24 de diciembre de 2009

Correspondencia Anna Rossell-Xec Marquès (24-12-2009)

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (24-12-2009)

A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Dinant amb amics a la casa d'El Masnou (tardor 2005) /

Comiendo con amigos en la casa de El Masnou (otoño 2005)

El Masnou, 24-12-2009


Estimat Xec,

gràcies per la teva carta. És molt d’agrair sabent en quines condicions escrius. Gràcies.
I com dius, un nou Nadal ha arribat. Ara fa un any el celebràvem plegats a casa vostra, ara fa un any moria el president del vostre país i ara fa un any la Junta militar que actualment el governa donava un cop d’Estat. I tan com semblava que prometia al principi, entretant heu viscut alguns avenços amb l’electricitat, però també dimissions de ministres, la pujada dels preus, la manca de productes al mercat, el desencant de promeses incomplertes, la repressió i les criminals matances i violacions a sang freda el darrer mes de setembre per part de l’exèrcit i l’atemptat fallit contra el president de la Junta militar. Déu n’hi do! Només espero que tot plegat no faci esclatar una guerra civil. Fa un parell de dies llegia a la pàgina d’internet que tu em vas recomanar –aminata.com- la notícia que les tensions entre les ètnies creixien... . Esperem que no, que tot vagi per la via del diàleg.

Com tu dius, sembla que, pel que fa a nosaltres, hem esgotat el tema de la “traducció en justícia” dels texts bíblics. Però m’agrada que ens hem anat acostant, ens hem ajudat l’un@ a l’altr@ a matisar, a filar més prim en el nostre pensament, en l’argumentació. I els dos estem d’acord en què un text “instrumental”, com tu n’hi dius, de redacció més justa, sense exclusions ni discriminacions, un text que fos una traducció per a la pràctica de cada dia, donaria més llibertat a tothom i faria la justícia que no fa, per desfaçat, l’original.

En un altre ordre de coses em dius que penses que vaig massa lluny quan comparo la dona que no viu malament l’exclusió i discriminació, que l’Església institucional li aplica, amb una dona maltractada. Dius que jo faig una transferència del meu propi sentiment cap a altres dones, “que no és just projectar el propi sentiment vers d’altres que, amb menys condicions externes, expressen una gran llibertat i ni són tan submises ni sofertes. Vas massa lluny quan poses al mateix nivell el sentiment de la dona maltractada i el de la cristiana compromesa que no té cap mal a viure l’exclusió del ministeri sacerdotal.”
Entenc que et sembli que vaig massa lluny, però, honradament, jo penso que només ho sembla. Perquè en realitat en l’exclusió hi ha violència i les reaccions a la violència tenen totes alguna cosa de comú. Dius que jo projecto el propi sentiment vers d’altres dones. No ho crec. El meu sentiment és ben diferent que el d’aquestes altres dones a què tu fas referència..., el que faig és un paral•lelisme entre la seva reacció (o la seva absència de reacció) i la de les dones maltractades, perquè crec trobar-hi una similitud. Això requereix un distanciament, una actitud d’anàlisi, que exclou l’empatia. Tot plegat jo crec que en aquest punt estem arribant a poder plantejar un tema que hi té alguns trets en comú, però que ja comença a ser un altre: Quanta gent hi ha al món que no se n’adona que l’estan excloent i explotant? On comença una situació a ser justa / injusta? Podem dir que la justícia / injustícia comença només quan hi ha consciència de justícia / injustícia per part d’aquell@ que en gaudeix / la pateix? És lícit “despertar” la consciència dels qui no senten com una injustícia una situació que nosaltres sí que sentim com injusta? D’això n’havíem parlat ja fa un temps. És tema llarg, aquest... .

