31 de mayo de 2010

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL (28-05-2010)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (28-05-2010)

(Traducción española a continuación del texto en catalán)

Xec, Porto Novo, gener 2007 / Xec, Porto Novo, enero 2007

Català

Conakry, 28 maig 2010

Benvolguda Anna:

Tens raó quan dius que els meus raonaments no són nous. Sempre he viscut i visc les estructures com a instruments. Quan vaig arribar a Kara [Togo], els germans que vaig trobar havien estat testimonis durant uns quants anys dels esforços enormes del director que acabava d’acabar el seu mandat per mantenir vius i fer funcionar les estructures i els projectes que va deixar en l’aire el José Antonio, el fundador. Vam tenir tres dies de retret en una bonica casa a la muntanya de Kara per redefinir les estructures, els programes, i jo vaig rebre una «feuille de route» del que semblava que s’havia de fer per continuar, no fent funcionar estructures, sinó acomplint la nostra missió.
Quan definim la nostra missió, som lluny de tot fanatisme. Entroncant amb la cita del Hounmenou, diria que justament la missió és allò que ens permet de transcendir que «les coses són així i així s’han de fer» per arribar al lloc comú de que hi ha una cosa «que volem» i el que volem no el podem definir directament en termes d’ "això és el que s’ha de fer", sense passar per la mediació de la reflexió, de l’intercanvi d’idees. Deixem córrer el concepte de "missió" i adoptem el d’ "espai comú".
Però, també podríem considerar que la necessària transcendència cultural necessita d'una altra transcedència, segurament més difícil de percebre, la transcendència existencial. Tots estem marcats per les nostres experiències de vida, pel viscut que ens ha marcat i arriba a constituir un bagatge que pot ser una gran riquesa si en la trobada de l’altre s’accepten les lleis del diàleg i del compartir, o bé una gran barrera si les pròpies experiències són les úniques ulleres per comprendre la realitat.
Pensant en les dificultats que trobo per constituir un equip, observo que, per a mi, el fet de donar el meu temps per estar amb els més petits, ser monitor, animador o educador, és una evidència. Des de petit he tingut sempre al voltant, en forma d’animadors, scouts, salesians animadors de centres juvenils, acompanyants durant la meva formació i, a la base, la família a la que pertany..., adults que s’ocupaven, que es preocupaven de mi.
Quan aquí, al barri, veig els ramats de criatures que al llarg del dia i d’una bona part del vespre corren d'una banda a l'altra sense que colcú se n'ocupi, me n’adono que el que per a mi és una evidència per a molta gent al meu voltant és una cosa raríssima; de fet, els colques joves de la parròquia que es comprometen com animadors vénen de famílies que des de fa temps s'han ocupat d'ells. Penso en Don Bosco, que fins que la primera generació dels seus joves no es va comprometre a estar amb ell i fer com ell, no va tenir un equip estable i decidit.
Caldrà encara paciència per crear la tradició del compromís d’animació en el lleure, d’un cop de mà dels més grans per als més petits. Crec que alguns joves i nois estan fent l’experiència. Em cal la paciència del sembrador. De fet, no és això l’educació?

Quan dic [tot fent referència a la relació de parella] que no és una trobada d’esperits, em refereixo a que no és una trobada «desencarnada». Els més grans místics i les seves sublims experiències espirituals no són sense conseqüències al nivell del cos. És amb el cos que sentim l’emoció, és tota la persona que experimenta l’estimar i l’ésser estimat.
OK, és una sort. És un fruit cultivat i acollit a la vegada. La coincidència és l’aspiració més profunda i radical de tota persona. Entenc que és una sort, perquè és sentit i viscut com un do, un regal. Però al mateix temps és una conquesta, és el fruit d’alguna cosa, d’un munt d’experiències. Quan deia que me n'adono que en la meva vida hi ha experiències i relacions viscudes que fan «normal» el meu compromís i la meva manera d’entendre la vida, me n'adono que és una sort quan veig que no és així per a tothom.
Aleshores entenem millor la necessitat i la funció de l’educació; com més gran i ample és l’esperit, més gran és la sort de la coincidència.
El concepte d’exclusió no em sembla adequat per descriure la conseqüència d’una elecció o d’una condició. Hi ha un tipus de relació amb un altre, amb noms i cognoms, concreta, que no es pot donar amb qualsevol altre. Això passa també amb Déu. Hi ha una relació amb Ell, que fa que la relació d’intimitat, d’exclusivitat i de profunditat pròpia de la relació de parella estable (en llenguatge tradicional, la relació conjugal) no sigui possible. No hi ha espai, aquest espai és ocupat per un Altre.
I no només en el domini de la relació d’amor. Quan jo em trobo davant d’un musulmà no em sento exclòs, ni trobo la meva experiència i opció discriminada. Tampoc visc la relació, pel fet que jo sóc cristià, com si hi hagués exclusió, però al mateix temps sé que el meu amic no podrà ser musulmà i cristià al mateix temps, i sé que serem amics.
Al contrari, conèixer i acollir l’altre amb les seves opcions fonamentals, que defineixen un espai que li és propi, permet la trobada, el diàleg, la possibilitat d’entendre i de viure un espai comú. No puc pretendre que l’altre m’ofereixi allò que ell ha escollit de donar a un altre que jo. Hi ha opcions que es refereixen a allò que estimo amb tot el meu cor, allò en què crec amb tota la meva ànima, allò que espero amb tota la meva voluntat, que són personals, i per això podran ser diferents entre dues persones, tot i ser les dues veritables i autèntiques. Perquè el que ha fet l’opció o acollit la sort ha compromés tot el seu ésser.
I al final el que compta i el que crea un espai comú és no tant el contingut com la veritat de l’opció i del compromís.
El problema és que vivim en un context on la mentida és possible i ben estructurada. I amb ella la frustració. Acabo dient -si no demà encara «je risque de ne pas envoyer ma lettre (carta)»-que segurament a l’origen de tot fanatisme hi ha una profunda frustració, tolvegada fonamentada en una traïció (l’altra m’ha mentit) o en una falsa expectativa (el que vull ningú podrà donarm-ho).

