27 de septiembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (27-09-2012) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (27-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Catalán
*
 
*
 Amb Alfonso Levi a la tertúlia d'El Laberinto d'Ariadna a l'Ateneu Barcelonès / Con Alfonso Levi en la tertulia de El Laberinto de Ariadna en el Ateneo Barcelonés

El Masnou, 27-09-2012
*
Estimat Xec,
*
com sempre la teva carta em fa pensar i em porta més enllà, i fas observacions que em semblen molt interessants i que, a més, crec que la nostra correspondència i les seves conseqüències per als dos corroboren:
*
en primer lloc el que dius en el primer paràgraf: que estàs reprenent la lectura de Poliética, un llibre del marxista Francisco Fernández Buey i que llegint-lo et vénen a l’esperit el que tu veus com coincidències amb el cristià catòlic i jesuïta, l’Ignacio “Ellacuría, sobre tot la manera de conèixer, d’analitzar la realitat i d’actuar”. Sempre han estat clares per a molta gent aquestes coincidències entre el marxisme i el cristianisme, tenen una base social comuna, un concepte de justícia social que crec que neix a partir del substrat del cristianisme, per bé que el marxisme sigui materialista i negui la transcendència, però a mi sempre m’ha semblat que el marxisme, com a tal, només podia néixer a Europa, un continent cristià per excel•lència. Encara que això no vol dir que hi hagi també moltes coses en comú amb altres formes d’espiritualitat conreades en altres continents –penso en Gandhi, per exemple-. Això d’una banda; de l’altra l’observació que –quina casualitat que sigui al mateix temps!- tu, un cristià catòlic i salesià, estàs llegint (segurament) el primer llibre de la teva vida d’un marxista, i jo, una agnòstica rematada, ara mateix també, llegeixo el primer llibre de teologia de la meva vida, el de Teresa Forcades / Àngela Volpini, Una nova imatge de Déu i de l’ésser humà: no és una demostració palpable d’aquesta coincidència entre cristianisme i marxisme? Tu i jo tenim molt en comú, malgrat diferències, que no crec que siguin tan essencials. I això mateix és alhora una resposta a aquella pregunta que et feies tu un parell de cartes enrere: et mostraves escèptic sobre si les anàlisis i estudis que demostraven el fracàs del model de convivència occidental –el seu oblit dels/de les pobres i marginats/des- i les nostres reflexions servien d’alguna cosa, si canviaven res, i et demanaves: “qui les llegeix?”, “de què serveixen?”, jo et deia que sí, que, començant per nosaltres dos mateixos, les nostres reflexions canviaven coses. Aquestes lectures encreuades del camp d’interès de l’altre ho demostren.
*
Escrius: “La dinàmica de creixement i de desenvolupament à l’Àfrica (i arreu al Sud) és alimentada pels mecanismes de l’economia liberal, l’explotació del subsòl, dels oceans i una regulació menys exigent del mercat del treball i del respecte de l’entorn.
No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud? La sortida de la crisis al nord no es pot donar en l’interior del sistema actual i el desenvolupament al sud tampoc.”
*
Suposo que he entès bé la teva frase: “No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud [?]”.
Jo l’he interpretat amb el signe d’interrogació, que en el teu escrit no hi era, he pensat que te l’havies oblidat. És important perquè amb signe d’interrogació o sense la frase té un sentit contrari. Jo he entès que hi faltava la interrogació i que, per tant, tu veies que hi havia una base comuna entre les retallades a occident i la pobresa al sud i que aquesta base comuna ens imposava –al nord i al sud, al món sencer- “la tasca d’inventar el nou sistema [...]. I és d’aquest deure que les anàlisis i propostes que no tenen com a punt de partida i d’arribada els pobres, la pobresa, la marginalització i l’exclusió, seran sempre falses.”
*
Penso que és molt encertat això que dius; cal repensar el sistema que ha portat a aquest desequilibri des de la seva arrel. I és per això, penso, que dius al començament de la teva carta que en el llibre de Fernández Buey i en les idees de l’Ellacuría hi trobes unes veus i unes anàlisis que ja preveien fa temps aquest desastre perquè “contenen, en la crítica de la civilització industrial, el desenvolupament tecnològic, el capitalisme naixent i el marxisme posat a la pràctica, alguna mena de profecia del que estem vivint i una certa clarividència de les seves causes.” Jo no he llegit la Poliética d’en Fernández Buey, però n’he llegit una ressenya i conec alguns articles de l’autor i m’imagino per on va, per això vaig pensar que a tu també t’agradaria (jo el tinc pendent). Malgrat no haver-lo llegit penso que tens raó: el llibre ben segur que conté una o més anàlisis del fracàs a què està abocat el sistema capitalista, al menys tal i com el coneixem. Són moltes les veus que ho diuen, també les de molts economistes assenyats, que veuen sobre tot en aquest neoliberalisme i en aquests cicles de retorn a la crisi un fet inherent al sistema; és a dir, les crisis les provoca, de manera cíclica i recurrent, el propi sistema per definició. Cal doncs repensar-ho tot de nou. I també el socialisme (marxisme polític) dit “real” ha fracassat. Suposo que cal incorporar aquella espiritualitat, entesa –al menys jo ho veig així- com a espiritualitat, no com a cap religió determinada (que cadascú visqui aquesta espiritualitat a la seva manera, l’important són els valors, i això pot fer-ho possible l’ecumenisme). És urgent que, com a primer pas, la política recuperi els valors positius, els positius sempre tenen a veure amb alguna mena d’espiritualitat.
Fa pocs dies recordo que t’enviava allò que algú em va enviar a mi de Gandhi:

"7 Perills per a la virtut humana:

1. Riquesa sense treball
2. Plaer sense conciència
3. Coneixement sense caràcter
4. Negocis sense ètica
5. Ciència sense humanitat
6. Religió sense sacrifici
7. Política sense principis

"Un canvi en allò general reclama un canvi en allò particular"

Mahatma Gandhi
*
Com veus, no té desperdici

*
Aquests perills que ell esmenta per a la virtut humana…, el setè diu “Política sense principis”…, són aquests principis que cal que recuperi la política; els ha perdut tots, fins els més bàsics i elementals. Al menys sí que els han perdut els polítics que arriben al govern, els dels dos partits que es van repartint el poder alternativament, sens dubte.
*
I fas un resum molt encertat del que cal canviar amb urgència:
*
“- La relació de la persona amb el treball
 - La relació de la persona amb la riquesa
 - La relació de la persona amb l’Estat
 - La relació de la persona amb la religió.”
*
Gràcies altre cop per les teves lletres reflexives i impagables, Xec.
*
Rep una forta abraçada,
*
Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (27-09-2012)
-Traducción al español de Anna Rossell-