Com sempre, aprenc de la teva madura manera d’analitzar, una manera que només pot venir d’algú amb experiència, però també amb la capacitat d’observació i la sensibilitat tan fina com per fer-la fructificar, perquè l’experiència, sense aquestes altres qualitats, es perd, no esdevé font d’aprenentatge. Dius: “Per a mi la qüestió és el ‘canvi’, ‘l’evolució’, el progrés humà de la consciencia personal i de la consciència que s’expressa en la ‘llei’, els ‘costums’, els ‘usos. Respecte la primera sempre hi ha hagut herois, personalitats sublims que s’han avançat i que han testimoniat l’absurditat d’una manera de fer i de pensar comuna, obrint així el camí del canvi de mentalitats. D’altres necessitem més condicions d’educació, d’acompanyament social... més condicions ‘externes’ per expressar aquesta mateixa llibertat.”
Em sembla important aquesta diferenciació que fas entre ‘llei’ i ‘costums’. Perquè està clar que una llei, ella sola, no canvia costums arrelats en una societat i que de vegades es canvien costums sense necessitat de lleis, però també és cert que les lleis són un referent a què els humans ens podem acollir per començar a canviar les coses. I sovint han estat, com tu bé dius, aquests herois, personalitats sublims avançades al seu temps, els qui han obert el camí i les seves actuacions han acabat derivant en lleis gairebé sempre. És el joc fecund entre aquests exemples heroics, les lleis i els costums que permet que els individus i les societats evolucionin. Recordo una ocasió en què jo era a casa teva i parlàvem de la mutilació genital femenina, un costum encara molt arrelat als continents africà i assiàtic, molt arrelat malgrat que en molts països és il•legal des de ja fa anys. Tu comentaves precisament això, que la llei, per ella mateixa, no canviava els costums, fruit d’una llarguíssima tradició. Cal anar obrint camí per acompanyar la llei i el canvi de mentalitats. I així funciona. Però de vegades no calen massa anys perquè es produeixi aquest canvi de mentalitats. Pensem només en quants temes eren tabú quan nosaltres érem petits aquí a Espanya i pensem com han evolucionat les maneres de pensar en aquests mateixos temes avui.

I a part d’aquest nou camp de reflexions, tu n’has obert un altre, Marquès: és aquest del celibat. Dius: “Com arribarà el moment que les mentalitats seran prou madures per canviar una disposició discriminatòria de la disciplina del ministeri sacerdotal (exclusió de la dona i celibat).” Tal com ho escrius, dones a entendre que això del celibat també ha de caure ben aviat com una fruita madura. I quina raó que tens, Marquès. Aquest és un altre escull de l’Església catòlica institucional. Doncs, parlem-ne. Ja en tenim per una bona pila de cartes més.

Però ara ho deixo aquí, que avui cal celebrar la Nit de Nadal.

Una forta abraçada, Xec. Que celebreu el Nadal amb l’esperança posada en el futur, més que mai.
Anna

***

CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (24-12-2009)

Traducción al español de Anna Rossell


Querido Xec,

gracias por tu carta. Es de agradecer sabiendo en qué condiciones escribes. Gracias.

Y, como dices, una nueva Navidad ha llegado. Ahora hace un año la celebrábamos juntos en vuestra casa, ahora hace un año moría el presidente de vuestro país y ahora hace un año que la Junta militar que actualmente lo gobierna daba un golpe de estado. Y con todo lo que parecía prometer al principio, entretanto habéis vivido algunos avances con la electricidad, pero también dimisiones de ministros, la subida de los precios, la escasez de productos en el mercado, el desencanto de las promesas incumplidas, la represión y las criminales matanzas y violaciones el último mes de septiembre por parte del ejército y el atentado fallido contra el presidente de la Junta militar. ¡No es poco! Sólo espero que todo ello no conduzca al estallido de una guerra civil. Hace un par de días leía en aquella página de internet que tú me recomendaste -aminata.com- la noticia de que las tensiones entre las étnias crecían... . Esperemos que no, que todo vaya por la vía del diálogo.

Como dices, parece que, por lo que a nosotros se refiere, hemos agotado el tema de la "traducción en justicia" de los textos bíblicos. Pero me gusta que nos hemos ido acercando, nos hemos ayudado un@ a otr@ a matizar, a hilar más fino nuestro pensamiento, la argumentación. Y ambos estamos de acuerdo en que un texto "instrumental", como tú lo llamas, de redacción más justa, sin exclusiones ni discriminaciones, un texto que fuera una traducción para la práctica de cada día, daría más libertad a todo el mundo y haría la justicia que no hace, por desfasado, el original.

En otro orden de cosas me dices que piensas que voy demasiado lejos cuando comparo a la mujer que no vive mal la exclusión y la discriminación, que la Iglesia institucional le aplica, con una mujer maltratada. Dices que yo hago una transferencia de mi propio sentimiento hacia otras mujeres, "que no es justo proyectar el propio sentimiento hacia otras que, con menos condiciones externas, expresan una gran libertad y ni son tan sumisas ni tan sufridas. Vas demasiado lejos cuando pones al mismo nivel el sentimiento de la mujer maltratada y el de la cristiana comprometida que no vive mal la exclusión del ministerio sacerdotal."

