22 de mayo de 2013

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS - ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (22-05-2013) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (22-05-2013)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
*
D'esquerra a dreta: Felipe Sérvulo, Anna Rossell, Pere Maragall, Albert Tugues i Goya Gutiérrez al Claustre de Sant Miquel de la Facultat de Teologia de Barcelona (maig 2013) / De izquierda a derecha: Felipe Sérvulo, Anna Rossell, Pere Maragall, Albert Tugues y Goya Gutiérrez en el Claustro de San Miguel de la Facultad de Teología de Barcelona (mayo 2013)

El Masnou, 22-05-2013

Estimat Xec,

L’eix central de la teva última carta gira entorn d’una pregunta crucial:

et demanes “si hi ha en la nostra societat un diàleg entre les generacions”,

i ho fas donant a entendre que tu penses que aquest diàleg no existeix, perquè també dius:

“L’antic sistema feia que els intel·lectuals engendraven intel·lectuals [...], l’àmbit familiar podia ser un lloc on la reflexió entre les generacions trobava un lloc de confrontació; ara els fills i filles diplomats, superformats i deslligats de l’àmbit familiar o social de la reflexió per ajudar-los a fer memòria i ensenyar-los els conceptes i els termes de referència vers a un mateix i als altres han canviat.”

D’això es desprèn que tu penses que el nexe entre les generacions -el nexe del diàleg- s’ha trencat i que abans sí que existia aquest nexe.

Ignoro si una visió panoràmica dels esdeveniments et donaria la raó en aquests dos supòsits, però la meva experiència personal (i la meva intuïció quan penso en la dels/les altres) m’obliguen seriosament a posar-ho en dubte: no crec pas que les generacions passades dialoguessin gens amb la dels seus respectius pares. Ben al contrari, si podem parlar d’alguna progressió en aquest sentit, és la generació jove d’ara –parlo sempre de les nostres cultures europees i segurament també nordamericanes- la que ha tingut i té més oportunitats i situacions propícies al diàleg amb els seus pares. Personalment –i crec que no sóc cap cas aïllat, sinó un prototípic exemplar de la meva generació-, “diàleg”, en cap mena de sentit, era impensable en el si de la meva família i menys amb els meus pares; en canvi, sí que ho era entre nosaltres, com a pares, i els nostres fills.

No, el diàleg no s’ha trencat, perquè mai no va existir (parlo en termes generals, com és natural, i ja sabem que l’excepció confirma la regla). Per tant, aquest no pot ser el problema. Sí és cert que d’alguna manera el problema rau en l’evolució que ha anat fent la societat -no sé ben bé per què-, probablement per causa del comportament que la gent que la conformem, que també ha anat canviant en funció d’uns valors que –tampoc sé ben bé per què- han sofert una evolució en una direcció negativa. L’exemple d’una generació deu haver contaminat l’altre, i així en cadena. Però això del diàleg no n’ha pas estat la causa, ben segur que no.

D’altra banda, ho formules de manera com si l’educació només pogués anar en una direcció, és a dir, de pares a fills, i no vice-versa. També quant a això m’agradaria fer algun comentari:
És clar que per raons biològiques i cronològiques els pares/les mares som en primer lloc i en els primers moments de la seva vida els educadors dels/les fills/es; però això no és així tota la vida i la cosa pot ser a l’inrevés molt més aviat del que segurament ens pensem: jo (i torno a dir que no sóc cap cas aïllat, sinó que represento tota una generació) recordo que em rebel·lava contra el que no m’agradava de la generació dels meus pares, plantava cara al que em semblava malament i estava disposada a prendre el rumb de la meva vida per mi mateixa i allunyar-me de la seva protecció. I era ben jova quan m’ho plantejava. No podem culpar eternament la generació de pares i avis, en cadena retroactiva, dels problemes amb què es troba la generació següent; també aquesta té l’opció de canviar coses i, si és responsable, sempre ho ha de fer, sigui quin sigui el bagatge que ha heretat dels més grans. La història ens diu que totes les revolucions han estat liderades per les generacions joves, encara que els grans els hagin donat el seu suport (o tant si els hi ha donat com no). És per això que quan dius, més avall:

“[...] farà falta que els avis ens expliquin per què les coses no han funcionat com ells preveien i pensaven i per què avui són els avis els que han de fer la revolució i no els/les joves.”

