29 de diciembre de 2011

COMUNICADO DE INCOMUNICACIÓN (RELATIVA) DURANTE QUINCE DÍAS

*
Querid@s contertuli@s. Sólo deciros que estaré ausente desde hoy hasta el día 15 de enero, inclusive. Estaré en Malí (África del oeste), por lo que me conectaré sólo si puedo y muy de vez en cuando.

Que tengáis una buena entrada en el nuevo año. Y hasta la vuelta.

Un abrazo.

PARA mery larrinua, LA ÚLTIMA SEGUIDORA DE ESTA TERTULIA (Lección de teología)

*
Este microrrelato, a modo de bienvenida:
*

LECCIÓN DE TEOLOGÍA

 -La creación del ser humano, su obra más sublime, prueba irrefutable de la existencia de Dios, dijo el teólogo.

-La única criatura capaz de perversión, replicó el campesino.

© Anna Rossell

28 de diciembre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (28-11-2011) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (28-11-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*

 Anna Rossell (dreta), amb Felipe Sérvulo i Inma Arrabal (novembre, 2011) /Anna Rossell (derecha), con Felipe Sérvulo e Inma Arrabal (noviembre, 2011)
*
(Catalán)

El Masnou, 28-11-2011
Estimat Xec,

gràcies per les teves reflexions, dius que “només” toques un dels punts que jo et suggeria: que el destí d’Àfrica l’han de decidir només els / les african@s i que el que en diem “occident” hauria d’abstenir-se, però, de fet, tot el que jo deia girava en torn d’aquest eix, i tu desgranes tot un seguit d’arguments que van donant llum i matisos.

Voldria començar partint d’aquesta observació teva:

[...], trobo que s’han creat espais de reflexió i de trobada i agermanament, gent de tot horitzó capaç de definir polítiques d’acció i de transformació comunes i acceptades per tots; això tant en els espais de la societat civil com en les estructures internacionals fonamentades en la realitat dels Estats. Els primers més que els segons produeixen una reflexió que té valor universal i no es pot deixar que el capritxós que ostenta el poder per mor de la seva independència i de la seva autonomia i dels valors culturals del seu poble, que ell encarna, decideixi en contradicció amb aquests principis

Sé que el que jo proposo és, avui i tal com estan les coses, impossible; és, com tu dius, una utopia, però crec que cal formular-ho així de radical per tal que s’acompleixi en la realitat allò que a mi em sembla que s’hauria d’acomplir mínimament. De la teva cita es desprèn que vols subratllar el fet que deixar parlar només els / les african@s podria resultar una injustícia més que flagrant, perquè possiblement els caps d’Estat més tirants s’arrogarien el dret de representació dels seus respectius pobles i farien passar els seus mandats com opinió generalitzada de la seva gent. Evidentment tinc molt present aquest perill: quan dic que és la gent africana i només ella la que ha de parlar, em refereixo a la reivindicació del dret del poble a rebel·lar-se contra els seus tirans, siguin blancs o negres –crec que ja t’ho havia dit en alguna altra carta-. És la societat civil la que ha de parlar i organitzar la seva convivència. I n’estic segura de que, si això passés, aquesta mateixa societat civil buscaria vies de diàleg amb occident. Això ja seria una altra cosa. Si ell@s demanen diàleg, cal entrar en aquest diàleg. I m’il·lusiona que una persona com tu, tant implicada socialment i que fa tants anys que vius a l’Àfrica de l’oest, creguis que s’han creat espais de reflexió i de trobada i agermanant, gent de tot horitzó capaç de definir polítiques d’acció i de transformació comunes i acceptades per tots [...].

Tu coneixes la realitat des de l’experiència dels anys i la bona observació, jo, en canvi, des de la distància, encara que amb cert coneixement de les polítiques dels Estats occidentals d’ “Ajut al desenvolupament” (ho poso entre cometes perquè no hi crec massa o gens). La societat civil ha de parlar, però per parlar de veritat cal llibertat i la llibertat no es dóna quan no hi ha les mínimes infraestructures per organitzar una mínima subsistència. El diàleg no serà mai d’igual a igual –com hauria de ser- quan les condicions físiques i materials entre les parts que dialoguen són tan desiguals. En aquest sentit et dono la raó en això que dius, que la meva postura és utòpica; perquè aconseguir la igualtat dels fronts per dialogar és realment utòpic, donada la desigualtat abismal que els caracteritza ara per ara, i no veig que el futur ho faci pas canviar. El diàleg no pot ser mai vertader diàleg si una de les parts és depenent de l’altra. I “occident” no només ha fet depenent tot el continent africà, sinó que cada vegada el fa més depenent. L’antiga esclavitud ha estat substituïda per la dependència, però, ben mirat, no sé què és pitjor. Perquè l’esclavitud és una injustícia flagrant, que es veu a simple vista; la dependència, en canvi, queda amagada als ulls menys crítics i es pot confondre amb qualsevol altra cosa.

Jo crec que aquests arguments són axials, essencials; per a mi són un postulat: sense que es donin aquestes condicions no pot haver-hi vertader diàleg.

Tu parles d’africans occidentalitzats: Entre ell@s [els / les african@s] n’hi ha que aprendran a fer negoci i entraran en aquest món de la finança liberal, sabran fer fortuna i esdevenir, també ell@s, capitalistes i de occidentals de bona voluntat: També en vindran d’altres [occidentals, blancs] de bona voluntat, sense altre interès que fer el bé. Ells se n’adonaran d’altres coses: els nens no van a l’escola i es moren fàcilment, l’aigua que beuen no sempre és neta i sana....

No dubto en cap moment que això és així, i és bo que així sigui, que els diferents móns i les diferents cultures es comuniquin entre si i que cada individu decideixi si vol seguir pertanyent a la cultura que li ha donat el seu naixement o si vol adoptar-ne una altra, això és magnífic. Però torno a l’argument d’abans: per decidir l’individu ha de ser lliure i cal que la llibertat individual s’avingui amb la llibertat social; és per això que la societat civil ha de reaccionar i fer el que calgui per organitzar raonablement i pacífica la seva convivència sense intervencions –interessades o de bona voluntat- externes. Un cop això és una realitat, llavors es pot buscar el diàleg, no abans.