Querido Xec,
*
como siempre tu carta me hace pensar y me lleva más allá, y haces observaciones que me parecen muy interesantes y que, además, creo que nuestra correspondencia y sus consecuencias para los dos corroboran:
*
en primer lugar lo que dices en el primer párrafo: que estás retomando la lectura de Poliética, un libro del marxista Francisco Fernández Buey y que leyéndolo te vienen al espíritu lo que ves como coincidencias con el cristiano católico y jesuita Ignacio "Ellacuría, sobre todo la manera de conocer, de analizar la realidad y de actuar". Siempre han estado claras para mucha gente estas coincidencias entre el marxismo y el cristianismo, tienen una base social común, un concepto de justicia social que creo que nace a partir del sustrato del cristianismo, aunque el marxismo sea materialista y niegue la trascendencia, pero a mí siempre me ha parecido que el marxismo, como tal, sólo podía nacer en Europa, un continente cristiano por excelencia. Si bien esto no significa que tenga también mucho en común con otras formas de espiritualidad cultivadas en otros continentes -pienso en Gandhi, por ejemplo-. Esto por un lado; por el otro la observación de que -¡qué casualidad que se dé al mismo tiempo!- tú, un cristiano católico y salesiano, estás leyendo el (seguramente) que es el primer libro de un marxista de tu vida, y yo, una agnóstica rematada, también ahora mismo, leo el primer libro de teología de mi vida, el de Teresa Forcades /Ángela Volpini, Una nueva imagen de Dios y del ser humano [no sé si está traducido al español, yo tengo la versión original catalana]: ¿no es una demostración palpable de esta coincidencia entre cristianismo y marxismo? Tú y yo tenemos mucho en común, a pesar de nuestras diferencias, que no creo que sean tan esenciales. Y esto mismo es también una respuesta a aquella pregunta que te hacías tú un par de cartas atrás: te mostrabas escéptico sobre si los análisis y estudios que demostraban el fracaso del modelo de convivencia occidental -su olvido de l@s pobres y marginad@s- y nuestras reflexiones servían de algo, si cambiaban algo, y te preguntabas: "¿quién las lee?", "¿de qué sirven?", yo te respondía que sí, que, empezando por nosotros dos, nuestras reflexiones cambiaban cosas. Estas lecturas cruzadas del campo de interés del otro lo demuestran.
*
Escribes: "La dinámica de crecimiento y de desarrollo en África (y en el Sur en general) viene alimentada por los mecanismos de la economía liberal, la explotación del subsuelo, de los océanos y una regulación menos exigente del mercado de trabajo y del respeto al medio ambiente.
¿No hay aquí un punto en común entre los recortes de occidente y la pobreza en el sur? La salida de la crisis del norte no se puede dar en el interior del sistema actual y el desarrollo del sur tampoco."
*
Supongo que he entendido bien tu frase: "[¿]No hay aquí un punto en común entre los recortes de occidente y la pobreza en el sur[?]"
Yo la he interpretado con el signo de interrogación, que en tu texto no está, he pensado que habías olvidado escribirlo. Es importante porque con el signo de interrogación o sin él la frase tiene un sentido contrario. Yo he entendido que faltaba la interrogación y que, por lo tanto, tu veías que había una base común entre los recortes de occidente y la pobreza en el sur y que esta base común nos imponía -al norte y al sur, al mundo entero- "la tarea de inventar un sistema nuevo [...]. Y es por este deber que tenemos por lo que los análisis y propuestas que no tengan como punto de partida y de llegada a los pobres, la pobreza, la marginalización y la exclusión, siempre serán falsas."
*
Pienso que es muy acertado lo que dices; es necesario repensar el sistema que ha llevado a este desequilibrio desde su raíz. Y es por esto, pienso, por lo que al principio de tu carta dices que en el libro de Fernández Buey y en las ideas de Ellacuría encuentras unas voces y unos análisis que ya preveían hace tiempo este desastre porque "contienen, en la crítica de la civilización industrial, el desarrollo tecnológico, el capitalismo naciente y el marxismo llevado a la práctica, una especie de profecía de lo que estamos viviendo actualmente y una cierta clarividencia de sus causas." Yo no he leído la Poliética de Fernández Buey, pero he leído una reseña del libro y conozco algunos artículos del autor y me imagino por dónde va, por esto pensé que a ti también te gustaría (yo tengo pendiente su lectura). Aun sin haberlo leído creo que tienes razón: el libro seguro que contiene uno o más análisis del fracaso al que está abocado el sistema capitalista, al menos tal y como lo conocemos. Son muchas las voces que lo han dicho, también las de muchos economistas con sentido común, que ven sobre todo en este neoliberalismo y en estos ciclos de retorno a la crisis un hecho inherente al sistema; és decir, las crisis, las provoca, de modo cíclico y recurrente, el propio sistema por definición. Es necesario, pues, repensarlo todo de nuevo. Y también el socialismo (marxismo político) denominado "real" ha fracasado. Supongo que es necesario incorporar aquella espiritualidad, entendida -al menos así lo veo yo- como espiritualidad, no como una religión determinada (que cada cual viva esta espiritualidad a su modo, lo importante son los valores, y esto puede hacerlo posible el ecumenismo). Es urgente que, como primer paso, la política recupere los valores, los positivos, y los positivos siempre tienen que ver con algún tipo de espiritualidad.
*
Hace pocos días recuerdo haberte enviado algo que alguien me hizo llegar a mí de Gandhi:
*
"7 Peligros para la virtud humana:

1. Riqueza sin trabajo
2. Placer sin conciencia
3. Conocimiento sin carácter
4. Negocios sin ética
5. Ciencia sin humanidad
6. Religión sin sacrificio
7. Política sin principios

"Un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular"

Mahatma Gandhi
*
Como puedes ver, no tiene desperdicio.

Estos peligros que él menciona para la virtud humana..., el séptimo reza "Política sin principios"..., son estos principios los que es necesario que la política recupere; los ha perdido todos, incluso los más básicos y elementales. Al menos sí que los han perdido l@s polític@s que llegan al gobierno, l@s de los dos partidos que se van repartiendo el poder alternativamente, sin duda.
*
Y haces un resumen muy acertado de lo que es necesario cambiar con urgencia:
*
“- La relación de la persona con el trabajo
 - La relación de la persona con la riqueza
 - La relación de la persona con el Estado
 - La relació de la persona con la religión.”
*
Gracias de nuevo por tus letras reflexivas e impagables, Xec.
*
Recibe un fuerte abrazo,
*
Anna

26 de septiembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Catalán
*
*
Xec Marquès, gener 2011 / Xec Marquès, enero 2011
*
Conakry, 21 setembre 12
*
Benvolguda Anna:
*
Anem, idò, creant opinió. Estic llegint un dels llibres que vaig deixar ja fa temps, Poliética, de Francisco Fernández Buey. Presenta una col•lecció d’intel•lectuals del segle XX, lliurepensadors i poc acadèmics, personatges que han viscut una època de revolucions, de guerra, temps de producció de noves idees: marxisme, psicoanàlisi, escola de Frankfurt. Em vénen també a l’esperit algunes reflexions de l’ [Ignacio] Ellacuría, sobretot la manera de conèixer, d’analitzar la realitat i d’actuar.
*
Tinc el sentiment que les reflexions d’aquesta gent, encara que d’un altre context històric, contenen, en la crítica de la civilització industrial, el desenvolupament tecnològic, el capitalisme naixent i el marxisme posat a la pràctica, alguna mena de profecia del que estem vivint i una certa clarividència de les seves causes. No tinc temps per posar-me a llegir més tranquil•lament i caldria anar a la font no només a una presentació general dels autors i de les seves reflexions.
Com fer front a la crisis financera occidental i al mateix temps assumir els reptes d’una pobresa molt més radical, estructural i endèmica, que deixa la majoria de la població mundial molt lluny dels “objectius del mil•lenni ”? I amb una certa convicció que amb l’ordre actual de les coses no serà possible. Les retallades son viscudes com passes enrere, com a conseqüència d’un gestió dels diners públics i del sistema neoliberal que té molt poc a veure amb la manera de viure, de treballar i de fer front a les necessitats vitals, socials i culturals dels homes i dones de la societat occidental. Al mateix temps, sembla que la gent s’ha deixat prendre per una gestió de la riquesa fonamentada en la hipoteca del futur i centrada en els diners i la promoció social.
*
La dinàmica de creixement i de desenvolupament à l’Àfrica (i arreu al Sud) és alimentada pels mecanismes de l’economia liberal, l’explotació del subsòl, dels oceans i una regulació menys exigent del mercat del treball i del respecte de l’entorn.
No hi ha aquí un punt comú de les retallades a l’occident i de la pobresa al sud[?] La sortida de la crisis al nord no es pot donar en l’interior del sistema actual i el desenvolupament al sud tampoc.
La tasca d’inventar el nou sistema és la tasca comuna. I és d’aquest deure que les anàlisis i proposicions que no tenen com a punt de partida i d’arribada els pobres, la pobresa, la marginalització i l’exclusió, seran sempre falses.
*
Hi ha tres relacions que sembla no poden seguir funcionant com fins ara i que podrien ser el nus de la revolució que ha de venir.

