20 de diciembre de 2009

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE LA ONG "VOLS" -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (20-12-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELAGACIÓ DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (20-12-2009)
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/


A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Mare i filla al Pati de la casa de Xec Marquès i Cisco Ubach, anant a buscar aigua / Madre e hija en el patio de la casa de Xec Marqués y Cisco Ubach, yendo a buscar agua
Director del projecte: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

20-12-2009

En Xec i el seu ajudant de projecte han portat a terme l'enquesta de què ja ens havia parlat als barris de Nongo i Kaporo de Conakry capital. L'enquesta té per objectiu detectar quin nombre de nen@s en edat d'escolarització obligatòria (dels 6 als 15 anys) han abandonat l'escola per tal de poder emprendre les actuacions pertinents que ajudin a reduir aquesta taxa d'abandonament i oferir als /a les nen@s les corresponents alternatives: recuperació escolar o introducció a una formació professional (segons l'edat).
A continuació resumeixo una part del document que m'ha enviat. Deixo de banda els tecnicismes i em centro en els resultats i les conclusions:
En Xec escriu:
"El projecte de recuperació escolar i d'alfabetització funcional va dirigit a nen@s de més de 9 anys. Considerem que els / les nen@s d'edats entre 6 i 8 anys encara tenen l'oportunitat d'integrar-se a l'escola formal, començant pel primer any, sense gaire dificultats d'integració. Contràriament, a partir de 9 anys la descompensació entre l'edat i el nivell escolar pot causar problemes d'integració i constituir un risc d'abandonament. Amb els / les nen@s d'entre 9 i 12 anys, un travall constant d'alfabetització i de reforç escolar podria permetre capacitar als / les nen@s per integrar-se a la classe corresponent a la seva edat. Més enllà dels 13 anys sembla més pertinent oferir un programa d'alfabetització funcional que acompanyi l'aprenentatge d'una professió. En aquestes edats és millor orientar els / les nen@s vers la seva qualificació professional i cap a la seva integració social.

L’estudi que hem dut a terme ens permet establir algunes observacions que haurien d'orientar el programa d'acció pel que fa als seus objectius i a la seva metodologia i definir algunes recomanacions dirigides als poders públics y a la societat civil.
1.- L’accés a l'educació:
Les famílies amb pocs mitjans econòmics tenen molta dificultat a escolaritzar els seus fills i a mantenir-los a l'escola durant tots els anys que dura el primer cicle, si no tenen els mitjans necessaris. El percentatge d'abandonament escolar entre els / les nen@s no escolaritzats es presenta com segueix:
Edat Percentatge
6-8 anys: 19,4 %
9 anys: 44 %
10-12 anys: 51,2 %
13-15 anys: 73,6 %
16-18 anys: 77,7 %
+ 18 anys: 82,6 %

La lluita contra l'abandonament escolar implica facilitar l'accés a l'escola. Això és un deure de l'administració pública.
El programa d'acció de l'Associació San Francesc de Sales [l'associació en què s'han constituït en Xec i en Cisco] hauria de tenir en compte les mesures de prevenció que segueixen:
- La tutela i el recolzament a les famílies i proporcionar-les-hi els recursos necessaris per tal d'assegurar l'escolarització dels seus / de les seves fill@s.
- La creació d'un espai i d'un marc per facilitar l'estudi i el reforç escolar dels / de les nen@s. "
Pel que fa al programa de reinserció escolar les recomanacions que se'n desprenen són les que segueixen:
- El programa dirigit als / les nen@s que tinguin possibilitats de reinserció escolar haurà de tenir un cert grau d'informal per tal de no crear el sentiment que la situació d'exclussió ja s'ha resolt només pel fet que els / les nen@s participin al programa.