Perquè de gent occidental “de bona voluntat” n’hi ha molta que s’hi autoanomena (jo mateixa, per exemple), i pot ser que fins i tot pensi honradament que la té, la bona voluntat; però malgrat això la seva mirada és una altra, malgrat això cal la humilitat de tenir consciència que en terres estrangeres molt probablement la seva mirada s’equivoca, confon les claus d’interpretació, se li escapa el sentiment arrogant d’aquell@ que porta més anys “civilitzat / civilitzada”... .

M’agrada molt l’observació que fas quan parles de la necessitat de diàleg i dius que el necessitem tots per a poder superar els complexes que ens paralitzen i ens fan témer els uns als altres. El callar massa podria ser només expressió i aliment del complex d’opressor i el xerrar massa, del de víctima mai redimida.

Crec que pots tenir raó en aquesta interpretació del callar o del xerrar massa. Però jo no associo tant el callar massa amb el complex d’opressor, com amb el fet de ser aliè a una cultura. Tanmateix, ni que fos com tu dius, crec que és una fase que tot individu / poble ha de passar per madurar i fer-se autònom. Des de la psicoanàlisi Freud d’aquesta fase de maduració personal en deia “matar el pare”; és una fase necessària, sense la qual un individu / un poble –la seva societat civil- esdevé un etern subordinat i el seu cor cultiva i reprimeix la llavor de l’odi cap a aquest “pare” o “tutor”, que –contràriament- fomenta els respectius rols indefinidament.

I aquí ho deixo, Xec, fins a la propera.
Una forta abraçada,

Anna
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (28-11-2011) Traducción al español de Anna Rossell


El Masnou, 28-11-2011
Querido Xec,

gracias por tus reflexiones, dices que "sólo" tocas uno de los puntos que yo te sugería: que el destino de África lo deben decidir únicamente l@s african@s y que lo que llamamos "occidente" debería abstenerse, pero, en realidad, todo lo que yo decía giraba en torno de este eje, y tú desgranas un rosario de argumentos que van dando luz y matices.

Quisiera comenzar partiendo de esta observación tuya:

 [...], creo que se han creado espacios de reflexión y de encuentro y hermanamiento, gente de todo tipo de horizonte capaz de definir políticas de acción y de transformación comunes y aceptadas por tod@s; esto tanto en los espacios de la sociedad civil como en las estructuras internacionales fundadas en la realidad de los Estados. Los primeros más que los segundos producen una reflexión que tiene valor universal y no se puede dejar que el caprichoso que ostenta el poder por mor de su independencia y de su autonomía y de los valores culturales de su pueblo, que él encarna, decida en contradicción con estos principios...

Sé que lo que yo propongo, es hoy y tal como están las cosas, imposible; es, como tú dices, una utopía, pero creo que debemos formularlo así, radicalmente, para que se cumpla en la realidad lo que a mí me parece que debería cumplirse mínimamente.

De tu cita se desprende que quieres subrayar el hecho de que dejar hablar sólo a l@s african@s podría resultar una injusticia más que flagrante, porque posiblemente los jefes de Estado más tiranos se arrogarían el derecho de representación de sus respectivos pueblos y colarían sus órdenes como opinión generalizada de su gente. Evidentemente tengo muy presente este peligro: cuando digo que es la gente africana y sólo ella la que ha de hablar, me refiero a la reivindicación del derecho del pueblo a rebelarse contra sus tiranos, sean estos blancos o negros -creo que ya te lo había dicho en alguna otra carta-. Es la sociedad civil la que ha de hablar y organizar su convivencia. Y estoy segura de que, si esto sucediera, esta misma sociedad civil buscaría vías de diálogo con occidente. Esto ya sería otra cosa. Si ell@s piden diálogo, es necesario entrar en este diálogo. Y me ilusiona que una persona como tú, tan implicada socialmente y que hace tantos años que vive en África del oeste, crea que se han creado espacios de refleción y de encuentro y hermanamiento, gente de todo tipo de horizonte, capaz de definir políticas de acción y de transformación comunes y aceptadas por tod@s [...].

Tú conoces la realidad desde la experiencia de los años y la buena observación, yo, en cambio, desde la distancia, si bien con cierto conocimiento de las políticas de los Estados occidentales de "Ayuda al desarrollo" (lo pongo entre comillas porque no creo mucho en ello, o nada). La sociedad civil debe hablar, pero para hablar de verdad es necesaria la libertad, y la libertad no se da cuando no se disponde de las mínimas infraestructuras para organizar una mínima subsistencia. El diálogo no será nunca de igual a igual -como debiera ser- cuando las condiciones físicas y materiales entre las partes que dialogan son tan desiguales. En este sentido te doy la razón en lo que dices de que mi postura es utópica; porque conseguir la igualdad de los frentes para dialogar es realmente utópico, dada la abismal desigualdad que los caracteriza hoy por hoy, y no veo que el futuro lo cambie. El diálogo no puede ser nunca verdadero diálogo si una de las partes depende de la otra. Y "occidente" no sólo ha hecho dependiente a todo el continente africano, sino que cada vez lo hace más dependiente. La antigua esclavitud ha sido substituida por la dependencia, aunque, en realidad, no sé qué es peor. Porque la esclavitud es una injusticia flagrante, que se ve a simple vista; la dependencia, en cambio, queda escondida a los ojos menos críticos y se puede confundir con cualquier otra cosa.

Yo creo que estos argumentos son axiales; para mí son un postulado: sin que se den estas condiciones no puede haber verdadero diálogo.

Tú hablas de africano@s occidentalizados: Entre ell@s [l@s african@s] l@s hay que aprenderán a hacer negocio y entrarán en este mundo de las finanzas liberales, sabrán hacer fortuna y convertirse, también ell@s, capitalisstas y de occidentales de buena voluntad: También vendrán otr@s [occidentales, blanc@s] de buena voluntad, sin otro interés más que hacer el bien. Ell@s se darán cuenta de otras cosas: l@s niñ@s no van a la escuela y mueren fácilmente, el agua que beben no siempre es limpia y sana...