- La relació de la persona amb el treball
- La relació de la persona amb la riquesa
- La relació de la persona amb l’Estat
*
I, com que estem convençuts que res de nou no es podrà fer sense això que anomenem espiritualitat, caldrà també posar en crisis
*
-La relació de la persona amb la religió.
*
Quin programa!
*
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (26-09-2012)
Traducción al español de Anna Rossell

Conakry, 21 septiembre 12
*
Apreciada Anna:
*
Así pues, vamos creando opinión. Estoy leyendo uno de los libros que dejé [interrumpidos] hace tiempo, Poliética, de Francisco Fernández Buey. Presenta una colección de intelectuales del siglo XX, librepensadores y poco académicos, personajes que han vivido una época de revoluciones, de guerra y tiempos que han producido nuevas ideas: marxismo, sicoanálisis, escuela de Frankfurt. Me vienen también al espíritu algunas reflexiones de [Ignacio] Ellacuría, sobre todo la manera de conocer, de analizar la realidad y de actuar.
*
Siento que las reflexiones de estas personas, si bien en otro contexto histórico, contienen, en la crítica de la civilización industrial, el desarrollo tecnológico, el capitalismo naciente y el marxismo llevado a la práctica, una especie de profecía de lo que ahora estamos viviendo y cierta clarividencia de sus causas. No tengo tiempo para ponerme a leer más tranquilamente y sería necesario ir a la fuente y no sólo quedarnos en una presentación general de los autores y de sus reflexiones.
¿Cómo hacer frente a la crisis financiera occidental y al mismo tiempo asumir los retos de una pobreza mucho más radical, estructural y endémica, que deja a la mayoría de la población mundial muy lejos de los "objetivos del milenio"? Y con cierta convicción de que con el orden actual de cosas no será posible. Los recortes se viven como pasos atrás, como consecuencia de una gestión del dinero público y del sistema neoliberal que tiene muy poco que ver con la manera de vivir, de trabajar y de hacer frente a las necesidades vitales, sociales y culturales de los hombres y mujeres de la sociedad occidental. A su vez parece que la gente se ha dejado encandilar por una gestión de la riqueza fundamentada en la hipoteca del futuro y centrada en el dinero y la promoción social.
*
La dinámica de crecimiento y de desarrollo en África (y en general en todo el Sur) está alimentada por los mecanismos de la economía liberal, la explotación del subsuelo, de los océanos y una regulación menos exigente del mercado de trabajo y de respeto al medio ambiente.
[¿]No tenemos aquí un punto común entre los recortes en occidente y la pobreza del sur[?] La salida de la crisis en el norte no se puede dar en el interior del sistema actual y el desarrollo en el sur tampoco. La tarea de inventar el nuevo sistema es una tarea común. Y es por este deber que tenemos por lo que los análisis y propuestas que no tengan como punto de partida y de llegada a los pobres, la pobreza, la marginalización y la exclusión serán siempre falsas.
*
Hay tres relaciones que parece que no pueden seguir funcionando como hasta ahora y que podrían ser el nudo de la revolución del futuro:

- La relación de la persona con el trabajo
- La relación de la persona con la riqueza
- La relación de la persona con el Estado
*
Y, puesto que estamos convencidos de que nada nuevo podrá hacerse sin esto que llamamos espiritualidad, habrá que reconocer también la crisis de
*
-La relació de la persona con la religión
*
¡Menudo programa!
*
Xec

24 de septiembre de 2012

PARA THEMCELVEZ, Celia, LA ÚLTIMA SEGUIDORA DE ESTA TERTULIA, A MODO DE BIENVENIDA (Diluvia al gran pati de l'escola...)

*
Al original catalán sigue su traducción al español

(Catalán)

Diluvia al gran pati de l’escola
i la mainada juga a futbol amb l’aigua
i la pilota per l’asfalt.
Un grup de joves fa esport sota el diluvi.
Algunes bicicletes travessen els bassals.
Un parell de nens, riallers, hi xipollegen.

I les nenes on són? On són les nenes?

Plou menys d’uns anys encà,
diuen els vells.

Però esquitxos de verd, aquí i allà,
es veuen sota el cel de plom,

encara.

(Bamako –Mali- 03-07-2011)

© Anna Rossell
*
*
(Español)

Diluvia en el gran patio de la escuela
y los chiquillos juegan a fútbol con el agua
y el balón en el asfalto.
Jóvenes hacen deporte bajo el diluvio.
Algunas bicicletas circulan por los charcos.
Niños ríen y chapotean dentro.

¿Y las niñas dónde están? ¿Dónde estarán las niñas?

Hace unos años llueve menos,
afirman los ancianos.

Pero manchas de verde, aquí y allá,
se dejan ver (aún)
bajo el cielo plomizo.

(Bamako –Mali- 03-07-2011)

© Anna Rossell

© de la traducción Anna Rossell
 

22 de septiembre de 2012

ELOY SÁNCHEZ GUALLART, UN POETA QUE PROMETE

*
De próxima publicación por la nueva Editorial Urania, el primer poemario de Eloy Sánchez Guallart, Manifiesto asténico, al que pertenece este poema. El nuevo sello editorial apuesta por la buena poesía, y los primeros títulos que saca a la luz así lo atestiguan. 

Proyecto

Hay que mirar al mundo.


Convocar una distancia mínima.

Avivar los ojos ante el golpe.

Recortar la soga por sus branquias.

Abolir la entrega silenciosa.


Ahora que la bruma anega

con su sordo trayecto de reptiles.

Ahora que los augures del miedo

ciegan las ventanas

e inoculan sus liturgias que niegan el cuerpo

y resbalan su cínica morfología de invierno.


Vástagos sin sustento. Seamos

un deshielo instantáneo

que corrompa el musgo milenario.

Detrás de las tapias

rasgando las zanjas que

propuso una muerte escalonada.


Ahora que tanto muerto extraña

su noticia hasta exiliarse

bajo la tierra que acaricia a los almendros.

Rescatar una mano impoluta.

Mirar al mundo con ojos de poeta.


ELOY SÁNCHEZ GUALLART (Del poemario Manifiesto asténico)

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA POÉTICA "IndignHadas", V.V.A.A.

*
próxima publicación de la antología poética, en la Editorial Urania, un sello que nace apostando por la poesía de calidad:

POESÍA 19 de octubre
IndignHadas
Colectivo de autoras

Presentación de la antología:

Castellón: 19 de octubre
Valencia: 8 ó 9 de noviembre
Barcelona: Fecha sin determinar aún
Madrid: Fecha sin determinar aúnDe sus autoras dice la editorial:

Son mujeres fuertes, bellas, inteligentes, con edades atemporales-siempre-jóvenes. Y están indignadas. Por eso lo susurran o lo gritan. Por eso lo escriben. Sus versos van a remover el sosiego de las hojas otoñales.

Ellas son: Alicia Martinez, Amàlia Sanchís, Ana Pérez Cañamares, Anna Rossell, Carmen Jiménez, Elisa El Zoughbi, Eva R. Picazo, Juana Vázquez, Laura Caro, Laura Giordani, Lilian Pallarés, María Dolores Almeyda, Marisa Peña, Pepa Ortiz, Puri Teruel, Rosario Raro, Rosmarí Torrens, Sandy García, Silvia Cuevas-Morales, Txus García y Yolanda Saez de Tejada.
Desde Castellón (cuna de Urania ediciones), aportamos a: Elisabeth Gómez, Lluïsa Lladó y Mariela Diego.
Y la última plaza, elegida por nuestro jurado entre todas las que se presentaron a la solicitud vía Facebook: María Torvisco.

PARA ANTONIA TOSCANO, LA ÚLTIMA SEGUIDORA DE ESTA TERTULIA, ESTE POEMA, A MODO DE BIENVENIDA (Estimat pare...)

*
(Català)      A la Judith, una nena de dotze anys, víctima d’un genocidi

Estimat pare,
vull dir-te adéu,
adéu per sempre, pare,
ja ens ha arribat la mort,
i jo voldria viure, pare, i tinc tanta por
d’aquesta mort d’aquesta mort diuen
que els nens petits els llencen vius
al fossar.
Adéu per sempre pare pare
ich habe solche Angst
vor diesem Tod
.

(© Anna Rossell. Última carta de Judith, del poemari Àlbum d'absències)
*
*
(Español)      A Judith, una niña de doce años, víctima de un genocidio

Querido padre,
quiero decirte adiós,
adiós por siempre, padre,
ya nos llegó la muerte, padre,
y yo quiero vivir, y tengo tanto miedo
de esta muerte de esta muerte dicen
que a los niños los tiran vivos
a la fosa.
Adiós por siempre padre padre
ich habe solche Angst
vor diesem Tod.