Cuideu-vos, cuida el PePe i en MaNoLo, cuida’t tu.
Pot explicar-me algú com, tenint tants diners [el vostre primer món], esteu en crisis?
Coses de la vida: com pot algú que no té un duro passar l’examen del Batxillerat quan l’envien a un centre d’exàmens que es troba a 6.000 francs guineans del lloc on dorm i menja? I són tres dies de presència!
Com pot l’Anna tenir tanta paciència i perseverància?
Com pot el Xec escriure i canviar de teclat [...] de la llengua quan no és capaç de posar-se d’acord si parla català, espanyol, valencià, basc o galleg (els de les Illes tenen encara una mica de seny i no han exigit que el rallar en pla [parlar menorquí] sigui oficialment reconegut: és l'avantatge de no haver estat mai colonitzador i d'haver sabut acollir els que eren, a cada dominició, els més forts.

Abraçades, he sopat arròs amb una salsa d’herbes i crancs, m’he llepat els dits i fins demà el piment m’ho recordarà.

Xec

***

CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (28-05-2010)

(Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 28-05-2010

Querida Anna:

Tienes razón cuando dices que mis razonamientos no son nuevos. Siempre he vivido y vivo las estructuras como instrumentos. Cuando llegué a Kara [Togo], los hermanos que encontré allí habían sido testimonios durante unos cuantos años de los enormes esfuerzos del director que acababa de terminar su mandato para mantener vivos y hacer funcionar las estructuras y los proyectos que dejó en el aire José Antonio, el fundador. Tuvimos tres días de retiro en una bonita casa en la montaña de Kara para redefinir las estructuras, los programas, y yo recibí una "hoja de ruta" de lo que parecía que se debía hacer para continuar, no haciendo funcionar estructuras, sino cumpliendo nuestra misión.

Cuando definimos nuestra misión estamos lejos de todo fanatismo. Entroncando con la cita de Hounmenou, diría que justamente la misión es aquello que nos permita transcender que "las cosas son así y así deben hacerse" para llegar al lugar común de que hay una cosa "que queremos" y lo que queremos no lo podemos definir directamente en términos de "eso es lo que hay que hacer", sin pasar por la mediación de la reflexión, del intercambio de ideas. Dejemos de lado el concepto de "misión" y adoptemos el de "espacio común". Pero también podríamos considerar que la necesaria trascendencia cultural necesita de otra trascendencia, seguramente más difícil de percibir, la trascendencia existencial. Todos estamos marcados por nuestras experiencias de vida, por lo vivido que nos ha marcado y llega a constituir un bagaje que puede ser una gran riqueza si en el encuentro con el otro se aceptan las leyes del diálogo y del compartir, o bien una gran barrera, si las propias experiencias son las únicas gafas para comprender la realidad. Pensando en las dificultades que encuentro para constituir un equipo, observo que, para mí, el hecho de dar mi tiempo para estar con los más pequeños, ser monitor, animador o educador, es una evidencia. Desde niño he tenido siempre a mi alrededor, en forma de animadores, escouts, salesianos animadores de centros juveniles, acompañadores durante mi formación, y, en la base, la familia a la que pertenezco..., adultos que se ocupaban, que se preocupaban de mí.