No hi estic massa (o gens) d’acord. Jo penso que també ho podem formular d’una altra manera:

Farà falta que els néts expliquin als seus avis/es per què les coses no han funcionat com ells/es [els/les avis/es] preveien i pensaven –malgrat la seva lluita i l’educació que van donar als/les seus/ves fills/es i per què avui són els/les avis/es els/les que han de seguir fent la revolució.

És una pregunta aquesta que es fa moltíssima gent de la meva edat.
Estic d’acord en que no és gens fàcil la resposta, jo al menys no la tinc pas, ni tan sols n’intueixo de lluny la causa. Però ara m’agradaria portar aquest mateix tema al terreny de l’Església Catòlica, perquè penso que, en aquesta materia, pel que fa a la institució eclesial, l’evolució ha anat paral·lela, i segurament deu tenir la mateixa explicació, aquesta que jo no intueixo ni de lluny:

Per què entre les joves generacions (segueixo parlant sempre d’Europa i els EEUU) gairebé no hi ha vocacions en l’Església Catòlica? Seguint el tarannà de les teves preguntes de més amunt, ens podem plantejar: Què va fer malament la generació dels seus majors? (em refereixo a la generació de sacerdots, corresponent a la dels seus pares i a la dels seus avis). Potser es va trencar el diàleg entre les dues generacions? També diries que la generació dels “avis-capellans” ha de donar explicacions?

Força complicat, Xec. Quan es vol, hi ha canvis. Mira tu el moviment del 15 M. Aquesta és la meva esperança: que la gent, tingui l’edat que tingui, es mobilitzi davant de la injustícia. Jo em considero responsable dels meus actes, també d’aquells devers els/les meus/ves fills/es, quant a la seva educació. Però arriba un moment en què ells/es són responsables de les seves actuacions i són lliures per actuar, en una direcció o en una altra.

Una forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (22-05-2013). Traducción al español de Anna Rossell

El Masnou, 21-05-2013

Querido Xec,

el eje central de tu última carta gira en torno a una pregunta crucial:

te preguntas "si hay en nuestra sociedad un diálogo entre las generaciones",

y lo haces dando a entender que tú piensas que este diálogo no existe, porque también dices:

"El antiguo sistema hacía que los intelectuales engendraban intelectuales [...], el ámbito familiar podía ser un lugar donde la reflexión entre las generaciones encontraba un lugar de confrontación, ahora los hijos diplomados, superformados y desligados del ámbito familiar o social de la reflexión para ayudarles a hacer memoria y enseñarles los conceptos y los términos de referencia hacia uno mismo y los demás han cambiado."

De ello se desprende que tú piensas que el nexo entre las generaciones -el nexo del diálogo- se ha roto y que antes sí existía este nexo.

Ignoro si una visión panorámica de los acontecimientos te daría la razón en estos dos supuestos, pero mi experiencia personal (y mi intuición cuando pienso en la de los/las demás) me obligan seriamente a ponerlo en duda: no creo que las generaciones pasadas dialogaran nada con la de sus respectivos padres. Al contrario, si podemos hablar de alguna progresión en este sentido, es la generación joven de ahora -hablo siempre de nuestras culturas europeas y seguramente también norteamericanas- la que ha tenido y tiene más oportunidades y situaciones propicias al diálogo con sus padres. Personalmente -y creo que no soy ningún caso aislado, sino un prototípico ejemplar de mi generación-, "diálogo", en ningún sentido, era impensable en el seno de mi familia, y menos con mis padres, en cambio, sí lo era entre nosotros, como padres, y nuestros hijos.