(© Anna Rossell. Última carta de Judith, del poemario Àlbum d'absències)
*
*
Curiosamente estos días un amigo mío -gran poeta-, Alexis Díaz Pimienta- al oír este poema mío me ha comentado que él había escrito uno muy parecido, probablemente inspirándose en la misma fuente. En su caso fue un artículo de Rosa Montero, que a buen seguro conoció la misma carta que leí yo en el pequeño museo subterráneo que hay debajo del monumento a los judíos del holocausto nazi, en Berlín.

Éste es el poema de mi amigo: Alexis Díaz Pimienta:


*
Nazis en un campo de concentración-exterminio
(Foto motivo del comentario de Rosa Montero)

Los verdugos felices
(para Anna Rosell)


Algo me ha puesto aún más los pelos de punta:  
las fotos de la “normalidad de los monstruos”.
(Rosa Montero)


Mientras el asesino toca el acordeón
y las verdugas bailan
una niña de la edad de Alejandro
escribe a su padre:
                     Papá, me gustaría tanto volver a verte
                     pero sé que no podré hacerlo.
Mientras el asesino toca el acordeón
y las verdugas posan con posturas muy sexys.
                     Papá, no quiero morir
                     pero estas personas nos van a matar.
Mientras el asesino toca el acordeón
y el fotógrafo toma la instantánea.
                    Esta muerte me da tanto miedo
                    porque a los niños pequeños
                    nos arrojan vivos al hueco.
Mientras el asesino toca el acordeón...
Mientras el asesino toca el acordeón...
Mientras el asesino toca el acordeón...
*
*
Ésta es la carta de la niña, escrita originalmente en polaco, en sus versiones inglesa, alemana y española:

Inglés

In July 1942, the twelve-year-old Judith Wischnjatskaja, from Byten in eastern Poland, wrote to her father in America:

Dear Father! I take my leave of you before death. We would so much like to live, but they won't let us, we will perish. I am so afraid of this death, for the small children are thrown alive into the grave. Goodbye forever. I kiss you.

Your J.

*
Alemán

Nachschrift der zwölfjährigen Judith Wischnjatskaja unter den Brief ihrer Mutter Slata an den Vater; gefunden von einem sowjetischen Soldaten in Byten nahe Baranowicze in Ostpolen (heute Weißrussland). In Byten wurden über 1.900 Juden von deutschen Einheiten erschossen. Abschrift in Russisch, das Original ist verschollen.«

Lieber Vater! Vor dem Tod nehme ich Abschied von dir. Wir möchten so gerne leben, doch man lässt uns nicht, wir werden umkommen. Ich habe solche Angst vor diesem Tod, denn die kleinen Kinder werden lebend in die Grube geworfen. Auf Wiedersehen für immer. Ich küsse dich innigst.

Deine J.

*
Español

Copia de la carta que Judith Wischnjatskaja, de doce años, escribió a su padre, a continuación del escrito de su madre Slata. La encontró un soldado soviético en Byten, cerca de Baranowicze, en Polonia oriental (hoy Bielorusia). En Byten los nazis fusilaron a más de 1900 judíos. Existe la copia en ruso, el original se ha perdido.

Querido padre,

ante la muerte me despido de ti. Tenemos tantas ganas de vivir, pero no nos dejan; moriremos. Tengo tanto miedo de esta muerte, porque a los niños los tiran vivos al foso. Un beso muy , muy fuerte.

Tu J.

15 de septiembre de 2012

PARA DIMITRY KASHKAROFF, EL ÚLTIMO SEGUIDOR DE ESTA TERTULIA, ESTE POEMA A MODO DE BIENVENIDA (Aprèn humilitat del gra...)

*
(Català)

Aprèn humilitat del gra
de sorra, fes-te buit, si de corba
suau i porós epiteli que acaroni.
Fes dels teus límits el ventre
acollidor de l’estranger,
aquell no-res immens on qualsevol
Ulisses hi trobi un aixopluc.

I casa seva.

© Anna Rossell
*
*
(Español)

Aprende la humildad de un grano
de arena, hazte vacío, seno de curva
suave y poroso epitelio que acaricie.
Haz de tus límites el vientre
acogedor del extranjero,
aquella nada inmensa donde cualquier
Ulises encuentre su refugio.

Y una casa.

© Anna Rossell

11 de septiembre de 2012

PARA MERCEDES, LA ÚLTIMA SEGUIDORA DE ESTA TERTULIA, ESTE POEMA (Deixa't acaronar per la mirada)

*
(Catalán)
*
Deixa't acaronar per la mirada amiga, la teva dolcesa
s'hi emmiralla i torna a tu, i tu li retornes més
i més dolcesa...

© Anna Rossell (Del poemari Poemes de la mirada)
*
*
(Español)
*
Déjate acariciar por la mirada amiga, tu dulzura
se refleja en ella y vuelve a ti, y tú le devuelves más
y más dulzura...

© Anna Rossell (del poemario Poemas de la mirada)

6 de septiembre de 2012

LA VERDADERA HISTORIA ESTÁ EN LOS REPLIEGUES

*
Joseph Roth, Job. Història d’un home senzill, 
Trad. de Judith Vilar,
L’Avenç, Barcelona, 2012, 174 págs.
*
por Anna Rossell
*
Magistral esta novela del gran narrador centroeuropeo Joseph Roth (Brody –Galicia del este, Imperio Austrohúngaro-, 1894; París, 1939), que a partir de un argumento sencillo sabe contar un capítulo de la historia con mayúsculas, la de los judíos del este europeo en las primeras décadas del siglo XX. Nada como la buena literatura para documentar unos hechos, un comportamiento, una forma de ser y de vivir, las consecuencias de los sucesos sobre la vida de los individuos. Porque sólo un observador preciso dirige su mirada hacia el detalle significativo, hacia lo sutil y lo inefable, sabe que la verdadera historia está en los repliegues, y sólo una pluma sensible es capaz de transmitirla. La historiografía al uso carece de herramientas para ello. Roth pertenece a ese linaje de escritores de la llamada generación perdida europea del siglo XX que asistió a las grandes transformaciones político-sociales de su continente, acontecimientos que él quiso y logró documentar magníficamente. Nadie como él supo retratar el desmoronamiento del imperio austro-húngaro (La marcha de Radetzky, 1932), nadie predijo, diez años antes, la ascensión del nazismo al poder (La tela de araña, 1923). Coetáneo y amigo de Stefan Zweig -como él, judío-, sus diferencias radicaban en su posicionamiento ante los acontecimientos, en el caso de Roth de simpatía decididamente socialista durante muchos años, antes de que en 1926 -desencantado por su estancia en la Unión Soviética- su escritura diera un vuelco melancólico de nostalgia hacia la desaparecida monarquía. Roth es el narrador por excelencia que dominó y practicó todo tipo de registros (reportaje, glosa, crítica teatral, cinematográfica y literaria). Dedicado tanto al periodismo –trabajó para los periódicos más importantes de su tiempo- como a la ficción literaria, algunos estudiosos valoran por igual la alta calidad de sus crónicas periodísticas y la de su narrativa más estrictamente literaria. La sagacidad y precisión de sus artículos lo sitúan a la altura de otros coetáneos de renombre como Egon Erwin Kisch y Kurt Tucholsky. Este dominio de los géneros, unido a la extraordinaria capacidad de recepción de Roth, cristaliza en una prosa a menudo poética, de gran belleza, magníficamente vertida al catalán por la traductora, que nos permite acercarnos a personajes vivos y a ambientes intimistas, descritos con la profundidad psicológica y la precisión de quien pinta un cuadro tras cuya prolijidad de detalles y gestos se esconde lo verdaderamente importante de una historia. Job, relata como reza el subtítulo, el devenir de un hombre sencillo, un judío –Mendel Singer-, que vive humildemente con su esposa y sus cuatro hijos en la pequeña localidad de Zuchnov, en la Rusia de los zares. Como la figura del Job bíblico, Singer es un hombre piadoso y temeroso de Dios, al que progresivamente asolan todas las desgracias, que, como Job, asume como voluntad divina, hasta que la acumulación de adversidades le lleva a ver en el cielo a su enemigo más acérrimo y a perder la fe. La familia de Singer no se nos presenta como un caso aislado. De la mano de Roth conocemos los avatares que aquejaron a tantas otras familias de su condición y creencias en la Rusia campesina de los años anteriores a la Gran Guerra, la emigración a los Estados Unidos, su acogimiento allí por parte de la comunidad judía, la fraterna cordialidad reinante en el barrio de sus correligionarios, las consecuencias de la campaña bélica, … . Sólo el final, un tanto sorprendente y poco realista, testimonia –la novela vio la luz en 1930- la regresión de Roth a una fe ciega en valores ancestrales como tabla de salvación para el humano.
En España se dio a conocer muy pronto (desde los años treinta del siglo pasado) la literatura de este gran narrador centroeuropeo, en cambio los estudios sobre ella y su vida se han hecho esperar. Pero entretanto al renovado interés por su obra –veinticinco libros sólo a partir del año 2000, doce en Acantilado- se han añadido estudios (dos de ellos, de Géza von Cziffra, también en Acantilado) como los de Pilar Estelrich, Visió d’Àustria a Joseph Roth (Universidad de Barcelona, 1992), Soma Morgenstern, Huida y fin de Joseph Roth (Pre-Textos, 1999, 2008), Géza von Cziffra, El santo bebedor. Recuerdos de Joseph Roth (Trea, 2000; Acantilado, 2009), Claudio Magris, Lejos de donde. Joseph Roth y la tradición hebraico-oriental (Eunsa, 2002, 2003, 2004), Olga García, La obra de Joseph Roth, Liceus, 2006), Géza von Cziffra, Joseph Roth, cuentista extraordinario (Acantilado, 2009) y la biografía de Helmut Nürnberger, Joseph Roth (Alfons el Magnànim, 1995).