No dudo ni un momento de que es así, y es bueno que así sea, que los diferentes mundos y las diferentes culturas se comuniquen entre sí y que cada indiviuduo decida si quiere seguir perteneciendo a la cultura que le dio su nacimiento o si quiere adoptar otra, esto es magnífico. Pero vuelvo al argumento de antes: para decidir el individuo debe ser libre y es necesario que la libertad individual se lleve bien con la libertad social; por esta razón la sociedad civil debe reaccionar y hacer lo necesario para organizar razonable y pacíficamente su convivencia sin intervenciones -interesadas o de buena voluntad- externas. Cuando esto sea una realidad es cuando puede buscarse el diálogo, no antes.

Porque gente occidental "de buena voluntad" hay mucha, mucha que se autodenomina así (yo misma, por ejemplo), y puede que hasta piense honradamente que tiene buena voluntad; pero a pesar de ello su mirada es otra, a pesar de ello se necesita la humildad de tener conciencia de que en tierras extranjeras muy probablemente su mirada se equivoca, que confunde las claves de interpretación, y se le escapa el sentimiento arrogante de aquél / aquella que lleva más años "civilizad@".

Me gusta mucho la observación que haces cuando hablas de la necesidad de diálogo y dices que lo necesitamos tod@s para poder superar los complejos que nos paralizan y nos hacen sentir temor l@s unos hacia l@s otr@s. Callar demasiado podría ser sólo la expresión y el alimento del complejo de opresor@ y hablar demasiado, del de víctima nunca redimida.

Creo que puedes tener razón en esta interpretación del callar o hablar demasiado. Pero yo no asocio tanto el callar mucho con el complejo de opresor@ com con el hech de ser ajen@ a una cultura. Sin embargo, aunque fuera como tú dices, creo que es una fase que todo individuo / pueblo ha de pasar para madurar y hacerse autónomo. Desde el psicoanálisis, Freud llamaba a esta fase de maduración personal "matar al padre"; es una etapa necesaria, sin la cual un individuo / un pueblo -su sociedad civil- deviene un eterno subordinado y su corazón cultiva y reprime la semilla del odio hacia este "padre" o "tutor", que -contrariamente- fomenta los respectivos roles indefinidamente.

Y aquí lo dejo, Xec, hasta la próxima.

Un fuerte abrazo,

Anna

PROYECTO DE CONAKRY (APADRINADO POR LAS DELEGACIONES DE VOLS -VOLUNTARIADO SOLIDARIO- DE MATARÓ, BADALONA, SABADELL Y SANT BOI

*
De part d'en Xec Marquès, director del Projecte del Casal de Nen@s i Joves de Conakry, aquesta felicitació de Nadal, que ell ha enviat per a tot@s vosaltres:
*

BON NADAL

FELIÇ ANY NOU

2012


Gràcies a tots voltros hem pogut

construir

Construint junts

anirem endavant

Nadal i Any Nou

ens omplen d’esperança

 Xec Marquès i tots ets al·lots i al·lotes de donboscoyah Conakry.

20 de diciembre de 2011

HA SALIDO A LA VENTA "QUADERN MALIÀ / CUADERNO DE MALÍ", MI ÚLTIMO POEMARIO

*
El domingo pasado, 18 de diciembre de 2011 se presentó en el local de copas Vins i Divins de El Masnou (Barcelona, España) mi último poemario Quadern malià / Cuaderno de Malí, fruto de mi estancia en este país africano.

La presentación corrió a cargo del filólogo y poeta Jordi Jané i Lligé

El cantautor leridano-senegalés Aluspear amenizó la velada con su música
*
Portada de Quadern malià / Cuaderno de Malí (diseño de portada: Gerard Àvila)
*
El cantautor leridano Aluspear

*
CÓMO ADQUIRIR MIS LIBROS
*

1) Librería Altaïr, de BARCELONA: Gran Vía de les Corts Catalanes, 616 (entre C./ Balmes y Rbla. de Cataluña), 08007 Barcelona, Tel. (34) 933427171, Fax (34) 933427178, Horario de lunes a sábado: 10:00 - 20:30 h, Correo-e: http://www.altair.es/.
*
2) Librería Laie, de BARCELONA, C./ Pau Clarís, 85, Tel. 933181739
*
3) Librería Library (Lili), de EL MASNOU (BARCELONA) (pasaje delante del quiosco de prensa, ante la estación de Ocata)
*
4) Librería Altaïr, de MADRID: C./ Gaztambide, 31 (entre C./ Alberto Aguilera y Princesa), 28015 Madrid, Tel. 915435300, Fax 915443498, Correo-e: altair.m@altair.es
Horario de lunes a viernes: 10:00-14:00 h i 16:30-20:30 h, sábado: 10:30-14-30 h
*
5) Librería Primado, de VALENCIA, Avda. Primado Reig, 102, Tel. 963616064 (Miguel Morata)
Correo-e: libreriaprimado@hotmail.com
libreriaprimado.blogspot.com

*
6) Librería Céfiro, de SEVILLA, C./ Virgen de los Buenos Libros, 1, 41002 SEVILLA, Tel. y Fax: 954 215 883, Correo-e: cefiro@cefiro-libros.com (Luis)
*
7) Librería La Fuga, de SEVILLA, C./ Conde de Torrejón, 4 (al final de la C./ Amor de Dios), Alameda de Hércules, 41003 SEVILLA, Tel.: 954 382 340, Correo-e: lafuga@nodo50.org (Luis)
*
8) Editorial ACEN, de CASTELLÓN: www.acencs.org
Correo-E: info@acencs.org
Tel.: 662606550
*
9) Librería Argot, de CASTELLÓN, C./ San Vicente, 16, 12002 Castelló de la Plana,
Tel.: 964 250 498, Fax: 964 240 368, Correo-e: argot@argot.es
*
10) Envía un correo a la dirección annarossell@masnou.jazztel.es con tu nombre y tu domicilio postal. Lo recibirás en tu casa, previo el pago de su precio (más los correspondientes gastos de envío -España-) al número de cuenta:

