25 de agosto de 2013

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS - ANNA ROSSELL

*
CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (25-08-2013) /
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (25-08-2013)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Aquesta carta fa referencia a la conferencia de Teresa Forcades sobre Teologia Feminista, el text de la qual està transcrit més avall, després de la carta de Xec Marquès, del 24-08-2013.
*
*
Anna Rossell (esquerra), amb els poetes Amàlia Sanchís i Pedro Vera al Festival de Poesía de Riba Roja d'Ebre (juliol 2013) / Anna rossell (izquierda), con los poetas Amàlia Sanchís y Pedro Vera en el Festival de Poesía de Riba Roja de Ebro (julio 2013)
*
El Masnou, 25-08-2013
*
Estimat Xec,
*
Idò sí, com te’n recordes de les festes i festetes entranyables de la teva estimada i entranyable illa! Els ciutadallencs sou els que la feu més grossa i és la primera de la temporada, però, tot allò gran genera conseqüències, esquitxos aquí i allà, que es transformen en les festes més petites de les poblacions de tota la geografia menorquina. La de Ferreries ja sembla que anuncia la cloenda de l’estiu.
*
Sí, sí és ben bé com tu dius: la tesi de la Teresa Forcades es fonamenta de ple en la llibertat. Aquest és el supòsit que sustenta la seva tesi. I, sentint-la parlar a ella, sembla que tot és tan senzill com bufar i fer ampolles: tot el que diu es conclou de la premissa anterior en forma de cascada i resulta clar i meridià a qualsevol enteniment lògic. Però, és clar, cal acceptar el fonament, el postulat que ella (su)posa com a punt de partida del seu raonament. Ella, és creient, creu en un Déu que crea l’ésser humà i que el crea lliure, lliure per establir o rebutjar una relació amb aquest Déu, a la qual Ell el convida, i en la seva tesi és també important que cada ésser humà, com a ésser únic i irrepetible, estableix les seves pròpies i úniques relacions –amb Déu i amb els altres éssers humans- d’una forma irrepetible.
*
En el seu raonament també és molt important la dicotomia “intern” vs. “extern”; és a dir, allò que afecta els éssers humans des de dins de si mateixos –allò que els és donat per naturalesa i des del naixement- (“intern”) i allò que afecta els éssers humans des de fora d’ells mateixos –això pot arribar a ser una imposició, que res té a veure amb la seva naturalesa humana, sinó que és de mena cultural/social- (“extern”).
*
Per a Forcades, com a creient que ella és, la llibertat és al mateix temps “externa” i “interna” en el sentit que li és donada a l’individu per un ens que no és l’individu mateix (causa externa): Déu, però que li és donada des del naixement i d’alguna manera li és connatural i no li ve per cap condicionament sòcio-cultural, és quelcom que l’ésser humà té pel sol fet de ser ésser humà. Això equival a admetre que l’ésser humà neix lliure (en el seu cas per la gràcia i la voluntat de Déu).
*
Però el discurs teològic-antropològic de Forcades es pot traduir molt fàcilment a un registre laic: és una discussió ja històrica a través dels segles entre els filòsofs. Si eliminem la consideració de Déu, com aquell que atorga a l’ésser humà la llibertat, la pregunta, des de la filosofia, es planteja senzillament així: Neix lliure l’ésser humà? Els condicionaments socio-culturals impedeixen la seva llibertat? Només la condicionen fins a cert punt o absolutament? Etc. Aquestes serien les preguntes filosòfiques que corresponen a les teològiques de Forcades. Però, de fet, la reflexió canvia ben poc:
*
Seguint amb el llenguatge laic, el que és objectiu des d’un punt de vista científic és l’absoluta individualitat de cada ésser humà, que és únic i irrepetible, i el que també ens diu l’antropologia científica és que hi ha forts condicionaments socio-culturals que impedeixen la llibertat de l’individu (això ho veiem en el decurs de tota la història i a cada moment en la vida quotidiana): seria el cas –entre altres molts- de les qualitats que la societat i les cultures defineixen com allò que és femení o allò que és masculí, per seguir amb el mateix exemple de la Forcades. Està clar que aquests prejudicis socials coarten la llibertat dels individus i els imposen models de comportament (de tota mena i també de relació i de relació sexual) aliens al propi sentir de l’individu mateix. La Declaració del Drets Humans defensa la llibertat dels individus i condemna l’exercici de la violència sobre ells –una imposició és un acte de violència-, de manera que també el punt de vista laic segueix de manera paral·lela l’argumentació de la Forcades. Evidentment, per als creients tot plegat adquireix una fonamentació més sòlida en tant que és un ésser suprem –Déu- l’última instància de la cadena; és a dir, la primera, que ho rubrica i ho sustenta tot, que ho vol així.
I sí, tant en versió teològica com filosòfica, crec que hem de defensar que cap instància externa pot (ni ho ha de fer) imposar i determinar les relacions (sexuals-emocionals) dels individus, ni impedir cap llibertat de cap altra mena que no sigui llibertinatge. Això amb independència del que digui la ciència sobre cromosomes xx i xy, que d’altra banda ja fa temps que diuen els científics que no són determinants del sentir de gènere de les persones, com ja et vaig comentar en una altra carta de ja fa temps.
*
Fins aquí em sembla que ho tinc clar.
*
Però tu em recordes que:
*
Vàries vegades m’has parlat del teu escepticisme respecte a la capacitat de llibertat de la persona. I és veritat que estem condicionats a tots els nivells de la nostra subjectivitat.
Les qüestions abordades per la monja de Montserrat i la seva antropologia teològica ens fan veure que aquesta llibertat no és absoluta per l’absència de condicionaments, sinó per la capacitat de la persona i d’una societat de fer-se i refer-se a partir de noves expressions de valors (l’amor, la justícia, la solidaritat, l’ecologia....), que semblaven ahir impossibles.

