24 de enero de 2013

CORRESPONDÈNCIA XEC MARQUÈS-ANNA ROSSELL

CARTA D'ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS (24-01-2013)
*
Al original catalán le sigue su traducción en español
*
(Català)
*
El Masnou, 24-01-2013
*
*
D'esquerra a dreta, Felipe Sérvulo, María de Luis i Anna Rossell (Tertúlia d'El Laberinto de Ariadna, 2012)
 
*
Estimat Xec,

ja fa massa dies que tinc pendent la meva resposta, disculpa. He tornat a rellegir la teva última carta ara mateix per tal de reprendre el nostre fil.

Dius:

“Trobo que un valor no pot dependre d’un mínim de condicions materials, no se li poden posar mínims. Els mínims són d’un altre ordre.” I més endavant:

“Els valors es poden expressar en un ordre injust. La persona empresonada injustament, que viu amb un esperit de llibertat i plena consciència de la seva innocència, n’és un exemple clar.”

 Penso que, en moltes situacions, és així com tu dius; però aquesta afirmació teva no pot aplicar-se a totes les situacions. És per això que m’interessa fer alguna observació al respecte. De fet, estem prou d’acord, perquè tu mateix dius al principi que els valors materials i els espirituals no necessiten separar-se:

Dius:

”[...] no necessitem separar el material de l’espiritual. Sense necessitat de la teologia podem afirmar que l’art és espiritual i sense la matèria no es pot expressar de cap manera. El millor dels cants no és possible sense cordes vocals, la millor música no es pot produir sense fils, metalls o trossos de pell...”. (La negreta és meva).

Tu dius “no necessitem”, però jo crec que no podem separar-los, i no ho podem fer precisament pels arguments que tu mateix esmentes: sense un suport material no pot sorgir, no pot néixer l’espiritual: matèria i esperit són dues cares de la mateixa moneda. Ara bé, l’una pressuposa l’altra, i no vice-versa. És a dir, primer ha d’existir la matèria perquè pugui existir l’esperit. És en aquest sentit que jo parlava de mínims, sense els quals no podíem parlar de valors espirituals.

 M’imagino que això que acabo de dir els creients ho podeu rebatre dient-me que Déu és esperit i és l’Ésser Primer, existeix des de sempre i, per tant, abans que qualsevol matèria. Però jo vull obviar ara aquest discussió teològica i voldria centrar la nostra reflexió en termes humans, que és d’on partíem: Per als éssers terrestres animats cal el suport material –previ- per a qualsevol possibilitat d’existència de l’esperit.

Per aquest motiu, la teva afirmació, que jo he reproduït aquí com a primera, crec que no la podem entendre com a absoluta, perquè no respon a algunes realitats. L’exemple que tu poses del pres innocent funciona, però n’hi ha que no funcionen gens. Per exemple, jo crec que no podem jutjar èticament ni moralment de manera negativa algú que, obligat per la fam i l’instint de sobreviure, roba menjar. Traduït al llenguatge que fèiem servir fins ara: la seva extrema situació material condiciona la seva conducta moral, espiritual. O un altre exemple: algú que ha nascut sord-mut no pot produir ni consumir art musical (esperit), etc.

Per això, quan dius:

“Els valors es poden expressar en un ordre injust. La persona empresonada injustament, que viu amb un esperit de llibertat i plena consciència de la seva innocència, n’és un exemple clar.” (La negreta és meva).

Certament, hi estic d’acord, “es poden expressar en un ordre injust” de vegades, però no sempre i, de vegades –segons en quines situacions- no poden: com pot un moribund, debilitat per la malaltia, la tortura... produir espiritualment res? És per això que repeteixo que, per ésser absoluta, una afirmació ha de contemplar tots els cassos.

Bé, i tot això venia de la nostra reflexió sobre l’educació en valors positius a les escoles... . Tu formules una pregunta essencial a l’últim paràgraf. Si, com veiem, els/les educadors/es segueixen amb motivació i convicció educant els/les nens/es i els/les joves en aquests valors:

“on són aquesta gent i la seva influència en el moment de votar, de decidir qui governa, de com governa i per a què governa?”

Vertaderament, la teva pregunta és crucial, i tot un enigma. Perquè les votacions al nostre país i en altres països d’Europa (Itàlia n’és un cas extrem) donen uns resultats que no es corresponen amb aquest supòsit que l’educació en valors positius segueix vigent. Jo me’n faig creus dels resultats de les votacions i em demano el mateix que tu: Com és possible? La resposta no és fàcil, però crec que ha d’anar en aquesta direcció: les escoles i els/les mestres es proposen realment educar en aquests valors, però el sistema educatiu (programació, exigència de rendiment en continguts...) fan que l’esperit crític dels/les alumnes no es desenvolupi i que, de fet, tot plegat quedi reduït a un nivell teòric. Crec que el factor més important deu ser que, en realitat, aquests valors que es treballen a classe no són viscuts vivencialment, no tenen correspondència en la societat i potser tampoc en la vida social de l’escola fora de les aules. Quan els valors queden reduïts a ésser empaquetats en una assignatura, malament. Aquest és el símptoma de la greu malaltia. Els valors han de ser viscuts en la societat, en la relació entre les persones. Un/a nen/a, que a l’escola –dins la programació- té una assignatura que suposadament li ensenya uns valors ètics i morals i quan surt de l’aula (a la mateixa escola, a casa seva, al carrer...) viu una altra realitat, què fa?, doncs adaptar-se. I si a tot plegat hi sumes que ara, a Espanya, els/les joves donen un valor de 50% en atur, deixa córrer la teva imaginació.