Titular: Anna Rossell
Cuenta nº: 2100 1341 24 0200171951
*
*
LISTA DE PRECIOS:

Mi viaje a Togo (Libro de viajes) 18,50 Euros

La ferida en la paraula (poemario) 12 Euros

Mondomwouwé (novela) 12 Euros

Quadern malià / Cuaderno de Malí (poemario) 12 Euros

Aquellos años grises (España 1951-1975) (novela) 14 Euros

19 de diciembre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-12-2011) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-12-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
(Catalán)
* 
Xec Marquès en un acte, a Terrassa (desembre 2010) / Xec Marquès en un acto, en Terrassa (diciembre 2010)
*
Conakry, 6 de desembre 2011

Fa tres dies, un jove estudiant em presentava el tema d’un exercici de redacció que el professor els havia demanat. El títol era “La colonisation est la cause du sous-développement de l’Afrique” ["La colonització és la causa del subdesenvelopament de l'Àfrica"]. Un tema provocador, sobretot per a un ciutadà de Guinea, que té com a pare fundador de la república el Sékou Touré, aquell que va dir a De Gaulle “mieux vaut être pauvre dans la liberté que riche dans l’opression” ["millor ser pobre en la llibertat que ric en l'opressió"].

Vàrem estar reflexionant junts durant uns vint minuts. Jo el volia conduir a una reflexió que anés més enllà dels tòpics i afirmacions reduccionistes. El vaig conduir a fer un recorregut per la història. No es pot negar que fa un centenar d’anys es van trobar front a front estats europeus (França i Anglaterra) amb un poder militar, econòmic i cultural eficaç i unes col·lectivitats més o menys unificades per arrels culturals, de clans i en procés de constitució d'unitats més grans per pactes i guerres (els regnes i imperis que els blancs es van trobar i que en alguns llocs els van oposar forta resistència). Els països invasors estaven creant una economia i una riquesa fonamentada en l’explotació de terres i de gents descobertes i dominades des de feia alguns anys. Durant anys la primera riquesa que l’Àfrica va exportar varen ser els seus fills i filles, introduïts en el circuit econòmic com a mà d’obra esclava.

Grans capitals es van poder constituir i els països dominadors disposaven de recursos per enfortir la seva posició i capacitat de dominació, fins i tot en les qüestions humanes de la llibertat i de la dignitat de la persona, fins adonar-se’n que l’esclavatge no tenia raó de ser i s’havia d’acabar amb ell. Entre ells van fer guerres i quan feien la pau es posaven d’acord sobre qui i com governava una part del món. Van dibuixar fronteres i establir països, i així van néixer els estats africans. Uns i altres se n’adonaven que la cosa no podia durar massa, cada poble tenia el dret de governar-se, hi va haver guerres i revoltes; amb més o manco violència van venir les independències. Era fa una cinquantena d’anys.

Els estats nous arribaven a les independències en un món que ja havia fet el dibuix de la distribució del poder i del “conjunt de les nacions”. S’integraven en la màquina de la política i de l’economia mundial, dominada fins fa uns vint anys per la política dels blocs: un sota l’influencia dels EEUU, l’altre, de la URSS. Els grans es varen arribar a posar d’acord i nous equilibris es van anar constituint. La política es moria per deixar tot l’espai a l’economia que es diu capitalista. Avui és això que domina el món. Fins i tot els que han creat aquesta màquina en viuen espantats.

Quan algú vestit d’una manera sofisticada, viatjant en vaixells i altres màquines, manipulant eines que maten amb molta eficàcia, quan aquest té necessitat d’alimentar la seva economia i el seu confort i és a casa teva on troba el que li cal, aviat el nou arribat es creu desenvolupat i et mira des de dalt. La teva nuesa, la teva simplicitat de vida, l’absència de màquines i d’eficàcia se n’anomenarà des d’aleshores subdesenvolupament.

També en vindran d’altres de bona voluntat, sense altre interès que fer el bé. Ells se n’adonaran d’altres coses: els nens no van a l’escola i es moren fàcilment, l’aigua que beuen no sempre és neta i sana.... ; algun@s d'ell@s tindran la sort de viatjar i coneixeran (molts amb ocasió de les guerres entre els grans) el món d'on vénen aquests estrangers, veuran les seves cases i el seu confort, aprendran alguns dels seus valors i fins i tot prendran consciència de la seva opressió i de la seva dignitat de negre, des de segles negada.

Entre ell@s n’hi ha que aprendran a fer negoci i entraran en aquest món de la finança liberal, sabran fer fortuna i esdevenir, també ell@s, capitalistes.

Anna, des de la meva perspectiva, em costa definir la frontera entre el que s’ha d’abstenir de proposar i el que ha de gaudir de tota la llibertat i autonomia per a comandar l’acció.

La teva proposició em sembla utòpica o, millor, que fa abstracció de la història i de les dinàmiques concretes del poder de decisió en els països d’Àfrica.

Al mateix temps, trobo que s’han creat espais de reflexió i de trobada i agermanant, gent de tot horitzó capaç de definir polítiques d’acció i de transformació comunes i acceptades per tots; això tant en els espais de la societat civil com en les estructures internacionals fonamentades en la realitat dels estats. Els primers més que els segons produeixen una reflexió que té valor universal i no es pot deixar que el capritxós que ostenta el poder per mor de la seva independència i de la seva autonomia i dels valors culturals del seu poble, que ell encarna, decideixi en contradicció amb aquests principis (casos n’hem viscut en el tema de la lluita contra la SIDA).

Això per a les grans línees d’acció.

Desprès ve el tema de la gestió concreta de programes i de plans d’acció. Estic d’acord en que cal una participació més eficaç dels beneficiaris d’aquesta acció. Però al mateix temps cal una implicació més gran de la societat civil i de la base en la gestió de l’administració de l’Estat que gestiona aquesta “ajuda”.

