22 de marzo de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (22-03-2014)
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (22-03-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Conakry, 22 de març 2014
*
*
Xec Marquès cuinant per a una festa amb amics/gues a casa seva de Conakry (gener 2014)
*
Xec Marquès cocinando para una fiesta con amigos/as en su casa de Conakry (enero 2014)
*
Benvolguda i estimada:

continuem estirant el fil sense por de fer algun nus que ens obligui a anar enrere per a deslligar-lo i continuar estirant. Fas la lectura correcta amb la correcció enviada per correu: sí, parlo de pulsió homosexual i la seva expressió també de relació homosexual.

Justament la meva observació és que hi ha un canvi de xip. I per això ens hi ajuda una informació i una informació correcta a nivell de la fisiologia i de la psicologia per a poder deslligar la relació “evidència física-evidència psíquica”. I per a una persona homosexual que viu en un medi homofòbic és també important ajudar-la a acceptar una pulsió i a integrar a partir d’aquesta els valors culturals, ètics i religiosos del seu medi. Trobo que en el medi occidental hi ha un gran treball que s’ha fet de reconstrucció d’aquests valors, de la seva expressió assumint el canvi de xip del que parles. A l’Àfrica i en d’altres contexts aquest treball és lluny d’haver començat. I certament, el primer que cal fer perquè pugui començar és canviar el xip.
En molts dels combats a dur a terme a l’Àfrica (desenvolupament, justícia, educació, salut...) és un lloc comú que la victòria passa pel reconeixement de la dona; sovint es diu que són les dones les que poden canviar aquest continent. Sovint també l’argument és la força de la dona i la tenacitat de la seva consciència de mare. En aquest combat de canvi de xip, trobo també que el canvi de mentalitat passa per les dones. Potser per aconseguir alguna concessió s’haurà de fer a la mentalitat patriarcal (les dones i la seva identitat de mare són el cavall de Troya). I tens raó quan dius que no cal saber de psicologia per acollir amb respecte i acceptar l’orientació homosexual, n’hi ha prou amb l’amor. Qui estima l’altre no l’estima des d’una pretesa normalitat sinó pel que és. I una mare pot estimar els/les seus/ves fills/es més enllà de l’orientació de la pulsió sexual. Evidentment, el mateix val pel gènere masculí i per a la paternitat, però s’ha de començar amb el que hi ha. Per a mi és el punt de partida per una reconeixença de dignitat més enllà de les fronteres de la intimitat de la relació de filiació. Perquè a nivell social i cultural no es tracta d’amor filial sinó de respecte de la dignitat humana i de l’obligació de la societat a promoure-la.

No és que vulgui defensar la matèria que vaig ensenyar durant uns anys a Lubumbashi, de fet fa anys que estic en atur teològic. Però penso que sí que ens cal una ètica de la sexualitat, no n’hi ha prou amb el principi general de l’ètica del respecte i de la dignitat inalienable de la persona. Com per a l’economia, la política, la comunicació social.... hi ha una matèria específica. El repte és ajustar-la als principis generals de l’ètica. Justament, l’ètica que s’ha de depassar és una ètica que en matèria de sexualitat feia fi de principis generals reconeguts en política, economia i societat, però no en sexualitat, per exemple el respecte de la diversitat d’opinió, d’opció religiosa, de condemna de la violència. Hi ha una especificitat fins i tot en matèria judicial, per exemple la violència de gènere. L’egoisme, l’orgull i tota altra feblesa humana té una expressió pròpia en la gestió de la pulsió sexual que dóna lloc a una matèria específica. També per a promoure els valors de justícia, de respecte, de desenvolupament personal...., que tenen una expressió pròpia també en matèria de sexualitat, crec que ens cal una ètica. I com que les religions també parlen de sexe (i n’han de parlar millor) també ens cal una teologia moral sexual. Com deies en una altra carta també s’ha de poder dir i dir-ho amb fonament “Déu m’ha fet així”. Potser que als 70 anys m’hi posi a escriure aquesta teologia moral.
Estic d’acord que eliminar el concepte de “normalitat” quan parlem de sexualitat pot ser positiu i és necessari, però hi haurà sempre comportaments que no són “normals”: l’abús, la violència, l’explotació sexual d’infants i adolescents...

Precisament en educació sexual crec que és força fàcil d’intentar ser neutre, perquè precisament la sexualitat té un component que és purament mecànic i que, a l’hora d’explicar com funciona, es pot deslligar del component amorós-emocional

La neutralitat es fa aquí al preu d’eliminar el component amorós i emocional. I no crec que hi hagi activitat sexual sense aquest component. El component “mecànic” no necessita educació, només informació tècnica. És el component amorós, emocional, relacional, social, cultural.... que necessita educació. I aquí sí que és més difícil ser neutre. I s’ha d’educar també a una visió diferent de la sexualitat i de la seva gestió lligada a la diversitat de cultures, de creences fins i tot de medis de vida.