Però això ja ha passat moltes vegades en la història, i la història ha demostrat que té alts i baixos, i que són les persones íntegres, les que perseveren, les que tornen a fer possible el tomb. Tu ets d’aquests i no estàs pas sol.

Una molt forta abraçada,

Anna
*
*
CARTA DE ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XEC MARQUÉS (24-01-2013)
-Traducción al español de Anna Rossell-
 
Querido Xec,


hace ya muchos días que tengo pendiente mi respuesta, disculpa. He vuelto a releer tu última carta ahora mismo para retomar nuestro hilo:

Dices:

“Pienso que un valor no puede depender de un mínimo de condiciones materiales, no se le pueden poner mínimos. Los mínimos son de otro orden." Y más adelante:

“Los valores pueden expresarse en un orden injusto. La persona encarcelada injustamente, que vive con un espíritu de libertad y plena conciencia de su inocencia, es un claro ejemplo de ello."
 
Pienso que, en muchas situaciones es como tú dices; pero esta afirmación tuya no puede aplicarse a todas las situaciones. Por esto me interesa hacer alguna observación al respecto. En realidad estamos muy de acuerdo, porque tú mismo dices al principio que los valores materiales y espirituales no necesitan separarse:

Dices:

”[...]no necesitamos separar lo material de lo espiritual. Sin necesidad de la teología podemos afirmar que el arte es espiritual y sin la materia no puede manifestarse de ningún modo. Lo mejor de los cantos no es posible sin cuerdas vocales, la mejor música no puede producirse sin cuerdas, metales o trozos de piel...". (La negrita es mía).

Tu dices "no necesitamos", pero yo creo que no podemos separarlos, y no podemos hacerlo precisamente por los argumentos que tú mismo mencionas: sin un soporte material no puede surgir, no puede nacer lo espiritual: materia y espíritu son dos caras de la misma moneda. Ahora bien, la una presupone el otro, y no viceversa. Es decir, primero debe existir la materia para que pueda existir el espíritu. A esto me refería yo cuando hablaba de mínimos sin los cuales no podemos hablar de valores espirituales.

Me imagino que esto que acabo de decir los creyentes lo podéis rebatir diciendo que Dios es espíritu y es el Ser Primero y existe desde siempre y, por tanto, antes que cualquier materia. Pero yo quiero obviar ahora esta discusión teológica y desearía centrar nuestra reflexión en términos humanos, que es de donde partíamos: Para los sere terrestres animados es necesario el soporte material -previo- para cualquier posibilidad de existencia del espíritu.

Por este motivo tu afirmación, que yo he reproducido aquí como primera, creo que no la podemos entender como absoluta, porque no responde a algunas realidades. El ejemplo que tú pones del preso inocente funciona, pero hay ejemplos que no funcionan en absoluto. Por ejemplo, yo creo que no podemos juzgar éticamente ni moralmente de manera negativa a alguien que, obligado por la hambruna y el instinto de supervivencia, roba para comer. Traducido al lenguaje que usábamos hasta ahora: su extrema situación material condiciona su conducta moral, espiritual. Otro ejemplo: alguien que ha nacido sordo-mudo no puede producir ni consumir arte musical (espíritu), etc.

Por ello, cuando dices:

“Los valores pueden manifestarse en un orden injusto. La persona encarcelada injustamente, que vive con un espíritu de libertad y plena conciencia de su inocencia, es un calro ejemplo de ello." (La negrita es mía). 

Ciertamente, estoy de acuerdo contigo, "pueden" manifestarse en un orden injusto" a veces, pero no siempre, y, a veces -según las situaciones- no pueden: ¿cómo puede un moribundo, debilitado por la enfermedad, la tortura... producir alguna cosa espiritualmente? Por esto, repito, para ser absoluta, una afirmación debe contemplar todos los casos.

Bien, y todo esto venía a cuento de nuestra reflexión sobre la educación en valores positivos en las escuelas... . Tú formulas una pregunta esencial en el último párrafo. Si, como vemos, los/las educadores siguen teniendo motivación y convicción educando a los/las niños/as y a los/las jóvenes en estos valores:

“¿dónde está esta gente y su influencia en el momento de votar, de decidir quién gobierna y para qué gobierna?"