- Es buscaran les escoles corresponents per tal d'assegurar la segona etapa, que és la del retorn del / la nen@ a l'escola (aquesta tasca es farà abans que s'acabi el programa en vistes a la reinserció escolar immediata)
Pel que fa al programa d'alfabetització:

- Un bon nombre de joves estan en situació d'aprenentatge d'una professió o participen en les activitats econòmiques de les respectives famílies. Evidentment, l'horari dels cursos s'haurà d'adaptar a aquestes activitats i motivar als / les patron@s dels / de les nen@s.
- La facilitació de l'accés a una formació professional podria consolidar la participació dels / de les jov@s que no exerceixen cap activitat.
- La relació personal i institucional amb els / les patron@s dels tallers sembla necessària en vistes a reforçar la motivació i la disposició dels / de les jov@s.
***
En Xec Marquès necessita diners per:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris fer realitat aquest projecte

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr):

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELAGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (20-12-2009)
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/


Español

Director del proyecto: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

Xec y su ayudante de proyecto han llevado a cabo la encuesta de que ya nos había hablado en los barrios de Nongo y Kaporo de Conakry capital. La encuesta tiene por objetivo detectar el número de niñ@s en edad de escolarización obligatoria (de los 6 a los 15 años) que han abandonado la escuela, para poder emprender las actuaciones pertinentes que ayuden a reducir esta tasa de abandono y para ofrecer a l@s niñ@s las correspondientes alternativas: recuperacion escolar o introducción a una formación professional (según la edad).

A continuación resumo una parte del documento que me ha enviado. Elido los tecnicismos y me centro en los resultados y las conclusiones:

Xec escribe:

"El proyecto de recuperación escolar y alfabetización funcional va dirigido a niñ@s de más de 9 años. Consideramos que l@s niñ@s de edades comprendidas entre 6 y 8 años aún tienen la oportunidaad de integrarse en la escuela formal, empezando por el primer año, sin muchas dificultades de integración. En cambio, a partir de 9 años, la descompensación entre la edad y el nivel escolar puede conllevar problemas de integración y constituir un riesgo de abandono. Con l@s niñ@s de entre 9 y 12 años, un trabajo constante de alfabetización y de refuerzo escolar podría permitir capacitar a l@s niñ@s para integrarse en la clase correspondiente a su edad. Más allá de los 13 años parece más aconsejable ofrecer un programa de alfabetización funcional que acompañe al aprendizaje de una profesión. En estas edades es mejor orientar a l@s niñ@s hacia su cualificación profesional y su integración social.

El estudio realizado nos permite hacer algunas observaaciones que orientarán el programa de acción en cuanto refiere a sus objetivos y a su metodología y a definir algunas recomendaciones dirigidas a los poderes públicos y a la sociedad civil.

1.- El acceso a la educación:

Las familias con pocos medios económicos tienen mucha dificultad para escolarizar a sus hij@s y para mantenerlos en la escuela durante todos los años que dura el primer ciclo, si no tienen los medios necesarios. El porcentaje de abandono escolar entre l@s niñ@s no escolarizados se presenta como sigue:

Edad Porcentaje

6-8 años: 19,4 %
9 años: 44 %
10-12 años: 51,2 %
13-15 años: 73,6 %
16-18 años: 77,7 %
+ 18 años: 82,6 %

La lucha contra el abandono escolar implica facilitar el acceso a la escuela. Esto es un deber de la administración pública.

El programa de acción de la Asociación San Francisco de Sales [la asociación en la que se han constituido Xec y Cisco] deberá tener en cuenta las medidas de prevención que siguen:

- La tutela y el apoyo a las familias y proporcionarles los recursos necesarios para asegurar la escolarización de sus hij@s.

- La creación de un espacio y de un marco para facilitar el estudio y el refuerzo escolar de l@s niñ@s.

En lo relativo al programa de reinserción escolar, las recomendaciones que se desprenden son las siguientes:

- El programa dirigido a l@s niñ@s que tengan posibilidades de reinserción escolar deberá tener cierto grado de informalidad par no crear el sentimiento de que la situación de exclusión ya ha sido resuelta sólo por el hecho de que l@s niñ@s participan en el programa.

