16 de marzo de 2010

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL (15-03-2010)

CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (15-03-2010)
A continuación del texto catalán sigue su traducción al español

Xec Marquès i Pepe Guillem, a la casa d'El Masnou (juliol, 2006) / Xec Marquès y Pepe Guillem, en la casa de El Masnou (julio, 2006)

Conakry,15 març 2010

Benvolguda Anna :

Les dades que volies:

La primera referència « legal » a l'obligació del celibat per als capellans és del Concili d'Elvira, l’any 306. Elvira és una ciutat del sud de l’actual Espanya. No és fins al 1139, al Concili de Letran, que la disciplina és afirmada per a tota l'Església catòlica romana. Dos segles després serà confirmada al Concili de Trente.
Una altra cosa, i més difícil d’analitzar, és el context social i religiós motivant la disciplina. La lectura de les recomanacions de molts sínodes i concilis ens fa comprendre que la pràctica era en alguns contexts de mal aplicar.

El mateix procés que va conduir a la promulgació de la disciplina podrà ser el que condueixi a la seva abrogació. Val a dir que sempre hi ha hagut casos « particulars » que posen en evidència la relativitat de la norma i la prudència de l’Església a pretendre que es tracti d`una voluntat divina lligant ministeri sacerdotal a celibat. Els casos més nombrosos són els dels capellans anglicans que es passen a l'Església catòlica i que són casats. Tant la seva ordenació com el seu matrimoni son posats en causa.

Ni Benet XVI pot pretendre que es tracti d’una voluntat divina. Estem, idò, d’acord. Jo diria que al segle XXI, si fem un salt endavant i ens alliberem del pes del viscut i tenim en compte les ciències humanes en el domini de la sexualitat, l’opció per al celibat podria ser entesa altrament. També ens caldrà anar més enllà de la comprensió de la sexualitat com a pulsió.

El cristià que escull de ser cèlibe i viure el celibat des de la continència sexual primer de tot relativitza la pulsió, inscriu la pulsió sexual en una perspectiva més ampla. És des d’aquesta orientació de la persona que jo he qualificat de « radical » (hi tornaré més endavant), que hom pot fer opció d’excloure la relació sexual en la seva manera de ser en el món i amb els altres.
Que en el passat això ha expressat [masclisme], i pot ser que encara ho expressi per a certes ideologies, no vol dir que en ella mateixa sigui expressió d’un masclisme malsà i pervers, perquè pervers és menysprear la natura.

Penso que per a trobar avui en la reflexió de l’Església negació de la sexualitat i negativitat de la feminitat s’ha de fer recurs a posicions superades suposant que a l’interior de l’Església hi ha una hydra fòbica [sic] que troba a cada moment llocs d’expressió. Així ni la víctima de tants anys de repressió, ni la institució mateixa arriben a trobar-se en un diàleg serè.
Em sembla que el lloc comú possible és el de la maduresa sexual i afectiva, el de l’expressió de la complementarietat de gestos i de llenguatges de totes i cadascuna de les maneres de sentir, de viure i d’acollir la sexualitat pròpia i la de l’altre i això en tots els dominis de l'existència humana i de les vocacions a servir qualsevol causa, inclosa la del ministeri sacerdotal.

Hem avançat?, no ho sé,

Xec

***
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (15-03-2010)
(Traducción al español de Anna Rossell)

Conakry, 15 de marzo de 2010

Apreciada Anna:

Los datos que querías:
La primera referencia "legal" a la obligación del celibato para los sacerdotes es del Concilio de Elvira, en el año 306. Elvira es una ciudad del sur de la actual España. No será hasta 1139, en el Concilio de Letrán, cuando se extenderá esta disciplina a toda la Iglesia católica romana. Dos siglos más tarde será confirmada en el Concilio de Trento. Otra cosa, y más difícil de analizar, es el contexto social y religioso que motivó esta disciplina. La lectura de las recomendaciones de muchos sínodos y concilios nos da a entender que la práctica en algunos contextos era de difícil aplicación.

El mismo proceso que condujo a la promulgación de la disciplina podrá ser el que conduzca a su abrogación. Cumple decir que siempre ha habido casos "particulares" que ponen en evidencia la relatividad de la norma y la prudencia de la Iglesia en no pretender que se trate de una voluntad divina ligando el ministerio sacerdotal al celibato. Los casos más numerosos son los de los sacerdotes anglicanos que se pasan a la Iglesia católica y que están casados. Tanto su ordenación como su matrimonio son cuestionados.

Ni siquiera Benedicto XVI puede pretender que se trate de una voluntad divina. Así pues estamos de acuerdo. Yo diría que, en el siglo XXI, si damos un salto hacia delante y nos libramos del lastre de lo vivido y si tenemos en cuenta las ciencias humanas en el dominio de la sexualidad, la opción del celibato podría ser entendida de otro modo. También es necesario ir más allá del entendimiento de la sexualidad como pulsión.

El cristiano que elige ser célibe y vivir el celibato desde la continencia sexual, de antemano relativiza la pulsión, inscribe la pulsión sexual en una perspectiva más amplia. Sólo desde esta orientación de la persona, que yo he calificado de "radical" (volveré sobre ello más adelante), se puede abordar la opción de excluir la relación sexual en su manera de estar en el mundo y con los demás. Que en el pasado esto haya expresado [machismo], y puede que aún lo exprese en el caso de ciertas ideologías, no significa que en sí misma sea expresión de un machismo malsano y perverso, porque perverso es menospreciar la naturaleza.

Pienso que hoy en día para encontrar en la reflexión de la Iglesia negación de la sexualidad y negatividad de la feminidad hay que recurrir a superadas suponiendo que en el interior de la Iglesia hay una hydra fóbica [sic] que encuentra en cada momento lugares de expresión. Así nila víctima de tantos años de represión, ni la misma institución llegan a encontrarse en un diálogo sereno.

Me parece que el lugar común posible es el de la madurez sexual y afectiva, el de la expresión de la complementareidada de gestos y de lenguajes de todas y cada una de las maneras de sentir, de vivir y de acoger la sexualidad propia y la del otro y esto en todos los dominios de la existencia humana y de las vocaciones al servicio de cualquier causa, incluída la del ministerio sacerdotal.

¿Hemos avanzado?, no lo sé,

Xec