Sí que és veritat que, amb l’esclavatge, la colonització i la  imposició d’una mundialització capitalista i liberal, els poderosos han fet desastres (i en són els principals protagonistes) i entre les víctimes alguns han sabut aprofitar-se'n.

Sí que és veritat que, en la lluita per l’abolició de l’esclavatge, per a les independències de les colònies i contra la mundialització contemporània, les víctimes són el primer front de batalla i hi ha també un front (una quinta columna) en els estats opressors.

No tot és blanc ni tot és negre.

Cal callar i escoltar, però també cal dialogar. Crec que aquests espais de diàleg existeixen.

Ho necessitem tots per a poder superar els complexes que ens paralitzen i ens fan témer els uns als altres. El callar massa podria ser només expressió i aliment del complex d’opressor i el xerrar massa, del de víctima mai redimida.

El que proposes fa déu o vint anys era necessari: calia callar i deixar parlar l'altre. Avui, si això encara és veritat en alguns llocs i en alguns àmbits, en d’altres (la gran majoria) ja està, em sembla, superat.

Hi ha una mena de reacció que vaig sentir l’altra dia a casa del francès que treballa a Rio Tinto (et vaig parlar de casa seva), que consisteix a dir cadascú tranquil a casa seva. Si vénen a França que callin si anem a casa seva també sabrem callar. L’estranger ha de saber callar per aprendre i la seva saviesa serà de dosificar silenci i paraula perquè de la trobada tots n'aprenem una mica més.

Al final em sembla que només he tocat un punt que es refereix a la teva proposta d'abstenir-se de decidir res.

Xec
*
Annex:

El sentit dels moviments immigratoris:

Quan un “blanc” treballa en una empresa implantada a l’Àfrica se li diu un expatrié [expatriat]; quan un negre viatja al país dels blancs per trobar feina se li diu un immigrant.
El primer adjectiu comporta salaris més alts, primes de desplaçament, habitacions i espais més o menys reservats (fins i tot escoles per als / a les nen@s).

El segon comporta lleis persecutòries i restrictives, marginalització i exclusió.
El primer viatja a partir d'un contracte, que troba sovint el seu fonament en alguna mena de convenció de cooperació.

El segon viatja a partir de la necessitat.
Darrera el primer hi ha un agosarat ben diplomat i ambiciós amb ganes, tolvegada, d’aventura.

Darrera el segon hi ha un miratge i molta voluntat.
El primer viatge amb primera i a un ritme definit per contracte.

El segon en pastera i pagant sovint amb la pròpia sang.
Si és així no hi pot haver trobada.
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (06-12-2011)
Traducción al español de Anna Rossell
*
Conakry, 6 de diciembre 2011
*
Hace tres días, un joven estudiante me presentaba el tema de un ejercicio de redacción que el profesor les había encargado. El título era "La colonisation est la cause du sous-développement de l'Afrique" ["La colonización es la causa del subdesarrollo de África"]. Un tema provocativo, sobre todo para un ciudadano de Guinea, que tiene como padre fundador de la república a Sékou Touré, aquel que le dijo a De Gaulle "mieux vaut être pauvre dans la liberté que riche dans l’opression” ["mejor ser pobre en la libertad que rico en la opresión"].

Estuvimos reflexionando juntos durante unos veinte minutos. Yo quería conducirlo a una reflexión que fuera más allá de los tópicos y afirmaciones reduccionistas. Lo incité a hacer un recorrido por la historia. No se puede negar que hace un centenar de años se encontraron frente a frente estados europeos (Francia y Gran Bretaña) con un poder militar, económico y cultural eficaz y unas colectividades más o menos unificadas por raíces culturales, de clan y en proceso de constitución de unidades mayores por pactos y guerras (los reinos e imperios que los blancos se encontraron y que en algunos lugares les opusieron resistencia). Los países invasores estaban creando una economía y una riqueza fundamentada en la explotación de tierras y de gentes descubiertas y dominadas desde hacía algunos años. Durante años la primera riqueza que África exportó fueron sus hij@s, introducid@s en el circuito económico com mano de obra esclava.

Grandes capitales pudieron constituirse y los países dominadores disponían de recursos para fortalecer su posición y capacidad de dominación, incluso en las cuestiones humanas de la libertad y de la dignidad de la persona, hasta que se dieron cuenta de que la esclavitud no tenía razón de ser y que había que acabar con ella. Entre ellos hicieron guerras y cuando hacían la paz se ponían de acuerdo sobre quién y cómo había que gobernar una parte del mundo. Dibujaron fronteras y establecieron países, y así nacieron los estados africanos. Unos y otros se dieron cuenta de que la cosa no podía durar mucho, cada pueblo tenía derecho a gobernarse, hubo guerras y revueltas; con mayor o menor violencia llegaron las independencias. Esto sucedía hace cincuenta años.

Los nuevos estados llegaban a la independencia en un mundo que ya había hecho el dibujo de la distribución del poder y del "conjunto de las naciones". Se integraban en la máquina de la política y de la economía mundial, dominada hasta hace unos veinte años por la política de los bloques: uno bajo la influencia de los EEUU, el otro, de la URSS. Los grandes se pusieron de acuerdo y fueron constituyéndose nuevos equilibrios. La política moría para dejar todo el espacio a la economía llamada capitalista. Hoy es ella la que domina el mundo. Incluso los que han creado esta máquina se horrorizan.

Cuando alguien que viste de manera sofisticada, que viaja en barcos y otros aparatos, que manipula herramientas que matan con mucha eficacia, cuando este alguien tiene necesidad de alimentar su economía y su confort y enbcuentra en tu casa lo que le hace falta, pronto este recién llegado se siente desarrollado y te mira por encima del hombro. Tu desnudez, la simplicidad de tu modo de vivir, la ausencia de máquinas y de eficacia, todo vendrá a llamarse entonces subdesarrollo.