Entiendo que te parezca que voy demasiado lejos, pero, honradamente, yo pienso que sólo lo parece. Porque en realidad en la exclusión hay violencia y las reacciones a la violencia tienen todas alguna cosa en común. Dices que yo proyecto el propio sentimiento hacia otras mujeres. No lo creo. Mi sentimiento es muy diferente del de estas otras mujeres a las que tú te refieres..., lo que hago es un paralelismo entre su reacción (o su ausencia de reacción) y la de las mujeres maltratadas, porque creo encontrar una similitud. Ello requiere un distanciamiento, una actitud de anàlisis, que excluye la empatía. En resumen, creo que estamos llegando a un punto en el que podemos plantear otro tema que tiene algunos rasgos en común con éste, pero que ya comienza a ser otro: ¿Cuánta gente hay en el mundo que no se da cuenta de que la están excluyendo y explotando? ¿Dónde comienza una situación a ser justa / injusta? Podemos decir que la justicia / injusticia comienza sólo cuando hay conciencia de justicia / injusticia por parte de aquell@s que la disfrutan / sufren? ¿Es lícito "despertar" la conciencia de l@s que no sienten como una injusticia una situación que a nosotr@s sí nos lo parece? De esto habíamos hablado ya hace un tiempo. Es un tema largo, éste... .

Como siempre, aprendo de tu madura manera de analizar, una manera que sólo puede venir de alguien con experiencia, pero también con la capacidad de observación y la sensibilidad tan fina como para hacerla fructificar, porque la experiencia, sin estas otras cualidades, se pierde, no sirve de fuente de aprendizaje. Dices: "Para mí la cuestión es el 'cambio', la 'evolución', el progreso humano de la conciencia personal y de la conciencia que se expresa en la 'lei', las 'costumbres', los 'usos'. Respecto a la primera siempre ha habido héroes, personalidades sublimes que se han avanzado y que han dado testimonio de lo absurdo de una manera de hacer y de pensar común, abriendo así el camino al cambio de mentalidades. Otr@s necesitamos más condiciones de educación, de acompañamiento social..., más condiciones 'externas' para expresar esta misma libertad."

Me parece importante esta diferenciación que haces entre 'lei' y 'costumbres'. Porque está claro que una lei, por sí misma, no cambia costumbres arraigadas en una sociedad y que a veces se cambian costumbres sin necesidad de leyes, pero también es cierto que las leyes son un referente al que los humanos nos podemos acoger para empezar a cambiar las cosas. Y a menudo, como tú bien dices, han sido estos héroes, personalidades sublimes avanzadas a su tiempo, l@s que han abierto camino y sus actuaciones han acabado derivando en leyes casi siempre. Es el juego fecundo entre estos ejemplos heróicos, las leyes y las costumbres lo que permite que los individuos y las sociedades evolucionen. Recuerdo una ocasión en que yo estaba en tu casa y hablábamos de la mutilación genital femenina, una costumbre aún muy arraigada en los continentes africano y asiático, muy arraigado a pesar de que en muchos países es ilegal desde hace años. Tú comentabas precisament esto, que la lei, por sí misma, no cambiaba las costumbres, fruto de una larguísima tradición. Es necesario ir abriendo camino para acompañar la ley y el cambio de mentalidades. Y así funciona. Pero a veces no hacen falta muchos años para que se produzca un cambio de mentalidades. Pensemos sólo en cuántos temas eran tabú cuando nosotros éramos pequeños aquí en España y penesemos cómo han evolucionado las maneras de pensar en estos mismos temas hoy.

Y a parte de este nuevo campo de reflexiones, tú has abierto otro, Marquès: es éste del celibato. Dices: "Como también llegará el momento en que las mentalidades serán lo suficientemente maduras como para cambiar una disposición discriminatoria de la disciplina del ministerio sacerdotal (exclusión de la mujer y celibato)." Tal como lo escribes, das a entender que esto del celibato ha de caer bien pronto como una fruta madura. Y qué razón tienes, Marrquès. Éste es otro escollo de la Iglesia católica institucional. Pues hablemos de ello. Tenemos cuerda para una buena retahíla de cartas más.

Pero ahora lo dejo aquí, que hoy hay que celebrar la Noche Buena.

Un fuerte abrazo, Xec. Que celebréis la Navidad con la esperanza puesta en el futuro, ahora más que nunca.

Anna

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (24-12-2009)

CARTA DELTEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-12-2009)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al españolXec Marquès, amb Hernán Cordero i Begoña Simal al pati de casa seva, a Conakry (setembre, 2009) / Xec Marquès, con Hernán Cordero y Begoña Simal en el patio de su casa, en Conakry (septiembre, 2009)

Català

Conakry, 23 de desembre 2009

Idò sí, encara serà NADAL, benvolguda :