No, el diálogo no se ha roto, porque nunca existió (hablo en términos generales, como es natural, y ya sabemos que la excepción confirma la regla). Por lo tanto, éste no puede ser el problema. Sí es cierto que de alguna manera el problema radica en la evolución que ha ido haciendo la sociedad -no sé muy bien por qué-, probablemente por causa del comportamiento de la gente que la conformamos, que también ha ido cambiando en función de unos valores que -tampoco sé muy bien por qué- han sufrido una evolución en una dirección negativa. El ejemplo de una generación debe haber contaminado a la otra, y así en cadena. Pero esto del diálogo no ha sido la causa, seguro que no.

Por otra parte, lo formulas de manera como si la educación sólo pudiera ir en una dirección, es decir, de padres a hijos, y no viceversa. También en relación con esto me gustaría hacer algún comentario:
Está claro que por razones biológicas y cronológicas los padres/madres somos en primer lugar y en los primeros momentos de su vida los educadores de los/las hijos/as, pero eso no es así toda la vida, y puede ser a la revés mucho antes de lo que seguramente pensamos: yo (y vuelvo a decir que no soy ningún caso aislado, sino que represento a toda una generación) recuerdo que me rebelaba contra lo que no me gustaba de la generación de mis padres, hacía frente a lo que me parecía mal y estaba dispuesta a tomar el rumbo de mi vida por mí misma y alejarme de su protección. Y era muy joven cuando me lo planteaba. No podemos culpar eternamente a la generación de los padres y abuelos, en cadena retroactiva, de los problemas con que se encuentra la siguiente generación; también ésta tiene la opción de cambiar cosas y, si es responsable, siempre debe hacerlo, sea cual sea el bagaje que ha heredado de sus mayores. La historia nos muestra que todas las revoluciones han sido lideradas por las generaciones jóvenes, aunque los mayores les hayan dado su apoyo (o tanto si se lo ha dado como si no). Es por ello que cuando dices, más abajo:

"[...] Hará falta que los abuelos nos expliquen por qué las cosas no han funcionado como ellos preveían y pensaban y por qué hoy son los abuelos los que tienen que hacer la revolución y no los / las jóvenes"

no estoy mucho (o nada) de acuerdo. Yo pienso que también lo podríamos formular de otra manera:

Hará falta que los nietos expliquen a sus abuelos / as por qué las cosas no han funcionado como ellos / as [los / las abuelos / as] preveían y pensaban-a pesar de su lucha y la educación que dieron a los / las sedes / vas hijos / as y por qué hoy son los / las abuelos / as los / las que tienen que seguir haciendo la revolución.
Es una pregunta ésta que se hace muchísima gente de mi edad.

Estoy de acuerdo en que no es nada fácil la respuesta, yo al menos no la tengo en absoluto, ni siquiera intuyo de lejos la causa. Pero ahora me gustaría llevar este mismo tema al terreno de la Iglesia Católica, porque pienso que, en esta materia, con respecto a la institución eclesial, la evolución ha ido paralela, y seguramente debe de tener la misma explicación, ésta que yo no intuyo ni de lejos:

¿Por qué entre las jóvenes generaciones (sigo hablando siempre de Europa y EEUU) casi no hay vocaciones en la Iglesia Católica? Siguiendo el talante de tus preguntas de más arriba, nos podemos plantear: ¿Qué hizo mal la generación de sus mayores? (me refiero a la generación de sacerdotes correspondiente a la de los padres y abuelos) ¿Quizás se rompió el diálogo entre las dos generaciones? ¿También dirías que la generación de los "abuelos-curas" debe dar explicaciones?

Bastante complicado, Xec. Cuando se quiere, hay cambios. Mira tú el movimiento del 15 M. Ésta es mi esperanza: que la gente, tenga la edad que tenga, se movilice ante la injusticia. Yo me considero responsable de mis actos, también de aquellos hacia los/las mis hijos/as, en lo que refiere a su educación. Pero llega un momento en que ellos/as son responsables de sus actuaciones y son libres para actuar, en una dirección o en otra.

Un fuerte abrazo,

Anna