- Se buscarán las escuelas correspondientes con el fin de asegurar la segunda etapa, que es la de la vuelta de los niñ@s a la escuela (este trabajo se hará antes de que termine el programa con vista a la reinserción escolar inmediata).

En cuanto refiere al programa de alfabetización:

- Un número considerable de est@s jóvenes están en situación de aprendizaje de una profesión o participan en las actividades económicas de las respectivas familias. Evidentemente, el horario de los cursos deberá adaptarse a estas actividades y motivar a l@s patron@s de l@s niñ@s.

- La facilitación del acceso a una formación profesional podría consolidar la participación de l@s jóvenes que no ejercen ninguna actividad.

- La relació personal einstitucional con l@s patron@s de los talleres parece necesaria en vista a reforzar la motivación y la disposición de l@s jóvenes.***
Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto.

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes.

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él.

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s.

5. ....


Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
)

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELEGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (20-12-2009)

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE CONAKRY, APADRINAT PER LA DELAGACIÓ DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (20-12-2009)
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Mare i filla al Pati de la casa de Xec Marquès i Cisco Ubach, anant a buscar aigua / Madre e hija en el patio de la casa de Xec Marqués y Cisco Ubach, yendo a buscar agua
Director del projecte: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr
20-12-2009
En Xec i el seu ajudant de projecte han portat a terme l'enquesta de què ja ens havia parlat als barris de Nongo i Kaporo de Conakry capital. L'enquesta té per objectiu detectar quin nombre de nen@s en edat d'escolarització obligatòria (dels 6 als 15 anys) han abandonat l'escola per tal de poder emprendre les actuacions pertinents que ajudin a reduir aquesta taxa d'abandonament i oferir als /a les nen@s les corresponents alternatives: recuperació escolar o introducció a una formació professional (segons l'edat).
A continuació resumeixo una part del document que m'ha enviat. Deixo de banda els tecnicismes i em centro en els resultats i les conclusions:
En Xec escriu:
"El projecte de recuperació escolar i d'alfabetització funcional va dirigit a nen@s de més de 9 anys. Considerem que els / les nen@s d'edats entre 6 i 8 anys encara tenen l'oportunitat d'integrar-se a l'escola formal, començant pel primer any, sense gaire dificultats d'integració. Contràriament, a partir de 9 anys la descompensació entre l'edat i el nivell escolar pot causar problemes d'integració i constituir un risc d'abandonament. Amb els / les nen@s d'entre 9 i 12 anys, un travall constant d'alfabetització i de reforç escolar podria permetre capacitar als / les nen@s per integrar-se a la classe corresponent a la seva edat. Més enllà dels 13 anys sembla més pertinent oferir un programa d'alfabetització funcional que acompanyi l'aprenentatge d'una professió. En aquestes edats és millor orientar els / les nen@s vers la seva qualificació professional i cap a la seva integració social.

L’estudi que hem dut a terme ens permet establir algunes observacions que haurien d'orientar el programa d'acció pel que fa als seus objectius i a la seva metodologia i definir algunes recomanacions dirigides als poders públics y a la societat civil.
1.- L’accés a l'educació:
Les famílies amb pocs mitjans econòmics tenen molta dificultat a escolaritzar els seus fills i a mantenir-los a l'escola durant tots els anys que dura el primer cicle, si no tenen els mitjans necessaris. El percentatge d'abandonament escolar entre els / les nen@s no escolaritzats es presenta com segueix:
Edat Percentatge
6-8 anys: 19,4 %
9 anys: 44 %
10-12 anys: 51,2 %
13-15 anys: 73,6 %
16-18 anys: 77,7 %
+ 18 anys: 82,6 %