© Anna Rossell

PORQUE SOMOS AÚN NUESTROS ANCESTROS

*
José Florencio Martínez,
Teseo no saldrá del laberinto
in-VERSO ediciones de poesía, Barcelona, 2012, 122 págs.
*
 
por Anna Rossell
*
“Seguimos siendo griegos”, afirma el autor de Teseo no saldrá del laberinto en su introducción. Y el bello poemario que nos ofrece es el reto que José Florencio Martínez (Trespaderne –Burgos- 1950) asume con el propósito de demostrarlo.
Dividido en tres partes –I De cuando los mitos, II Grecia clásica y III Grecia helenística-, la voz poética recorre los iconos más representativos de nuestros ancestros griegos para evocarlos y rendir agradecido homenaje a lo que el poeta considera, con George Steiner -uno de sus referentes-,” la génesis del ideal griego: entusiasmo por la verdad, hambre de conocimiento, pasión por la libertad”, que constituye aún hoy el sello identitario de Europa. Se alternan en el poemario, de ademán épico, la intención puramente descriptiva con otra más reflexiva y filosófica o la de solazarse en la belleza, cuando la mirada deja de ser contemplativa para devenir sensual y sexual. El autor, quien gusta del endecasílabo blanco y del soneto -aunque no exclusivamente, y siempre con cuidado exquisito de la musicalidad-, deja clara desde el primer momento su adscripción al código filosófico-literario borgiano –su segundo referente-, que introduce una distancia irónica en el poema entremezclando el registro estilístico arcaizante con otro postmoderno -incluyendo el inglés-, amalgama de clasicismo y contemporaneidad. Así hace recordar a la voz poética tiempos pasados: “Tenían, entonces, el tamaño justo / de un hombre las estatuas de los dioses. / Y vinimos nosotros deambulando / por los acantilados, las penínsulas, / […] / El tiempo era un caballo de papel / que perseguía la luna por el agua. / […] / En un claro del bosque recogimos / el legado del pájaro de fuego / y seguimos en la rueda del tiempo / por los barrancos y los tremedales. / A lo lejos siseaban las sirenas: / -‘Paradise now…, paradise now…’ y el eco / dispersaba en la fronda su señuelo. […].” (Congreso de máscaras). O bien invoca al dios: “Zeus, hijo de Cronos, / […] / y jefe del Olimpo, / pues por tus venas corre / toda la mala leche / de la cabra Amaltea / que te crió de niño / […] / ¡Deja esa mala baba / que acarrea tu rostro, / o emplea tu coraje / contra el mal y sus monstruos! / […], vete a echar un buen polvo con una ninfa golfa / […].” (A Zeus, hijo de Cronos y Rea, desenfadadamente). La herencia griega se manifiesta en el fondo y en la forma, trasciende el espacio y el tiempo para fusionarse en texto de claro cuño borgiano: “Teseo: el laberinto se ha ensanchado. / Tu soledad también, al mismo tiempo / […]. / A las estrellas se abre la ventana / y puedes ver más lejos. Todo el cosmos / […]. / Más juntos y más gente conectando / su soledad alzada a las estrellas. […].” (El laberinto del ciberespacio). El impulso reflexivo gira en torno a eternas preguntas existenciales: “Continuamente te haces, contra el viento, / preguntas sin respuesta: ‘¿Dónde vamos? / ¿Qué somos? ¿Tiene arreglo la injusticia, / el dolor de ser hombre en el costado? // […].” (El silencio de la sirena), la inconsistencia de la actitud narcisista: “[…] / Búscate en otros ojos si no te hallas / en el vértigo azul de tu vacío. / […].” (Narciso), a lo efímero y fútil de la arrogancia, al paso del tiempo, que lo reduce todo a nada: se lamenta el yo poético en alusión a Píndaro: […] / Me creí semidiós e invulnerable / en tu círculo mágico asentado. / Y al colocarme la guirnalda ufana / y coronarme de laurel dijiste: ‘El hombre es sólo el sueño de una sombra’. / Y mi victoria corporal fue humo, / menos que la ceniza de los días. / […].” (Epinicio), a la sensualidad: “Por la entrepierna arriba te sube un ramo verde de luna / y, cuando tu desnudo pide una novia para sus nupcias, / entra en tu pecho el lento mascarón de proa / de Circe sonriendo entre la niebla. / Con sus orondas tetas te ama, te amamanta / -(La noche es una leche caliente de mujer)-, […].” (A favor de Circe), la loanza del poeta, capaz de captar tanta hermosura: “[…] / Catador de belleza, ya tus ojos / dibujan en la niebla la arboleda / y tu voz es silencio de poema. / […].” (El vate provecto escucha la voz del oráculo), la sublime y enigmática evocación de una escultura: “[…] Nunca descifraremos vuestro alado / reposo evanescente ni veremos / fuera de aquí cabezas capiteles / que así miren la tarde y la mañana.” (Cariátides), o el lenguaje: “Mimbres de la verdad son las palabras, / pero el agua en su cesto poco dura. / Resbalan las versiones de los verbos / en un arco iris de significados / […] / La belleza nos es dada en fragmentos, / en sucesión de rostros y vocablos; […].” (Trampas del logos II). Altamente recomendable este poemario, segundo que publica el nuevo sello editorial de in-VERSO, que nace con la clara vocación de acoger la mejor poesía.