Verdaderamentw, tu pregunta es crucial, y totdoun enigma. Porque las
votaciones en nuestro país y en otros países de Europa (Italia es un caso extremo) dan unos resultados que no se corresponden con este supuesto nuestro de que la educación en valores positivos sigue vigente. Yo no doy crédito cuando veo los resultados de las votaciones y me pregunto lo mismo que tú: ¿Cómo es posible? La respuesta no es fácil, pero creo que debe ir en esta dirección: las escuelas y los/las maestros/as se proponen realmente educar en estos valores, pero el sistema educativo (programación, exigencia de rendimiento en contenidos...) hacen que el espíritu crítico de los/las alumnos/as no se desarrolle y que, en realidad, todo quede reducido a un nivel teórico. Creo que el factor más importante debe de ser que, en realidad, estos valores que se trabajan en clase no son vividos vivencialmente, no tienen correspondencia en la sociedad y quizas tampoco en la vida social de la propia escuela fuera de las aulas. Cuando los valores quedan reducidos a unos contenidos empaquetados en una asignatura, vamos mal. Éste es el síntoma de una grave enfermedad. Los valores deben ser vividos en la sociedad, en la relación entre las personas. Un/a niño/a, que en la escuela -dentro de la programación- tiene una asignatura que supuestamente le enseña unos valores éticos y morales y cuando sale del aula (en la propia escuela, en su casa, en la calle...) vive otra realidad, ¿qué hace?, pues se adapta. Y si a todo ello le sumas que ahora, en España, los/las jóvenes arrojan un valor de 50% de paro, deja correr tu imaginación.
 
Pero esto ya ha sucedido muchas veces en la historia, y la historia ha demostrado que tiene altos y bajos, y que son las personas íntegras, las que perseveran, las que hacen posible el cambio. Tú eres de estos y no estás solo.

Un abrazo muy fuerte,

Anna

LA VEU MUSICADA DE LA POESIA

*
(Català)

23/01/2013
De izquierda a derecha, Ricardo Fernández, Anna Rossell, Felipe Sérvulo, Elena Peralta i Cesc Fortuny

(Foto:Carme Esteve i Pla)
El passat 21 de gener es va presentar, a l’Aula dels Escriptors de l’ACEC, el disc-llibre Un poema una voz, una voz un poema, antologia d’onze poetes contemporanis espanyols recopilada i recitada per Elena Peralta sobre fons musicals de Cesc Fortuny. El poemari ha sigut editat por Olifante Ediciones de Poesía i subvencionat per l’ONCE. L’obra, prologada per José Corredor-Matheos, inclou poemes de Joan Margarit, Marián Raméntol, Enrique Gracia Trinidad, Luis Alberto de Cuenca, Aureliano Cañadas, Ángel Guinda, Francisco José Picón, Domingo F. Faílde, Dolors Alberola, José Luis Morante i Elena Peralta.

L’acte va ser moderat per Ricard Fernández, mentre que Anna Rossell va realitzar una precisa crítica de l’obra ressaltant que la poesia aconsegueix la plenitud al combinar –com en els seus orígens– paraula, veu i música. Cesc Fortuny, per la seva part, va comentar el procés creatiu dels fons musicals i de la gravació. Finalment, Elena Peralta va explicar com va preparar i escollir els autors i els poemes de l’antologia, així com l’acollida que ha tingut en les diferents presentacions efectuades per tot l’Estat. L’acte va concloure amb un animat col·loqui i es van escoltar diversos poemes del disc-llibre.
*
*
(Español)

La voz musicada de la poesía
23/01/2013De izquierda a derecha, Ricardo Fernández, Anna Rossell, Felipe Sérvulo, Elena Peralta y Cesc Fortuny

(Foto:Carme Esteve i Pla)
El pasado 21 de enero se presentó, en el Aula dels Escriptors de la ACEC, el disco-libro Un poema una voz, una voz un poema, antología de once poetas contemporáneos españoles recopilada y recitada por Elena Peralta sobre fondos musicales de Cesc Fortuny. El poemario ha sido editado por Olifante Ediciones de Poesía y subvencionado por la ONCE. La obra, prologada por José Corredor-Matheos, incluye poemas de Joan Margarit, Marián Raméntol, Enrique Gracia Trinidad, Luis Alberto de Cuenca, Aureliano Cañadas, Ángel Guinda, Francisco José Picón, Domingo F. Faílde, Dolors Alberola, José Luis Morante y Elena Peralta.


El acto fue moderado por Ricardo Fernández, mientras que Anna Rossell realizó una precisa crítica de la obra resaltando que la poesía alcanza la plenitud al combinar –como en sus orígenes– palabra, voz y música. Cesc Fortuny, por su parte, comentó el proceso creativo de los fondos musicales y de la grabación. Finalmente, Elena Peralta explicó como preparó y escogió los autores y los poemas de la antología, así como la acogida que ha tenido en las distintas presentaciones efectuadas por todo el Estado. El acto concluyó con un animado coloquio y se escucharon varios poemas del disco-libro.