También llegarán otr@s de buena voluntad, sin otro interés más que el de hacer el bien. Ell@s se darán cuenta de otras cosas: l@s niñ@s no van a la escuela y mueren fácilmente, el agua que beben no siempre el limpia y sana...; algun@s de ell@s tendrán la suerte de viajar y conocerán (much@s con motivo de las guerras) el mundo de donde vienen estos extranjeros, verán sus casas y su confort, aprenderán algunos de sus valores e incluso tomarán conciencia de su opresión y de su dignitat de negr@, negada durante tantos siglos.

Entre ell@s los habrá que aprenderán a hacer negocio y entrarán en este mundo de la finanza liberal, sabrán hacer fortuna y convertirse, también ell@s, en capitalistas.

Anna, desde mi perspectiva, me cuesta definir la frontera entre quien debe abstenerse de proponer y quien debe gozar de toda libertad y autonomía para liderar la acción. 

Tu propuesta me parece utópica, o mejor, creo que hace abstracción de la historia y de las dinámicas concretas del poder de decisión en los países africanos.

Además creo que se han creado espacios de reflexión y de encuentro en los que confraterniza gente de horizontes distintos capaz de definir políticas de acción y de transformación comunes y aceptadas por tod@s; esto tanto en los espacios de la sociedad civil como en las estructuras internacionales fundamentadas en la realidad de los estados. Los primeros más que los segundos producen una reflexión que tiene valor universal y no se puede dejar que el caprichoso que ocupa el poder por mor de su independencia y de su autonomía y de los valores culturales de su pueblo, que él encarna, decida en contradicción con estos principios (hemos vivido casos así en el tema de la lucha contra el SIDA).

Esto en cuanto a las grandes líneas de acción.

Después viene el tema de la gestión concreta de programas y de planes de acción. Estoy de acuerdo en que es necesaria una participación más eficaz de l@s beneficiari@s de esta acción, pero al mismo tiempo es necesaria una mayor implicación de la sociedad civil y de la base en la gestión de la administración del Estado que gestiona esta "ayuda".

Sí que es verdad que, con la esclavitud, la colonización y la imposición de una mundialización capitalista y liberal, l@s poderos@s han hecho desastres (y son l@s principales protagonistas) y entre las víctimas algun@s han sabido sacar provecho de ello.

Sí que es verdad que, en la lucha por la abolición de la esclavitud, por las independencias de las colonias y contra la mundialización contemporánea, las víctimas son el primer frente de batalla y hay también un frente (una quinta columna) en los estados opresores.

No todo es blanco ni todo es negro.

Es necesario callar y escuchar, pero también es necesario dialogar. Creo que estos espacios de diálogo existen.

Lo necesitamos tod@s para poder superar los complejos que nos paralizan y nos hacen temer l@s un@s a l@s otr@s. Callar demasiado podría ser tan solo expresión y alimento del complejo del opresor y hablar demasiado, el de víctima nunca redimida.

Lo que propones era necesario hace diez o veinte años: era necesario callar y dejar hablar al otro. Hoy, si esto es verdad aún en algunos lugares y en algunos ámbitos, en otros (la gran mayoría) ya está, creo, superado.

Hay un tipo de reacción que escuché el otro día en casa de aquel francés que trabaja en Rio Tinto (te hablé de su familia), que consiste en que cada un@ se comporte con tranquilidad en su casa: si vienen a Francia que callen, y si vamos nosotros a su casa también hemos de saber callarnos nosotr@s. El / la extranjer@ ha de saber callar para aprender y su sabiduría consiste en dosificar el silencio y la palabra para que del encuentro tod@s aprendamos un poco más.

Al final creo que sólo he tocado un punto, el que se refiere a tu propuesta de abstenerse de tomar decisiones.

Xec
*
*
Anexo:

El sentitdo de los movimientos immigratorios:

Cuando un "blanco" trabaja en una empresa implantada en África se le llama expatrié [expatriado]; cuando un negro viaja al país de los blancos para encontrar trabajo recibe el nombre de inmigrante.El primer adjetivo comporta salarios más altos, primas de desplazamiento, habitaciones y espacios más o menos reservados (incluso escuelas para l@s niñ@s).
El segundo comporta leyes persecutorias y restrictivas, marginalización y exclusión.
 
El primero viaja partir de un contrato, que a menudo encuentra su fundamento en algún tipo de convención de cooperación.

El segundo viaja a partir de la necesidad.

Detrás del / de la primer@ hay un@ lanzad@ bien diplomado y ambicioso con ganas, quizás, de aventura. Detrás del / de la segund@ hay un espejismo y mucha voluntad.
El / la primer@ viaja en primera clase y a un ritmo definido por contrato.
El / la segund@, en patera y pagando a menudo con la propia sangre.
Si es así, no puede haber encuentro.


13 de diciembre de 2011

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (13-12-2011) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (13-12-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Maig 2011, trobada de poetes en xarxa a Sigüenza / Mayo 2011, encuentro de poetas en red en Sigüenza
*
El Masnou, 13-12-2011
Estimat Xec,

ja sé que la teva última carta, del 7 de desembre, la veus com una mena d’esborrany, unes idees encara poc consolidades que esperes posar més endavant en ordre. Però, tot i això, voldria comentar algunes de les reflexions que hi fas, per bé que seré breu, a l’espera de respondre’t la propera carta, més definitiva:

Com bé dius, l’ajuda internacional al desenvolupament passa cada dia més per l’acció directa, és a dir, pel tracte del “benfactor” amb el “benfactor” mateix: França tracta directament amb l’empresa francesa, la Xina ho fa directament amb la xinesa, i fins i tot sovint els treballadors són també del país que aporta el capital. Precisament per aquest mateix motiu jo crec que els protagonistes dialèctics de la possible revolució (que cal) sí que són nord – sud, perquè el nord és sinònim de capital i el sud, de pobresa.
Dius que “les revolucions mai les comencen els més pobres, cal un llevat”, i jo et dono la raó, però no del tot. És clar que mai les comencen els /les més pobres, però el llevat que cal ha de venir del grup dels / de les més pobres; mai la fa un@ representant del capital, la revolució, sinó un@ representant dels més pobres. I en continent africà té prou intel·lectuals sensibles i sensibilitzats per liderar-la, però cal organització, és clar.

