18 de marzo de 2013

PARA ÁGORA, LA ÚLTIMA SEGUIDORA DE ESTA TERTULIA, ESTE POEMA, A MODO DE BIENVENIDA (M'ho he imaginat / Lo he imaginado)

*
Al original catalán sigue su traducción al español

(Català)

M’ho he imaginat
per conjurar la por:
dormir per sempre més,
entrar lentament en un son dolç,
no sentir res, sols la fiblada
de l’alliberament final.

Després,
el buit que hauré deixat
serà de tots,
la gran mascarada de la justícia
haurà sembrat
dolor,
i amb cada sentència executada,
el mateix clam:

Cap albada serà més una esperança
per als vius,
tan sols un altre últim dia
per a un reu, que pots ser tu
o puc ser jo.

 
(Anna Rossell, A Quatre Mans)
*
*
(Español)

Lo he imaginado
por conjurar el miedo:
dormir eternamente,
entrar lentamente en dulce sueño,
no sentir nada, sólo el aguijón
de la liberación final.

Después,
el vacío que dejaré
será de todos,
la gran mascarada de la justicia
habrá sembrado
dolor,
y con cada sentencia ejecutada,
este clamor:

Ya ningún alba volverá a ser una esperanza
para los vivos,
tan sólo otro último día
para un reo, que puedes ser tu
o puedo ser yo.

 (Anna Rossell, A Quatre Mans)

PARA ÁGORA, LA ÚLTIMA SEGUIDORA DE ESTA TERTULIA, A MODO DE BIENVENIDA, ESTE POEMA (Al distingit auditori, bona tarda / Al distinguido auditorio, buenas tardes)

*
Al original catalán sigue su traducción al español

(Català)

Al distingit auditori, bona tarda.

Com anuncia el programa, avui us parlaré de l’hermenèutica i
de la fantasia, l’estètica de la recepció i l’epistemologia:
és l’estructura del coneixement piramidal? O bé hem de creure
la nova teoria del rizoma -tija subterrània prou cabdal-, que per bé
que botànica és semiòtica, i semiòtica malgrat sigui botànica,
i dislèxica? Kant ho planteja, seguint de prop Foucault, i no és gratuït:
l’imperatiu categòric és estructuralista i, més concretament, postmodernista,
pura crítica històrica surrealista d’inspiració aristotèlica i platònica,
concèntrica i biònica, llumínica i bioquímica, senzilla proporció, Derrida dixit.
D’aquí inferim que la deconstrucció i la fenomenologia
articulen ex aequo la filosofia que té per leitmotiv la pedanteria,
i que l’al•legoria freudiana del mirall –com sabeu deutora
de la lacaniana- inverteix la imatge cap per vall i amb tisora
retalla la badana, metàfora del somni del parany, dixit ara
Wittgenstein.
I fins aquí el repàs del fundacionalisme,
el platonisme, el terrorisme, el marxisme i l’organisme.
Com expliquem, si no –i és obvi-, el que sosté el model arbori
del coneixement, que és rizofori? –cito Pandori:
el que afirmem del nivell major dels elements, podem dir-ho
dels elements subordinats (presents), però no a la inversa; a la inversa
els elements subordinats (presents) -podem dir-ho-, afirmen del nivell
major dels elements l’organització del coneixement (absent).
Tanmateix l’arbre de Porfiri contravé la subordinació jeràrquica del ciri, que,
com ara sabem, és prou anàrquica com bé demostra l’autoritat d’Oniri.
Deleuze i Guattari, amb la senzillesa d’exposició que els és habitual,
ens diuen que és autàrquica –i és una afirmació cabal-,
que qualsevol predicat dit d’un element pot incidir en la concepció
d’un altre pensament d’aquell conjunt sens importar llur posició
en l’escalafó -subratllo el punt-, cosa la qual ve a ser el mateix que dir que
s’invalida la reciprocitat de la ubicació dins la complexitat de l’edifici del ja dit bastiment (valgui l’acotació).
Això no implica, però, que el rizoma sigui làbil ni inestable –és axioma-, per bé que exigeix –veritat gens impugnable- que qualsevol model d’ordre perdurable pugui ser modificat, hàbil i alienable.
El rizoma s’organitza en línies, fixades per grups de conceptes afins i no apol•línies
–mesetes, segons la terminologia dels autors (terme encunyat a Capitalisme i esquizofrènia, pàgina trenta-dos). Llegim al pròleg –cita-: L’Anti-Œdipe
n'est pas un Hegel clinquant -remet al mite-. La meilleure manière […] de lire
L’Anti-Œdipe, est de l'aborder comme un « art », au sens ou on parle d'art érotique
-fi de la citació (prefaci, pàgina vuit, línia vint-i-vuit,
i mitja)-. Ecos d’Horaci.