© Anna Rossell

5 de septiembre de 2012

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (05-09-2012)
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (05-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Recital de poesia a la platja d'El Masnou (setembre 2012) / Recital de poesía en la playa de El Masnou (septiembre 2012)
*
El Masnou, 05-09-2012
*
Estimat Xec,
*
gràcies per les teves lletres i per seguir aprofundint sobre el tema; toques un punt molt important, que em sembla un bon impuls per començar la meva reflexió sobre la teva: aquell a què et refereixes quan dius que “les retallades segurament són sentides diferentment pels espanyols quan toquen els ‘nacionals’ o els ‘estrangers’ “, i tens molta raó: el que anomenem solidaritat té un límit, i aquest límit és curt. Ho podem veure molt sovint, cada dia. Ho vivim en les nostres pròpies persones, perquè també nosaltres, que reflexionem sobre aquestes coses, pertanyem al grup dels éssers humans i perquè ho observem constantment en el capteniment d’altra gent. Ho hem viscut constantment aquest hivern passat el grup de representants de diverses ONGs que constituïm la Campanya Mundial per l’Educació (CME), que es proposa pressionar els polítics per tal que acompleixin aquell famós objectiu del mil•leni: Educació de qualitat per a tot@s, a nivell mundial. La plataforma CME treballa fonamentalment amb les mires posades en els països del sud, els empobrits, els que encara no tenen universalitzada l’alfabetització, per tant els nostres interlocutors són sobre tot els polítics que tenen a veure amb l’ajut al desenvolupament fora del propi país. Fem sensibilització a tots els nivells, i en aquesta tasca ens ajuden precisament els professionals de l’educació de les escoles d’arreu de Catalunya i d’Espanya en general, així com els/les nen@s i joves alumnes d’aquestes escoles i instituts. Ell@s treballen amb materials especialment desenvolupats sobre aquest tema i després fan accions al carrer per donar a conèixer a la població l’escàndol del desequilibri per tal de reclamar per a tothom una educació digne, sobre tot allà on –tot@s ho sabem- més la necessiten per poder sortir de la pobresa.
*
Justament aquest any, amb la que estava caient a Catalunya –una de les primeres comunitats autònomes d'Espanya que va començar a retallar (molt i molt) en ensenyament-, sortia constantment l’argument a relluir: com podem dirigir-nos al col•lectiu de professionals de l’educació del nostre país, si ell@s mateix@s estan immers@s en una problemàtica que els/les afecta directament, fins el punt que s’hi juguen el pa de cada dia, el que manté les respectives famílies. Com fer-ho? La conclusió sempre era que no podíem dirigir-nos a ell@s demanant-los solidaritat si no ho fèiem tocant també el tema de cara als problemes de casa. I és que quan diem “per a tot@s” ens ho hem de creure; no podem anar mesurant qui té més o menys, perquè llavors és quan dividim amb la gelosia i les enveges: “tu tens més que jo i encara et queixes, mira’m a mi...”. Cal partir del que és l’objectiu final i cal reclamar els drets justos quan aquest objectiu no s’ha assolit, encara que uns estiguin més a prop d’assolir-lo que els altres. La qüestió és: no puc queixar-me del que jo no tinc basant-me en la idea que un altre té més que jo, sinó, a l’inrevés, cal, en justícia, tenir X, i cal caminar vers aquesta meta, tot@s per igual; sempre hi haurà gent que, de camí cap a l’objectiu, vagi més avançada, però el que no es pot fer és argumentar que el veí té més que jo i que jo vull tenir com ell, pel sol fet que ell té més que jo. Cal definir què és el que cal tenir en justícia i caminar cap allà, fins i tot cal definir què és el que NO CAL tenir.
*
Certament tens raó quan dius que les coses es senten de diferent manera quan afecten directament a un@ mateix@ que quan afecten a altres. I que el fet que sigui així és l’evidència que l’estratègia de la divisió de les víctimes funciona. I és ben cert, precisament per això no hem de fomentar encara més aquest mecanisme. Actuaríem amb hipocresia si diguéssim que sento igual el que m’afecta a mi que el que afecta als altres, això no és així. No és així i amb aquest sentiment cal comptar-hi, és humà, potser el més humà dels sentiments, en tant que l’ésser humà és un dels animals que habiten la terra, i aquesta és una característica de qualsevol animal, això crec; de fet, portat a l’extrem, es tracta d’una qüestió de supervivència i no tant d’egoisme: primer sóc jo, després els altres. Això és així i no ens hem d’escandalitzar de dir-ho, ben al contrari, ho hem de tenir molt present. Més difícil és saber on acaba l’instint de supervivència i on comença l’egoisme. Però aquest tema millor que el deixem a part, de moment.
*
Llegeixo entre línies un profund desànim per part teva quan dius:
*
“Estic segur que anàlisis, estudis, proposicions no en falten; tu mateixa pots produir una bibliografia abundant de reflexions sobre el tema. Però qui les llegeix? Quina opinió creen?  I sobretot, quin pes tenen en les decisions on es juga el futur del món i la configuració de l’economia mundial?”
*
És veritat que els polítics, o millor el món de les finances, que són els qui prenen les decisions on es juga el futur del món, en general, no es deixen influir per aquests estudis, i que els seus objectius estan en llocs molt diferents. Però, com ja deia en altres cartes, malgrat que aquesta és una veritat que val per a tots els temps com a tendència, el grau extrem de llei de la selva on predomina i s’imposa la llei del/de la més fort/a que caracteritza la nostra actualitat política-social –els polítics han esdevingut mers gestors dels financers-, no sempre ha estat tan extrem. Hi ha hagut moments, no tan llunyans, molt més solidaris. Cal recuperar aquest moment i fins anar molt més enllà
*
També dius:
*
“Em fas entendre que la primera de les feines és de no deixar-nos dividir. Entenc que també la segona és de crear aquest poble, aquest poble unit  [universal, més enllà de les fronteres nacionals]. I què ens unirà?”
*
Doncs sí, però jo entenc que les tres preguntes són, de fet, una de sola: perquè es tracta de mirar de dret a la injustícia, mirar cap a aquell@s que la practiquen sistemàticament, cadascú en el seu propi entorn, i de reclamar allò que són els drets bàsics d’un individu i d’una societat, cadascú a casa seva. Això és el que ens ha d’unir; això uneix. I més enllà d’això –cosa que també em sembla importantíssima- ens cal una educació vers la humilitat i la senzillesa, imbuir-nos d’una manera de pensar contrària a l’ambició del creixement material indefinit, valorar l’espiritualitat en el sentit més ampli de la paraula –espiritualitat, amb independència de les religions, o potser millor dit, en sentit fins i tot contrari de les religions, que malauradament i massa sovint no fan sinó dividir-, aprendre a gaudir d’allò sensible per a mi i per als altres, d’allò participatiu i compartit. Naturalment que això és una utopia si pensem que en el nostre món arribarà un dia en què tothom sentirà així, no crec pas que aquest dia arribi mai, ben al contrari, sé que la tendència a l’ambició material sens límits és també una tendència molt arrelada en l’ésser humà, difícilment aturable, impossible d’aturar. Però sí que crec que, poc a poc, pot ésser més gran cada vegada el grup de gent que senti i pensi així, i visqui en conseqüència.
*
Et preguntes si les reflexions i els estudis sobre aquest tema tenen algun ressò, alguna influència: “qui les llegeix? Quina opinió creen?”. Jo penso que, poc a poc, pas a pas, sí que creen opinió. Jo crec en el poder de la paraula. Més d’un cop t’he dit que una paraula –una de sola- pot matar, i mata; no solament ho crec, ho sé. És així. Les paraules són molt més importants del que ens pensem, i van fent via, i creen opinió.
*
Gràcies per regalar-me el teu impuls per donar voltes a tantes coses, Xec; les teves paraules creen opinió, en mi i en molta altra gent. N’estic segura. Ho sé.
*
Una forta abraçada,
*
Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (05-09-2012)
-Traducción al español de Anna Rossell-