*
I sí, és un tema que em segueix preocupant molt, moltíssim. Perquè sí que és veritat que gairebé totes les persones tenim un marge de llibertat –però crec que només un marge-, i que, a més, aquest marge és de grau molt diferent, segons la persona de què es tracti i de l’entorn on  visqui. Dic “segons la persona” i “segons el seu entorn” perquè crec que aquest marge de llibertat ve condicionat per la biologia –la genètica- i per el context socio-cultural. És un tema del que hem parlat sovint, i no fa massa temps.
És a dir, la segona part del teu paràgraf que jo he destacat amb negreta, aquesta “capacitat [absoluta] de la persona i d’una societat de fer-se i refer-se a partir de noves expressions de valors...” en què tu creus, és això que jo relativitzo amb la paraula “marge” i amb l’expressió “diferent grau de marge”. Posaré uns exemples que, precisament perquè són extrems, crec que clarifiquen el que vull dir:
*
1) És conegut el fet –objectiu- que les persones que pateixen síndrome de Down són càlides, sensibles i afectuoses, que es fan estimar molt (condicionament biològic-genètic): No és una qualitat que hagin elegit ells/es lliurement. Són així per imposició genètica.
*
2) És sabut que en moltes societats una dona amb els genitals no mutilats té molt poques probabilitats de casar-se, encara que ella ho vulgui, i és per aquest motiu rebutjada i discriminada brutalment (condicionament socio-cultural): No és una situació que ella hagi elegit lliurement.
*
Rerefons d’aquesta reflexió és l’idealisme filosòfic kantià de què et parlava fa poc temps i el qual jo poso molt en dubte.
*
Aquí ho deixo, Xec, i espero amb impaciència que tu reprenguis el fil.
*
Un fort petó,
*
Anna
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS (25-08-2013). Traducción al español de Anna Rossell

Esta carta hace referencia a la conferencia de Teresa Forcades sobre Teología Feminsta, cuyo texto está transcrito más arriba, después de la carta de Xec Marquès, del 24-08-2013.