La clau: l’estètica del lleig -Karl Rosenkranz-,
Adorno, Habermas,

la globalització de Walter Benjamin
i la postmoderna in-ter-cul-tu-ra-li-tat.
Amb tot plegat queda demostrat, com heu ben vist,
que el grau d’admiració de l’auditori és inversament proporcional
a la transparència de l’exposició (i això és prou trist). I que la vàlua intel·lectual
del pensament entre la comunitat científica creix exponencialment,
i no a l’atzar, en funció de la claredat de l’argumentació i l’aplicació social
del producte mental final. Amén.

Gràcies per la vostra atenció.

(© Anna Rossell)
*
*
© Traducción al español de Anna Rossell


Buenas tardes, distinguido auditorio.

Como anuncia el programa, hoy hablaré de la hermenéutica y
de la fantasía, la estética de la recepción y la epistemología:
¿es la estructura del conocimiento piramidal? ¿O debemos creer
la nueva teoría del rizoma -tallo subterráneo capital-, que aun siendo
botánica es semiótica, y semiótica a pesar de ser botánica,
y disléxica? Kant lo plantea, siguiendo los pasos de Foucault –forman un kit-:
el imperativo categórico es estructuralista, concretamente, es postmodernista,
pura crítica histórica surrealista, de inspiración aristotélica y platónica,
concéntrica y biónica, lumínica y bioquímica, sencilla proporción, Derrida dixit.
De ello inferimos que la deconstrucción y la fenomenología
articulan ex aequo la filosofía cuyo leitmotiv es la pedantería,
y que la alegoría freudiana del espejo –como saben deudora
de la lacaniana- invierte la imagen boca abajo y con tijera
recorta la badana, metáfora del sueño del plumier, dixit ahora
Alejo Carpentier.
Y hasta aquí el repaso del fundacionalismo,
el platonismo, el terrorismo, el organismo y el marxismo.
¿Cómo explicar, si no –y es obvio-, lo que sostiene el modelo arbóreo
del conocimiento rizofóreo? –cito a Pandóreo:
lo que afirmamos del nivel mayor de los elementos, podemos decirlo
de los elementos subordinados (sin acotamientos), pero no a la inversa;
a la inversa los elementos subordinados (sin acotamientos) –podemos decirlo-
afirman del nivel mayor de los elementos la organización del conocimiento
(sin apuntalamiento).
Sin embargo el árbol de Porfirio contraviene la subordinación jerárquica del cirio, que, lo sabemos ahora, es muy anárquica, como demuestra la autoridad de Onirio. .
Deleuze y Guattari, con su sencillez de exposición habitual,
nos dicen que es autárquica –y la suya es afirmación cabal-,
que cualquier predicado dicho de un elemento puede incidir en la concepción
de otro pensamiento del conjunto sin importar su posición
en el escalafón –subrayo el punto-, lo cual equivale a decir que
se invalida la reciprocidad de la ubicación en la complejidad del edificio de dicho bastimento (valga la aclaración).
Esto no implica empero que el rizoma sea lábil ni inestable –es axioma-, si bien exige
–verdad nada impugnable- que cualquier modelo de orden perdurable pueda ser modificado, hábil y alienable.
El rizoma se organiza en líneas, fijadas por grupos de conceptos afines, no apolíneas,
–mesetas, según terminología del libro (término acuñado en Capitalismo y esquizofrenia, página treinta y cinco). Leemos en el prólogo –cito-: L’Anti-Œdipe n'est pas un Hegel clinquant –remite al mito-. La meilleure manière […] de lire
L’Anti-Œdipe est de l'aborder comme un «art», au sens ou on parle d'art érotique,
-fin de la cita (prefacio, página ocho, línea veintiocho,
y media)-. Ecos de Horacio.

La clave: la estética de lo feo -Karl Rosenkranz-,
Adorno, Habermas,

la globalización de Walter Benjamín,

y la postmoderna in-ter-cul-tu-ra-li-dad.

