11 de octubre de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (6-10-2014) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (6-10-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*


Xec Marquès (dreta) sopant amb amics/gues (agost 2014) /
Xec Marquès (drecha) cenando con amigos/as (agosto 2014)


Roma, 6 d'octubre 2014

És veritat que la por de perdre la vida o de comprometre la dels altres genera una capacitat de resignació i cobreix d’un sentiment de responsabilitat l’angoixa de saber-se passiu o renegat quan la coherència amb les pròpies idees demana d’arriscar la pròpia vida. Els màrtirs ens apareixen com a éssers d’un coratge excepcional i d’una llibertat d’esperit quasi impossible.
Però també es veritat que els que han arriscat la seva vida i han sobreviscut, quan expliquen la seva experiència, no se senten gens extraordinaris, és com si per a ells la seva actuació no hagués pogut ser un altra. Expliquen amb molta humilitat la seva resistència i el seu combat contra la força del mal.

Durant els exercicis una nit varem veure una pel·lícula que recrea la revolució de “Los Cristeros” a Mèxic del 1926 al 1929, quan el govern va promulgar i aplicar tota una seria de lleis que deixaven l’Església fora de l’espai públic. Hi ha una escena d’un noi que és fet presoner de l’exèrcit regular i torturat perquè renegui de la seva fe. El noi serà executat cridant: “Viva Cristo Rei”. Deixant de banda la causa del martiri, el que vull destacar és que l’escena deixa veure un noi molt tranquil i serè, com si al seu interior no hi hagués cap mena de lluita de consciència, de tensió o de por davant la por. Hi ha una mena de naturalitat, de pau i de serenor que no deixa lloc a la por.

Trobo que en la nostra vida hi ha moments que fem opcions (d’una manera més o menys conscient) que inscriuen en el cor la intel·ligència i la voluntat una mena d’energia, de capacitat d’acció més enllà d’allò humanament lògic i natural. Un estat de consciència que no és el de la consciència moral que es debat entre el bé i el mal i que, en les situacions límit, paralitza la voluntat i genera resignació. El no trair aquesta consciència esdevé una mena de segona natura humana que fa connatural a la persona el ser “bona, justa, bella” fins el límit. No cal arribar al límit del “martiri” perquè aquesta consciencia s’expressi en tota la seva riquesa. Em ve a la memòria la pel·lícula sobre Gandhi quan està fent la vaga de fam per aturar la violència entre musulmans i hinduistes. La gent que, després del genocidi de Ruanda, no guarda en el seu cor cap mena de rancúnia o ferida que els condueixi a sentiments de revenja o de buit interior.

En el meu treball final de llicenciatura en teologia moral vaig intentar esbrinar una mica sobre aquesta consciència (més enllà de la consciència moral) per entendre el repte de la fe cristiana davant els mecanismes del fatalisme de la “crisi” africana descrits per cinc autors (sociòlegs, antropòlegs i teòlegs africans). N’hi deia la “consciència cristològica”. Veia com els autors parlaven d’una crisi profunda, antropològica. Al mateix temps constatava que el que en diem l’evagelització (o la pastoral: catequesis, formacions religioses, celebracions) i les problemàtiques desenvolupades des de la teologia moral no arribaven a dialogar amb aquesta dimensió de la persona. Apuntava que la tasca de la teologia moral en context africà havia de ser desvetllar aquest interior profund en el que la persona es defineix a si mateixa i es decanta per una opció: per la vida i per la promoció de la vida contra totes les forces i formes de mort. En aquest context la fe no es podia reduir a un conjunt de preceptes morals o a formar la consciència (concepte filosòfic estranger a la saviesa africana).

Bé, no desenvoluparé aquí tot el meu esborrany de tesi.

Si ara faig la projecció a la realitat del món occidental i a les teories que parlen de la personalitat “líquida” o desvertebrada, entenc que segurament no n’hi ha prou amb una “nova educació moral en els valors” sinó que el que cal és desvetllar aquella profunditat de l’ésser humà que en diem espiritualitat. Aleshores no n’hi prou amb trobar aquells valors que compartim, ens cal retrobar aquella humanitat que compartim més enllà dels valors.

Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (6-10-2014), traducción al español de Anna Rossell

Roma, 6 de octubre 2014 

Es verdad que el miedo a perder la vida o a comprometer la de los demás genera una capacidad de resignación y cubre de un sentimiento de responsabilidad la angustia de saberse pasivo o renegado cuando la coherencia con las propias ideas pide arriesgar propia vida. Los mártires se nos aparecen como seres de un coraje excepcional y de una libertad de espíritu casi imposible. 
Pero también es verdad que los que han arriesgado su vida y han sobrevivido, cuando cuentan su experiencia, no se sienten nada extraordinarios; es como si para ellos su actuación no hubiera podido ser otra. Cuentan con mucha humildad su resistencia y su combate contra la fuerza del mal. 

Durante los ejercicios una noche pudimos ver una película que recrea la revolución de "Los Cristeros" en el México de 1926 al 1929, cuando el gobierno promulgó y aplicó una seria de leyes que dejaban a la Iglesia fuera del espacio público. Hay una escena de un chico que es hecho prisionero por el ejército regular y torturado para que reniegue de su fe. El chico será ejecutado gritando: "Viva Cristo Rey". Dejando de lado la causa del martirio, lo que quiero destacar es que la escena presenta un chico muy tranquilo y sereno, como si en su interior no hubiera ningún tipo de lucha de conciencia, de tensión o de miedo ante el miedo. Hay una especie de naturalidad, de paz y de serenidad que no deja lugar al miedo. 

Encuentro que en nuestra vida hay momentos en los que tomamos decisiones (de un modo más o menos consciente) que inscriben en el corazón, la inteligencia y la voluntad una especie de energía, de capacidad de acción más allá de lo humanamente lógico y natural. Un estado de conciencia que no es el de la conciencia moral que se debate entre el bien y el mal y que, en las situaciones límite, paraliza la voluntad y genera resignación. El no traicionar esa conciencia se convierte en una especie de segunda naturaleza humana que hace connatural a la persona el ser "buena, justa, bella" hasta el límite. No es necesario llegar al límite del "martirio" para que esta conciencia se exprese en toda su riqueza. Me viene a la memoria la película sobre Gandhi, cuando está haciendo la huelga de hambre para detener la violencia entre musulmanes e hinduistas. La gente que, tras el genocidio de Ruanda, no guarda en su corazón ningún tipo de rencor o herida que los conduzca a sentimientos de revancha o de vacío interior. 

En mi trabajo final de licenciatura en teología moral intenté averiguar algo sobre esta conciencia (más allá de la conciencia moral) para entender el reto de la fe cristiana ante los mecanismos del fatalismo de la "crisis" africana descritos por cinco autores (sociólogos, antropólogos y teólogos africanos). Yo la llamaba "conciencia cristológica". Veía como los autores hablaban de una crisis profunda, antropológica. Al mismo tiempo constataba que lo que llamamos evangelización (o la pastoral: catequesis, formaciones religiosas, celebraciones) y las problemáticas desarrolladas desde la teología moral no llegaban a dialogar con esta dimensión de la persona. Apuntaba que la tarea de la teología moral en contexto africano debía ser desvelar este interior profundo en el que la persona se define a sí misma y se decanta por una opción: por la vida y por la promoción de la vida contra todas las fuerzas y formas de muerte. En este contexto la fe no se podía reducir a un conjunto de preceptos morales o a formar la conciencia (concepto filosófico extraño a la sabiduría africana). 

Bueno, no desarrollaré aquí todo mi borrador de tesis. 

Si ahora hago la proyección a la realidad del mundo occidental y a las teorías que hablan de la personalidad "líquida" o desvertebrada, entiendo que seguramente no basta con una "nueva educación moral en los valores" sino que lo que hay que hacer es desvelar aquella profundidad del ser humano que llamamos espiritualidad. Entonces no basta con encontrar aquellos valores que compartimos, tenemos que reencontrar aquella humanidad que compartimos más allá de los valores. 

Xec