Dius: “L’occident no és el llevat, sinó una societat civil que s’expressa en llocs com el ‘fòrum social’, on nord i sud, est i oest es troben i fan avançar idees i proposicions”. Sí, però el diàleg està absolutament condicionat per la mirada del nord, les idees que avancen són exclusivament les seves, i l’avanç és fictici, perquè la contrapart està lligada de mans i peus i acota el cap davant del capital, que necessita per a la construcció del seu país. Com molt bé afirmes tu, qui paga mana.

També escrius: “Tolvegada no és la relació colonitzat - colonitzador el problema, sinó persona - capital. Trobo que aquí hi ha el lloc de la trobada de les ànimes”.  A mi em sembla ben utòpica aquesta afirmació: quan el capital ha tingut ànima? Mai de la vida, ben al contrari, no hi has res més mancat d’ànima que el capital.

Encara un comentari: dius: “Al complex colonitzador - colonitzat s’hi va afegint el complex capital disponible i generós - dolenta gestió per excés de generositat social”. Certament, però aquest és un altre tema. Per aquest motiu et deia jo que la revolució que cal a Àfrica ha de ser tant contra el capital (= occident) com contra els seus còmplices (= els governs corruptes que els fan el joc).
D'altra banda: ¿ha estat el capital alguna vegada generós? El capital sempre és interessat. Ho va ser, ho és i ho serà, és inherent a la seva "filosofia" (amb perdó pel terme).

Una molt forta abraçada, Xec. Escriu aviat.

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (13-12-2011)
Traducción al español de Anna Rossell
El Masnou, 13-12-2011
Querido Xec,

ya sé que tu última carta, del 7 de diciembre, la ves como una especie de borrador, unas ideas aún poco consolidades que esperas poner en orden más adelante. Pero aun así quisiera comentar algunas de las reflexiones que apuntas, aunque seré breve, a la espera de responderte tu próxima, más definitiva:

Como bien dices la ayuda internacional al desarrollo pasa cada día más por la acción directa, es decir, por el trato del "benefactor" con el propio "benefactor": Francia trata directamente con la empresa francesa, China lo hace directamente con la china, incluso a menudo hasta los trabajadores son también del país que aporta el capital. Precisamente por este motivo yo cro que los protagonistas dialécticos de la posible revolución (necesaria) sí son norte - sur, porque el norte es sinónimo de capital y el sur, de pobreza.

Dices que "las revoluciones nunca las empiezan los más pobres, se necesita una levadura", y yo estoy de acuerdo, aunque no del todo. Es evidente que nunca las inician l@s más pobres, pero la levadura necesaria ha de provenir del grupo de los más pobres; nunca la hace un@ representante del capital la revolución, sino un@ representante de l@s más pobres. Y el continente africano tiene suficientes intelectuales sensibles y sensibilizados para liderarla, pero se necesita organización, claro.

Dices: "Occidente no es la levadura, sino una sociedaad civil que se expresa en lugares como el 'forum social', donde norte y sur, este y oeste se encuentran y hacen avanzar ideas y propuestas". Sí, pero el diálogo está absolutamente condicionado por la mirada del norte, las ideas que avanzan son exclusivamente las suyas, y el avance es ficticio, porque la contraparte está atada de pies y manos y baja la cabeza ante el capital, que necesita para la construcción de su país. Como bien afirmas tú, quien paga manda.
También escribes: "Quizás no sea la relación colonizado - colonizador el problema, sino persona - capital. Pienso que aquí está el lugar donde las almas pueden encontrarse". A mí me parece muy utópica esta afirmación: ¿cuándo ha tenido alma el capital? Jamás, al contrario, no hay nada tan falto de alma como el capital.
Aun otro comentario: cuando dices "Al complejo colonizador - colonizado se va sumando el complejo capital disponible y generoso - mala gestión por exceso de generosidad social". Ciertamente, pero éste es ya otro tema. Por este motivo yo te decía que la revolución que necesita África debe ser tanto contra el capital (= occidente) como contra sus cómplices (= los gobiernos corruptos que les hacen el juego). Y por otro lado: ¿ha sido alguna vez generoso el capital? El capital es siempre interesado. Lo fue, lo es y lo será, es inherente a su "filosofía" (con perdón del término).
Un abrazo muy fuerte, Xec. Escribe pronto.

Anna

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (05-12-2011) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (05-12-2011)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*


Xec Marquès (esquerra) amb Pepe Guillem, a El Masnou (estiu 2005) / Xec Marquès (izquierda) con Pepe Guillem (verano de 2005)
*
Catalán
*
Conakry, 5 de desembre 2011

Benvolguda Anna :
No vull deixar passar més temps sense reaccionar a la teva darrera carta-debat que és del 7 del mes passat. Però trobo que em cal més temps i tranquil·litat per a una reflexió més posada. Avanço el que em sembla que estructurarà la meva resposta.

Abans d’ahir escoltava una entrevista a una representant d’Oxfam que participava a un taller-seminari-congrès sobre l’ajuda al desenvolupament. Tots els grans països hi eren presents. Aquesta senyora explicava que una de les noves línees d’acció proposades i que anava fent camí era la d’una implicació més gran de les institucions locals en la definició i la gestió de l’ajuda. Molta de l’ajuda pren forma d’acció directa (per exemple, França està finançant la construcció del nus de camins a l’entrada de Kaloum [el barri més antic de la ciutat de Conakry] i el treball el fa una empresa francesa). Certament la definició de la necessitat ve d’un diàleg (cal un nus per descongestionar la circulació a l’entrada de Kaloum), però França no dóna els diners al govern perquè faci el treball, sinó que tracta directament amb l’empresa. També vaig sentir a la ràdio que a Nigèria la primera refineria de petroli l’han construït els xinesos i algunes organitzacions locals es queixen de la sobre-facturació dels treballs que comporta que l’empresa xinesa estarà més temps i a un percentatge més alt pagant-se l’ajuda oferta. La gran part de l’ajuda al desenvolupament passa per aquesta dinàmica d’acció directa (un altre exemple és el de passar per els organismes de l’ONU o ONG especialitzades – USAID – per als temes de lluita contra la malària, la sida....).
Sempre ha estat veritat que qui paga mana: no és el que està passant amb Grècia que es veu amb un govern titella?, o més en general amb tot el món : mana el capital, que és el que paga.