és veritat que fa temps que hem perdut el fil de la nostra conversa i també és veritat que difícilment les posicions respecte la necessitat de “purificar” el text bíblic s’aproparan gaire més.
Com tu dius, citant el Primo Levi, aquesta formulació, que apareix en la litúrgia pasqual en temps remots i que no va ser suprimida fins al Concili Vaticà II (1962-65): no ha calgut canviar el text bíblic per canviar el text litúrgic. Ha calgut un llarg -malauradament massa llarg- procés de canvi de les mentalitats per decidir-se a canviar un text [i fer-lo] “instrumental”. Com [també] arribarà el moment que les mentalitats seran prou madures per canviar una disposició discriminatòria de la disciplina del ministeri sacerdotal (exclusió de la dona i celibat).
Per a mi la qüestió és el “canvi”, “l’evolució”, el progrés humà de la consciència personal i de la consciència que s’expressa en la “llei”, els “costums”, els “usos”. Respecte la primera sempre hi ha haguts herois, personalitats sublims que s’han avançat i han testimoniat l’absurditat d’una manera de fer i de pensar comuna, obrint així el camí del canvi de mentalitats. D’altres necessitem més condicions d’educació, d’acompanyament social,... més condicions “externes” per expressar aquesta mateixa llibertat.
Penses que un nou text bíblic seria una condició que permetria a més gent i al conjunt de la societat de ser més lliure i més gosada en el domini del respecte, de la igualtat, de la justícia. Penses que més homogeneïtat de drets permetria a més dones de ser més lliures i al conjunt de la societat, més equilibrada i justa. Hi estic d’acord.
Penso, però, que no és just de projectar el propi sentiment a d’altres que, amb menys condicions externes, expressen una gran llibertat i ni son tant submises ni tan sofertes. Vas massa lluny quan poses al mateix nivell el sentiment de la dona maltractada i el de la cristiana compromesa que no viu malament l’exclusió del ministeri sacerdotal.
Perquè les mentalitats canviïn i que el canvi sigui fecund em sembla que cal mantenir l’equilibri entre la capacitat de llibertat humana i de consciència davant del límit i la necessitat d’alliberar la condició humana d’aquest límit. Em ve algun exemple al cap, però aquí ho deixo.

NB : la carta ha estat possible perquè des de les tres de la matinada estic llevat per assegurar aigua al amics/gues del barri. També és veritat que a les 21h 30 ja dormia d’un somni reparador.
Abraçades,

Xec

***
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-12-2009)
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 23-12-2009

En proceso de traducción

Apreciada Anna, pues sí, ya llegó otra NAVIDAD:

es verdad que hace tiempo que hemos perdido el hilo de nuestra conversación y también es cierto que dificilmente las posiciones respecto a la necesidad de "purificar" el texto bíblico se acercarán mucho más. Como tú dices, citando a Primo Levi, esta formulación, que aparece en la liturgia pascual en tiempos remotos y que no fue suprimida hasta el Concilio Vaticano II (1962-65): no ha sido necesario cambiar el texto bíblico para cambiar el texto litúrgico. Ha sido necesario un largo proceso -desgraciadamente demasiado largo- de cambio de las mentalidades para decidirse a cambiar un texto [y hacerlo] "instrumental". Como [también] llegará el momento en que las mentalidades serán lo suficientemente maduras para cambiar una disposición discriminatoria de la disciplina del ministerio sacerdotal (exclusión de la mujer y celibato).
Para mí la cuestión es el "cambio", la "evolución", el progreso humano de la conciencia personal y de la conciencia que se expresa en la "lei", las "costumbres", los "usos". Respecto a la primera siempre ha habido héroes, personalidades sublimes que se han adelantado y han dado testimonio de lo absurdo de un modo de actuar y de pensar comunes, abriendo así el camino al cambio de las mentalidades. Otros necesitamos más condiciones de educación, de acompañamiento social..., más condiciones "externas" para expresar esta misma libertad.

Piensas que un nuevo texto bíblico sería una condición que permitiría a más gente y al conjunto de la sociedad ser más libre y más bregada en el dominio del respeto, de la igualdad, de la justicia. Piensas que más homogeneidad de derechos permitiría a más mujeres ser más libres y al conjunto de la sociedad, más equilibrada y justa. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, pienso que no es justo proyectar el propio sentimiento a otros que, con menos condiciones externas, expresan una gran libertad y ni son tan sumisas ni tan sufridas. Vas demasiado lejos cuando pones al mismo nivel el sentimiento de la mujer maltratada y el de la cristiana comprometida que no vive mal la exclusión del ministerio sacerdotal. Para que las mentalidades cambien y que el cambio sea fecundo me parece que es necesario mantener el equilibrio entre la capacidad de libertad humana y de conciencia ante el límite y la necesidad de liberar la condición humana de este límite. Me viene algún ejemplo a la cabeza, pero lo dejo aquí.

NB : la carta ha sido posible porque desde las tres de la madrugada estoy levantado para asegurar el agua a l@s amig@s del barrio. También es cierto que a las 21:30 h dormía un sueño reparador.

Abrazos,

Xec