El Masnou, 25-08-2013
*
Querido Xec,
*
pues sí, ¡cuánto te acuerdas de las fiestas y fiestecillas entrañables de tu querida y entrañable isla! Los de Ciutadella sois los que la hacéis más grande y es la primera de la temporada, pero, todo lo grande genera consecuencias, salpicaduras aquí y allá, que se transforman en las fiestas más pequeñas de las poblaciones de toda la geografía menorquina. La de Ferreries ya parece anunciar la clausura del verano.
*
Sí, sí es exactamente como tú dices: la tesis de Teresa Forcades se fundamenta plenamente en la libertad. Este es el supuesto que sustenta su tesis. Y, oyéndola hablar a ella, parece que todo es tan sencillo como coser y cantar: todo lo que dice se concluye de la premisa anterior en forma de cascada y resulta claro y meridiano a cualquier entendimiento lógico. Pero hay que aceptar el fundamento, el postulado que ella (su)pone como punto de partida de su razonamiento. Ella es creyente, cree en un Dios que crea al ser humano y que lo crea libre, libre para establecer o rechazar una relación con ese Dios, a la cual Él lo invita, y en su tesis es también importante que cada ser humano, como ser único e irrepetible, establece sus propias y únicas relaciones -con Dios y con los demás seres humanos- de una forma irrepetible.
*
En su razonamiento también es muy importante la dicotomía "interno" vs. "externo", es decir, lo que afecta a los seres humanos desde dentro de sí mismos -lo que les es dado por naturaleza y desde el nacimiento- ("interno") y lo que afecta a los seres humanos desde fuera de ellos mismos -esto puede llegar a ser una imposición, que nada tiene que ver con su naturaleza humana, sino que es de tipo cultural/social- ("interno").
*
Para Forcades, como creyente que ella es, la libertad es al mismo tiempo "externa" e "interna" en el sentido que le es dada al individuo por un ente que no es el propio individuo (causa externa): Dios, pero que le es dada desde el nacimiento y de alguna manera le es connatural y no le viene por ningún condicionamiento socio-cultural, es algo que el ser humano tiene por el solo hecho de ser hombre. Esto equivale a admitir que el ser humano nace libre (en su caso, por la gracia y la voluntad de Dios).
*
Pero el discurso teológico-antropológico de Forcades se puede traducir muy fácilmente a un registro laico: es una discusión ya histórica a través de los siglos entre los filósofos. Si eliminamos la consideración de Dios, como aquel que otorga al ser humano la libertad, la pregunta, desde la filosofía, se plantea sencillamente así: ¿Nace libre el ser humano? ¿Los condicionamientos socio-culturales coartan su libertad? ¿Sólo la condicionan hasta cierto punto o absolutamente?, etc. Estas serían las preguntas filosóficas que corresponden a las teológicas de Forcades. Pero, de hecho, la reflexión cambia muy poco:
*
Siguiendo con el lenguaje laico, lo que es objetivo desde un punto de vista científico es la absoluta individualidad de cada ser humano, que es único e irrepetible, y lo que también nos dice la antropología científica es que hay fuertes condicionamientos socio-culturales que impiden la libertad del individuo (esto lo vemos en el transcurso de toda la historia y a cada momento en la vida cotidiana): sería el caso -entre otros muchos- de las cualidades que las sociedades y las culturas definen como lo que es femenino o masculino, por seguir con el mismo ejemplo de Forcades. Está claro que estos prejuicios sociales coartan la libertad de los individuos y les imponen modelos de comportamiento (de todo tipo y también de relación y de relación sexual) ajenos al propio sentir del individuo mismo. La Declaración de los Derechos Humanos defiende la libertad de los individuos y condena el ejercicio de la violencia sobre ellos -una imposición es un acto de violencia-, de modo que también el punto de vista laico sigue de manera paralela la argumentación de Forcades.
