creador/a. Se nos ha escapado y hace su vida, hasta el punto de que se infiltra en nuestra vida modificándola e incluso constituye un peligro para nuestra seguridad. La criatura se ha convertido en monstruo y amenaza. De hecho, esta reflexión viene de lejos: hace muchos años que manipulamos la electricidad y no todos/as aquellos/as que la manipulamos entendemos de electricidad ni cómo funciona. Lo mismo ocurre con la energía nuclear, con los motores, etc., hay muchos ejemplos que ya son antiguos. Pero ahora la velocidad con que los "avances" ocurren es tan vertiginosa que no tenemos ni siquiera la oportunidad de hacer preguntas. Cuando las hacemos, las respuestas ya han quedado obsoletas, como quien dice. Da pánico.

Y aquí lo dejo, Marqués, que ya nos hemos escrito otra carta de tema diferente que espera su desarrollo y tiene mucha tela.

Recibe un abrazo muy fuerte,

Anna