La revolució no té com a protagonistes dialèctics nord-sud, sinó capital-dinàmica social (no sé com acabar de definir el segon terme).
Llavors la identificació de l’un i l’altre esdevé molt més complicada. Al complex colonitzador-colonitzat s’hi va afegint el complex capital disponible i generós - dolenta gestió per excés de generositat social.

El capital és cada vegada més ric i la societat més pobra, i això d’una manera molt més escandalosa a l’Àfrica, on el capital és, malgrat tot, més rentable.
Quan parlo de revolució al món occidental i, en conseqüència, al sud és perquè les revolucions mai les comencen els més pobres, cal un llevat.

L’occident no és el llevat, sinó una societat civil que s’expressa en llocs com el “fòrum social”, on nord i sud, est i oest es troben i fan avançar idees i proposicions.
Ens cal reconèixer el problema comú, que és el poder del capital, cada vegada més liberal.

Tolvegada no és la relació colonitzat-colonitzador el problema, sinó persona-capital. Trobo que aquí hi ha el lloc de la trobada de les ànimes.
Espero poder desenvolupar tot això el més aviat possible i posar-hi una mica més d’ordre.
Fins ben aviat.

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (05-12-2011)
Traducción al español de Anna Rossell
Conakry, 5 de diciembre de 2011

Querida Anna :
No quiero dejar pasar más tiempo sin reaccionar a tu última carta-debate, que es del 7 del mes pasado. Pero siento que necesito más tiempo y tranquilidad para una reflexión más reposada. Avanzo lo que creo estructurará mi respuesta.

Anteayer escuchaba una entrevista a una representante de Oxfam que participaba en un taller-seminario-congreso sobre la ayuda al desarrollo. Todos los grandes países estaban presentes. Esta señora explicaba que una de las nuevas líneas de acción propuestas y que iba abriéndose camino era la de una implicación mayor de las instituciones locales en la definición y la gestión de la ayuda. Gran parte de la ayuda toma forma de acción directa (por ejemplo, Francia está financiando la construcción del nudo de caminos en la entrada de acceso a Kaloum [el barrio más antiguo de la ciudad de Conakry] y el trabajo lo hace una empresa francesa). Ciertamente la definición de la necesidad viene de un diálogo (se necesita un nudo para descongestionar la circulación en la entrada de Kaloum), pero Francia no da el dinero al gobierno para que haga el trabajo, sino que trata directamente con la empresa. También escuché en la radio que en Nigeria la primera refinería de petróleo la ha construido los chinos y algunas organizaciones locales se quejan de la sobrefacturación de los trabajos que comporta que la empresa china estará más tiempo y a un porcentaje más elevado pagándose la ayuda ofrecida. El grueso de la ayuda al desarrollo pasa por esta dinámica de acción directa (otro ejemplo es el de pasar por los organismos de la ONU o ONGs especializadas -USAID- para los temas de lucha contra la malaria, el sida...).

Siempre ha sido verdad que quien paga manda: ¿no es lo que está sucediendo con Grecia, que ha de verse con un gobierno títere?, o más en general con todo el mundo: manda el capital, que es el que paga.

La revolución no tiene com a protagonistas dialécticos norte-sur, sino capital-dinámica social (no sé com acabar de definir el segundo término.
Entonces la identificación de uno y otro se complica mucho más. Al complejo colonizador-colonizado se le va añadiendo el complejo capital disponible y generoso - mala gestióon por exceso de generosidad social.
El capital es cada vez más rico y la sociedad más pobre, y esto de un modo mucho más escandaloso en África, donde el capital es, con todo, más rentable.

Cuando hablo de revolución en el mundo occidental y, en consecuencia, en el sur es porque las revoluciones nunca las inician los más pobres, se necesita una levadura.

Occidente no es la levadura, sino una sociedad civil que se expresa en lugares como el "fòrum social", donde norte y sur, este y oeste se encuentran y hacen avanzar ideas y propuestas.

Necesitamos reconocer el problema común, que es el poder del capital, cada vez más liberal.
Quizás no sea la relación colonizado - colonizador el problema, sino persona - capital. Creo que aquí está el lugar del encuentro de las almas.
Espero poder desarrollar todo esto lo más pronto posible y ponerlo un poco en orden.

Hasta muy pronto.

Xec

11 de diciembre de 2011

PARA TONIANGELS torra escrig, ESTE MICRORRELATO DE BIENVENIDA A NUESTRA TERTULIA (El valor de la ortografía)

*
EL VALOR DE LA ORTOGRAFÍA

Le estaba muy agradecido a su colega mexicana por haberle ofrecido su casa mientras tuviera que quedarse en la ciudad. No era mucho tiempo, sólo el mes que duraba el seminario que debía dar en la universidad como profesor invitado. No tener que buscar alojamiento le ahorraba muchos problemas. Además estaría solo, a sus anchas. Su condición de fumador empedernido le planteaba a menudo serias dificultades de convivencia. Era una suerte que ella hubiera tenido que ausentarse por cuestiones de trabajo precisamente en las mismas fechas. Antes de emprender el viaje se habían escrito un par de correos. Él le había preguntado si tenía que ocuparse de algo a su llegada y ella le había contestado escuetamente: “No, abra la llave del gas. Anteayer detecté un grave problema y la cerré, pero ya llamé a la compañía”. Siguiendo a pies juntillas estas instrucciones, eso fue lo primero y lo último que hizo apenas hubo entrado y dejado la maleta en el recibidor. La explosión causó graves daños en todo el vecindario. Con las prisas ella había escrito una coma de más en su correo. La coma lo mató. Sin embargo ella insiste en que fue el tabaco.

© Anna Rossell