*
Evidentemente, para los creyentes todo adquiere una cimentación más sólida en tanto que es un ser supremo -Dios- la última instancia de la cadena, es decir, la primera, que lo rubrica y lo sustenta todo, que lo quiere así.
*
Y sí, tanto en versión teológica como filosófica, creo que debemos defender que ninguna instancia externa puede (ni debe) imponer y determinar las relaciones (sexuales-emocionales) de los individuos, ni impedir ninguna libertad de ningún otro tipo que no sea ​​libertinaje. Ello con independencia de lo que diga la ciencia sobre cromosomas xx y xy, de los que por otra parte ya hace tiempo que los científicos afirman que no son determinantes del sentir de género de las personas, como ya te comenté en otra carta hace ya tiempo.
*
Hasta aquí me parece que lo tengo claro.
*
Pero tú me recuerdas que:
*
"Varias veces me has hablado de tu escepticismo respecto a la capacidad de libertad de la persona. Y es verdad que estamos condicionados a todos los niveles de nuestra subjetividad.
Las cuestiones abordadas por la monja de Montserrat y su antropología teológica nos hacen ver que esta libertad no es absoluta por la ausencia de condicionamientos, sino por la capacidad de la persona y de una sociedad de hacerse y rehacerse a partir de nuevas expresiones de valores (el amor, la justicia, la solidaridad, la ecología ....), que parecían ayer imposibles
."
*
Sí, es un tema que me sigue preocupando mucho, muchísimo. Porque sí que es verdad que casi todas las personas tenemos un margen de libertad -pero creo que sólo un margen-, y que, además, este margen es de grado muy diferente, según la persona de que se trate y del entorno en que viva. Digo "según la persona" y "según su entorno" porque creo que este margen de libertad viene condicionado por la biología -la genética- y por el contexto socio-cultural. Es un tema del que hemos hablado a menudo, y no hace mucho tiempo.
Es decir, la segunda parte de tu párrafo que yo he destacado en negrita, esta "capacidad [absoluta] de la persona y de una sociedad de hacerse y rehacerse a partir de nuevas expresiones de valores ..." en que tú crees, es lque yo relativizo con la palabra "margen" y con la expresión "diferente grado de margen". Pondré unos ejemplos que, precisamente porque son extremos, creo que clarifican lo que quiero decir:
*
1) Es conocido el hecho -objetivo- que las personas que padecen síndrome de Down son cálidas, sensibles y cariñosas, que se hacen querer mucho (condicionamiento biológico-genético): No es una cualidad que hayan elegido ellos/as libremente. Son así por imposición genética.
*
2) Es sabido que en muchas sociedades una mujer con los genitales no mutilados tiene muy pocas probabilidades de casarse, aunque ella lo quiera, y es por este motivo rechazada y discriminada brutalmente (condicionamiento socio-cultural): No es una situación que ella haya elegido libremente.
*
Trasfondo de esta reflexión es el idealismo filosófico kantiano de que te hablaba hace poco tiempo y que yo pongo muy en duda.
*
Aquí lo dejo, Xec, y espero con impaciencia que tú retomes el hilo.
*
Un fuerte beso,
*
Anna
*


CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS - ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIA XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-08-2013) /
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-08-2013)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*
Aquesta carta fa referencia a una conferència de la monja benedictina Teresa Forcades, el text de la qual copio a continuació de la carta original -en català- d'en Xec Marquès.
 

*
Xec Marquès explicant el seu projecte de Conakry a alumnes de l'escola salesiana de Sant Boi del Llobregat (març 2013) / Xec Marquès explicando su proyecto de Conakry a alumnos/as de la escuela de San Baudilio de Llobregat (marzo, 2013)
 

Conakry, 24 d'agost 13

Benvolguda i estimada:
*
24 d’agost és la festa de Sant Bartomeu, és la festa de Ferreries, la darrera de les festes de cavalls i de bulla que es fan a la petit illa de Menorca. Pels de Ciutadella és com unes festes de Sant Joan, però en petit. Què hi farem, així som en la petita illa!
*
Del que he escoltat de la Teresa en el “link” que em vas enviar, en trec una primera reflexió sobra la llibertat. La Forcades no l’esmenta explícitament. Però trobo que en el seu argument la llibertat és un fonament essencial. La llibertat del que decideix el que és més enllà de la genètica i de la fisiologia (la qüestió del matrimoni entre persones del mateix sexe). Llibertat d’una societat que construeix els models de valors i de comportaments propis a les categories de masculinitat i de feminitat (la qüestió de l’ordenació sacerdotal).
*
La llibertat és associada a un altre concepte, que és el de la maduresa. Entenc en la seva reflexió que la maduresa és lligada al l’esdeveniment d’una decisió davant una mena de crida que ve de dins (la decisió del que jo sóc) o que ve de fora (el que Déu vol de mi).
Això dóna una resposta a qüestions d’actualitat com el matrimoni entre persones del mateix sexe o l’ordenació de dones al ministeri sacerdotal.
*
Quant a la primera, la Teresa entén que més enllà del que diu el sexe fisiològic (sóc mascle o sóc femella) la persona pot acollir una mena de pulsió (no en el sentit freudià, sinó més profund i menys “pulsional”) o de veu que li diu la seva capacitat d’estimar, i d’estimar com s’estima en el matrimoni, es desplega estimant un altre del seu gènere.
L’exemple que dóna del vell Nicodem (evangeli de Joan), al que Jesús convida a néixer de nou, i no de la mare sinó de l’esperit, il·lustra molt bé aquesta visió de la llibertat.
*
Vàries vegades m’has parlat del teu escepticisme respecte a la capacitat de llibertat de la persona. I és veritat que estem condicionats a tots els nivells de la nostra subjectivitat.
Les qüestions abordades per la monja de Montserrat i la seva antropologia teològica ens fan veure que aquesta llibertat no és absoluta per l’absència de condicionaments, sinó per la capacitat de la persona i d’una societat de fer-se i refer-se a partir de noves expressions de valors (l’amor, la justícia, la solidaritat, l’ecologia....), que semblaven ahir impossibles.
*
Xec
*
*
TEXTO DE LA CONFERENCIA DE LA MONJA BENEDICTINA TERESA FORCADES, AL QUE HACE REFERENCIA ESTA CARTA:
*
TEOLOGÍA FEMINISTA / TEOLOGÍA DE LA IGUALDAD
por Teresa Forcades