Con esto queda demostrado, como han podido comprobar,
que el grado de admiración del auditorio es inversamente proporcional
a la transparencia de la exposición (es de lamentar). Y que el valor intelectual
del pensamiento entre los científicos crece exponencialmente, y no al albur,
en función de la claridad de la argumentación y la aplicación social
del producto mental final. Agur.

Gracias por su atención.

(© Anna Rossell)

10 de marzo de 2013

PARA HIGORKA, EL ÚLTIMO SEGUIDOR DE ESTA TERTULIA, A MODO DE BIENVENIDA (Em dol la teva veu / Me duele tu voz)

*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
(Català)

Em dol la teva veu
a les entranyes
de la substància meva,
que et somia,
perquè no ets de carn.
Les teves papallones
se'm tornen escarabats
quan em desperto,
i les teves mans
em resulten de drap
quan traspasso el llindar
de la vigília,
brutalment imposada.
Em dol el cos,
i l'ànima que em falta
per poder existir.
La meva idea
ha de poder portar-te al món
de les realitats vives,
deixar-te córrer i fer,
i estimar,
i estimar-me.
Però jo només et penso
des del llindar del somni
on tu romans reclòs
per causa meva.

© Anna Rossell

(Del poemari: Anna Rossell, Àlbum d'Absències, Ed. Playa de Ákaba, 2013)
*
*
(Español)

Me duele tu voz
en las entrañas
de la sustancia mía,
que te sueña,
porque no eres carne.
Tus mariposas
se me tornan cucarachas
cuando despierto,
y tus manos
me resultan de trapo
al traspasar el umbral
de la vigilia,
impuesta brutalmente.
Me duele el cuerpo
y el alma que me falta
para poder existir.
Mi idea
ha de poder traerte al mundo
de la realidad viva,
dejarte hacer, correr,
y amar,
y amarme.
Pero yo te pienso sólo
desde el umbral del sueño
donde estás recluido
por mi causa.

© Anna Rossell

(Del poemari: Anna Rossell, Àlbum d'Absències, Ed. Playa de Ákaba, 2013)

6 de marzo de 2013

ARTHUR SCHNITZLER, EXPONENTE DE LA LITERATURA VANGUARDISTA DE FIN DE SIÈCLE JUNG-WIEN

*
Arthur Schnitzler, Doctor Graesler. Médico de balneario,
Traducción de María Esperanza Romero
Marbot Ediciones, Barcelona, 2012, 152 págs.
*

por Anna Rossell

Bienvenida sea la traducción al español de este relato, nunca publicado antes en España, de Arthur Schnitzler, un vienés vanguardista y rompedor de los moldes y tabúes de su tiempo, de quien sí se conoce en nuestro país la obra narrativa más destacada, si bien no su obra teatral –con excepción de La ronda (Der Reigen) y Anatol-, que, sin embargo, no ha perdido actualidad.
Arthur Schnitzler (Viena 1862–Viena 1931), médico y escritor interesado desde joven en la psicología, conoció y mantuvo correspondencia con Freud y supo reflejar este interés en su obra, lo cual habría de provocar escándalo y reportarle problemas con la censura, el estamento militar y la justicia (Liebelei, Professor Bernhardi, Der Reigen, Leutnant Gustl…). Su desenfadada presentación del deseo, la seducción, el poder o el adulterio chocaban con las convenciones morales de su tiempo que en buena parte siguen vigentes aún. Recuérdese la película Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, que hace pocos años dio a conocer al gran público la novela corta de Schnitzler Relato soñado. Su obra es valiente y rompedora no sólo en los temas sino también en lo formal –El teniente Gustl (1900) fue el primer relato en lengua alemana escrita en forma de monólogo interior, seguiría en este mismo registro La señorita Elsa (1924)-. La prohibición de representar sus obras teatrales estuvo vigente hasta 1982.