Cuando aquí, en el barrio, veo los rebaños de chavales que a lo largo del día y de una buena parte de la tarde corren de un lado a otro sin que alguien se ocupe de ellos, me percato de que lo que para mí es una evidencia para otra mucha gente de mi alrededor es algo rarísimo; en realidad, los pocos jóvenes de la parroquia que se comprometen como animadores provienen de familias que desde hace tiempo se han ocupado de ellos. Pienso en Don Bosco, quien hasta que la primera generación de sus jóvenes no se comprometió a estar con él y a seguir su ejemplo, no tuvo un equipo estable y decidido. Será necesaria aún mucha paciencia para crear la tradición de compromiso y de animación de tiempo libre, para que los mayores les echen una mano a los más pequeños. Creo que algunos jóvenes y chicos están haciendo esta experiencia. Me hará falta la paciencia del sembrador. En realidad, ¿no consiste en esto la educación?

Cuando digo [haciendo referencia a la relación de pareja] que no se trata de un encuentro de espíritus, me refiero a que no es un encuentro "desencardado". Los más grandes místicos y sus sublimes experiencias espirituales no se dan sin consecuencias a nivel del cuerpo. Porque es con el cuerpo con lo que sentimos la emoción, es toda la persona la que experimenta el amor y el ser amado. De acuerdo, es una suerte. Es a la vez un fruto cultivado y acogido. La coincidencia es la aspiración más profunda y radical de toda persona. Entiendo que es una suerte porque es sentido y vivido como un don, un regalo. Pero al propio tiempo es una conquista, es es fruto de alguna cosa, de muchas experiencias.

Cuando decía que me doy cuenta de que en mi vida hay experiencias y relaciones vividas que hacen "normal" mi compromiso y mi manera de entender la vida, me doy cuenta de que es una suerte porque veo que no es así para todo el mundo. Entonces entendemos mejor la necesidad y la función de la educación; cuanto más grande y amplio es el espíritu, mayor es la suerte de la coincidencia. El concepto de exclusión no me parece adecuado para describir la consecuencia de una elección o de una condición. Hay un tipo de relación con otro, con nombres y apellidos, concreta, que no puede darse con qualquier otro. Esto sucede también con Dios. Hay una relación con Él, que hace que la relación de intimidad, de exclusividad y de profundidad propia de la relación de pareja estable (en el lenguaje tradidcional, la relación conyugal) no sea posible. No hay espacio, este espacio lo ocupa Otro. Y no sólo en el dominio de la relación amorosa. Cuando me encuentro ante un musulmán no me siento excluido, ni siento mi experiencia ni opción discriminadas. Tampoco vivo la relación, por el hecho de ser cristiano, como si hubiera una exclusión, pero al mismo tiempo sé que mi amigo no podrá ser musulmán y cristiano al mismo tiempo, y sé que seremos amigos. Al contrario, conocer y acoger al otro con sus opciones fundamentales, que definen un espacio que le es propio, permite el encuentro, el diálogo, la posibilidad de entender y de vivir un espacio común. No puedo pretender que el otro me ofrezca a mí aquello que él ha elegido dar a otro. Hay opciones que se refieren a aquello que amo con todo mi corazón, a aquello en lo que creo con toda mi alma, a aquello que espero con toda mi voluntad, que son personales, y por esto podrán ser distintas entre dos personas, aun siendo las dos verdaderas y auténticas. Porque lo que ha hecho la opción o acogido la suerte ha comprometido todo su ser. Y al final lo que cuenta y lo que crea un espacio común no es tanto el contenido como la verdad de la opción y del compromiso. El problema es que vivimos en un contexto en el que la mentira es posible y está bien estructurada. Y con ella, la frustración. Acabo diciendo -si no mañana aún "je risque de ne pas envoyer ma lettre (carta)"- que seguramente en el origen de todo fanatismo hay una profunda frustración, probablemente fundada en una traición (el otro me ha mentido) o en una falsa expectativa (lo que yo quiero nadie puede dármelo).

Cuidaros, cuda de Pepe y de MaNoLo, cúidate tú. ¿Puede explicarme alguien cómo, teniendo tanto dinero [vuestro primer mundo] está en crisis?

Cosas de la vida: ¿Cómo puede alguien que no tiene para comer pasar el examen de bachillerato cuando lo mandan a un centro de exámenes que se encuentra a 6.000 francos guineanos del lugar donde duerme y come? ¡Y necesita pasar tres días allí! ¿Cómo puede Anna tener tanta paciencia y perseverancia? ¿Cómo puede Xec cambiar de teclado [...] de la lengua cuando no es capaz de ponerse de acuerdo sobre si habla catalán, español, valenciano, vasco o gallego (los de las Islas aún tienen un poco de sentido común y no han exigido que el "rallar pla" [hablar menorquín] sea oficialmente una lengua reconocida: es la ventaja de no haber sido nunca colonizadores y de haber sabido acoger a los que eran, en cada dominación, los más fuertes.

Abrazos, he cenado arroz con una salsa de hierbas y cangrejo, me he chupado los dedos y hasta mañana el pimentón me lo recordará.

Xec