8 de mayo de 2009

Correspondencia Xec Marquès-Anna Rossell (08-05-2009), continuación d. l. carta interrumpida el 05-05-09

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (català)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español
Xec i un nen del seu Pati Salesià fent bugada (Desembre 2008) /
Xec y un niño de su Patio Salesiano haciendo la colada (Diciembre 2008)


Conakry, 06 de maig 2009


Tornem-hi :

Reprenc el darrer que havia escrit [el 05-05-09]:

Així, educar a la sexualitat en la perspectiva de l’inscriure en l’expressió de l’amor heterosexual, de la capacitat d’assumir la seva dimensió reproductiva (no només biològica, sinó social) em sembla l’orientació que pot generar més llibertat, consciència i responsabilitat). Penso també que és aquesta l’orientació que ens ha de permetre de definir conceptes i institucions que estan lligades a l’expressió de la sexualitat com matrimoni, filiació, paternitat-maternitat. Que és el que ens posa problema si guardem aquest principi: l’existència d’una pulsió homosexual, del desig de paternitat-maternitat-filiació deslligat del clàssic matrimoni.

I continuo:
Al primer paràgraf hi afegiria encara: educar el desig, la pulsió, la set de vida, de plaer, de joia... desvetllant la capacitat d’estimar, d’acollir, de ser solidari i de compatir per descobrir que l’espera, la renúncia, el dolor, la distància no són contraris al desig de viure sinó llocs per fer créixer l’amor quan l’immediat del plaer, de la satisfacció, de l’èxit són absents. Donar als gestos, a la diversitat d’expressió de la tendresa i de l’afecció, del plaer donat i rebut, un contingut que els faci llenguatge comú, espai d’intercanvi. Perquè, com amb les paraules, el diàleg pot ser fals quant per a cadascú cada mot té un significat diferent. És renunciar, negar, menysvalorar el plaer sexual quan s’afirma que l’acte sexual és una paraula forta, que compromet? Podem fer de l’acte sexual, com de les paraules un mot polisemic que trobaria el seu significat a partir del context, quan el gest no només són sons i paraules sinó que es compromet tot el cos en una trobada d’intimitat i d’intercanvi del plaer més gran que pot donar el cos i viure l’ànima encarnada. Ho podem fer, sense cap mena de dubte... però és la perspectiva en la que hem d’educar. Donant per entès d’entrada que es pot dir “t’estimo” dient cada vegada moltes coses diferents. Eduquem ensenyant el que el gest significa i comporta. I l’acte sexual, en la plenitud de la seva expressió, implica alteritat i plaer, do i acollida. Un daltonià pot fer unes pintures meravelloses, però això no treu que li manca la percepció d’un color. Una parella d’homosexuals pot estimar-se i expressar l’amor de manera sublim. Però en l’expressió sexual del seu amor hi ha una alteritat que hi manca i que la pulsió sexual reclama d’una manera o d’una altra. Treguem del llenguatge tota expressió que valoritzi negativament la pulsió homosexual, treguem de la llei tot allò que pugui marginar, estigmatitzar o reduir en la seva dignitat ciutadana qui tingui aquesta pulsió. Però no en fem un homòleg de l’acte sexual entre persones de sexe diferent.

Benvolguda Anna, em treu fum el cap i no estic ben segur d’haver seguit un reflexió lineal i lògica. Tu només havies evocat el cas de l’homosexualitat i jo m’hi he agafat per afirmar encara la “normativitat” de la trobada sexual que jo considero pragmàtica i l'horitzó que orienta l’acció educativa i també l’acció davant tota problemàtica suscitada pel comportament sexual. Et deixo la feina de “faire le point” de la nostra reflexió. Jo estic bastant despistat i distret, capficat amb les mil coses de cada dia que, sincerament, no inviten l’esperit a enlairar-se sinó és per pregar Déu de donar llum i claror a l’ordinari dels meus gestos.

Amb totes les abraçades de què el meu cor és capaç, rep el meu afecte.

Xec

CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (español, traducción de Anna Rossell)

Conakry, 06 de maig 2009

Sigamos: Retomo lo último que había escrito [el 05-05-09]:

Así, educar en la sexualidad en la perspectiva de inscribir en la expresión del amor heterosexual, de la capacidad de asumir su dimensión reproductiva (no sólo biológica, sino social) me parece la orientación que puede generar más libertad, conciencia y responsabilidad. Pienso también que es ésta la orientación que ha de permitirnos definir conceptos e instituciones que están ligadas a la expresión de la sexualidad, como matrimonio, filiación, paternidad-maternidad. Que es lo que nos plantea problemas si observamos este principio: la existencia de una pulsión homosexual, del deseo de paternidad-maternidad-filiación desligado del clásico matrimonio.
Y prosigo:
En el primer párrafo yo añadiría aún: educar el deseo, la pulsión, la sed de vida, de placer, de goce... desvelando la capacidad de amar, de acoger, de ser solidario y de compartir para descubrir que la espera, la renuncia, el dolor, la distancia, no son contrarios al deseo de vivir, sino lugares para hacer crecer el amor cuando lo inmediato del placer, de la satisfacción, del éxito están ausentes. Dar a los gestos, a la diversidad de expresión de la ternura y del afecto, del placer dado y recibido, un contenido que ponga un lenguaje común, espacio de intercambio. Porque, al igual que sucede con las palabras, el diálogo puede ser falso cuando para cada uno cada palabra tiene un significado distinto. ¿Es renunciar, negar, infravalorar el placer sexual afirmar que el acto sexual es una palabra fuerte que compromete? Podemos hacer del acto sexual, como de las palabras, una expresión polisémica que encontraría su significado a partir del contexto, cuando el gesto no sólo son sonidos y palabras, sino que se compromete todo el cuerpo en un encuentro de intimidad y de intercambio del mayor placer que puede proporcionar el cuerpo y vivir el alma encarnada. Podemos hacerlo, sin duda alguna..., pero es la perspectiva en la que hemos de educar. Dando por entendido de entrada que se puede decir "te quiero" diciendo cada vez muchas cosas diferentes. Educamos enseñando lo que el gesto significa y comporta. Y el acto sexual, en la plenitud de su expresión, implica alteridad y placer, dádiva y acogida. Un daltónico puede pintar maravillosamente, pero esto no significa que no le falte la percepción de un color. Una pareja de homosexuales puede amarse y expresar el amor de manera sublime, pero a la expresión sexual de su amor le falta la alteridad, la alteridad que la pulsión sexual de un modo u otro reclama. Libremos al lenguaje de toda expresión que valore negativamente la pulsión homosexual, libremos la ley de todo aquello que pueda marginar, estigmatizar o reducir en su dignidad ciudadana a quien tenga esta pulsión, pero no homologuemos esta relación con el acto sexual entre personas de sexo diferente.
Apreciada Anna, me sale humo por la cabeza y no estoy nada seguro de haber seguido una reflexión lógica y lineal. Tú sólo habías evocado el caso de la homosexualidad y yo me he enganchado al tema para reafirmar aquello de la "normatividad" del encuentro sexual que yo considero pragmática y el horizonte que orienta la acción educativa y también la acción ante cualquier problemática suscitada por el comportmiento sexual. Te reservo a ti la tarea de "faire de point” de nuestra reflexión. Yo estoy bastante despistado y distraido, ocupado mentalmente en las mil cosas de cada día que, sinceramente, no invitan al espíritu a elevarse, sino es para rogar a Dios que dé luz para iluminar lo ordinario de mis gestos.
Con todos los abrazos de que mi corazón es capaz, recibe mi afecto,
Xec