El Masnou, 05-09-2012

Querido Xec,

gracias por tus letras y por seguir profundizando sobre el tema; aludes a un punto muy importante, que me parece un buen impulso para comenzar mi reflexión sobre la tuya: aquél al que te refieres cuando dices que "los recortes seguramente son sentidos de modo diferente por los españoles cuando afectan a 'nacionales' o a 'extranjeros' ", y tienes mucha razón: lo que llamamos solidaridad tiene un límite, y este límite es corto. Lo podemos ver muy a menudo, cada día. Lo vivimos en nuestras propias personas, porque también nosotros, que reflexionamos sobre estas cosas, pertenecemos al grupo de los seres humanos y porque lo observamos constantemente en el comportamiento de otra gente. Lo hemos vivido constantemente este pasado invierno el grupo de representantes de diversas ONGs que constituimos la Campaña Mundial por la Educación (CME), que se propone presionar a l@s polític@s para que cumplan aquel famoso objetivo del milenio: Educación de calidad para tod@s, a nivel mundial. La plataforma CME trabaja fundamentalmente con los ojos puestos en los países del sur, los empobrecidos, los que aún no tienen universalizada la alfabetización, por tanto nuestros interlocutores son sobre todo l@s polític@s que tienen que ver con la ayuda al desarrollo fuera del propio país. Trabajamos en la sensibilización a todos los niveles, y en esta tarea nos ayudan precisamente profesionales de la educación de las escuelas de toda Cataluña y de España en general, así como l@s niñ@s y jóvenes alumn@s de estas escuelas e institutos. Ell@s trabajan con materiales especialmente desarrollados a este fin sobre este tema y después intervienen en acciones en la calle para dar a conocer a la población el escándalo del desequilibrio para reclamar para todo el mundo una educación digna, sobre todo allí donde -lo sabemos tod@s- más la necesitan para poder salir de la pobreza.
Justamente este año, con la que estaba cayendo en Cataluña -una de las primeras comunidades autónomas en España que empezaron a recortar (muchísimo) en enseñanza-, surgía constantemente el argumento a relucir: ¿cómo podemos dirigirnos al colectivo de profesionales de la educación de nuestro país, si ell@s mism@s están inmers@s en una problemática que les afecta directamente, hasta el punto de que se juegan el pan de cada día, el que mantiene a sus respectivas familias. ¿Cómo hacerlo? La conclusión siempre era que no podíamos dirigirnos a ell@s y pedirles solidaridad si no lo hacíamos incorporando también en el tema los problemas de casa. y es que cuando decimos "para tod@s" debemos creérnoslo; no podemos ir midiendo quién tiene más o menos, porque entonces es cuando dividimos incitando a los celos y las envidias: "tú tienes más que yo y aún te quejas, mírame a mí...". Debemos partir de lo que es el objetivo final y es necesario reclamar los derechos justos cuando este objetivo no ha sido alcanzado, aunque unos estén más cerca de alcanzarlo que otros. La cuestión es: no puedo quejarme de lo que yo no tengo basándome en la idea de que otro tiene más que yo, sino que, al revés, debemos, en justicia, tener X, y es necesario que avancemos hacia esta meta, tod@s por igual; siempre habrá quien, de camino al objetivo, vaya más avanzado, pero lo que no se puede hacer es argumentar que el/la vecin@ tiene más que yo  y que yo quiero tener como ell@, por el mero hecho de que ell@ tiene más que yo. Debemos definir qué es lo que hay que tener en justicia y caminar hacia allí, incluso debemos definir lo que NO HAY QUE tener.

Ciertamente tienes razón cuando dices que las cosas se sienten de manera distinta cuando afectan directamente a un@ mism@ o a otr@s. Y que el hecho de que sea así es la evidencia de que la estrategia de la división de las víctimas funciona. Y es absolutamente cierto, precisamente por ello no debemos fomentar más aún este mecanismo. Actuaríamos con hipocresía si dijéramos que siento igual lo que me afecta a mí que lo que afecta a otros, no es así. No es así y hay que tener en cuenta este sentimiento, es humano, quizá el más humano de los sentimientos, en tanto que el ser humano es uno de los animales que habitan la tierra, y ésta es una característica de cualquier animal, esto creo, de hecho, llevado al extremo, se trata de una cuestión de supervivencia, y no tanto de egoismo: primero soy yo, después l@s demás. Esto es así y no debemos escandalizarnos por ello, hay que decirlo y reconocerlo, hay que tenerlo muy presente. Más difícil es saber dónde acaba el instinto de supervivencia y dónde empieza el egoismo. Pero este tema mejor dejarlo de lado, de momento.

Leo entre líneas un profundo desánimo por tu parte cuando dices:

"Estoy seguro de que análisis, estudios, propuestas no faltan; tú misma puedes producir una abundante bibliografía de reflexiones sobre el tema. Pero ¿quién las lee? ¿Qué opinión crean? Y sobre todo, ¿cuál es su peso en las decisiones que deciden el futuro del mundo y la configuración de la economía mundial?"

Es verdad que l@s polític@s , o mejor aún el mundo financiero, que es quien toma las decisiones que determinan el futuro del mundo, en general, no se dejan influir por estos estudios, y que sus objetivos están en lugares muy diferentes. Pero, como ya decía en otras cartas, a pesar de que ésta es una verdad que vale para todos los tiempos como tendencia, el grado extremo de ley de la selva donde predomina y se impone la ley del/de la más fuerte, que caracteriza nuestra actualidad político-social- l@s polític@s son meros gestores de las finanzas-, no siempre ha sido tan extremo. Ha habido momentos, no tan lejanos, mucho más solidarios. Es necesario recuperar estos momentos e incluso llegar mucho más allá.

También dices:

"Entiendo de lo que escribes que el primer objetivo es no dejarnos dividir. Entiendo también que el segundo es crear este pueblo, este pueblo unido [universal, más allá de las fronteras nacionales]. ¿Y qué nos unirá?"

Sí, pero entiendo que las tres preguntas son, en realidad, una sola: porque se trata de mirar directamente a la injusticia, mirar hacia aquell@s que la practican sistemáticamente, cada un@ en su propio entorno, y de reclamar lo que son los derechos básicos de un individuo y de una sociedad, cada un@ en su casa. Esto es lo que nos unirá; esto une. Y más allá de esto -lo cual también me parece importantísimo- necesitamos una educación que nos dirija hacia la humildad y la sencillez, imbuirnos de un modo de pensar contrario a la ambición del crecimiento material indefinido, valorar la espiritualidad en el sentido más amplio del término -espiritualidad, con independencia de las religiones, o quizás mejor dicho, en un sentido incluso contrario al de las religiones, que por desgracia a menudo no hacen sino dividir-, aprender a gozar de lo sensible para mí y para los demás, de lo participativo y compartido. Naturalmente es una utopía pensar que en nuestro mundo llegará un día en que todos los individuos sentirán así, no creo que llegue este día nunca, al contrario, sé que la tendencia a la ambición material sin límites es también una tendencia muy arraigada en el ser humano, difícil de parar, imposible de parar. Pero sí creo que, poco a poco puede ser cada vez mayor el grupo de gente que piense de este modo, y que viva en consecuencia. Te preguntas si las reflexiones y los estudios sobre ese tema tienen alguna resonancia, alguna influencia: "¿quién los lee? ¿Qué opinión crean?". Yo pienso que, poco a poco, paso a paso, sí crean opinión. Yo creo en el poder de la palabra. Más de una vez te he dicho que una palabra -una sola- puede matar, y mata; no solamente lo creo, lo sé. Es así. Las palabras son mucho más importantes de lo que pensamos, y hacen su camino, y crean opinión.

Gracias por regalarme el impulso para darle vueltas a tantas cosas, Xec; tus palabras crean opinión, en mí y en mucha otra gente. Estoy segura de ello. Lo sé.

Un fuerte abrazo,

Anna


4 de septiembre de 2012

III EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA A EL MASNOU-OCATA (BARCELONA / ESPANYA) / III EDICIÓN DE POESÍA EN LA PLAYA EN EL MASNOU-OCATA (BARCELONA / ESPAÑA)

*
 TOTS ELS DILLUNS DE L'ESTIU (DEL 9 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE 2012, AMBDÓS INCLOSOS), A "L'ÚLTIM XIRI" D'EL MASNOU-OCATA (BARCELONA, ESPANYA)
  *
  TODOS LOS LUNES DEL VERANO (DEL 9 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, AMBOS INCLUIDOS), EN "EL ÚLTIMO CHIRINGO" DE EL MASNOU-OCATA (BARCELONA, ESPAÑA)
  *
 
 *
  PROGRAMACIÓ POÈTICA DE DILLUNS, 10 DE SETEMBRE 2012, 21:30 h:
  *
  PROGRAMACIÓN POÉTICA DEL LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE 2012, 21:30 h:

Dilluns / Lunes, 10 setembre / septiembre 2012:
Jordi Pàmias, Carles Duarte, Eduard Sanahuja, Rodolfo Häsler, Josep Anton Soldevila. 

Les lectures poètiques seràn aproximadament de 15 minuts per autor@, en un sol i únic bloc.

En acabar el recital poètic dels poetes convidats CELEBRAREM LA GRAN FESTA DE CLOENDA DE LA POESIA A LA PLATJA (fins al proper estiu): tot@s els/les poetes que ho vulgueu podreu llegiu un poema (o dos, si són curtets) per acomiadar-nos i fer festa.
 