Probablemente porque conocía mejor sus ambientes y su psicología, la mayoría de sus personajes tienen que ver con su propia vida; sus protagonistas son a menudo oficiales del ejército, médicos o artistas y éste es de nuevo el caso de Doctor Graesler. Médico de balneario. En consonancia con su interés por la ciencia freudiana, Schnitzler dedica muchas de sus narraciones a individuos –como el título anuncia- y al estudio de su idiosincrasia. El subtítulo, Médico de balneario, avanza un prototipo profesional de connotaciones negativas, que entra en conflicto con la convención social de fin de siglo: el supuesto refinamiento de los “pacientes” y de la atmósfera de los baños termales. Porque este médico soltero de cuarenta y ocho años, que ejerce su profesión a caballo entre balnearios de Tenerife y Berlín, se nos presenta como un individuo inseguro, egocéntrico y superficial que anda por la vida con el único objetivo inmediato de satisfacer su necesidad de compañía femenina, sin importarle nada más que la apariencia física y sin ser siquiera un Don Juan. Su debilidad de carácter y su egoísmo se manifiestan en todos los niveles: la ausencia de verdadera vocación médica en la reticencia que manifiesta de asistir a la única paciente realmente enferma que se le presenta, la nula relación que ha tenido con su hermana, con quien ha convivido muchos años antes del suicidio de ésta; la incapacidad de adquirir responsabilidad o compromiso también en lo personal, lo cual le lleva a cambiar constantemente de pareja sin pestañear ni sufrir la más mínima agitación emocional. La mediocridad esencial de Emil Graesler queda más subrayada aún por el carácter del personaje que el autor vienés le inventa como contrapunto: Sabine, una joven mujer resuelta, de notorio intelecto y segura de sí misma, que contrasta fuertemente con el “maduro” doctor.

El relato ha sido llevado al cine en varias ocasiones; las más recientes A Confirmed Bachelor, por Herbert Wise, en 1973, en Gran Bretaña (BBC), con Sheila Brennan, Rebecca Saire y Robert Stephens, y en 1991, en Italia, Mio caro dottor Gräsler, por Roberto Faenza, con Keith Carradine, Kristin Scott Thomas, Sarah-Jane Fenton y Miranda Richardson. 
*
© Anna Rossell
*
(Publicado en Quimera. Revista de Literatura, núm. 352, marzo 2013, p. 62. También en Pluma y Tintero, nº 22, enero-febrero, 2014, pp. 71-72: http://lafaja7.files.wordpress.com/2014/01/nc2ba-22_enero-febrero_2014-protegido.pdf)


5 de marzo de 2013

NOVEDAD EDITORIAL

*
Acaba de salir publicado el poemario (catalán):
Anna Rossell, Àlbum d'Absències, Ed. Playa de Ákaba, 2013

Precio: 12,50 Euros (en papel)
1,99 Euros (E-book)

*
Portada del poemario Àlbum d'Absències, Ed. Playa de Ákaba (Foto de portada: Monumento al holocausto judío en Berlín, de Gerard Ávila)
*
Para adquirir en versión digitalizada: 

http://libros.fnac.es/a896980/Anna-Rossell-Album-d-absencies (ebook fnac)

http://www.amazon.es/%C3%80lbum-dabs%C3%A8ncies-Anna-Rossell-Ibern-ebook/dp/B00CBUULSI ( ebook amazon)

3 de marzo de 2013

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS - ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ, XEC MARQUÈS, A ANNA ROSSELL (01-03-2013) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO, XEC MARQUÈS, A ANNA ROSSELL (01-03-2013)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
(Catalán)
Xec Marquès amb els/les seus/ves nens/es al pati de casa seva, a Conakry / Xec Marquès con sus niños/as en el patio de su casa, en Conakry
*
Ciutadella, 01 març 2013

