26 de febrero de 2014

CORRESPONDENCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

*
CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (25-02-2014)
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (25-02-2014)
*
Al original catalán sigue su traducción al español
*

*
Xec Marquès brindant amb amics/gues a casa seva, a Conakry (febrer 2014) /
Xec Marquès brindando con amigos/as en su casa de Conakry (febrero 2014)
*
Conakry, 25 febrer 2014
*
En un món que canvia ràpidament potser que sigui normal que a vegades ens manquin les paraules i no és estrany que totes les llengües assumeixin neologismes d’origen anglès. Perquè el món canvia ràpidament sobretot la tècnica de la comunicació i de la informàtica. Jo vaig aprendre el que era un “selfi” arran dels funerals del Nelson Mandela i dels presidents que s’avorrien a les grades. Tampoc m’estranya que els treballadors de la paraula es trobin a vegades mancats de mots i de verbs per expressar-se. Pel cas concret de socialidad ens caldria que l’autor de la paraula ens expliques què vol dir amb ella i com les que existeixen (sociabilidad, social) no li encarnen el pensament.
Trobo que el que passa sovint és que conceptes que en el pensament social i polític dels segles passats eren portadors d’un contingut fort i inspirador, avui ja no serveixen perquè no volen dir el mateix. Penso per exemple en el socialisme, que en el context dels partits polítics ja no vol dir res. I seguint amb la família del social, ens podem preguntar què vol dir avui la sociabilitat implementada a la realitat de les “xarxes socials”. Una persona com jo esdevé poc sociable perquè no està no connectada a cap xarxa social. I des d’una altra perspectiva de la sociabilitat ens pot semblar poc sociable una persona de sociabilitat virtual.
Cap mena de dubte que la perspectiva ecològica s’imposa en tota reflexió social i econòmica. I potser la realitat que vivim avui és conseqüència de que ho hem comprès massa tard, com passa amb la relació entre l’economia i allò social. I el drama és que les doctrines oficials encara es construeixen centrades en l’economia, i l’ecologia i allò social vénen en segon lloc i sense cap dret a posar en dubte o en qüestió el discurs de l’economista liberal.

Encara una altra vegada s’imposa la reflexió ètica. Només centrats en el valor de la persona i en el seu caràcter social (relació amb l’altre) i ecològic (relació amb la terra) es pot avançar en una reflexió que faci front als fonaments de la crisi del nostre món. Si el concepte socialidad va en aquest sentit benvingut sigui.

Anem trosset a trosset


Xec
*
*
CARTA DEL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÈS A ANNA ROSSELL (Traducción al español de Anna Rossell)
*
Conakry , 25 de febrero 2014
*
En un mundo que cambia rápidamente puede que sea normal que a veces nos falten las palabras y no es extraño que todas las lenguas asuman neologismos de origen inglés. Porque el mundo cambia rápidamente sobre todo la técnica de la comunicación y de la informática. Yo aprendí lo que era un "selfing" a raíz de los funerales del Nelson Mandela y de los presidentes que se aburrían en las gradas. Tampoco me extraña que los trabajadores de la palabra se encuentren a veces faltos de palabras y de verbos para expresarse. Para el caso concreto de socialidad sería necesario que el autor de la palabra nos contara qué quiere decir con ella y por qué las que existen (sociabilidad, social) no encarnan el pensamiento.

Creo que lo que sucede a menudo es que los conceptos que en el pensamiento social y político de los siglos pasados ​​eran portadores de un contenido fuerte e inspirador, hoy ya no sirven porque no quieren decir lo mismo. Pienso por ejemplo en el socialismo, que en el contexto de los partidos políticos ya no quiere decir nada. Y siguiendo con la familia de lo social, cabe preguntarse qué quiere decir hoy la sociabilidad implementada en la realidad de las "redes sociales". Una persona como yo deviene poco sociable porque no está conectada a ninguna red social. Y desde otra perspectiva de la sociabilidad nos puede parecer poco sociable una persona de sociabilidad virtual.
No cabe ninguna duda de que la perspectiva ecológica se impone en toda reflexión social y económica. Y quizá la realidad que vivimos hoy es consecuencia de que lo hemos comprendido demasiado tarde, como en la relación entre la economía y lo social. Y el drama es que las doctrinas oficiales todavía se construyen centradas en la economía, y la ecología y lo social vienen en segundo lugar y sin ningún derecho a poner en duda o en cuestión el discurso del economista liberal.

De nuevo se impone la reflexión ética. Sólo si nos centramos en el valor de la persona y en su carácter social (relación con el otro) y ecológico (relación con la tierra) se puede avanzar en una reflexión que haga frente a los fundamentos de la crisis de nuestro mundo. Si el concepto socialidad va en este sentido bienvenido sea .

Vamos pasito a pasito,

Xec