En acabar hi haurà música dels nostres estimats cantautors.

Per a qualsevol pregunta o qüestió d’organització:
  Anna Rossell: annarossell@masnou.jazztel.es
                       Mòbil: 647730405
  *
  *
  Las lecturas poéticas serán de aproximadamente 15 minutos por autor@ en un solo y único bloque.

 
Al terminar el recital poético CELEBRAREMOS LA GRAN FIESTA DE CLAUSURA DE LA POESÍA EN LA PLAYA (hasta el próximo verano): tod@s l@s poetas que lo deseéis podréis leer un poema (o dos, si non cortos) para despedirnos y festejar. 
 
Al terminar tendremos la música de nuestros queridos cantautores.

Para cualquier pregunta o cuestión de organización:

Anna Rossell: annarossell@masnou.jazztel.es
*
GALERIA DE FOTOS
Els poetes convidats aquest dilluns
El poeta Eduard Sanahuja
 Els nostres cantautors
El poeta Josep Anton Soldevila
El poeta Rodolfo Hässler
 
 El poeta Carles Duarte
El poeta Jordi Pàmias

CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE CLAUSURA
(Poetes, músics, cantants, amics...)

 
 
 
A tot@s moltes gràcies per la vostra poesia, la vostra música, la vostra guingueta "L'Últim Xiri" d'El Masnou-Ocata i bon ambient que hi sabeu crear; tot@s els qui hi treballeu feu un gran equip. Fins l'estiu vinent.

3 de septiembre de 2012

CORRESPONDÈNCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (02-09-2012)
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (02-09-2012)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Xec Marquès (esquerra) amb nois del seu barri, a casa seva, a Conakry / Xec Marquès (izquierda con chicos de su barrio, en su casa de Conakry
*
Conakry, 02-09-2012
*
Magnífica i pertinent la teva reflexió, que rebutja el maniqueisme fàcil de bons i dolents. Sobretot quan aquest maniqueisme estalvia pobles sencers del necessari examen de consciència per a preguntar-se “què hem fet de 50 anys d’independència” i produeix divisió entre les víctimes. Però també es veritat que les retallades segurament són sentides diferentment pels espanyols quan toquen els “nacionals” o els “estrangers”. Sentiment que fa veure que l’estratègia de la divisió funciona. I prou sap tothom que vulgui guardar la intel·ligència lliure que l’estalvi de l’assistència sanitària gratuïta als emigrants sense certificat de residència és ben poca cosa vista la mesura del deute.

El noltros i voltros és sempre complicat, però en algun lloc, d’alguna manera, s’han de poder identificar els culpables. No és una fatalitat, no és un destí.
I és davant d’aquesta anàlisi que la crisi, la crisi profunda i de l’esperit, es manifesta. Estic segur que anàlisis, estudis, proposicions no en falten; tu mateixa pots produir una bibliografia abundant de reflexions sobre el tema. Però qui les llegeix? Quina opinió creen?  I sobretot, quin pes en les decisions on es juga el futur del món i la configuració de l’economia mundial?

Què pot unir un poble, un poble més enllà de les fronteres i víctima dels mateixos dimonis, encara que en dimensions i expressions diferents?
Per que la divisió, el diable (dia bolos, sembla que vol dir el qui divideix) ha creat una dinàmica que fa que sortir de la crisi a Espanya i arreu (en occident) impliqui això de comprar CO2 als més pobres (països menys industrials); retallar la immigració i els seus drets; deixar de banda les necessitats objectives d’un comerç més just....

Em fas entendre que la primera de les feines és de no deixar-nos dividir. Entenc que també la segona és de crear aquest poble; aquest poble unit.
I què ens unirà?
 
Xec
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (02-09-2012)
-Traducción al español de Anna Rossell-
Conakry, 02-09-2012
Magnífica y pertinente tu reflexión, que rechaza el maniqueísmo fácil de buenos y malos. Sobre todo cuando este maniqueísmo ahorra a pueblos enteros del necesario examen de conciencia para preguntarse "¿qué hemos hecho estos 50 años de independencia?" y produce división entre las víctimas. Pero también es cierto que los recortes seguramente son sentidos de un modo diferente por los españoles según afecten a "nacionales" o a "extranjeros". Es una diferencia que pone de relieve que la estrategia de la división funciona. Y es bien sabido por todos aquellos que quieran mantener libre su inteligencia que el ahorro a base de no ofrecer asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes sin certificado de residencia es una minucia en comparación con la medida astronómica de la deuda.


El nosotros y vosotros es siempre una cuestión complicada, pero en alguna parte, de alguna manera, han de poderse identificar los culpables. No es una fatalidad, no es un destino.
Y ante este análisis es donde se manifiesta la crisis, la crisis profunda, la del espíritu. Estoy seguro de que no faltan análisis, estudios, propuestas; tú misma puedes producir una abundante bibliografía de reflexiones sobre el tema. ¿Pero quién las lee? ¿Qué opinión crean? Y sobre todo ¿qué peso tienen en las decisiones donde se juega el futuro del mundo y la configuración de la economía mundial?
¿Qué puede unir un pueblo, un pueblo más allá de las fronteras y víctima de los mismos demonios, aunque en dimensiones y expresiones diferentes?
Porque la división, el diablo (dia bolos, parece que significa el que divide) ha creado una dinámica que hace que salir de la crisis en España o en cualquier otro lugar (de occidente) implique esto de comprar CO2 a los más pobres (países menos industrializados); recortar la inmigración y sus derechos; dejar de lado las necesidades objetivas de un comercio más justo...
Me haces comprender que la primera tarea que debiéramos abordar es la de no dejarnos dividir. Y entiendo que la segunda es crear ese pueblo, ese pueblo unido.
¿Y qué nos unirá?
Xec


 

III EDICIÓ DE POESIA A LA PLATJA A EL MASNOU-OCATA (BARCELONA / ESPANYA) / III EDICIÓN DE POESÍA EN LA PLAYA EN EL MASNOU-OCATA (BARCELONA / ESPAÑA)


*
TOTS ELS DILLUNS DE L'ESTIU (DEL 9 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE 2012, AMBDÓS INCLOSOS), A "L'ÚLTIM XIRI" D'EL MASNOU-OCATA (BARCELONA, ESPANYA)
 *
 TODOS LOS LUNES DEL VERANO (DEL 9 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2012, AMBOS INCLUIDOS), EN "EL ÚLTIMO CHIRINGO" DE EL MASNOU-OCATA (BARCELONA, ESPAÑA)
 *
 
*
 PROGRAMACIÓ POÈTICA DE DILLUNS, 03 DE SETEMBRE 2012, 21:30 h:
 *
 PROGRAMACIÓN POÉTICA DEL LUNES, 03 DE SEPTIEMBRE 2012, 21:30 h:

Dilluns / Lunes, 03 setembre / septiembre 2012:
Carmen Cortés, Rosa Abuchaibe (improvisació poètica, amb Lluís Vallès, saxo), Lluís Calvo, Anna Rossell

Les lectures poètiques seràn aproximadament de 15 minuts cada bloc per autor@.

En acabar el recital poètic hi haurà música de cantautors.

Per a qualsevol pregunta o qüestió d’organització:
 Anna Rossell: annarossell@masnou.jazztel.es
                       Mòbil: 647730405
 *
 *
 Las lecturas poéticas serán de aproximadamente 15 minutos por autor@.

Al terminar el recital poético hay música con cantautores

Para cualquier pregunta o cuestión de organización:

Anna Rossell: annarossell@masnou.jazztel.es
                       Mòbil: 647730405
*
GALERIA DE FOTOS
 
 El nostre cantautor Josep Morera -El More-
 El nostre cantautor El Txapu
 La poeta Cise Cortés
 El poeta Lluís Calvo
 El duet experimentador poesia-música Rosa Abuchaibe i Lluís Vallès
 La poeta Anna Rossell
 El More (guitarra) amb Lluís Vallès (saxo) i Pep Arimont
 D'esquerra a dreta, El More, Lluís Vallès, El Txapu (al fons), Alfredo Martínez (micròfon) i Pep Arimont (darrera d'Alfredo)
Els grans Alfredo i Pep