Bonne suite, estiri corda i desfaci nusos.


Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (22-03-2014). Traducción al español de Anna Rossell

Conakry , 22 de marzo 2014

Estimada y querida:

continuamos tirando del hilo sin miedo de hacer algún nudo que nos obligue a ir hacia atrás para desatar y continuar tirando. Haces la lectura correcta con la corrección enviada por correo: sí, hablo de pulsión homosexual y de su expresión también de relación homosexual.

Justamente mi observación es que hay un cambio de chip. Y por eso nos ayuda una información y una información correcta a nivel de la fisiología y de la psicología para poder desatar la relación "evidencia física - evidencia psíquica". Y para una persona homosexual que vive en un medio homofóbico es también importante ayudarla a aceptar una pulsión y a integrar a partir de la misma los valores culturales, éticos y religiosos de su medio. Encuentro que en el medio occidental hay un gran trabajo que se ha hecho de reconstrucción de estos valores, de su expresión asumiendo el cambio de chip del que hablas. En África y en otros contextos este trabajo está lejos de haber comenzado. Y ciertamente, lo primero que hay que hacer para que pueda empezar es cambiar el chip.
En muchos de los combates que hay que llevar a cabo en África (desarrollo, justicia, educación, salud...) es un lugar común que la victoria pasa por el reconocimiento de la mujer; a menudo se dice que son las mujeres las que pueden cambiar este continente. A menudo también el argumento es la fuerza de la mujer y la tenacidad de su conciencia de madre. En este combate de cambio de chip, pienso también que el cambio de mentalidad pasa por las mujeres. Quizás para conseguir alguna concesión deberá hacerse a la mentalidad patriarcal (las mujeres y su identidad de madre son el caballo de Troya). Y tienes razón cuando dices que no hay que saber de psicología para acoger con respeto y aceptar la orientación homosexual, basta con el amor. Quien ama al otro no lo ama desde una pretendida normalidad sino por lo que es. Y una madre puede querer a sus hijos/as más allá de la orientación de su pulsión sexual. Evidentemente, lo mismo vale para el género masculino y para la paternidad, pero hay que empezar con lo que hay. Para mí es el punto de partida para una reconocimiento de la dignidad más allá de las fronteras de la intimidad de la relación de filiación. Porque a nivel social y cultural no se trata de amor filial sino de respeto de la dignidad humana y de la obligación de la sociedad a promoverla.

No es que quiera defender la materia que enseñé durante unos años en Lubumbashi, de hecho hace años que estoy en paro teológico. Pero pienso que sí que necesitamos una ética de la sexualidad, no basta con el principio general de la ética del respeto y de la dignidad inalienable de la persona. Como para la economía, la política, la comunicación social.... hay una materia específica. El reto es de ajustarla a los principios generales de la ética. Justamente, la ética que se debe mejorar es una ética que, en materia de sexualidad, tenía como fin principios generales reconocidos en política, economía y sociedad, pero no en sexualidad, por ejemplo el respeto a la diversidad de opinión, a la opción religiosa, la condena de la violencia. Hay una especificidad incluso en materia judicial, por ejemplo la violencia de género. El egoísmo, el orgullo y toda otra debilidad humana tiene una expresión propia en la gestión de la pulsión sexual que da lugar a una materia específica. También para promover los valores de justicia, de respeto, de desarrollo personal...., que tienen una expresión propia también en materia de sexualidad, creo que necesitamos una ética. Y como las religiones también hablan de sexo (y deben hacerlo mejor) también necesitamos una teología moral sexual. Como decías en otra carta también se debe poder decir y decirlo con fundamento "Dios me ha hecho así". Puede que a los 70 años me ponga a escribir esta teología moral .

Estoy de acuerdo en que eliminar el concepto de "normalidad" cuando hablamos de sexualidad puede ser positivo y es necesario, pero habrá siempre comportamientos que no son "normales": el abuso, la violencia, la explotación sexual de niños y adolescentes...

Precisamente en educación sexual creo que es bastante fácil intentar ser neutro, porque precisamente la sexualidad tiene un componente que es puramente mecánico y que, a la hora de explicar cómo funciona, puede desligarse del componente amoroso -emocional

La neutralidad se hace aquí al precio de eliminar el componente amoroso y emocional. Y no creo que haya actividad sexual sin este componente. El componente "mecánico" no necesita educación, sólo información técnica. Es el componente amoroso, emocional, relacional, social, cultural.... lo que necesita educación. Y aquí sí que es más difícil ser neutro. Y se debe educar también en una visión diferente de la sexualidad y de su gestión ligada a la diversidad de culturas, de creencias incluso de medios de vida.

Bonne suite, estire cuerda y deshaga nudos.

Xec