La lluita contra l'abandonament escolar implica facilitar l'accés a l'escola. Això és un deure de l'administració pública.
El programa d'acció de l'Associació San Francesc de Sales [l'associació en què s'han constituït en Xec i en Cisco] hauria de tenir en compte les mesures de prevenció que segueixen:
- La tutela i el recolzament a les famílies i proporcionar-les-hi els recursos necessaris per tal d'assegurar l'escolarització dels seus / de les seves fill@s.
- La creació d'un espai i d'un marc per facilitar l'estudi i el reforç escolar dels / de les nen@s. "

Pel que fa al programa de reinserció escolar les recomanacions que se'n desprenen són les que segueixen:

- El programa dirigit als / les nen@s que tinguin possibilitats de reinserció escolar haurà de tenir un cert grau d'informal per tal de no crear el sentiment que la situació d'exclussió ja s'ha resolt només pel fet que els / les nen@s participin al programa.

- Es buscaran les escoles corresponents per tal d'assegurar la segona etapa, que és la del retorn del / la nen@ a l'escola (aquesta tasca es farà abans que s'acabi el programa en vistes a la reinserció escolar immediata)

Pel que fa al programa d'alfabetització:

- Un bon nombre d'aquest@s joves estan en situació d'aprenentatge d'una professió o participen en les activitats econòmiques de les respectives famílies. Evidentment, l'horari dels cursos s'haurà d'adaptar a aquestes activitats i motivar als /les patron@s dels / de les nen@s.

- La facilitació de l'accés a una formació professional podria consolidar la participació dels / de les jov@s que no exerceixen cap activitat.

- La relació personal i institucional amb els / les patron@s dels tallers sembla necessària en vistes a reforçar la motivació i la disposició dels / de les jov@s.
***

En Xec Marquès necessita diners per:

1. portar a terme la construcció dels espais necessaris fer realitat aquest projecte

2. l'equipament d'aquests espais amb els mitjans corresponents

3. la formació d'un equip d'educadors de temps lliure que col·labori amb ell.

4. recolzar a les famílies sense mitjans amb beques per al reforç escolar dels seus fills

5. ....

Qui vulgui fer un donatiu pot fer-lo al número de compte que figura a continuació (li podeu escriure, telefonar o anar-lo a visitar sempre que vulgueu: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr):

BANC: BANCO POPULAR
ADREÇA: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DEL COMPTE: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesians) A COSTA D'IVORI / COSTA DE MARFIL
INDICAR A LES OBSERVACIONS: Per al projecte de Conakry (Xec, -B.A.-)

***

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CONAKRY, APADRINADO POR LA DELAGACIÓN DE VOLS -VOLUNTARIAT SOLIDARI- DE MATARÓ (20-12-2009)
Para más información sobre la ONG VOLS: http://www.ongvols.org/ca/

Español

Director del proyecto: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr

Xec y su ayudante de proyecto han llevado a cabo la encuesta de que ya nos había hablado en los barrios de Nongo y Kaporo de Conakry capital. La encuesta tiene por objetivo detectar el número de niñ@s en edad de escolarización obligatoria (de los 6 a los 15 años) que han abandonado la escuela, para poder emprender las actuaciones pertinentes que ayuden a reducir esta tasa de abandono y para ofrecer a l@s niñ@s las correspondientes alternativas: recuperacion escolar o introducción a una formación professional (según la edad).

A continuación resumo una parte del documento que me ha enviado. Elido los tecnicismos y me centro en los resultados y las conclusiones:

Xec escribe:

"El proyecto de recuperación escolar y alfabetización funcional va dirigido a niñ@s de más de 9 años. Consideramos que l@s niñ@s de edades comprendidas entre 6 y 8 años aún tienen la oportunidaad de integrarse en la escuela formal, empezando por el primer año, sin muchas dificultades de integración. En cambio, a partir de 9 años, la descompensación entre la edad y el nivel escolar puede conllevar problemas de integración y constituir un riesgo de abandono. Con l@s niñ@s de entre 9 y 12 años, un trabajo constante de alfabetización y de refuerzo escolar podría permitir capacitar a l@s niñ@s para integrarse en la clase correspondiente a su edad. Más allá de los 13 años parece más aconsejable ofrecer un programa de alfabetización funcional que acompañe al aprendizaje de una profesión. En estas edades es mejor orientar a l@s niñ@s hacia su cualificación profesional y su integración social.