Dues reflexions em passen pel cap arran de la teva darrera carta:
*
Respecte a l’exemple de l’expressió dels valors que jo he arrelat a la capacitat de la llibertat de la persona: L’afamat que roba és lliure de fer-ho o no. Però que robi o no robi per no morir-se de fam no és una alternativa ètica entre bo (no roba) i dolent (roba). El que és segur és que l’acció que faci pot ser entesa com una expressió de l’esperit. El que s’expressa no és només un ventre afamat, el que s’expressa és una persona que vol viure, que viu i que lluita contra la mort. Sé que una tal reducció de l’expressió ètica pot ser perillosa perquè obra la porta a aquell principi que tant mal ha fet en la història de la humanitat: que la finalitat justifica els medis. Però aquí el mal és que l’home/dona tingui gana i no trobi cap altra alternativa que el robatori. El no robar, principi moral que jutja la conducta i la situació social, denuncia d’una manera diferent la conducta individual i el context en el que aquesta se situa. Potser el dret romà i la moral catòlica porten encara el llast d’una visió individualista de la conducta i és més fàcil jutjar la conducta d’una persona que el conjunt de la situació en la que es troba.
*
El precepte moral de “no robaràs” no és suficient per a jutjar la conducta; li cal el valor de la dignitat humana que s’expressa per el fer possible que cadascú visqui, es desenvolupi i satisfaci les seves necessitats per al treball, la solidaritat i la justa distribució dels béns. El robatori, en aquest cas, és una llumeta vermella senyalant que alguna cosa no funciona.
Però de fet, qui roba avui ? Algú és a la presó per haver robat per gana? Roben els rics i només alguns van a la presó.
*
Però el que m’interessa en aquesta reflexió és el sentit dels valors i la seva relació amb la llei i la conducta individual.
I ho veig en relació amb la dialèctica de la matèria i de l’esperit. Primer de tot, la teologia cristiana no veu problema sobre què és primer, si l'una o l’altre. Diem que Déu va crear del no-res, “ex nihilo”, però el no-res no és no-res i la creació és. I és matèria i és esperit.
*
L’orientació de la meva reflexió serà (encara ho estic ruminant): el fet que matèries (la societat, la humanitat, l’art en la seva dimensió universal), que eren fins fa poc matèria per expressar valors i sense la qual el valor no podia ser tal... aquestes matèries semblen haver-se reduït (podríem dir matèria, com podrien dir lloc, espai, horitzó) a l’àmbit de l’individual i de les subjectives necessitats.
*
Benvolguda, aquesta és la meva introducció. No et volia deixar amb gana i més temps sense carta.
*
Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO, XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (01-03-2013)
-Traducción al español de Anna Rossell-
*
Ciutadella, 01 marzo 2013
*
Se me ocurren dos reflexiones en relación con tu última carta:
*
En cuanto al ejemplo de la expresión de los valores que yo he ligado a la capacidad de la libertad de la persona: El hambriento que roba es libre de hacerlo o no. Pero que robe o no robe para no morir de hambre no es una alternativa ética entre bueno (no roba) y malo (roba). Lo que es seguro es que la acción que haga puede entenderse como una expresión del espíritu. Lo que se expresa no es sólo el estómago hambriento, lo que se expresa es una persona que desea vivir, que vive y que lucha contra la muerte. Sé que tal reducción de la expresión ética puede resultar peligrosa porque abre la puerta a aquel principio que tanto mal ha hecho en la historia de la humanidad: aquello de que el fin justifica los medios. Pero aquí el mal es que el hombre/la mujer tenga hambre y no encuentre otra alternativa más que robar. No robar, principio moral que juzga la conducta y la situación social, denuncia de un modo diferente la conducta individual y el contexto en que ésta se situa. Quizá el derecho romano y la moral católica cargan aún con el lastre de una visión individualista de la conducta y es más fácil juzgar la conducta de una persona que el conjunto de la situación en la que se encuentra.
*
El precepto moral de "no robarás" no es suficiente para juzgar la conducta; le hace falta el valor de la dignidad humana que se expresa haciendo posible que cada uno pueda vivir, desarrollarse y satisfacer sus necesidades a través del trabajo, la solidaridad y la justa distribución de los bienes. El robo, en este caso, es una lucecita roja que señala que algo no funciona.
Sin embargo, en realidad, ¿quién roba hoy día? ¿Va alguien a la cárcel por robar por hambre? Quienes roban son los ricos y sólo algunos van a prisión.
*
Pero lo que me interesa en esta reflexión es el sentido de los valores y su relación con la ley y la conducta individual.
Y lo veo en relación con la dialéctica de la materia y del espíritu. Para empezar la teología cristiana no ve ningún problema sobre la pregunta de qué es primero, si la una o el otro. Decimos que Dios creó de la nada, "ex nihilo", pero la nada es nada y la creación es. Y es materia y es espíritu.
*
La orientación de mi reflexión será (aún lo estoy pensando): el hecho que materias (la sociedad, la humanidad, el arte en su dimensión universal), que eran hasta hace poco materia para expresar valores y sin la cual el valor no podía ser tal... estas materias parecen haberse reducido (podríamos decir materia como podríamos decir lugar, espacio, horizonte) al ámbito de lo individual y de las subjetivas necesidades.
*
Querida, ésta es mi introducción. No quería dejarte con las ganas y más tiempo sin mi carta.
*
Xec