Al mismo tiempo que la historia de dificultad continuada está la historia del renacer también continuado y siempre nuevo de esa capacidad de oponerse a la injusticia, en este caso la injusticia que hace referencia a lo que una mujer puede o no puede hacer simplemente en función de su sexo. Eso sería lo que el feminismo más básico reivindica, que las personas puedan orientarse en su vida de una forma que responda a sus talentos y a la comprensión personal que tienen de ellos, y que no deban ceñirse a unas expectativas externas que en nombre de Dios, de la sociedad, de la naturaleza, de la ley, de la conveniencia política, económica, social, de lo que sea, pero algo externo, que no sea desde ese molde externo, que se determine a las personas. Que esa determinación externa de lo que una persona puede o no puede hacer va en contra de lo que llamamos la libertad que nos da Dios de a cada uno pedirle que, siempre en diálogo –esta sería la compresión de la antropología teológica- con una propuesta que hace Dios a cada persona, y a cada persona se la hace en un lenguaje propio, personal y distintivo, ahí exista siempre esa respuesta libre de la persona para poder actualizar o no esa propuesta de Dios. Y las estructuras eclesiales y también sociales, deberían ser las ideales, deberían ser las que conducen a esa posibilidad de diálogo libre entre Dios y la persona que quiere escuchar esta inspiración de Dios. Y mi tesis inicial es: desde que ha habido sociedades que  llamamos ahora patriarcales, es decir, sociedades que han dicho que por el hecho de ser mujer le está vedada a una persona la representatividad litúrgica o la representatividad en los órganos de toma de decisión política de su sociedad o en cualquier otro de los ámbitos del ejercicio profesional o del saber, desde que han existido estas sociedades, han existido personas que han dicho “yo con esto no estoy de acuerdo”. Y además creo que esto lo podemos argumentar teológicamente; es decir, apelando a la voluntad de Dios, a la revelación de Dios, a lo que Dios nos cuenta sobre lo que debemos hacer las personas cuando nos reunimos en sociedad y cuando nos pensamos como proyecto vital, pues quien hace eso, quien articula la teología desde esa conciencia se le puede llamar con razón teólogo o teóloga feminista.
*
Mi tesis, mi libro, mi estudio avala lo que se ha dado en llamar “feminismo de la igualdad”. El “feminismo de la igualdad” sería esa noción del feminismo que parte de la presuposición de que lo que llamamos femenino y masculino, feminidad y masculinidad, son constructos o son conceptos construidos culturalmente y que no tienen nada transcultural y que por tanto las diferentes culturas los construyen como les conviene -y quizá yo ahora estoy aportando una clave del por qué los construyen como los construyen-, y que, por tanto, nos dirá el feminismo de la igualdad, que, en el momento en que queramos construirlo de forma distinta, podemos hacerlo porque es lo que hemos estado haciendo a lo largo de toda la historia. Podríamos estar de acuerdo con el “feminismo de la diferencia” en cuanto al punto de partida de las personas, como si –y ahora voy a recoger nociones que nos vienen de autores contemporáneos- como por ejemplo Jacques Lacan, este psicoanalista, que nos habla de una fase –en general los psicólogos consideran esta fase y la psicología profunda lo hace de forma más explícita- una fase de subjetivación infantil y en esa fase de subjetivación infantil el referente para hacer eso es la figura materna y en esa fase de subjetivación infantil, ahí sí, el género es fundamental y el niño y la niña se conciben, no de forma cultural, sino –en la medida en que esto que les estoy diciendo sea verdad-  tendríamos el referente materno respecto al cual o eres como la mamá o no. Creo que la antropología teológica y el feminismo de la igualdad nos vienen a ayudar ahí para entender o para abrirnos a la posibilidad que nuestra maduración personal tenga o contemple necesariamente un punto de cesura. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo tercero, cuando habla con Nicodemo, le intenta decir a Nicodemo que se debe nacer de nuevo, y Nicodemo dice “Ah, volvemos a la mamá”, “No, a la mamá, no, ya estamos con la mamá de pequeños, pero ahora es otro nacimiento, es desnacer del agua y del espíritu, que nos atrevamos a pensarnos como adultos con un referente que es Dios, que está más allá del sexo y del género, que no es ni masculino ni femenino, que es otra cosa, que es amor y libertad absolutos y no dice que nos ha hecho como concreciones en el espacio y en el tiempo del amor y la libertad absolutos de Dios, y en este proceso tendríamos a un ser humano que, entonces sí, es pieza única, como les decía, es original y por tanto no se deja clasificar, no ya en función del género, claro que no, pero es que en función de nada. Todas las clasificaciones desaparecen en esa etapa donde la persona es capaz de plantearse un horizonte vital único, un horizonte vital de singularidad, personal e irreductible. Las relaciones íntimas son, desde el punto de vista teológico, relaciones de gratuidad, y por eso es que alguna vez he hablado de esta fundamentación antropológica como de algo que nos podía ayudar a fundamentar  también en el cristianismo la posibilidad del matrimonio homosexual bendecido por la Iglesia, puesto que si la complementariedad masculino-femenino la entendemos como aquello que da carácter sacramental al sacramento del matrimonio, entonces ¿cómo puede ser ese sacramento sacramento de lo único que se puede ser sacramento, que es el amor de Dios? El amor de Dios es el amor trinitario de comunión, es el amor de reciprocidad -la palabra técnica para hablar de él es pericoresis- y la pericoresis tiene algo muy bonito en su etimología porque esta palabra peri, pues es como en periferia, “alrededor de”, pero coreo, que es la otra parte de esta palabra técnica trinitaria pericoresis, viene de la raíz griega igual que la palabra coreografía, que es para el ballet, coreo quiere decir espacio, entonces pericoresis quiere decir que el amor trinitario se concibe a sí mismo como si yo amo a Silvia, yo hago espacio –peri- alrededor de Silvia, le doy lugar, le doy espacio, esto es una noción del amor que es la contraria a la de “yo me la como, yo me quiero meter dentro de ella”. El amor tiene en su raíz un espacio de gratuidad, rotura de la cadena causal. Tú no puedes racionalizar el amor.    