El estudio realizado nos permite hacer algunas observaaciones que orientarán el programa de acción en cuanto refiere a sus objetivos y a su metodología y a definir algunas recomendaciones dirigidas a los poderes públicos y a la sociedad civil.

1.- El acceso a la educación:

Las familias con pocos medios económicos tienen mucha dificultad para escolarizar a sus hij@s y para mantenerlos en la escuela durante todos los años que dura el primer ciclo, si no tienen los medios necesarios. El porcentaje de abandono escolar entre l@s niñ@s no escolarizados se presenta como sigue:

Edad Porcentaje

6-8 años: 19,4 %
9 años: 44 %
10-12 años: 51,2 %
13-15 años: 73,6 %
16-18 años: 77,7 %
+ 18 años: 82,6 %

La lucha contra el abandono escolar implica facilitar el acceso a la escuela. Esto es un deber de la administración pública.

El programa de acción de la Asociación San Francisco de Sales [la asociación en la que se han constituido Xec y Cisco] deberá tener en cuenta las medidas de prevención que siguen:

- La tutela y el apoyo a las familias y proporcionarles los recursos necesarios para asegurar la escolarización de sus hij@s.

- La creación de un espacio y de un marco para facilitar el estudio y el refuerzo escolar de l@s niñ@s.

En lo relativo al programa de reinserción escolar, las recomendaciones que se desprenden son las siguientes:

- El programa dirigido a l@s niñ@s que tengan posibilidades de reinserción escolar deberá tener cierto grado de informalidad par no crear el sentimiento de que la situación de exclusión ya ha sido resuelta sólo por el hecho de que l@s niñ@s participan en el programa.

- Se buscarán las escuelas correspondientes con el fin de asegurar la segunda etapa, que es la de la vuelta de los niñ@s a la escuela (este trabajo se hará antes de que termine el programa con vista a la reinserción escolar inmediata).

En cuanto refiere al programa de alfabetización:

- Un número considerable de est@s jóvenes están en situación de aprendizaje de una profesión o participan en las actividades económicas de las respectivas familias. Evidentemente, el horario de los cursos deberá adaptarse a estas actividades y motivar a l@s patron@s de l@s niñ@s.

- La facilitación del acceso a una formación profesional podría consolidar la participación de l@s jóvenes que no ejercen ninguna actividad.

- La relació personal einstitucional con l@s patron@s de los talleres parece necesaria en vista a reforzar la motivación y la disposición de l@s jóvenes.

***

Xec Marquès necesita dinero para:

1. llevar a cabo la construcción de los espacios necesarios para hacer realidad este proyecto.

2. el equipamiento de estos espacios con los medios corresopondientes.

3. la formación de un equipo de maestros y educadores que colabore con él.

4. apoyar a las familias sin recursos económicos con becas para el refuerzo escolar de sus hij@s.

5. ....


Quien quiera hacer un donativo puede hacerlo al número de cuenta que sigue a continuación (le podéis escribir, telefonear o ir a verle siempre que queráis: Xec Marquès Coll: xecsdb@yahoo.fr)

BANCO: BANCO POPULAR
DIRECCIÓN: C/Alcalá 26, 28014 MADRID – España.
SWIFT: POPUESMM
IBAN: ES26 0075 0001 8806 0676 4729
C.C.C. 0075 0001 88 0606764729
TITULAR DE LA CUENTA: SOC. DE SAN FRANCISCO DE SALES (Salesianos) En COSTA DE MARFIL
INDICAR EN LAS OBSERVACIONES: Para el proyecto de Conakry (Xec, -B.A.-)