Teresa Forcades, monja de la orden de San Benito

Texto transcrito por Anna Rossell del vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=eNpLs9n2PD0
*
*
Esta carta hace referencia a una conferencia de la monja benedictina Teresa Forcades, que está copiado a continuación del original de la carta en catalán de Xec Marquès.
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (24-08-2013). Traducción al español de Anna Rossell
*
Conakry 24 de agosto 13
*
Estimada y querida:
*
24 de agosto es la fiesta de San Bartolomé, es la fiesta de Ferreries, la última de las fiestas de caballos y de bulla que se hacen en la pequeña isla de Menorca. Para los de Ciutadella es como una fiesta de San Juan, pero en pequeño. ¡Qué le vamos a hacer!, así somos en la pequeña isla.
*
De lo que he escuchado de Teresa en el "link" que me enviaste, saco una primera reflexión sobra la libertad. La Forcades no lo menciona explícitamente, pero encuentro que en su argumento la libertad es un punto de partida esencial. La libertad del que decide lo que es más allá de la genética y de la fisiología (la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo). Libertad de una sociedad que construye los modelos de valores y de comportamientos propios a las categorías de masculinidad y de feminidad (la cuestión de la ordenación sacerdotal).
*
La libertad está asociada a otro concepto, que es el de la madurez. Entiendo en su reflexión que la madurez está ligada al acontecimiento de una decisión ante una especie de llamada que viene de dentro (la decisión de lo que yo soy) o que viene de fuera (lo que Dios quiere de mí).
Esto da una respuesta a cuestiones de actualidad como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ordenación de mujeres al ministerio sacerdotal.
*
En cuanto a la primera, Teresa entiende que, más allá de lo que dice el sexo fisiológico (soy macho o son hembra) la persona puede acoger una especie de pulsión (no en el sentido freudiano, sino más profundo y menos "pulsional") o de voz, que le dice su capacidad de amar, y de amar como se ama en el matrimonio, se despliega amando a otro de su género.
El ejemplo que da del viejo Nicodemo (Evangelio de Juan), en el que Jesús invita a nacer de nuevo, y no de la madre sino del espíritu, ilustra muy bien esta visión de la libertad.
*
Varias veces me has hablado de tu escepticismo respecto a la capacidad de libertad de la persona. Y es verdad que estamos condicionados a todos los niveles de nuestra subjetividad.
Las cuestiones abordadas por la monja de Montserrat y su antropología teológica nos hacen ver que esta libertad no es absoluta por la ausencia de condicionamientos sino por la capacidad de la persona y de una sociedad de hacerse y rehacerse a partir de nuevas expresiones de valores (el amor, la justicia, la solidaridad, la ecología ....), que parecían ayer imposibles.

Xec